Statutul Federaţiei

 

CAPITOLUL  I

PRINCIPII   GENERALE

 

   Art.1 Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi  Resurse  Energetice din Republica Moldova (în continuare – Federaţia) – este centru sindical naţional-ramural, organizaţie necomercială care reuneşte pe principii benevole asociaţii sindicale şi organizaţii  sindicale primare ale salariaţilor din domeniul energeticii, industria chimică, petrochimică, farmaceutică, gaze şi alte ramuri înrudite, indiferent de formele  organizatorico-juridice şi de proprietate.

      Art.2  Federaţia este persoană juridică, are ştampilă, sigiliu şi foaie cu antet, emblemă, drapel şi alte simboluri, conturi bancare, inclusiv în valută.

În toate limbile  sigla utilazată va fi FSCRE.

 Durata de functionare a Federaţiei  nu este limitată în timp. Activitatea  Federaţiei se extinde pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 Federaţia are sediul în municipiul Chişinau, str. 31 August, 129, cod poştal MD-2012, cod. fiscal 209577.

Art.3. În activitatea sa Federaţia se călăuzeste de Constituţia Republicii Moldova, Legislaţia Republicii Moldova, normele dreptului internaţional şi prevederile prezentului  Statut.

Art.4.  Nu susţine nici un partid politic, bloc electoral,  sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte vre-o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

Art.5. Relaţiile Federaţiei cu partenerii sociali se întemeiază în baza principiilor dialogului egal, independenţei şi democraţiei.

 

CAPITOLUL  II

SCOPURILE    FEDERAŢIEI

 

Art.6  Reprezintă şi apară interesele profesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaţilor organizaţiilor-membre în relaţiile cu organele autoritaţilor publice, instanţele judecatoreşti, patronate şi asociaţiile lor.

 

CAPITOLUL   III

 OBIECTIVELE     FEDERAŢIEI

 

Art.7  Federaţia va acţiona pentru realizarea urmatoarelor obiective  principale: 

 1. asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale angajaţilor- membri de sindicat, prevăzute de Legislaţia în vigoare, Contractele şi Convenţiile colective de muncă;
 2. purtarea de negocieri cu organele de conducere ale ministerelor şi departamentelor, cu patronii pentru încheierea contractelor şi Convenţiilor colective de muncă, soluţionarea oricăror probleme care ţin de competenţa acestora;
 3. participarea la elaborarea şi modificarea actelor normative care ţin de activitatea sindicala, interesele sociale, profesionale şi economice ale membrilor de sindicat ;
 4. elaborarea de propuneri pentru îmbunătaţirea legislaţiei muncii şi altor acte normative, avînd drept obiectiv exercitarea drepturilor profesionale,  economice, sociale şi culturale  ale membrilor de sindicat;
 5. restabilirea drepturilor legitime ale membrilor de sindicat în toate cazurile  în care se constată  că acestea au fost încălcate;
 6. acordarea asisţentei juridice organizaţiilor-membre  ale Federaţiei şi tuturor celor pe care acestea le reprezintă în cauze  civile, patrimoniale sau care ţin de raporturile şi litigiile de muncă sub toate aspectele;
 7. promovarea relaţiilor de colaborare internă şi internaţională cu organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democraţiei, dreptăţii sociale, libertăţii şi păcii;

 

 CAPITOLUL  IV  

 MIJLOACE  DE  ACŢIUNE     

                                           

Art.8  Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse, Federaţia va  utiliza următoarele mijloace:

 1. negocierea şi încheierea de acorduri;
 2. interpelarea oricărui organ central de stat şi purtarea de tratative cu acestea, în cazul, în care  hotarîrile lui contravin  legislaţiei în vigoare sau lezeaza  drepturile legitime şi statutare ale salariaţilor organizaţiilor-membre ale Federaţiei;
 3. sesizarea organelor de drept asupra acţiunilor organelor de stat, agenţilor economici (structuri comerciale, întreprinderi şi instituţii publice), altor persoane juridice şi fizice în cazurile încălcării de către acestea a drepturilor sindicale  sau profesionale;
 4. sesizarea organizaţiilor internaţionale, iar în cazurile necesare să se organizeze acţiuni internaţionale de solidaritate întru susţinerea Federaţiei;
 5. sesizarea organizaţiei internaţionale a muncii în cazul afectării grave a drepturilor membrilor de sindicat şi ale Federaţiei, precum şi nerespectării convenţiilor internaţionale şi rezoluţiilor adoptate de această organizaţie  şi ratificate de Republica Moldova;
 6. sesizarea organizaţiilor internaţionale, în cazul în care se încalcă drepturile  libertăţii  politice, economice ,  sociale, civile  şi, în mod special cele sindicale ale organizaţiilor-membre  ale Federaţiei;
 7. pichetarea, organizarea de întruniri, demonstraţii, greve;

 

CAPITOLUL   V

MEMBRII   FEDERAŢIEI,   DREPTURI ,

OBLIGAŢIUNI,   RESPONSABILITAŢI

 

 Art.9 Membri ai Federaţiei pot fi organizaţiile sindicale care şi-au manifestat dorinţa în acest sens şi se obligă să respecte prezentul Statut, evitînd dubla afiliere.

Art.10  Afilierea  la Federaţie  se face pe baza unei cereri în scris adresate Biroului Executiv al Federaţiei. La cerere se anexează  decizia organului de conducere superior al organizaţiei  sindicale, care a hotărit să se  afilieze.

Art.11 Decizia de afiliere se adoptă de către Biroul Executiv al Federaţiei.

Art.12 În cazul în care cererea a fost respinsă de către  Biroul Executiv, organizaţia sindicală poate apela la Consiliul General, Conferinţă sau Congresul  Federaţiei, a căror hotărîre este definitivă.

