MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Convenția Colectivă

Federația Sindicatelor   

Lucrătorilor din Industria Chimică și

Resurse Energetice din Republica Moldova

 Consiliul de Administrație

 al Societății pe Acțiuni Moldo-Rusa

"Moldovagaz"

                                              

ACORD ADIȚIONAL

la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2004-2007

dintre Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă "Moldovagaz"

și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

l.A prelungi valabilitatea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2014-2017 cu ulterioarele modificări.

2.A introduce modificări în Convenția Colectivă (nivel ramural) dupa cum urmează:

Capitolul II

 

Încheierea, modificarea și desfacerea

contractelor individuale de muncă

 

Art.l Se modifică:

– în aliniatul 1 cuvîntul „obligațiunilor" se modifică in „obligațiilor".

 

Capitolul III

 

Utilizarea forței de muncă și formarea

profesională

 

Art.2 Se modifică și se completează:

– aliniatul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Se stabilesc drept criterii de reducere în masă a locurilor de muncă în cadrul întreprinderii, concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de:

a)  cel puțin 30% din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 10 pînă la 49 de persoane;

b) cel puțin 15 salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 50 pînă la 99 de persoane;

c)  cel puțin 15 % din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 100 pînă la 249 de persoane;

d)  cel puțin 40 salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrati de la 250 pînă la 399 de persoane;

e)  cel puțin 10 % din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați mai mult de 400 de persoane.

Se introduc aliniate noi cu următorul conținut:

Se consideră reducere în masă a locurilor de muncă, concedierea cumulativă pe parcursul a 90 de zile a, cel puțin, 30% de salariați din numărul total de angajați cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaților angajați înîntreprindere.

Angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1), lit. g) si i) din Codul Muncii, va informa în scris Agenția de ocupare a forței de muncă și organele sindicale din unitate despre:

a) motivele concedierilor preconizate;

b)numărul și categoriile de lucrători care se preconizează să fie concediați;

c) perioada cînd vor avea loc concedierile preconizate;

d)criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor care urmează a fi concediați;

e) plățile care vor fi achitate salariaților concediați;

f)      măsurile care vor fi întreprinse pentru a reduce impactul concedierii asupra salariatului;

g) alte informații utile, legate de concediere.

Organul sindical din cadrul întreprinderii va acorda suportul necesar angajatorului și salariaților care cad sub incidența reducerii, în vederea realizării procedurilor ce țin de concediere și posibila reangajare.

Întreprinderea în care аu avut loc concedieri în masă și care, după о perioadă de timp și reia activitatea, are obligația, in conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să informeze salariații concediați despre reangajare, aceștia urmînd să se prezinte la unitate în termen de 15 zile calendaristice de la data informării.

Art.5 Se introduce alinatul 2:

În caz de necesitate a se organiza formarea profesională și ridicarea nivelului de calificare pentru persoanele revenite din concediul de maternitate sau concediu de îngrijire a copilului, în conformitate cu contractul colectiv.

 

Capitolul V

 

Timpul de muncă și timpul de odihnă

 

Art.8 va avea următoarea redacție:

Conducătorii, managerii, funcționarii și specialiștii cu caracter de lucru emoțional, intelectual și de răspundere beneficiază de concediu suplimentar plătit de     7 zile calendaristice.

Art.9

Se completează lista rudelor în cazul ”decesul”, care acordă salariatului dreptul la concediu suplimentar plătit:

(părintelui soțului/soției, fratelui soțului/soției, surorii soțului/soției)

 

Capitolul VI

 

Organizarea muncii și salarizarea

 

Art.3 Se completează cu urmatoarele:

– pentru munca neîntreruptă în ramura de gaze se stabilește un spor lunar la salariul de funcție:

de la 3 la 5 ani – 5%; de la 5 la 10 ani – 10%; de la 10 la 20 ani – 15% și mai mult de 20 ani – 20%.

