MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Modificări la Codul Muncii. Prevederile au intrat în vigoare în data de 26 august.

Cum a fost: Art 55, al. (3) nu exista, el a fost adăugat.

Cum e acum: 

[Art.55 al.(3) introdus prin LP243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562; în vigoare 26.08.22]

Art 55 alin. (3) Între aceleași părți se pot încheia succesiv, pe o durată determinată, cel mult 3 contracte individuale de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c1) și h), care cumulativ nu vor depăși 60 de luni.


Cum a fost: Articolul 53 (1) nu exista, el a fost adăugat.

Cum e acum: 

[Art.531 introdus prin LP243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562; în vigoare 26.08.22]

În contractul individual de munca se va putea include clauza de neconcurență. Articolul 53 (1) .

(1) Părțile pot negocia o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului individual de muncă să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, pe perioada negociată de părți, dar nu mai mult de 1 an. Pe parcursul acestei perioade, angajatorul îi achită salariatului o indemnizație lunară, a cărei mărime va fi negociată de salariat și angajator, dar care nu va fi mai mică de 50% din salariul mediu lunar al salariatului.

(2) O clauză de neconcurență care interzice salariatului în totalitate exercitarea profesiei sale (conform diplomelor sale de studii) va fi considerată nulă. Clauza de neconcurență trebuie să prevadă expres aria geografică a unităților administrativ-teritoriale pentru care se aplică, activitățile pentru care este valabilă, perioada pentru care își produce efectele, cuantumul indemnizației de neconcurență lunară, termenele și modul de plată a acesteia.

(3) Pentru încălcarea clauzei de neconcurență, salariatul urmează să restituie indemnizația primită și să recupereze angajatorului prejudiciul cauzat.

(4) Dacă părțile nu au prevăzut altfel prin clauza de neconcurență, cu condiția notificării și a plății a 3 indemnizații lunare, angajatorul poate înceta unilateral clauza de neconcurență. Notificarea de încetare va produce efecte numai pentru viitor.

(5) Dacă părțile nu au prevăzut altfel prin clauza de neconcurență, cu condiția notificării în formă scrisă, salariatul poate înceta clauza de neconcurență în cazul în care angajatorul întârzie, cel puțin cu o lună, achitarea indemnizației.

(6) Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor privind obligația de neconcurență a administratorului persoanei juridice, stabilite în Codul civil.


Cum a fost: Art. 60 alin. 1
Perioada de probă

(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni şi, respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul conducătorului unităţii, adjuncţilor lui, contabilului-şef şi altor persoane cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice.

Cum e acum

[Art.60 al.(1) modificat prin LP243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562; în vigoare 26.08.22]

Art. 60. alin. 1  Angajatorul poate stabili pentru orice salariat o perioadă de probă de cel mult 6 luni. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice.


Cum a fost: Articolul 124 al. (6) nu exista, el a fost adăugat.

Cum e acum:

[Art.124 al.(6) introdus prin LP243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562; în vigoare 26.08.22]

(6) Salariatul are dreptul la revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani înainte de expirarea termenului stabilit în cererea indicată la alin. (2) sau (4), anunțând despre aceasta angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte.


Cum a fost:  Articolul 141. Formele de plată a salariului

(1) Salariul se plăteşte în monedă naţională.

(2) Cu acordul scris al salariatului, se permite plata salariului prin instituţiile bancare sau oficiile poştale, cu achitarea serviciilor respective din contul angajatorului. Modul de plată a salariului prin instituţiile bancare sau oficiile poştale se stabileşte de Guvern, în comun cu Banca Naţională a Moldovei.

Cum e acum:

[Art.141 în redacția LP243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562; în vigoare 26.08.22]

În contractul individual de muncă poate fi indicat salariul în valută cu plata în lei.

(1) Salariul se plătește în monedă națională. În cazul desfășurării de către salariat a activității în străinătate, salariul poate fi plătit în moneda prevăzută în contractul individual de muncă.

(2) În contractul individual de muncă părțile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută străină, cu achitarea în monedă națională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părți care nu poate fi mai mic de cursul oficial de schimb al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, valabil la data de plată.

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, îl poți găsi aici

De - adminfscre

Spartachiada ediția a XXVIII-a, a FSCRE și Spartachiada ediția a XVIII-a, a SA ,,Moldovagaz”.

Tradițional, în ajunul sărbătorii profesionale ,,Ziua  lucrătorului din sistemul gaze și petrol , marcată anual în prima duminică a lunii septembrie,  Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în parteneriat cu SA ,,Moldovagaz organizează Spartachiada lucrătorilor din ramura gaze.

În perioada 02-04 septembrie, curent la baza sportivă a Casei de odihnă ,,Campingul din Vadul lui Vodă”, s-au desfășurat probele sportive în cadrul Spartachiadei ediția a XXVIII-a, a FSCRE și Spartachiadei ediția  a XVIII-a, a SA ,,Moldovagaz.

