MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Biroul Executiv al FSCRE a demarat o acțiune de susținere a membrilor de sindicat cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,

3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii demnității, drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

Copiii sunt cei mai grav afectați de această situație. Ei nu înțeleg faptul că sunt diferiți de marea majoritatea a populației. Nu pot să țină pasul cu cei de vârsta lor, înțeleg mai greu și se pot exprima mai greu.

Pentru a-i ajuta pe părinții-membri de sindicat, care au la îngrijire copiii cu grad sever de dizabilitate, Biroul Executiv al FSCRE a demarat la 24 noiembrie 2021,  o acțiune de sprijin, cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice,,.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități 42 membrii de sindicat vor primi ajutor material unic, în valoare de 3000 lei. Susținerea financiară este acordată în scopul ameliorării situației materiale a copiilor cu grad sever de dizabilitate  din cadrul a 17 organizații sindicale membre ale FSCRE.

În această zi, sindicatul de ramură și organizațiile sindicale membre ale FSCRE, se implică şi manifestă sprijinul membrilor de sindicat, care au copii cu grad de dizabilitate să se bucure de șanse egale. Prin aceasta se încearcă, de asemenea, sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilități în fiecare aspect al vieții.

De - adminfscre

Sindicaliștii organizațiilor membre ale FSCRE au fost informați despre ultimele modificări la Codul Muncii.

În contextul recentelor modificări și completări operate în legislația muncii, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), a organizat la 18 noiembrie curent, webinarul cu genericul:“Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”, prevăzut în planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2021, al FSCRE.

Ținînd cont de Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în contextul riscului sporit agravării procesului epidemiologic al infecției COVID-19 pe plan naţional și conform prevederilor statutare a FSCRE, activitatea s-a desfășurat prin intermediul platformei online de conferințe audio-video Zoom.

Cei 80 de participanți din cadrul a 19 organizații membre: lideri sindicali, organizatori sindicali din cadrul filialelor, sectoarelor, specialiști din domeniul juridic și resurse umane a OSP, au fost informați și au discutat despre modificările curente aduse Codului Muncii (CM) al Republicii Moldova în contextul actual de combatere a efectelor pandemiei COVID -19.

Potrivit dnei Margareta Strestian, președinta FSCRE prin organizarea acestei activități se urmărește examinarea mai profundă a recentelor modificări operate în legislație și impactul lor asupra salariaților, cît și sporirea nivelului de aprofundarea a cunoștințelor specialiștilor din domeniile menționate.

Cu referință la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 579, noile prevederi ale CM intrate în vigoare la 29 octombrie curent, aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, cu privire la aprobarea măsurilor de susținere a angajaților și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID – 19, reglamentează o serie de măsuri, ce țin de protecția social – economică a salariaților.

Totodată, dna Margareta Strestian s-a referit și la acțiunile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în vederea protejării drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat în conformitate cu strategia CNSM (2017-2022) ce țin de :

  • Participarea la perfecționarea legislației în domeniul salarizării în vederea asigurării unui salariu adecvat și echitabil, care să acoprere necesitățile lucrătorilor și membrilor familiilor lor,
  • Înaintarea propunerilor menite să sporească veniturile salariale ale angajaților din economia națională prin majorarea salariului minim pe țara în conformitate cu prevederile Cărții sociale europene revizuite și a practicilor europene;
  • Înaintarea propunerilor privind perfecționarea modului de stabilire a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real;
  • Înaintarea propunerilor de elaborare și adoptare a mecanismelor care ar viza lichidarea și neadmiterea restanțelor la plata salariilor, etc.

În cadrul activității, președinta Federației s-a referit și la monitorizarea procesului de vaccinare în rîndul membrilor de sindicat, implimentat în cadrul FSCRE, conform Hotărîrii BE nr.2/2 din 27. 10.2021, în baza căreia liderii sindicali prezintă săptămînal informatia la acest subiect. Datele acumulate, vor  servi drept bază la argumentarea  propunerii de modificare a cadrului legal privind clasificarea infecției cu COVID  -19 ca boală profesională. 

 Cu o prezentare amplă în caliate de formator Ilona Josanu, lector USM, magistru în drept, consilier reprezentant a președintei FSCRE, a informat  participanții  despre Modificările aduse Codului Muncii prin LP140 din 14.10.21,MO 264-265/29.10.21 art.334, în vigoare din 29.10.2021. Măsurile de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării restricțiilor COVID-19:

  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezentă fizică;
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgentă, de asediu si de război si a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică;
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgentă, de asediu si de război si a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică. Aceste Regulamente se aplică doar în cadrul unităților economice din sectorul real.