 

Art.4 Se completeaza:

–    în contextul aliniatului 1 după cuvintele "ajutor material" se adaugă cuvintele
"pentru întremarea sănătății";

– aliniatul 3 va avea următoarea redacție: În ajunul sărbătorii ziua Hramului bisericii din localitatea amplasării oficiului central al întreprinderii, se acordă ajutor material în mărimea salariului de funcție tuturor salariaților întreprinderii;

– aliniatul 3 din redacția veche devine al 8-lea;

– se introduce aliniatul 4: La nașterea copilului, unuia dintre parinti, ce activeaza în întreprindere, i se acordă ajutor material, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere;

– se introduce aliniatul 5: Persoanelor ce au muncit în ramura de gaze și ale căror contract individual de muncă încetează din motivul pensionării, li se acordă ajutor material în marime de:

mai mult de 10 ani – 1 salariu; mai mult de 15 ani – 2 salarii și mai mult de 20 ani –       3 salarii;

– se introduce aliniatul 6: Salariatului i se acordă ajutor material în cazul decesului rudelor (soțului, soției, copiilor, tatălui, mamei) în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere;

 – se introduce aliniatul 7: În cazul decesului salariatului, a acorda ajutor material membrilor familiei, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere, dar nu mai puțin decît un salariu mediu lunar (pentru ultimele 3 luni).

 

 

Capitolul VII

 

 

Se   modifică  denumirea   capitolului   din  "Protecția  muncii   și   ocrotirii   sănătății salariaților " în "Securitatea și sănătatea în muncă"

 

Art.14 Va avea о noua redactie:

–  Pentru realizarea prevederilor legale, la nivelul unității se constituie comitetul pentru securitate și sănătate în muncă.

Comitetul pentru securitate și sănătate în muncă se constituie, în baza principiului de paritate, din reprezentanți ai angajatorului și, respectiv, ai lucrătorilor.

Inițiator al constituirii comitetului de securitate și sănătate în muncă poate fi oricare dintre părți.

 

Capitolul VIII

 

Se introduce un nou capitol „ Protecția socială a tinerilor salariați"

 

Art.l În contextul Convenției date, la categoria tineri se atribuie salariații in vîrstă de pînă la 35 de ani.

Calitatea de tineri specialiști, conform legii, о dețin absolvenții instituțiilor de învățămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia.

Art.2 Angajatorul în colaborare cu organizațiile sindicale sunt în drept de a promova tinerii salariați prin:

–  includerea în contractele colective a capitolului special pentru tineri;

–  facilitarea activității tinerilor în întreprinderi, prin crearea comisiei pentru tineri;

–  finansarea programelor de activități pentru tineri salariați și tineri specialiști;

–  crearea condițiilor pentru formarea și creșterea profesională a tinerilor salariați prin:

•        obținerea studiilor superioare ( primare)

•        cursuri de recalificare

•        participarea la traininguri, seminare

– crearea condițiilor pentru organizarea odihnei active a tinerilor salariați, inclusiv pentru activități curativ-sportive.

Art.3 Angajatorul nu poate rezilia contractul individual de muncă cu tînărul specialist, în legatură cu reducerea numărului sau statelor de personal, în decursul unui an, din momentul semnării contractului individual de muncă.

 

Capitolul IX

 

Modificări:

Capitolul VIII „Garanțiile de activitate ale sindicatelor" devine capitolul IX.

 

Capitolul X

 

 

Dispoziții finale

Modificări:

Capitolul IX «Dispoziții finale» devine capitolul X.

 

Art.4 va avea următoarea redacție:

 

Prezenta Convenție colectivă intră în vigoare la 01.01.2014.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

 

Principii generale

 

Art. 1 Prezenta convenţie colectivă se încheie între administraţia societăţii pe acţiuni moldo-rusă de tip deschis “Moldovagaz”* şi salariaţii acesteia reprezentaţi de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova**, conform Codului muncii al Republicii Moldova şi convenţiei colective nivel naţional.

Art. 2 Prezenta Convenţie stabileşte raporturile de muncă şi sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţii ale sindicatelor, precum şi alte angajamente reciproce ale salariaţilor şi administraţiei

        Art.3 Sub incidenţa Convenţiei Colective cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Convenţia Colectivă în numele lor, precum şi salariaţii şi angajatorii, care au aderat la Convenţie după încheierea acesteia.

Art.4 La încheierea convenţiei colective părţile semnatare sînt libere şi egale în negocierea clauzelor şi răspund în faţa legii pentru încălcarea lor.