La deschiderea evenimentului, Margareta Strestian, preşedinta FSCRE,  a adresat  un mesaj de felicitare tuturor participanților și invitaților şi a remarcat că Spartachiada se desfășoară sub egida Consiliului General al Federației, cu susținerea întreprinderilor și a comitetelor sindicale  membre, având ca scop, promovarea modului sănătos de viaţă în rândul salariaților, prin desfășurarea activităților sportive, destinate fortificării sănătății şi profilaxiei bolilor profesionale, precum și pentru consolidarea relațiilor de prietenie și schimbul de experiență între participanți.

Totodată, Margareta Strestian, a menționat importanța păstrării tradițiilor sportive și a mulțumit conducăto­rilor întreprinderilor și președinților comitetelor sindicale din ramură, care au organizat buna pregătire și participare a echipelor la competițiile sportive.

La activitățile solemne au participat:

Președintele Consiliului de Administrație SA ,,Moldovagaz”- Vadim Ceban, Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova – Igor Zubcu, Vicepreședintele Comitetului Național Olimpic din Republica Moldova – Tudor Golea,  conducătorii uni­tăţilor economice și președinții organizațiilor sindicale membre ale FSCRE.

Conform regulamentului, competițiile sportive s-au organizat la următoarele probe sportive: minifotbal, volei (bărbați şi femei), tenis de masă, sărituri în lungime, șah, joc de dame, darts, tragerea odgonului, ridicarea greutăților.

Competițiile sportive au fost evaluate, de către Colegiu  de arbitri  alcătuit din 14 arbitri de talie națională și internațională,  în frunte cu arbitru principal Veaceslav Prozorov, arbitru de categorie internațională (Președintele colegiului de arbitri din Federația de volei din Republica Moldova).

La competițiile sportive au participat 16 echipe, care au întrunit 470 salariați, membri de sindicat. Toate echipele participante au dat dovadă de disciplină și abilități sportive foarte bune.

Clasamentul final al Spartachiadei pe probe:

CUPA FSCRE                       

DISPUTA GENERALĂ

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Ungheni-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL ,,Florești-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul III –  echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II –  echipa SA ,,Moldovagaz”

locul III – echipa SRL ,,Cahul-gaz”

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

Şah:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa  SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa  SRL ,,Taraclia-gaz”

CUPA PREŞEDINTELUI  FSCRE

locul I – echipa SRL ,,Orhei-gaz

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

Tragerea odgonului:

locul I – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Taraclia-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

Darts:

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

Ridicarea greutăţilor:

locul I – echipa  SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

CUPA PREŞEDINTELUI  SA ,,MOLDOVAGAZ

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz

locul II – echipa  SRL ,,Moldovatransgaz

locul III – echipa SRL ,,Bălți-gaz

 Mini –fotbal :

locul I – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul II – echipa SRL ,,Ungheni-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Chișinău-gaz”

Volei bărbaţi:

locul I – echipa SRL ,,Florești-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul III –  echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

Tenis de masă:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II –  echipa SA ,,Moldovagaz”

locul III – echipa SRL ,,Cahul-gaz”

Sărituri în lungime:

locul I – echipa SRL  ,,Ialoveni-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Orhei-gaz”

locul III – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

 Joc de dame:

locul I – echipa SRL ,,Bălți-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Moldovatransgaz”

locul III – echipa SRL ,,Ialoveni-gaz”

Şah:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa  SRL ,,Cimișlia-gaz”

locul III – echipa  SRL ,,Taraclia-gaz”

Competiția sportivă  volei-feminin a fost organizată separat şi nu a influențat la rezultatele finale ale Spartachiadei.

Volei feminin:

locul I – echipa SRL ,,Chişinău-gaz”

locul II – echipa SRL ,,Taraclia-gaz,,

locul III –  echipa SRL ,,Ialoveni-gaz,,

Toate echipele participante au fost distinse cu ,,Cupa prieteniei”, iar echipele învingătoare au fost decorate cu diplome, cupe şi premii bă­neşti.

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din sistemul gaze si petrol”

Mult stimați colegi, prieteni!
Cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din sistemul gaze si petrol”, care se serbează anual în prima duminică a lunii septembrie, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice adresează sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul de gaze si petrol al Republicii Moldova, aducindu-vă cele mai calde urări de sănătate, bunăstare, prosperitate, realizări si performante în consolidarea și dezvoltarea ramurii.
Sistemul gaze si petrol are o importanţă majoră pentru economia naţională, iar activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infrastructurii, aprovizionarea continuă, completă şi fiabilă cu gaze naturale si produse petroliere a consumatorilor din Republica Moldova.
Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a lucratorilor si specialiștilor întreprinderilor din domeniu este posibilă identificarea soluţiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, precum şi asigurarea securităţii energetice a țării.
Suntem siguri, ca cadrele profesionale calificate vor deveni acel fundament solid pentru dezvoltarea continuă a domeniului.
Vă mulțumim, pentru munca Dumneavoastră, exercitată cu multă sîrguință, devotament și abnegație!
Cu deosebit respect,
Președinta FSCRE
Margareta Strestian
De - adminfscre

Vizită de lucru în sectorul Drochia al SRL ,,Moldovatransgaz”

La 01 septembrie 2022, Margareta Strestian, Președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) și Igor Zubcu, Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au efectuat o vizită de lucru în sectorul Drochia al SRL ,,Moldovatransgaz”.