Ca urmare a subiectelor prezentate participanții au solicitat unele precizări cu referire la legalitatea colectării certificatelor de vaccinare în unitățile economice, acordarea a două zile libere salariaților plătite pentru fiecare doză de vaccin administrată anti-COVlD-19 pe perioada stării de urgență în sănătate publică și procedura de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații care au copii cu vîrstă de pînă la 12 ani și copii cu dezabilități.

La finele activității participanții au mulțumit si au menționat importanta  aspectelor legislației muncii, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală.   
          În această ordine de idei, Margareta Strestian a mulțumit la rîndul său conducătorilor unităților economice pentru conlucrare și implicare în asigurarea protecției social – economice a salariaților din ramură în această perioadă dificilă.

 

De - adminfscre

Au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului muncii!

Astăzi, 29 octombrie, au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului muncii (CM), aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, CM a fost completat cu articolul ce va reglementa regimul de muncă cu activitate redusă, potrivit căruia angajatorul poate stabili un asemenea regim, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților, în mod unilateral, în caz de stare de urgență, de asediu sau de război sau în cazul stării de urgență în sănătate publică.

Stabilirea regimului de muncă cu activitate redusă se va efectua cu acordul scris al salariaților vizați, în cazul situației economice defavorabile, dificultăți de aprovizionare cu materie primă sau energie, intemperii cu caracter excepțional, restructurare sau modernizare a întreprinderii, alte circumstanțe excepționale care vor fi stabilite de Guvern. În acest caz angajatorul va fi obligat să solicite opinia consultativă a reprezentanților salariaților, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a depune cererea de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim redus de activitate, dat fiind faptul că acești salariați vor beneficia de un ajutor în modul stabilit de Guvern.

Legea prevede că regimul cu activitate redusă va putea fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an. Totodată, durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului transferat la un asemenea program va putea fi redusă cu cel puțin 50%, munca fiind retribuită angajatului proporțional cu timpul lucrat.

În același timp, legea interzice angajatorului, pe perioada programului de activitate cu regim redus, să angajeze alți salariați pentru prestarea muncii similare celei prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost prescurtat.

Legea mai conține și unele excepții pentru acordarea regimului redus de muncă. Astfel, nu vor putea beneficia de aceste prevederi angajatorii instituțiilor finanțate de la buget, angajatorii care au activitatea suspendată sau se află în proces de insolvabilitate/lichidare și nici angajatorii care, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă, au restanțe la bugetul public național ce depășesc mărimea stabilită de Guvern.

Totodată, prevederile nu se vor aplica salariaților care prestează munca prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la altă entitate, sunt angajați cu timp de muncă parțial, precum și celor care nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 6 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii de acordare a ajutorului salariaților cu regim redus.

De asemenea, CM a mai fost completat cu articolul ce stabilește că angajatorii vor putea acorda zile libere salariaților, cu menținerea salariului mediu, pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității și sănătății populației (se are în vedere stimularea procesului de vaccinare).

Documentul mai prevede că, în cazul în care procesul educațional se va desfășura online, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației, cu acordul angajatorului, se vor acorda zile libere unuia dintre părinți sau a tutorelui, pentru supravegherea copiilor. Aceste prevederi se vor aplica părințiilor/tutorilor ai căror copii au vârsta de până la 12 ani și la cei care au copii cu dizabilități care frecventează o instituție de învățământ, iar în această perioadă, angajatul va primi o indemnizație egală cu cel puțin 50% din salariul de bază.

Reamintim, autoritățile au elaborat și proiectul hotărârii de Guvern ce privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, ce conține și reglementările pentru acordarea indemnizațiilor aprobate prin legea publicată.

De - adminfscre

Membrii Consiliului General s-au întrunit în cadrul forumului cu genericul „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”

În perioada 20-23 octombrie 2021, membrii Consiliului General al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), au participat în cadrul  I-ei ediții a Forumului cu genericul: „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”, care s-a desfășurat în conformitate cu  Planul de activitate al Consiliului General, pentru anul 2021 și obiectivele Strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII al Federației, pentru anii 2020 – 2025.

Activitatea respectivă de instruire și informare continuă a liderilor de sindicat, a avut drept scop, de a dezvolta competențele profesionale și de a evalua cunoștințele participanților în domeniul securității si sănătății în muncă, legislației muncii și a unor aspecte organizatorice  și de comunicare eficientă în activitatea liderului sindical.