Art.5 Contractele colective de muncă la nivel de unitate economică se încheie conform art. 30 al Codului Muncii al Republicii Moldova şi nu pot conţine clauze, care ar leza drepturile salariaţilor, prevăzute de lege şi de convenţiile colective (nivel naţional şi ramural).

Art.6 Părţile au convenit că, în cazurile, cînd legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, stabilesc condiţii mai avantajoase, de soluţionare a problemelor social-economice, decît cele din prezenta convenţie, atunci sînt în vigoare normele prevăzute de legislaţie şi convenţiile internaţionale.

Art.7 Normele şi garanţiile prevăzute în prezenta convenţie sînt obligatorii în calitate de minimale la încheierea contractelor colective la întreprinderi. În contractele colective ale întreprinderilor pot fi preconizate garanţii mai avantajoase decît în prezenta convenţie.

Art.8 Administraţia va adopta hotărîri, care vizează interesele social-economice ale angajaţilor numai de comun acord cu FSCRE. Dacă această modalitate nu va fi respectată, FSCRE este în drept să ia măsuri în vederea reexaminării lor sau revocării, în modul stabilit.

Art.9 În termenul de validitate a convenţiei colective sub rezerva îndeplinirii ei, FSCRE se abţine de la declanşarea măsurilor de protest.

Art.10 Clauzele convenţiei pot fi modificate pe parcursul executării ei în condiţiile legii, cu acordul părţilor.

Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării termenului convenţiei, părţile se obligă să negocieze o altă convenţie colectivă ori să prelungească aplicarea ei în aceleaşi  condiţii ori în altele convenite.

Clauzele prezentei convenţii vor avea efecte şi după expirarea termenului, pentru care a fost încheiată, pînă la încheierea altei convenţii.

Art.11 Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa salariaţilor prevederile acestei convenţii colective.

*Administraţia

**FSCRE

 

 

CAPITOLUL II

 

Încheierea, modificarea şi desfacerea

contractelor individuale de muncă

 

Art.1 Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, pe o durată de timp nedeterminată, ţinîndu-se cont de prevederile art. 49 din Codul muncii.

Art.2 Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie numai în cazurile în care relaţiile de muncă nu pot fi stabilite pe o durată nedeterminată, ţinîndu-se cont de caracterul muncii viitoare, de condiţiile în care va fi executată această muncă sau de interesele salariatului în baza articolului 55 al Codului muncii.

Art.3 Angajarea se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase etc.

         Art.4 La negocierea contractului individual de muncă, la solicitare, salariatul poate fi asistat de liderul sindical. În acest caz, liderul sindical se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiei.

        Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

      Angajatorul se obligă să explice viitorului angajat clauzele şi conţinutul contractului individual de muncă, pînă la semnarea acestuia.

       La semnare, rubricile contractului trebuie să fie completate integral.

       Parte integrantă a contractului individual de muncă este fişa postului, care este prezentată viitorului angajat înainte de semnarea contractului.

      Modificarea contractului individual de muncă se face doar printr-un acord suplimentar semnat de părţi care se anexează şi este parte integrantă la contract.

      Ordinul /dispoziţia/ emis de către angajator, ce modifică sau completează prevederile contractului individual de muncă este adus la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în decurs de trei zile lucrătoare.

Art.5 Contractul individual de muncă îşi poate suspenda efectele numai în cazurile prevăzute de art.77 şi art.78 a Codului muncii.

Art.6 În timpul suspendării contractului din cauza şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie lunară nu mai mică de 2/3 din salariul mediu al salariatului.

Art.7 Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa administraţiei pe motive ce nu sînt prevăzute de legislaţie.

 

 

 

CAPITOLUL III

 

Utilizarea forţei de muncă şi formarea

profesională

 

Art.1 Părţile se obligă să întreprindă acţiuni, care să împiedice scăderea volumului de producţie şi reducerea locurilor de muncă, să examineze şi să soluţioneze situaţiile de conflict rezultate în urma disponibilizării salariaţilor.

Art.2 Reorganizarea sau lichidarea întreprinderii şi a subdiviziunilor structurale, staţionarea totală sau parţială a procesului de producţie din iniţiativa administraţiei, acţiuni ce conduc la reducerea în masă a locurilor de muncă, se admit numai cu condiţia avizării, cu cel puţin trei luni înainte de data declanşării lor, a FSCRE şi negocierii în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor, anunţîndu-se în acelaşi termen şi organele administraţiei publice centrale şi locale.