Art.13  Calitatea de membru al Federaţiei se pierde în caz de retragere, excludere sau lichidare a Federaţiei ori a organizaţiei sindicale primare.

Art.14 Organizaţiile-membre se pot retrage din Federaţie,  anunţînd în scris despre hotărîrea lor cu  cel puţin 3 luni înainte .

Art.15 Organizaţia-membră, care întreprinde acţiuni ce vin în contradicţie cu prvederile prezentului Statut, poate fi exclusă din Federaţie.

Decizia cu privire la excludere este adoptata cu un numar de 2/3 din voturile membrilor Consiliul General  al Federaţiei.

Organizaţia exclusă din Federaţie are dreptul de a apela la Conferinţă şi Congres, a căror hotarîre este definitivă.

Art.16 Organizaţia-membră, care s-a retras sau a fost exclusă din Federaţie, pierde dreptul la restituirea cotizaţiilor de membru şi mijloacelor băneşti depuse  în scopul formării patrimoniului Federaţiei.

Art.17 Organizatiile-membre ale Federaţiei au urmatoarele drepturi:

 1. delegarea reprezentanţilor în organele de conducere ale Federaţiei;
 2. utilizarea în modul stabilit a patrimoniului Federaţiei ;
 3. participarea  la elaborarea şi discutarea actelor normative cu caracter general, a altor documente ce vizeaza interesele  sociale şi economice ale membrilor de sindicat;
 4. exprimarea liberă  a opiniei proprii la toate nivelurile Federaţiei;
 5. înaintarea, către Biroul Executiv, Consiliul General, Conferinţă şi Congres a proiectelor de documente şi a propunerilor privind activitatea Federaţiei;
 6. solicitarea ajutorului organelor de conducere ale Federaţiei, privind apărarea drepturilor în faţa organelor puterii de stat, executive şi în instanţele judecatoreşti.

Art.18 Organizaţiile-membre ale Federaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să respecte Statutul Federaţiei ;
 2. să participe la activitatea Federaţiei şi a organelor de conducere ale acesteia;
 3. să execute hotarîrile organelor de conducere ale Federaţiei;
 4. să dea ripostă atacurilor nejustificate la adresa Federaţiei, indeferent de provinienţa lor;
 5. să plătească lunar cotizaţia de membru;
 6. să informeze regulat organele de conducere ale Federaţiei despre activitatea şi hotărîrile organelor sale colegiale şi să prezinte dări de seamă statistice.

Art.19 Neonorarea obligaţiilor statutare  atrage următoarele sancţiuni:

 1. avertizarea;
 2. suspendarea temporară a dreptului de vot;
 3. excluderea din Federaţie.

Art.20  Aplicarea sancţiunilor :

 1. Organele abilitate să aplice sancţiuni sînt: Biroul Executiv (a,b), Consiliul General (a,b,c).
 2. Pentru a contesta sancţiunea, organizaţia-membră poate apela la instanţa ierarhic superioară a Federaţiei .                                                       

CAPITOLUL  VI

MEMBRI    ASOCIAŢI

 

Art.21  Calitatea de membri asociaţi o pot obţine organizaţiile sindicale care, respectă Statutul  Federaţiei şi plătesc o contribuţie bănească în condiţiile  prevăzute de protocol.

Art.22  Calitatea de membru asociat se dobîndeşte în baza unei cereri aprobate de Biroul Executiv. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor sînt identice cu cele ale membrilor permanenţi, cu excepţia dreptului de a fi ales în organele de conducere şi/sau să aleagă aceste organe.

Art.23  Condiţiile  asocierii, altele decît cele prevăzute în art.22,  şi natura  relaţiilor cu asociaţii se stablesc  printr-un  acord semnat de Biroul Executiv şi organul electiv al organizaţiei sindicale asociate.

Art.24 Asocierea încetează odată cu afilierea deplină la Federaţie, cu expirarea termenului stabilit , iar în caz  de retragere – după  prezentarea în scris a cererii cu privire la retragerea calităţii de membru asociat.

                                                                                                

CAPITOLUL VII

ORGANELE   DE  CONDUCERE

 

Organele de conducere ale Federaţiei sînt:

 1. Congresul,
 2. Conferinţa ,
 3. Consiliul  General,
 4. Biroul Executiv.

 

CONGRESUL

 

Art.25 Congresul este organul suprem de conducere al Federaţiei. Congresul este reprezentat de delegaţi aleşi  de organizaţiile – membre ale Federaţiei conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul General.  La Congres participă membrii Biroului Executiv  –  Preşedintele, Vicepreşedintele (vicepreşedintii) Federaţiei, Preşedintele comisiei de revizie, Preşedintele Consiliului consultativ al Ligii Femeilor şi Preşedintele Organizaţiei de tineret din cadrul Federaţiei, conform funcţiei.

Congresul ordinar se convoacă o dată în 5 ani, iar cel extraordinar – în funcţie de necesitaţi.

           Congresul ordinar  se convoacă de către Consiliul General, despre aceasta, anunţîndu-se subiecţii Federaţiei şi membrii asociaţi cu cel putin 60 de zile înainte de începerea lucrărilor. Congresul extraordinar se convoaca la cererea Biroului Executiv sau 1/3 din membrii Federaţiei, în baza deciziei Consiliului General, cel  tîrziu în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul Federaţiei.

Congresul este deliberativ dacă la el sînt prezenţi 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot.

Art.26  Congresul adoptă hotarîri cu majoritatea  simplă de voturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de  prezentul  Statut .