Programul  vizitei a inclus familiarizarea cu  condițiile și locurile  de muncă ale salariaților și întrevederea cu membrii de sindicat, președintele comitetului sindical, Marcel Mistrean  și directorul SRL  ,,Moldovatransgaz” Iurie Dolghier.

În cadrul întrevederii au fost discutate tematici actuale, privind sporirea garanțiilor sociale și economice la nivel național, discutate aspecte din Convenția Colectivă de muncă (nivel ramural) și Contractul Colectiv de muncă.

Întrucît, vizita de lucrul a fost în ajunul sărbătorii profesionale ,,Ziua lucrătorului din sistemul gaze și petrol”,  10 angajați ai „Moldovatransgaz” SRL au fost decorați cu Diplome din partea CNSM și FSCRE.

Pentru profesionalism, devotament, activitate conștiincioasă și responsabilitate, a fost decorat cu insigna de onoare a CNSM – Chișcă Chiril – electromontor, serviciul de distribuire a gazului sectorul Drochia.

De asemenea, diplome din partea CNSM au primit:

Iacovlev Vitalie – șef sector Chișinău;

Cernîșiov Serghei – inginer coordonator metrologie, serviciul de evidență a gazului și metrologie sectorul Drochia;

Rotaru Valeriu – montator la protecția anticorozivă a conductelor subterane, serviciul protecției electro-chimice sectorul Drochia;

Din partea FSCRE au primit diplome:

Melnic Serghei – specialist coordonator control securitate industrială în producere, secția controlului de producere, protecție și prevenire;

Granciuc Vitalie – conducător autospecială, serviciul transport auto sectorul Drochia;

Cocîrlă Iurie – maistru superior serviciul exploatarea conductelor de gaz și serviciul de distribuire a gazului sectorul Drochia (Stația Șoldănești);

Rusu Valeriu – conducător auto, serviciul de transport sectorul Chișinău;

Ceavdari Zinovii – mașinist automacara/conducător autospecială, serviciul de transport sectorul Vulcănești;

Caranfil Ivan – Operator serviciul de distribuire a gazului Etulia sectorul Vulcănești.

Menționăm că începând cu anul 1980, anual în prima duminică a lunii septembrie este sărbătorită Ziua lucrătorului din sistemul gaze și petrol.

De - adminfscre

Seminar organizat la SRL Chișinău-gaz : ,,Sănătatea femeii–cheia sănătății în familie și la locul de muncă”

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova în data de 04.08.2022,  a organizat un seminar informativ  în cadrul Organizației Sindicale Primare  ,,Chișinău-gaz” SRL.

La deschiderea seminarului,  cu un mesaj de salut a participat directorul SRL  ,,Chișinău-gaz”, Domnul Ruslan Saca și președintele Comitetului Sindical Domnul Vitalie Bordeniuc.

Directorul Societății în discursul său a dat o aprecere înaltă femeilor salariate ce activează la întreprindere și a subliniat rolul acestora în familie și societate.

Președinta FSCRE Doamna Margareta Strestian a informat  participantele despre obiectivele FSCRE, ce țin de securitatea sănătății femeii la locul de muncă și despre garanțiile sociale negociate de partenerii sociali pentru femei și familiile acestora în Convenția Colectivă nivel ramural, pentru perioada anilor 2022-2026.

Dumneaei a menționat că: ,,Grija angajatorului față de  angajați  se manifestă nu doar prin oferirea condițiilor rezonabile de muncă, sporuri,  compensații, dar se aliniază tendințelor internaționale și fidelizează angajații, manifestând grijă față de sănătatea lor’’.

Formatoarea seminarului Dna Ina Tocarciuc, medic ginecolog, specialist în domeniul sănătății femeii a informat participantele despre:

– Profilaxia COVID-19;

– Profilaxia îmbunătățirii precoce a organismului feminin;

– Serviciile medicale prestate gratis prin Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Dna Liliana Poiata, reprezentantă a Companiei Germane BAIER în Republica Moldova a relatat despre cele mai moderne metode de menținere a sănătății femeii.

,,Am adus doctorii la voi în familie, dragi femeii’’.

La eveniment su participat 40 doamne, din familia sindicală a OSP  ,,Chișinău-gaz” SRL.

Vezi toate Noutățile