Se stabilesc drept criterii de reducere în masă a locurilor de muncă în cadrul întreprinderii, concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de:

a)  cel puțin 30% din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 10 pînă la 49 de persoane;

b) cel puțin 15 salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 50 pînă la 99 de persoane;

c)  cel puțin 15 % din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 100 pînă la 249 de persoane;

d)  cel puțin 40 salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrati de la 250 pînă la 399 de persoane;

e)  cel puțin 10 % din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați mai mult de 400 de persoane.

Se consideră reducere în masă a locurilor de muncă, concedierea cumulativă pe parcursul a 90 de zile a, cel puțin, 30% de salariați din numărul total de angajați cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaților angajați înîntreprindere.

Angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1), lit. g) si i) din Codul Muncii, va informa în scris Agenția de ocupare a forței de muncă și organele sindicale din unitate despre:

a)     motivele concedierilor preconizate;

b)    numărul și categoriile de lucrători care se preconizează să fie concediați;

c)     perioada cînd vor avea loc concedierile preconizate;

d)    criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor care urmează a fi concediați;

e)      plățile care vor fi achitate salariaților concediați;

f) măsurile care vor fi întreprinse pentru a reduce impactul concedierii asupra salariatului;

g)     alte informații utile, legate de concediere.

      Organul sindical din cadrul întreprinderii va acorda suportul necesar angajatorului și salariaților care cad sub incidența reducerii, în vederea realizării procedurilor ce țin de concediere și posibila reangajare.

Întreprinderea în care аu avut loc concedieri în masă și care, după о perioadă de timp și reia activitatea, are obligația, in conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să informeze salariații concediați despre reangajare, aceștia urmînd să se prezinte la unitate în termen de 15 zile calendaristice de la data informării.

Art.3   În cazul  disponibilizării  salariaţilor, cărora pînă la vîrsta de pensionare stabilită conform  legislaţiei le-a rămas 2 ani, cu consimţămîntul administraţiei şi a reprezentantului  salariaţilor, acestora li se plăteşte, în funcţie de posibilităţi, din contul agenţilor economici, lunar, mijloace în mărimea pensiei de bătrîneţe sau diferenţa dintre ajutorul de şomaj şi salariul mediu al salariatului pînă la atingerea vîrstei de pensionare.

Art.4 Formarea profesională a salariaţilor şi activiştilor sindicali în interesul unităţii economice se face din contul acesteia. Pentru formarea profesională se alocă anual, conform art. 213 din Codul muncii, mijloace financiare în mărime de cel puţin 2% din fondul de salarizare.

Art.5 Necesarul de forţă de muncă, cît şi necesitatea de formare şi perfecţionare profesională, identificarea posturilor pentru care este necesară calificarea, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord cu sindicatele.

În caz de necesitate a se organiza formarea profesională și ridicarea nivelului de calificare pentru persoanele revenite din concediul de maternitate sau concediu de îngrijire a copilului, în conformitate cu contractul colectiv.

Art.6 Părţile au convenit să depună eforturi pentru a preveni apariţia conflictelor colective de muncă la nivel de întreprindere.

 

 

CAPITOLUL IV

 

Obligaţiile de bază ale angajaţilor

 

Angajaţii tuturor întreprinderilor îşi asumă obligaţiile:

Art.1 De a respecta cu stricteţe disciplina de muncă şi cea tehnologică. Să îndeplinească însărcinările de muncă (de serviciu), puse în seama lor în corespundere cu legislaţia în vigoare, cu prevederile contractului individual şi colectiv de muncă, cu Statutul întreprinderii şi regulile de ordine interioară, precum şi în corespundere cu dispoziţiile administraţiei privind activitatea de muncă.

Art.2 Să sporească activitatea de muncă, să execute la timp şi minuţios lucrul încredinţat, precum şi sarcinile de producţie normate. Salariatul este răspunzător de toate sculele şi echipamentul de protecţie pe care le primeşte. Sculele sau echipamentul deteriorat, rupt din lipsa de neglijenţă dovedită a salariatului, vor fi plătite de acesta.

 

Art.3 Să respecte cerinţele vizînd protecţia muncii, tehnica securităţii, normele sanitare de producţie, igiena de muncă şi protecţia antiincendiară, prevăzute de actele normative respective.