Art.27   Congresul are următoarele  împuterniciri  principale:

 1. adoptă, iar în  caz de necesitate, modifică şi completeaza Statutul Federaţiei;
 2. aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Congresului;
 3. examinează  activitatea Federaţiei şi a  comisiei de revizie în perioada  dintre Congrese  şi aprobă rapoartele de activitate;
 4. examinează şi ia decizii  în problemele principale ale activităţii Federaţiei  ;
 5. discută şi adoptă rezoluţii speciale;
 6. adoptă rezoluţiile  fundamentale ale Federaţiei ;
 7. ia decizii pe marginea apelurilor, contestărilor membrilor Federaţiei;
 8. acordă împuterniciri Consiliului General privind delegarea reprezentanţilor Federaţiei în componenţa organelor de conducere ale centrelor naţional-interramurale şi internaţionale,
 9. ia decizii asupra reorganizării sau suspendării activităţii Federaţiei ;
 10. stabileşte normativele defalcării cotizaţiilor sindicale de membru în bugetul Federaţiei;.
 11. deleghează Conferinţei dreptul de a opera modificări în Statut.

Art.28 Congresul alege:

 1. Preşedintele Federaţiei,
 2. Vicepreşedinţii Federaţiei,
 3. Consiliul General al Federaţiei,
 4. Comisia de revizie a Federaţiei.

 

CONFERINŢA

 

Art.29 Pentru dezbaterea unor probleme actuale care nu ţin de competenţa  Consiliului General şi a Biroului Executiv, Consiliul General poate convoca Conferinţa Federaţiei.

Art.30 La Conferinţă participă delegaţi mandataţi de membrii Federaţiei, conform normei şi regulamentului stabilite de Consiliul  General. Membrii Consiliului General  participă la  Conferinţă cu drepturi depline.

Art.31 Conferinţa este considerată deliberativă dacă la ea sînt prezente  2/3 din delegaţi.

Art.32 Conferinţa  are următoarele împuterniciri principale:

 1. elaborarează strategia  Federaţiei pe perioada imediat următoare;
 2. reglementează şi soluţionează problemele de ordin general;
 3. organizează, dupa necesităţi, alegeri parţiale în organele de conducere ale Federaţiei;
 4. ia decizii pe marginea apelurilor şi contestaţiilor adresate  Conferinţei;
 5. stabileşte principiile de acţiune ale Federaţiei în vederea realizării  unităţii structurilor sindicale de toate nivelurile;
 6. modifică Statutul conform împuternicirilor delegate de Congres.

                  

CONSILIUL GENERAL

 

Art.33 Consiliul General conduce întreaga actvitate a Federaţiei în perioada dintre Congrese.

Art.34 Consiliul General se alege de Congres din reprezentanţi ai membrilor Federaţiei desemnaţi de organizaţiile sindicale primare conform normei stabilite  de Congres.

Membri ai Consiliului General sînt: Preşedintele, Vicepreşedinţii Federaţiei, Preşedintele Consiliuli Consultativ al Ligii femeilor, Preşedintele Organizaţiei de tineret din cadrul Federaţiei, conform funcţiei.

Art.35  Consilul General se întruneşte în şedinţe ordinare convocate de Biroul Executiv o dată în an, iar în sedinţe extraordinare – în funcţie de necesitaţi.

Şedinţa extraordinară poate fi convocată de Biroul Executiv, Preşedinte sau 1/3 din membrii Consiliului General cu cel putin 10 zile înainte de începerea lucrărilor. Consiliul  este deliberativ dacă  la şedinţă sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor lui.

Şedinţele extraordinare se convoacă nu mai tîrziu de 10 zile de la  înregistrarea cererii la secretariat.

Art.36 Consiliul general are următoarele împuterniciri:

 1. acţionează în scopul realizării obiectivelor prevăzute de Statut, precum şi al rezoluţiilor adoptate de Congres şi Conferenţă;
 2. coordonează activitatea organzaţiilor primare;
 3. aprobă Regulamentul de organizare şi  funcţionare a Federaţiei;
 4. dezbate şi aprobă rapoartele şi propunerile privind controlul asupra respectării  Statutului Federaţiei şi a Regulamentelor de activitate ale organelor sale, informaţiile şi propunerile comisiei de revizie;
 5. convoacă Congresul şi Conferinţa;
 6. stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor la Congrese şi Conferinţe;
 7. propune Conferintelor şi Congreselor proiecte de instructiuni şi  regulamente necesare;
 8. ia decizii  asupra declanşării, desfăşurării şi încetării grevei;
 9. analizează programul de revendicari şi actiuni ale organizatiilor membre ale Federaţiei şi ia decizii asupra modului de soluţionare a lor;
 10. constituie, din numărul membrilor săi, Biroul Executiv, coordonează activitatea lui, iar în caz de necesitate, îl completează cu noi membri.

                      

BIROUL EXECUTIV

 

 Art.37 Biroul Executiv soluţionează probleme curente ale Federaţiei, asigură realizarea hotarîrilor Congresului, Conferinţei, Consilului General.

Art.38 Biroul Executiv se formează de către Consiliul  General.

Conform funcţiei membri ai Biroului Executiv sunt:

 1. Preşedintele şi Vicepreşedinţii Federaţiei,
 2. Preşedintele Consiliuli Consultativ al Ligii Femeilor şi Preşedintele Organizaţiei de tineret din cadrul  Federaţiei;

Art.39 Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe ordinare nu mai rar decît o data în doua luni, iar în cele extraordinare- în funcţie de necesităţi. Şedinţa este deliberativă, dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii Biroului Executiv.

Art.40 Hotarîrea Biroului Executiv se adoptă cu majoritatea de voturi.