În conformitate cu agenda Forumului, liderii sindicali au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus: în prima zi – Masa rotundă „Aspecte din Legislația SSM”;  în a doua zi -Training „Legislația Muncii”, în ziua a treia Atelier de lucru- „Aspecte în activitatea liderului de sindicat„.

 Deschiderea oficială a Forumului a fost lansată de președinta FSCRE, dna. Margareta Strestian.

În discursul său președinta FSCRE a subliniat aportul sindicatelor și partenerilor sociali în buna organizare a măsurilor de securitate a salariaților în perioada  crizei pandemice determinate de virusul Covid-19, care au asigurat un ansamblu de măsuri în scopul asigurării condițiilor de lucru, apărarea vieții sănătății și integrității salariaților, susținerea financiară a membrilor de sindicat, care au fost infectați și a familiilor acestora.

Securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.  Acest ansamblu prevede un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucru din organizațiile membre. Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în  domeniul SSM trebuie șă fie instruiți în domeniul SSM șă cunoască ansamblu de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

În baza analizei accidentelor de muncă, care s-au produs în ramură în 9 luni a anului 2021, rezultă că acestea s-au produs atît din cauza nerespectării cerințelor SSM din partea angajaților , cît și din cauza angajatorilor, care conform legislației sunt obligați să ia măsurile necesare corespunzătoare, pentru ca lucrările specifice cu risc sporit să fie executate de salariați atestați corespunzător, instruiți privind cerințele SSM, echipați cu mijloace de protecție individuale și colective, luînd în considerație natura activităților. 

Totodată dna  M. Strestian a menționat că starea de alertă în sectorul energetic poate afecta și condițiile de muncă și activitate a salariaților, membri de sindicat din ramură.  Rolul sindicatelor în perioada de pandemie și criză energetică va fi orientat la protecția socială, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, informare și instruirea continuă a liderilor și activului sindical.  

Liderii de sindicat au fost informați despre procesul de  negocieri pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025, care a fost elaborat cu menținerea garanțiilor prevăzute de Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021, cu suplinirea de noi garanții suplimentare și completări, ce corespund legislației muncii actuale și a fost discutat cu membrii Comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel ramural) în cadrul ședinței din 24.09.2021.

Concomitent, președinta FSCRE sa referit și la principalele obiective trasate în Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru anii 2021-2024, între Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizația Internațională a Muncii.

Unul din subiectele de bază actuale în cadrul discuțiilor la Masa rotundă:  „Aspecte din Legislația SSM”, moderată de dna. Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, au fost vizate subiecte ce țin de:

  • Cadrul juridic în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM. Actele normative în domeniul SSM;
  • Accidentele de muncă. Comunicarea, cercetarea și raportarea accidentele de muncă. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară, contravențională, penală și materială;
  • Managementul activității în domeniul SSM. Politicile statului și cele sindicale în domeniul SSM. Organizarea și desfășurarea activităților de protecție și prevenire la locul de muncă. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM. Cerințe minime de pregătire în domeniul SSM. Constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM.

Informarea corectă a salariaților de către responsabilul  întreprinderii  de SSM, precum și respectarea actelor normative din  domeniul SSM,  oferă  siguranța necesară și prevenirea accidentelor de muncă precum și bolile cauzate de specificul activității acestora.

În scopul acordării ajutorului metodologic FSCRE a elaborat broșura „Culegere de acte legislative și normative privind securitatea și sănătatea în muncă în vigoare la 1 octombrie 2021”, care a fost distribuită  liderilor sindicali a OSP, specialiștilor în domeniul SSM din filialele și sectoarele organizațiilor membre.

Aspectele Legislației Muncii au fost abordate dna.  Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în Drept, care a  informat participanții forumului despre: Contractul individual de muncă: garanții la angajare, conținut, clauze specifice: mobilitatea, confidențialitatea. Fișa postului; Protecția datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de muncă; Modificarea temporară a contractului individual de muncă.

În cadrul activității, participanții  au analizat diverse studii de caz și împreună au identificat soluții la problemele legate de raporturile de muncă dintre salariați și angajator, deasemenea au fost antrenați în cadrul unor sesiuni teoretico – practice  cu exerciții de aplicare axate pe modificările CIM dictate de efectele pandemiei COVID-19, munca la distanță și munca la domiciliu, schimbarea temporară a locului de muncă a salariatului; staționarea. Prevenirea problemelor și situațiilor de conflict la acest capitol.

Potrivit formatorului rolul sindicatului în procesul de soluționare a situațiilor conflictuale devine tot mai important, deoarece părțile au posibilitatea să convină mai repede și mai productiv asupra unei soluții reciproc acceptabile, preferând instrumentul parteneriatului social decât instanța de judecată.