Atr.4 Să respecte ordinea stabilită de păstrare a valorilor materiale şi documentelor.

Art.5 Să păstreze şi să consolideze proprietatea întreprinderii. Să utilizeze eficace maşinile, strungurile, tehnica de computer şi alt utilaj, să manifeste atitudine grijulie faţă de instrumentele, aparatele de măsurat echipamentul special şi alte obiecte, care sînt acordate angajaţilor. Să utilizeze raţional şi econom materia primă, materialele, resursele energetice şi de combustibil, precum şi alte resurse materiale.

Art.6 Să păstreze cu stricteţe taina comercială şi de producţie, recunoscută astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să îndeplinească şi alte obligaţiuni prevăzute de art.9 a Codului muncii.

         Art.7 Pentru încălcarea obligaţiilor de serviciu, angajatorul are dreptul să aplice salariatului sancţiunile disciplinare prevăzute de art.206 al Codului Muncii.

        Art.8 Persoana sancţionată nu poate fi lipsită de plăţile de stimulare stabilite conform art.137 al Codului Muncii.

         În interiorul termenului de validitatea a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica doar stimulările prevăzute de art.203 al Codului Muncii.

 

 

CAPITOLUL V

 

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

 

Art.1 Durata normală a zilei de lucru a angajaţilor este de 8 ore şi nu poate depăşi 40 ore pe săptămînă. În dependenţă de condiţiile şi specificul procesului de producţie în contractele colective poate fi stabilită o altă durată a zilei de muncă, precum şi evidenţa sumară a timpului de lucru.

Art.2 La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii (au program neîntrerupt), nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, se va organiza lucrul în schimburi cu durata maximă de 12 ore.

Art.3 Durata programului zilnic de muncă (al schimbului), timpul începerii şi terminării lucrului, pauza de masă de cel puţin 30 de minute  se stabilesc prin regulamentul intern în fiecare întreprindere cu consultarea organului sindical, se aprobă prin ordinul angajatorului şi se anexează la contractul colectiv de muncă al unităţii economice .

Art.4 La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta munca în afara orelor de program în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul organului sindical, poate fi extinsă pînă la 240 e ore.

         Art.5 Durata concediului minimal anual plătit garantat se stabileşte de 28 zile calendaristice.

La durata minimală de 28 zile, se adaugă concediile suplimentare prevăzute de lege şi negociate prin contractul colectiv de muncă.

În durata concediului de odihnă anual nu se includ zilele de sărbătoare prevăzute de art.111 a Codului Muncii.

Art.6 Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia că una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.

           Concediul de odihnă anual va fi planificat astfel ca, minim o dată la 3 ani sa coincidă cu sezonul estival.

          Soţii, care lucrează în aceeaşi unitate, au dreptul la concediu în aceeaşi perioadă conform art.8 al Convenţiei Colective /nivel naţional/ nr.2 din 09.07.04.

Art.7 Concediul suplimentar se acordă muncitorilor care activează în:                

–    condiţii foarte nocive şi foarte grele – 8 zile;

 • condiţii nocive şi grele – 7 zile;
 • condiţii normale – 6 zile;
 • persoanelor care activează la deservire şi persoanelor care prestează servicii auxiliare – 2 zile.

Art.8 Conducătorii, managerii, funcţionarii şi specialiştii cu caracter de lucru emoţional, intelectual şi de răspundere beneficiază de concediu suplimentar plătit de 7 zile calendaristice.

 Art.9 Din motive familiale salariatul are dreptul, la concediu suplimentar plătit conform salariului tarifar (salariul funcţiei) în următoarele cazuri şi limite:

 • căsătorie –4 zile lucrătoare;
 • căsătoria copiilor –3 zile lucrătoare;
 • naşterea sau înfierea copilului –2 zile lucrătoare;
 • decesul (soţului, soţiei, copiilor, tatălui, mamei, fratelui, surorii, buneilor, părintelui soţului/soţiei, fratelui soţului/soţiei, surorii soţului/soţiei) –3 zile lucrătoare;
 • femeile care au copii în clasele 1 şi a 2 – prima zi a începutului anului şcolar;
 • încorporarea membrului familiei în armată – 1 zi lucrătoare;

Art.10 Femeilor care  au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice .

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

Organizarea muncii şi salarizarea

 

Art.1 Pentru munca prestată în condiţiile contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, care cuprinde salariul tarifar de bază, coeficientul de complexitate, adaosurile şi sporurile la salariu de bază, premiile şi alte plăţi de stimulare.

Salariul tarifar pentru categoria I de calificare se negociază de părţi ori de cîte ori apare necesitatea, dar nu mai rar decît o dată pe an.

Părţile au convenit că salariul tarifar de bază pentru categoria I de calificare (munca necalificată) a salariaţilor nu poate fi mai mic decît cel stabilit de către Guvernul Republicii Moldova, ţinîndu-se cont de coeficientul de complexitate de 1,35 pentru întreprinderile din sistemul gaze, conform legislaţiei în vigoare.

În rezultatul majorării salariului tarifar pentru prima categorie de calificare nu se permite micşorarea categoriilor de salarizare deja existente pentru toate categoriile de salariaţi.

Art.2 Dacă salariul tarifar al lucrătorului din luna curentă, din motive ce nu depind de el, e mai redus decît salariul minimal (conform profesiei, funcţiei, calificării), administraţia acordă sporul respectiv.

Art.3 Sporurile ce se acordă:

 • pentru munca prestată în condiţii nocive, grele şi periculoase nu pot fi  

     mai mici decît cele prevăzute în Convenţia Colectivă (nivel naţional);

 • pentru munca prestată în program de noapte (între orele 22.00 – 06.00) se       

     stabileşte un adaos în mărime nu mai mic de 0,5 din salariul tarifar (salariul     

     funcţiei) pe unitate de timp stabilit salariatului;

 • pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte spor nu mai mic decît 50 la sută din salariul tarifar (al funcţiei), cu condiţia îndeplinirii  obligaţiilor de muncă pentru funcţia de bază;
 • munca prestată în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare va fi retribuită conform Codului Muncii al Republicii Moldova.

–   pentru munca neîntreruptă în ramura de gaze se stabileşte un spor lunar la salariul de funcţie:       

     de la 3 la 5 ani – 5% ; de la 5 la 10 ani – 10% ; de la 10 la 20 ani – 15% şi mai mult de 20 ani  – 20%.

Art.4 La concediul anual fiecărui salariat i se acordă un ajutor material pentru întremarea sănătăţii în mărimea stabilită în contractele colective la nivel de unitate economică, dar nu mai mic decît un salariu tarifar de bază.

        În ajunul sărbătorii Ziua Profesională, se acordă ajutor material în mărimea salariului tarifar de bază (salariul funcţiei). În cazul existenţei posibilităţilor financiare, administraţia are dreptul să acorde ajutor material în ajunul altor sărbători indicate în art.111 al Codului Muncii.

În ajunul sărbătorii ziua Hramului bisericii din localitatea amplasării oficiului central al întreprinderii, se acordă ajutor material în mărimea salariului de funcție tuturor salariaților întreprinderii;

La nașterea copilului, unuia dintre părinţi, ce activează în întreprindere, i se acordă ajutor material, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere;

       Persoanelor ce au muncit în ramura de gaze și ale căror contract individual de muncă încetează din motivul pensionării, li se acordă ajutor material în mărime de:

mai mult de 10 ani – 1 salariu; mai mult de 15 ani – 2 salarii și mai mult de 20 ani – 3 salarii;

Salariatului i se acordă ajutor material în cazul decesului rudelor (soțului, soției, copiilor, tatălui, mamei) în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere.

În cazul decesului salariatului, a acorda ajutor material membrilor familiei, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere, dar nu mai puțin decît un salariu mediu lunar (pentru ultimele 3 luni).

        Pentru angajaţii ce activează în întreprindere mai puţin de 1 an, prin contractele colective de muncă, se pot stabili condiţii speciale de acordare a ajutoarelor materiale.

Art.5  Premierea angajaţilor se efectuează conform Regulamentului privind premierea salariaţilor SA “Moldovagaz”, coordonat cu Biroul Executiv al Federaţiei Sindicale de ramură.

Art.6  Plata salariilor se efectuează  periodic în zilele de lucru  stabilite în contractul colectiv de muncă, conform Codului Muncii.