Art.41 Biroul Executiv coordonează activitatea Federaţiei în perioada dintre şedinţele în plen ale Consiliului General şi are urmatoarele împuterniciri:

 1. coordonează activitatea organizaţiilor-membre, le acordă asistenţă juridică şi metodică prin forme şi metode accesibile, sprijină activitatea lor statutară;
 2. distribuie funcţiile între membrii săi, ţinînd cont de direcţiile prioritare de activitate a Federaţiei, determinate de Congres, Conferinţă şi Consiliul General.
 3. stabileşte structura operativă a aparatului Federaţiei;
 4. examinează şi se pronunţa asupra proiectelor Convenţiilor colective de muncă;
 5. ia decizii pe marginea cererilor de afiliere şi retragere a organizaţiilor sindicale primare din componenţa ei;
 6. anulează hotărîrile organizaţiilor membre ale Federaţiei în cazul în care acestea contravin Statutului Federaţiei;
 7. desfaşoară acţiuni civile în apărarea drepturilor Federaţiei;
 8. convoacă Consiliul General;
 9. aprobă  devizul  de venituri şi cheltuieli  privind activitatea organelor colegiale de conducere ale Federaţiei;
 10. elaborează  programe de investiţii,  analizează  realizarea lor şi le înaintează spre aprobare  Consiliului General;
 11. ia hotărîri de angajare a personalului necesar;
 12. aprobă schema de  salarizare a personalului angajat al Federaţiei;
 13. examinează   periodic activitatea subiecţilor Federaţiei;
 14. informează Consiliul Gneral despre activitatea sa;
 15. solutionează şi alte chestiuni prevăzute de Regulamentul de organizare şi functionare a Federaţiei  aprobat de Consiliul General;
 16. determină strategia Federaţiei în problemele relaţiilor internaţionale;
 17. desemnează reprezentanţii Federaţiei în diverse organisme departamentale, naţionale şi internaţionale de orientare sindicală sau profesională;
 18. controlează realizarea deciziilor, rezoluţiilor Congreselor, Conferinţelor, respectarea Statutului Federaţiei .

 

PREŞEDINTELE  FEDERAŢIEI

 

Art.42 Preşedintele Federaţiei este ales de Congres.

Decizia despre alegerea Preşedintelui se adopta cu majoritatea simplă de voturi a delegaţilor prezenţi la Congres;

Eliberarea din funcţie şi realegerea Preşedintelui Federaţiei se poate efectua de Conferinţă şi Consiliul General în cazul circumstanţelor prevăzute de Legislaţia  muncii. Decizia despre eliberarea din funcţie a Preşedintelui se adoptă dacă pentru ea au votat 2/3 din numărul  membrilor Consiului General. Decizia despre alegerea Preşedintelui se adoptă cu majoritatea  simpla de voturi ai membrilor Consiliului General. La cererea Preşedintelui, decizia de eliberare o poate adopta Biroul Executiv. 

Art.43 Preşedintele este persoana oficiala a Fedearţiei investita cu urmatoarele atribuţii:

 1. reprezinta Federaţia în relaţiile cu organele puterii şi administraţiei de stat, cu organizaţiile sindicale nationale şi internaţionale şi cu alte organizaţii şi structuri din ţară şi de peste hotare;
 2. conduce şi coordonează activitatea  Consiliului General şi Biroului Executiv;
 3. reprezintă interesele patrimoniale ale Federaţiei în conformitate cu hotarîrile adoptate de organele de conducere ale Federaţiei;
 4. angajează  personalul conform schemei de încadrare;
 5. face declaraţii în numele Federaţiei;
 6. administrează patrimoniul şi mijloacele financiare ale Federaţiei în limitele  competenţei sale;
 7. înaintează propuneri referitoare la alegerea şi eliberarea vicepreşedintelui (vicepreşedinţilor) Federaţiei;
 8. cere de la organizaţiile-membre orice informaţie necesară pentru determinarea  poziţiei şi luarea de decizii; 
 9. aprobă obligaţiunile de funcţie ale subdiviziunilor structurale ale aparatului Federaţiei, alte documente, care reglementează activitatea aparatului;
 10. semnează hotarîrile Congresului, Conferinţei,  Consiliului General, Biroului Executiv şi procesele verbale;
 11. semnează convenţiile colective la nivel de ramură, documentele financiare şi statistice;
 12. emite dispoziţii.

VICEPREŞEDINTELE (VICEPREŞEDINŢII) FEDERAŢIEI

 

Art.44  Vicepreşedintele (vicepreşedinţii) Federaţiei exercita împuterniciri delegate de organele de conducere ale Federaţiei, precum şi functiile preşedintelui în lipsa lui.

 

CAPITOLUL  VIII

COMISIA   DE   REVIZIE

 

Art.45 Comisia de revizie este organul de control în problemele economico-financiare şi  se alege de Congres în urmatoarea componenţă:

 1. Preşedinte;
 2. Vicepresedinte;
 3. Secretar;
 4. 4 membri.

Art.46 Comisia de revizie are următoarele atribuţii principale:

 1. verifică periodic, precum şi în funcţiile de necesităţi, activitatea financiară şi economică a structurilor Federaţiei;
 2. urmăreste şi verifică executarea bugetului şi modul de administrare a fondurilor băneşti şi bunurilor materiale ale Federaţiei;
 3. verifică bilanţul contabil al Federaţiei;
 4. prezintă  Congresului şi Conferinţei rapoarte de control, informează Consiliul General şi Biroul Executiv despre  încălcările depistate;
 5. cooperează cu comisiile analogice ale membrilor Federaţiei în problemele legate de colectarea cotizatiilor sindicale şi de reglementare a unor relaţii financiar-contabile între acestea şi Federaţie;
 6. funcţionează pe baza regulamentului propriu aprobat de Congres.

 

CAPITOLUL  IX

DESFĂŞURAREA    ALEGERILOR

 

Art.47 Alegerile se desfăşoară conform metodologiei şi procedurii stabilite de Consiliul  General.

Art.48 Supravegherea votării şi numărarea  se face de comisia de numărare a voturilor.