Participanții au adresat întrebări și au consemnat necesitatea cunoașterii legislației muncii și a modificărilor recente, pentru a evita,  gestiona și soluționa conflictele care pot apărea în cadrul OSP.

La rîndul său dna. Viorica Ursu, psiholog clinician, psihoterapeut,  în cadrul atelierului de lucru „Aspecte în activitatea liderului de sindicat„ a abordat tehnici de comunicare și arta oratorică, conflictele individuale și colective de muncă, precum și metodele de mediere și soluționare a acestora în cadrul a trei module: Arta oratorică în activitatea liderului sindical; Relevanța comunicării în activitatea liderului sindical; Climatul social-psihologic în colectivele de muncă, emoții și comportamente în conflictul organizațional.

În viziunea sa climatul social – psihologic în colectivele de muncă depinde în mare măsură de performanța si buna pregătire a liderului sindical. Formatorul le-a recomandat participanților la forum cele mai avansate strategii, tehnici și tactici de desfășurare a procesului de negocieri colective din perspectiva atingerii unor obiective reale, în vederea protecției intereselor, drepturilor salariaților – membri de sindicat și a subliniat că pentru a poseda o forță de convingere și a negocia cu succes unele revendicări în favoarea membrilor de sindicat liderii trebuie să cunoască procesul unei comunicări eficiente și  abilități de convingere constructive.

La finele activității  participanților forumului  le-au fost înmînate Certificate de participare.

 Ultima parte a Forumului a cuprins  un program cultural prin vizitarea și depunerea de flori în memoria celor căzuți în timpul operațiunii Iași-Chișinău din anul 1944, la Complexul Memorial de importanță istorico – națională „Capul de pod Șerpeni” .

Participanții forumului  au menționat actualitatea și utilitatea informației  prezentate de formatori și au afirmat că astfel de activități, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiență liderilor OSP.

Lucrările Forumului s-au desfășurat cu  respectarea strictă a normelor și masurilor de prevenire a infecției cu COVID – 19, stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

Instruirea și informarea continuă a liderilor și activului sindical rămîne a fi  una din obiectivele strategice de bază ale FSCRE.

 

 

 

De - adminfscre

Discriminarea în sfera muncii și a salarizării, afectează grav femeile din mediul rural.

În ajunul Zilei mondiale a femeilor din mediul rural, marcată anual la data de 15 octombrie, Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat o masă rotundă, în format online, cu genericul „Veșnicia s-a născut la sat – eforturi comune pentru un trai decent”, în cadrul căreia au fost abordate problemele cu care se confruntă femeile din mediul rural.

La lucrările acestei mese rotunde au participat femei sindicaliste din diferite localități ale Republicii Moldova, conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale national-ramurale, reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova și ai unor instituții din cadrul Guvernului.

Din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, la activitate a participat Viorica Spînu – președintele Comisiei de Femei a FSCRE. 

Potrivit sindicalistelor, condițiile proaste de muncă, nerespectarea cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, salariile mici, discriminarea femeilor la locul de muncă, lipsa suportului necesar pentru tinerele mame, munca în sectorul informal, reprezintă în continuare probleme care afectează femeile din mediul rural.

“Tabloul pe care îl vedem astăzi în mediul rural este dezolant: sate pustii, pămînturi neprelucrate, populație îmbătrînită, familii dezmembrate, migrație masivă în rîndul tinerilor, nivel înalt de sărăcie. Problemele cu care se confruntă femeile din mediul rural sunt numeroase și cunoscute, este însă timpul să trecem de la vorbe la fapte. Trebuie să ne conjugăm eforturile, să sporim nivelul de sindicalizare și de protecție socială, prin majorări de salarii și pensii, condiții sigure de muncă, combaterea tuturor formelor de discriminare a femeilor, dezvoltarea infrastructurii la sate”, a subliniat Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a afirmat că situația femeilor din mediul rural este un indicator important cu privire la situația social-economică din țară și vorbește mult despre statutul femeii în societate. “Spre regret, deși în ultimii ani au fost întreprinse numeroase eforturi pentru a îmbunătăți situația femeilor din mediul rural, în continuare ele se confruntă cu diverse forme de discriminare, sunt salarizate insuficient și beneficiază de o protecție socială precară. Pledăm pentru implementarea unor politici orientate spre protecția femeilor din mediul rural, pentru a reduce nivelul de sărăcie, discriminarea, sporirea accesului la servicii medicale de calitate, o mai bună participare a femeilor la procesele decizionale”, a comunicat Chiriac.