   Plata pentru perioada concediului de odihnă anual se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

        Persoanele cu funcţii de răspundere, vinovate de neachitarea la timp a salariilor şi care admit utilizarea mijloacelor financiare destinate salarizării în alte scopuri, poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

CAPITOLUL VII

 

Securitatea şi sănătatea în muncă

 

 Părţile se obligă prin încheierea contractelor colective de muncă, în unităţile economice, să asigure realizarea măsurilor privind ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi aducerea lor în corespundere cu cerinţele stabilite de Codul Muncii, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi alte acte normative.

Vor elabora şi perfecţiona cadrul normativ la întreprinderi privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

În acest scop conducătorii unităţilor economice:

Art.1 Alocă anual pentru  îndeplinirea planului de măsuri, vizînd ameliorarea condiţiilor de muncă şi securităţii ei, resurse băneşti în volumul necesar, dar nu mai puţin de 2% din sumele cheltuite la remunerarea muncii salariaţilor.

Art.2 Vor efectua evaluarea riscurilor pentru securitate şi igienă la toate locurile de muncă, inclusiv şi a utilajului tehnologic şi vor elabora măsuri potrivite pentru prevenirea riscurilor.

Art.3 Organizează din contul mijloacelor proprii instruirea, reciclarea şi perfecţionarea în domeniul protecţiei muncii a angajaţilor şi împuterniciţilor sindicatelor pentru protecţia muncii.

Art.4   Vor asigura toţi angajaţii cu anexe speciale la locul de muncă (vestiare, camere de dus, lavuare, încăperi pentru odihnă, alimentaţie, încălzire, echipament special şi diverse dispozitive de protecţie, igiena personală a femeilor)  în corespundere cu normele stabilite şi întreţinerea lor în stare bună.

Art.5  Vor asigura distribuirea cu titlu gratuit către angajaţi a echipamentului special şi a altor dispozitive de protecţie, lapte, alimentaţie specială, săpun, acordarea altor înlesniri şi compensaţii pentru lucrul în condiţii nefavorabile de muncă.

         Nomenclatorul de angajaţi, care au dreptul la primirea înlesnirilor şi compensaţiilor numite şi de alt fel, se stabileşte prin contractul colectiv al întreprinderii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

         Art.6  Vor efectua pe seama unităţii examinări medicale prealabile la încheierea contractului de muncă şi periodic pe parcursul  termenului întreg de muncă al angajaţilor, care lucrează în condiţii de muncă nefavorabile pentru sănătate.

         În timpul examinării medicale, angajaţilor li se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu. Refuzul angajatului de a trece  examenul  medical este calificat  drept  încălcare a disciplinei de muncă.

Art.7 Vor duce evidenţa timpului de muncă prestat în timp de noapte şi vor supune examenului medical din contul unităţii economice fiecare salariat, care într-o perioadă de 6 luni a lucrat în timp de noapte mai mult de 120 de ore.

Art.8 Munca suplimentară în timp de noapte se va admite numai în cazuri excepţionale de comun acord cu sindicatele şi se va retribui conform articolelor 157 şi 159 din Codul muncii.

Art.9 Părţile se pronunţă împotriva cumulării funcţiei de inginer în domeniul securităţii muncii cu alte funcţii.

         Art.10 La întreprinderile cu un număr de cel puţin 300 de salariaţi, administraţia finanţează activitatea punctului medical.  

Art.11 Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii pentru femei şi tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani la nivelul drepturilor reglementate de Codul Muncii în vigoare.

Art.12 Conform recomandărilor medicale de muncă, la fiecare întreprindere să stabilească tipurile de lucrări, la care pot fi transferate femeile gravide.

         Art.12.1  Să stabilească, la solicitarea femeilor, care au copii de pînă la 14 ani (inclusiv care se află sub îngrijirea lor) ziua necompletă  de muncă sau săptămîna necompletă în corespundere cu legislaţia.

Art.12.2 Nu se admite, din iniţiativa  administraţiei, concedierea mamelor singure, care au copil de pînă la 14 ani sau copil invalid de pînă la 16 ani,  excepţie facînd doar  cazurile de lichidare totală a întreprinderii, cînd se admite concedierea cu plasare obligatorie în câmpul muncii.