Art.49 În componenţa  organelor de conducere ale Federaţiei, subiecţilor Federaţiei nu pot face parte:

 1. persoanele, care sînt patroni, au încheiat un contract de management cu societăţile comerciale sau fac parte din Consiliile de administratie ale societăţilor comerciale, în afară de acelea la care au fost mandatate de sindicate;
 2. persoanele, care deţin funcţii de conducere în organele de stat sau ale administraţiei publice locale.

 

CAPITOLUL   X

AFILIEREA   LA  ORGANISMELE   SINDICALE

NAŢIONAL-INTERRAMURALE  SI   INTERNAŢIONALE

 

Art.50 Federaţia se poate afilia la organismele sindicale national-interramurale şi internaţionale.  Hotărîrea de afiliere se ia de Consiliul General;

Art.51 Colaborarea cu alte organisme sindicale este posibilă în masura în care ea nu încalcă principiile de activitate şi nu lezează autonomia Federaţiei. Consiliul General poate sista calitatea de membru în organismele sindicale naţional-interramurale şi internaţionale la care Federaţia este afiliată în cazul în care acestea nu-şi onorează obligaţiunile sau lezează interesele ei.

Art.52 Decizia de retragere din organismele sindicale national-interramurale şi internaţionale poate fi luată de Conferinţă sau Congres. Hotărîrea se consideră adoptată dacă pentru ea au votat 2/3  din numărul delegaţilor aleşi.

 

     CAPITOLUL  XI

PATRIMONIUL    FEDERAŢIEI

 

Art.53 Patrimoniul Federaţiei este alcătuit din bunuri mobiliare şi imobiliare, mijloace financiare şi hîrtii de valoare.

Art.54 Patrimoniul  Federaţiei este indivizibil şi se formează din:

 1. patrimoniul organizaţiilor- membre;
 2. cotizaţiile lunare ale membrilor;
 3. donaţiile din partea persoanelor fizice si juridice din tară şi strainatate, sponsorizări;
 4. venitul obţinut sub formă de dobîndă de la alocarea mijloacelor la bănci;
 5. defalcările din veniturile întreprinderilor, organizaţiilor din sistemul sindical;
 6. finanţarea intrabugetară;
 1. alte surse legale.

Art.55 Cotizaţiile lunare de membru se stabilesc de către organizaţiile-membre dar nu mai puţin de 1% din salariul brut.

Pensionarii, care nu sînt incadraţi în cîmpul muncii şi femeile, care  şi-au întrerupt temoporar lucrul în legatură cu educaţia şi creşterea copiilor, sînt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiilor de membru.

Art.56 Federaţia foloseşte mijloace financiare pentru asigurarea activităţii prevăzute de prezentul Statut, desfăşurarea activităţilor culturale de masă, cultura fizică şi sport, internaţionale, administrativ – economice şi organizatorice, premierea activului sindical, acordarea ajutorului material

conform Art.20 litera (r) al Codului Fiscal, finanţării intrabugetare, defalcărilor din cotizaţiile de membru Confederaţiei naţionale şi Federaţiilor internaţionale membru căreia este Federaţia, conform Devizului aprobat anual de către Biroul Executiv.

Art.57 Mijloacele financiare şi bunurile Federaţiei, ale organizaţiilor membre sînt administrate de organele sindicale executive, care raportează membrilor sindicatului, anual şi pentru perioada împuternicirii, despre utilizarea lor.

Art.58 Federaţia şi organizaţiile-membre au dreptul să creeze şi să finanseze instituţii şi societaţi, care corespund scopurilor activitaţii  ei.

Art.59 Federaţia şi organizatiile-membre pot păstra mijloacele băneşti în bănci, obţine dividende de la depunerile bancare.

Art.60 Federaţia poate institui fonduri de binefacere, precum şi alte fonduri centralizate care nu contravin Statutului.

Art.61 Cotizaţiile sindicale de membru se pun la dispoziţia organizaţiei sindicale primare, iar o parte din ele se repartizează Federaţiei.

Normativele defalcărilor cotizaţiilor sindicale de membru în bugetele Federaţiei se stabilesc de Congresul  Federaţiei.

 

CAPITOLUL XII

ORGANIZAŢIA  SINDICALĂ  PRIMARĂ

 

 Art. 62. Dispoziţii generale.

1. Organizaţiile sindicale de unitate economică indiferent de forma lor de proprietate (în continuare organizaţie sindicală), întrunesc pe baza liberului consimţămînt salariaţii în scopul reprezentării, protecţiei sociale şi realizării drepturilor şi intereselor lor profesionale şi social-economice.

2. Organizaţia sindicală primară se întemeiaza din iniţiativa a cel putin 3 persoane, considerate fondatori . Hotărîrea de întemeiere a organizaţiei sindicale primare se adoptă de catre adunarea (conferinţa) fondatorilor.

3. Organizaţia sindicală se afiliază benevol Federaţiei Sindicatului, beneficiaza de protecţia ei, îsi asumă obligaţiile ce decurg din Statut, are Statut de persoană juridică, cont bancar şi ştampilă proprie.

4. Organizaţia sindicală îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu Statutul Federaţiei,  legislaţia în vigoare a  Republicii Moldova şi normele de drept internaţional recunoscute ce ţin de drepturile sindicatelor.

5. Organizaţia sindicală în activitatea sa este independentă faţă de organele de conducere ale întreprinderii, faţa de organele de stat, organizaţiile politice şi obşteşti, nu se subordonează lor şi îşi construieşte relaţiile cu ele in baza principiilor de parteneriat şi colaborare reciproc avantajoasă.

  Art.63.  Membrul de sindicat

          1.Calitatea de membru al sindicatului este benevolă.  Primirea în sindicat se face în mod individual în baza unei cereri în scris.  Decizia cu privire la primirea în membru de sindicat se adoptă de către comitetul sindical sau adunarea organizaţiei sindicale.