Prezent la această activitate, Dan Perciun, președinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, a menționat că în prezent se poartă discuții cu privire la majorarea salariului minim pe țară. “Un salariu minim echitabil ar trebui să fie de cel puțin 4000 mii de lei, pentru ca salariatul să aibă ulterior și o pensie decentă. Majorarea salariului minim este un instrument important pentru combaterea economiei informale. Este necesar să avem un salariu minim unic pe țară și să reducem nivelul economiei informale în mediul rural.”, consideră Perciun.

Sindicalistele au menționat că pentru a îmbunătăți situația social-economică a femeilor din mediul rural sunt necesare măsuri la nivel național, materializate prin implementarea unor politici sustenabile care ar contribui la îmbunătățirea vieții femeilor din teritoriu, dezvoltarea activității Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial, crearea noilor locuri de muncă, oferirea unor salarii decente, îmbunătățirea calității deservirii medicale la sate.

Conform datelor statistice, femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația R. Moldova, iar peste un milion de femei locuiesc în mediul rural. Conform unui studiu realizat de PNUD Moldova, din anul 2018, femeile din mediul rural au vârsta medie de 39 ani și durata medie a vieții de 74 ani. Ele suferă de două ori mai des de boli cronice decât femeile din mediul urban, ceea ce necesită tratament continuu, iar o treime din ele renunță la vizita la medic, dintre care fiecare a 4-a pe motiv de lipsă de bani.

Amintim că Ziua mondială a femeilor din mediul rural a fost instituită în 1995, la Conferința Internațională a Femeilor din Beijing, cu scopul de a conștientiza importanța faptului că femeile de la sate contribuie la bunăstarea familiilor lor și la dezvoltarea economiei rurale.

De - adminfscre

Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii a semnat un nou Memorandum de Înțelegere care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă in 2021-2024

Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizația Internațională a Muncii au semnat la 7 Octombrie 2021, Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru anii 2021-2024.

În timpul ceremoniei parțile semnatare au subliniat determinarea lor de a avansa dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova prin creșterea nivelului de ocupare, reducerea discrepanțelor de caliificări, condiții de muncă mai  bune și o protecție socială extinsă.

 Partenerii sociali investesc incredere in noul Progam și anticipează contribuția acestuia la dezvoltarea tarii.

Marcel Spatari, Minstrul Muncii și Protecției Sociale a subliniat faptul programul reflectă prioritățile Guvernului în materie de politici de muncă și sociale, axate pe promovarea egalității de șanse, ocuparea incluzivă, protecția drepturilor salariaților, combaterea fenomenului plăților informale, sporirea garanțiilor sociale la locul de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului.

”Împreună cu partenerii de dialog social și reprezentanții OIM am stabilit prioritățile pe termen mediu ce țin de promovarea muncii decente în Republica Moldova. Ne dorim astfel să intensificăm colaborarea cu partenerii sociali și să implementăm acele politici care ar îmbunătăți semnificativ condițiile de muncă pentru angajați, garanta respectarea drepturilor acestora la locul de munca, eradica munca la negru, oferi oportunități de creare a noi locuri de muncă și asigura o ocupare incluzivă”.

Sergiu Sainciuc, vice-președintele CNSM a tinut să menționeze faptul că  “un dialog social constructiv la toate nivelurile este foarte important, atat pentru ocupare de calitate, salariu decent, cât și condiții de muncă sigure pentru lucrători. Astfel, parteneriatul social ramane o premiză incontestabilă pentru pace socială și dezvoltare economică durabilă si inclusivă.”

Discursul vicepreședintelui CNSM, Sergiu Sainciuc, la evenimentul de semnare a Programului de țară privind munca decentă pentru anii 2021-2024, poate fi accesat aici.

„Munca decentă nu este doar un slogan, este un scop în sine – a reiterat Leonid Cerescu, președintele CNPM – Activități care vor ținti piața forței de muncă, crearea întreprinderilor durabile și prospere, edificarea organizațiilor patronale și sindicale puternice și independente, promovarea dialogului social sunt parte integrant a acestui Program și sunt foarte binevenite”

Este important de menționat faptul că acest program este al cincilea program al OIM pentru Republica Moldova – a precizat Heiz Koller, Directorul OIM pentru Europa și Asia Centrală. În programele precedente OIM a susținut efortul de creare a locuri de muncă în zone rurale,  incurajare a antreprenoriatului, dezvoltare de calificări și abilități solicitate de piața muncii. Acestea și multe alte inițiative vor beneficia de suport și ân următorul program de patru ani.

PȚMD va avea un Comitet tripartit de supraveghere care va monitoriza și ajusta implementarea acestuia în contextul nevoilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.