          2. Apartenenţa la două organizaţii sindicale, ce au Statutele  lor proprii, este inadmisibilă.

          3. Calitatea de membru al Sindicatului se pierde odată cu transferarea salariaţilor la altă întreprindere (unitate din altă ramură). Chestiunea cu privire la încetarea calitaţii de membru este examinata de către comitetul sindical sau adunarea sindicala şi  se adoptă cu majoritatea simpla de voturi.

         4. Membrul de sindicat poate fi exclus din sindicat în cazul neonorării  sistematice a obligaţiunilor statutare.

Chestiunea cu privire la excludere se examinează de către comitetul sindical sau adunarea sindicală şi se adoptă cu majoritatea de voturi.

        5. Membrul de sindicat, care n-a achitat cotizatiile timp de trei luni , nu mai beneficiază de protecţia Sindicatului pînă nu va fi achitată datoria.

  Art. 64. Drepturile şi obligaţiile.

        1. Membrii de sindicat au dreptul:

 1. să solicite în orice instanţă sindicală ajutor privind apărarea şi realizarea drepturilor şi intereselor lor profesionale;
 2. să participe personal la adunarile şi şedinţele organelor de conducere ale organizaţiei sindicale în cadrul cărora se discută problemele ce ţin de activitatea lor;
 3. să discute la adunarile (conferintele) sindicale toate chestiunile ce ţin de activitatea sindicală, să supună criticii organele de conducere, sa-şi expună şi să-şi apere deschis opiniile;
 4. să inainteze candidaţi, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatelor;
 5. să beneficieze de asigurarea juridică şi materială din partea  sindicatelor;
 6. să beneficieze de protecţia organizaţiei sindicale în caz de concediere sau ameninţare a încălcării drepturilor lor profesionale şi social-economice, prevăzute de Contractul colectiv de muncă şi (sau) de Legislaţia în vigoare;
 7. să obţina toată informaţia privind activitatea organizaţiei sindicale şi a organelor ei de conducere;
 8. să beneficieze  de serviciile casei de ajutior reciproc a sindicatelor;
 9. să beneficieze de fondul de solidaritate a sindicatelor, să participe la luarea deciziilor privind folosirea acestor fonduri .

2. Membrii de sindicat sunt obligaţi:

 1. să respecte Statutul Federaţiei;
 2. să participe efectiv la activitatea sindicatelor, la lucrările  adunărilor sindicale;
 3. să execute deciziile adunărilor (conferintelor) şi ale organelor de conducere, obligatorii pentru toţi membrii sindicatelor;
 4. sa-şi manifeste solidaritatea cu membrii sindicatelor în ceea ce priveste apararea drepturilor lor;
 5. să achite lunar cotizaţiile de membru de sindicat;
 6. să respecte disciplina şi democraţia sindicală.

Art.65. Organul de conducere al organizaţiei sindicale

1. Organul superior de conducere al organizaţiei sindicale  este adunarea generală (conferinţa) a membrilor de sindicat.

Anual,  în conformitate cu prezentul Statut, au loc adunări sindicale de dare de seamă (conferinţe) ale organizaţiei sindicale, iar după expirarea imputernicirilor comitetului sindical – adunări (conferinţe) sindicale de dare de seamă şi alegeri.

Adunarea (conferinţa) se convoaca din iniţiativa comitetului sindical sau din iniţiativa a mai mult de 1/3 din numarul membrilor de sindicat.

Adunarea sau conferinţa se convoaca in funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în an.

Adunarea (conferinţa) este deliberativă dacă au participat majoritatea membrilor de sindicat ori cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi la conferinţă.

2. Delegaţii la Conferinţă sînt aleşi în modul stabilit de comitetul sindical, respectîndu-se principiul reprezentării egale a membrilor de sindicat din subdiviziuni în funcţie de numarul lor.

         3. Adunarea (conferinţa) are dreptul să soluţioneze orice problemă ce ţine de activitatea organizaţiei sindicale. De competenţa exclusivă a adunarii (conferinţei) ţin:

 1. împuternicirea comisiei pentru negocieri în încheierea şi semnarea Contractului colectiv de muncă;
 2. alegerea comitetului sindical si comisiei de revizie;
 3. luarea deciziei, cu  o majoritate de 3/4  din voturi, privind ieşirea organizaţiei sindicale din Federaţie;
 4. stabilirea direcţiilor prioritare  în activitatea organizaţiei sindicale;
 5. stabilirea structurii generale a organizaţiei sindicale, soluţionarea problemelor privind crearea în cadrul organizaţiei a secţiilor, comisiilor şi a altor structuri pentru reprezentarea intereselor  profesionale ale membrilor de sindicat;
 6. adoptarea deciziilor privind negocierile colective cu patronul în scopul incheierii Contractului colectiv de muncă, formularea revendicărilor de bază ale sindicatelor în procesul negocierilor colective;
 7. examinarea darilor de seamă ale patronilor sau ale reprezentanţilor acestora, privind realizarea Contractului colectiv de munca;
 8. adoptarea, in modul stabilit de Legislatia în vigoare, a deciziilor cu privire la desfăşurarea măsurilor de protest sau a altor acţiuni în legatură cu neîndeplinirea  prevederilor Contractului colectiv de muncă sau  cu alte circumstanţe social-economice;
 9. înainatrea demersurilor organului respectiv, cu propuneri colective, legate de politica sindicală, de chestiunile ce ţin de negocierile colective la nivel ramural şi republican, desfăşurarea acţiunilor sindicale colective;
 10. examinarea dărilor de seamă şi a informaţiilor comitetului sindical privind activitatea în sfera protecţiei sociale şi îndeplinirea propunerilor organizaţiei sindicale, a dării de seamă a comisiei de revizie;
 11. stabilirea schemei de încadrare şi salarizare a lucrătorilor sindicali;
 12. aprobarea bugetului sindical, examinarea dărilor de seamă ale comitetului sindical şi ale comisiei de  revizie;
 13. inaintarea şi alegerea delegaţilor la Congresele şi Conferinţele Federaţiei, delegarea reprezentanţilor în componenţa organelor de conducere ale Federaţiei;
 14. crearea fondurilor de solidaritate, casei de ajutor reciproc a organizaţiei sindicale, examinarea darilor de seamă despre activitatea lor.

Art.66. Structura organizaţiei sindicale.

1. În organizaţiile sindicale de la întreprindere, organizaţii şi instituţii, care întrunesc mai puţin de 20 membri de sindicat se aleg organizatori sindicali şi adjuncţii lor. În organizaţiile sindicale, care întrunesc mai mult de 20  membri de sindicat, se alege comitetul sindical (comitetul sindical unit) şi comisia de revizie. Termenul imputernicirilor organizatorilor  sindicali şi ai comitetelor sindicale este de 5 ani.

         2. În cadrul organizaţiei sindicale a întreprinderii pot să funcţioneze organizaţii sindicale de secţie sau grupuri sindicale.

         Secţiile care întrunesc mai putin de 20 membri de sindicat, se aleg organizatorul sindical şi adjunctului iar care întrunesc mai mult de 20 membri de sindicat, aleg comitetul sindical de secţie sau biroul sindical.

Organizaţiile de secţie au dreptul ţinerii evidenţei privind numarul membrilor de sindicat şi a desfaşurarii activitaţii sindicale în cadrul subdiviziuni. Organizaţiile sindicale de secţie nu sunt persoane juridice.

         3. Modul de formare a comitetului sindical:

 1. comitetul sindical se alege nemijlocit la adunarea (conferinţa) sindicală prin vot deschis (inchis). Modul de votare şi numarul de membri ai comitetului sindical este determinat de participanţii la adunare (conferinţă);
 2. în componenţa comitetului sindical nu pot fi alese persoanele de conducere ale aparatului administrativ, precum şi lucrătorii, care fac parte din organele de conducere ale întreprinderii, indiferent de formele de proprietate, sau persoanele care reprezinta interesele  patronului  (proprietarului).

4. Preşedintele comitetului sindical se alege de către membrii comitetului sindical nemijlocit din componenţa membrilor săi, prin vot deschis (secret) . Modul de votare este stabilit de către membrii Comitetului sindical.

Chestiunea  scoaterii din funcţie a Preşedintelui comitetului sindical este pusă în discuţie la şedinţa Comitetului sindical. Decizia despre eliberarea din funcţie a Preşedintelui se adoptă dacă pentru ea au votat 2/3 din numărul membrilor Comitetului Sindical. Modul şi condiţiile de retribuire a muncii Preşedintelui Comitetului sindical sînt stabilite în Codul muncii  al RM Art.390(4).

5. Comitetul sindical este organul executiv al organizaţiei în perioada dintre adunări (conferinţe), realizează la cererea adunărilor (conferinţelor) şi în conformitate cu Legislaţia în vigoare  împuternicirile Federaţiei la întreprindere, realizează dreptul de persoană juridică a organizaţiei sindicale.

6. Comitetul sindical:

 1. organizează elaborarea, discutarea, încheierea şi asigură respectarea Contractului colectiv de muncă la nivelul întreprinderii;
 2. participă la lucrările comisiei pentru asigurarea socială în vederea executării controlului asupra calculării corecte şi achitarea la timp a îndemnizaţiilor de asigurare;
 3. exercita controlul obştesc asupra respectării Legislatiei în domeniul protecţiei muncii lucrătorilor intreprinderii;
 4. supune expertizei starea condiţiilor de muncă şi asigurarea protecţiei muncii lucratorilor întreprinderii;
 5. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi a imbolnăvirilor profesionale la întreprindere, asigură cercetarea independentă a acestor cazuri;
 6. participă la examinarea litigiilor de muncă generate de încălcarea Legislaţiei în vigoare, a condiţiilor Contractului  colectiv de muncă ori modificarea celor vechi;
 7. organizează şi conduce, în modul stabilit de Legislaţie, acţiunile colective ale membrilor de sindicat privind susţinerea revendicărilor acestora;
 8. participă la elaborarea masurilor de prevenire a şomajului la întreprindere în rîndurile membrilor de sindicat;
 9. adoptă în modul stabilit măsuri de protecţie a intereselor lucrătorilor disponibilizaţi – membri de sindicat.

7. Pentru exercitarea împuternicirilor sale, comitetul sindical poate solicita patronatului orice informaţie, documentaţiă respectivă, ce caracterizează situaţia economică a întreprinderii, decontările de plată a muncii etc.

8. Comitetul sindical are dreptul să acţioneze cu funcţii de raspundere, culpabile de încalcarea Legislaţiei muncii şi a normelor de protecţie a muncii, de neîndeplinire a obligaţiilor ce decurg din Contractul colectiv sau de obstrucţionarea activităţii Sindicatului în întreprindere.

9. În scopul asigurării respectării Statutului comitetul  sindical:

 1. ţine evidenţa membrilor de sindicat, supraveghează respectarea cerinţelor statutare de primire în organizaţie şi pierderea calităţii de membru;
 2. informează sistematic membrii sindicatului despre activitatea sa, activitatea Federaţiei , situaţia social-economică de la întreprindere, din ramură, etc., despre propunerile şi revendicarile sindicatelor;
 3. stabileşte prin  opinia membrilor de sindicat în problemele  de interes comun, aduce la cunostinţa membrilor de sindicat punctul de vedere al sindicatelor în problema dată prin intermediul mass-media;
 4. organizează munca de propagandă în colectivul de muncă privind drepturile şi rolul sindicatelor în domeniul apărarii intereselor economice şi profesionale ale salariaţilor;
 5. acordă ajutoare materiale din mijloacele organizaţiei; ţinîndu-se cont de cerinţele Art.20 litera (r) al Codului Fiscal şi Regulamentul cu privire la modul acordării de ajutor material membrilor de sindicat.
 6. dispune de patrimoniul şi mijloacele baneşti ale organizaţiei primare, exploateaza şi gestioneaza cladirile, încaperile construcţiile de menire socială  şi culturală;
 7. participă la diferite fonduri create de Federaţie, crează fonduri proprii  (de grevă, de solidaritate etc.);
 8. convoacă adunarea (conferinţa) sindicală , organizează instruirea activului sindical;
 9. asigură onorarea în termen a obligaţiilor financiare faţă de Federaţie;
 10. organizează consultaţii juridice grătuite şi alt ajutor.

     10. Şedinţa comitetului sindical al organizaţiei sindicale se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în 2 luni. Şedinţa este deliberativă, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii Comitetului Sindical. Hotărârea Comitetului Sindical se adoptă cu majoritatea de voturi dacă altă modalitate nu este prevăzută de prezentul Statut.

11. Comisia de revizie se alege în modul stabilit pentru formarea comitetului sindical sau în alt mod, stabilit de adunarea (conferinţa) sindicală şi îşi desfaşoară activitatea în corespundere cu Regulamentul “Cu privire la comisia de revizie”, adoptat de către Congresul Federaţiei .

12. Comisia de revizie:

 1. verifică realizarea de către comitetul sindical a hotărîrilor adoptate la adunarea (conferinţa) generală;
 2. verifică îndeplinirea bugetului organizaţiei, corectitudinea cheltuielilor şi folosirea patrimoniului  sindical;
 3. verifica ţinerea evidenţei şi gestiunii, a lucrărilor de secretariat;
 4. controlează efectuarea la timp şi deplină a plaţii cotizaţiilor de către membrii de sindicat, a defalcărilor  bugetare şi patrimoniale ale organizaţei sindicale catre Federaţie;
 5. informează membrii de sindicat vis-a-vis de rezultatele inspecţiilor financiare, incălcările depistate în cheltuirea mijloacelor baneşti, neajunsurile din activitatea comitetului sindical.

Comisia de revizie este în drept să ceară convocarea adunării generale (conferinţei) în scopul examinării şi adoptării deciziilor în problemele ce ţin de competenţa ei.

13. Asociaţia sindicală activează în baza prezentului Statut şi propriului regulament, adoptat de către adunare (conferinţă) şi ratificat de către Biroul Executiv al Federaţiei. Potrivit Statutului Federaţiei, Asociaţia sindicală dobîndeşte drepturi şi obligaţii  de persoană juridică, cont bancar şi ştampilă proprie.

Art.67. Mijloacele băneşti şi patrimoniul organizaţiei sindicale.

          1. Mijloacele baneşti ale organizaţiilor se constituie din cotizaţiile de intrare şi cele lunare, defalcările întreprinderilor pentru acţiuni culturale şi sportive şi din alte surse de sponsorizare.

           2. Organizaţia sindicală face lunar defalcări din cotizaţii către Federaţie în mărimea stabilită de Congres. Celelalte mijloace băneşti, precum şi cele provenite din alte surse se folosesc de către organizaţia sindicală în scopuri statutare  conform unui deviz aprobat de Comitetul sindical.

Art.68. Încetarea activităţii organizaţiei sindicale.

            1. Activitatea organizaţiei sindicale poate fi încetată prin decizia adunării (conferinţei) dacă pentru ea au votat 3/4 din numărul membrilor de sindicat (delegaţi) aleşi şi în legătură cu lichidarea  întreprinderii.

            2. Organizaţia sindicală nu poate fi dizolvată sau temporar interzisă pe cale administrativă din initiativa sau prin decizia patronatului (a reprezentanţilor acestuia).

            3. Activitatea organizaţiei sindicale nu încetează în cazul lichidării Federaţiei din care face parte. În asemenea cazuri adunarea generală (conferinţa) ia decizia de a adera la alt sindicat de ramură.

           4. În cazul încetării activităţii organizaţiei sindicale mijloacele ei baneşti şi patrimoniul se folosesc în scopurile prevăzute de Statutul Federaţiei.

 

CAPITOLUL XIII

ÎNCETAREA  ACTIVITAŢII  FEDERAŢIEI

 

Art.69. Activitatea Federaţiei poate fi încetată prin decizia Congresului.

Decizia Congresului privind lichidarea sau reorganizarea Federaţiei se consideră adoptată, dacă pentru ea au votat 3/4 din numărul delegaţilor participanţi la votare cu condiţia existenţei cvorumului.

In cazul adoptării deciziei privind lichidarea Federaţiei, Congresul numeşte comisia de lichidare, care pregăteste documentele referitoare la împărţirea, transmiterea sau, după necesitate, lichidarea patrimoniului Federaţiei,  conform recomandărilor Congresului şi Legislaţiei în vigoare.

            

CAPITOLUL XIV

 DISPOZIŢII   FINALE

 

Art.70. Prezentul Statut intră în vigoare de la data înregistrării lui în conformitate cu Legislaţia în vigoare.

Art.71.  Federaţia are dreptul de a elabora regulamente de uz interior, de a alege liber reprezentanţii săi, de a elabora programe proprii de acţiune, în conformitate cu Legislaţia în vigoare.

Art.72.  Federaţia poate edita  buletine informative proprii.

Art.73. Dreptul interpretării  generale a prevederilor prezentului Statut, precum şi a unor articole aparte aparţine în exclusivitate organelor de conducere ale Federaţiei.