          Art.13 Vor asigura funcţionarea sistemului de management a securităţii şi sănătăţii în muncă conform recomandărilor OIM /ILO OSH 2001/

     Art.14 Pentru realizarea prevederilor legale, la nivelul unității se constituie comitetul pentru securitate și sănătate în muncă.

   Comitetul pentru securitate și sănătate în muncă se constituie, în baza principiului de paritate, din reprezentanți ai angajatorului și, respectiv, ai lucrătorilor.

   Inițiator al constituirii comitetului de securitate și sănătate în muncă poate fi oricare dintre părți.

 

 

CAPITOLUL  VIII

 

Protecția socială a tinerilor salariați

 

Art.l În contextul Convenției date, la categoria tineri se atribuie salariații in vîrstă de pînă la 35 de ani.

Calitatea de tineri specialiști, conform legii, о dețin absolvenții instituțiilor de învățămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia.

Art.2 Angajatorul în colaborare cu organizațiile sindicale sunt în drept de a promova tinerii salariați prin:

–  includerea în contractele colective a capitolului special pentru tineri;

–  facilitarea activității tinerilor în întreprinderi, prin crearea comisiei pentru tineri;

–  finansarea programelor de activități pentru tineri salariați și tineri specialiști;

–  crearea condițiilor pentru formarea și creșterea profesională a tinerilor salariați prin:

•        obținerea studiilor superioare ( primare)

•        cursuri de recalificare

•        participarea la traininguri, seminare

– crearea condițiilor pentru organizarea odihnei active a tinerilor salariați, inclusiv pentru activități curativ-sportive.

Art.3 Angajatorul nu poate rezilia contractul individual de muncă cu tînărul specialist, în legatură cu reducerea numărului sau statelor de personal, în decursul unui an, din momentul semnării contractului individual de muncă.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

Garanţiile de activitate ale sindicatelor

 

         Art.1 Administraţia îşi asumă obligaţia să respecte drepturile sindicatelor, prevăzute de statut, legislaţie şi de actele internaţionale.

Art.2  Administraţia nu poate aplica angajaţilor, aleşi în organele sindicale şi neeliberaţi de la locul de muncă de bază, sancţiuni disciplinare fără acordul preliminar, scris, al organului ai cărui membri sînt, iar preşedinţilor şi membrilor comitetelor sindicale de secţie fără acordul preliminar scris al comitetului sindical al întreprinderii. Preşedinţii comitetelor sindicale şi organizatorii sindicali nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare fără acordul preliminar scris al  Biroului Executiv al  FSCRE.

 Art.3  Pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale membrii organelor sindicale elective, pe perioada participării la adunări sindicale, învăţămîntul sindical, seminare, congrese şi conferinţe convocate de sindicate, sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază, cu menţinerea  salariului mediu.

Art.4    Administraţia îşi asumă obligaţia ca salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, să li se acorde locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de muncă (funcţie) echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă unitate.

Dacă nu există posibilitatea de acordare a locului de muncă corespunzător (funcţiei) administraţia (iar în cazul lichidării întreprinderii succesorului de drepturi), îşi asumă obligaţia să-i menţină angajatului salariul mediu pe perioada plasării în cîmpul muncii, însă nu mai puţin de 6 luni, iar în perioada instruirii  de recalificare – pe un termen de pînă la un an.

Art.5 Concedierea salariaţilor care au au fost aleşi în  organele sindicale, indiferent de faptul dacă au fost eliberaţi sau nu de la locul de muncă de bază, nu se admite timp de 2 ani după expirarea mandatului , cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii sau de comitere de către salariaţii respectivi a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia în vigoare prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri concedierea se efectuează în temeiuri generale.

Art.6  Administraţia îşi asumă obligaţia să respecte regulamentul de transferare a cotizaţiilor de membru al sindicatului pe contul de decontare al organului sindical respectiv.  Reţinerea nemotivată a transferării cotizaţiilor de membru al sindicatului va fi considerată drept încălcarea drepturilor membrilor sindicatului.

Art.7 Administraţia, de comun acord cu comitetele sindicale, vor prevedea anual în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15% din fondul de salarizare pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractele colective de muncă ( nivel de unitate).

Art.8 Administraţia îşi asumă obligaţia să acorde gratuit organului sindical din unitate încăperi cu tot inventarul necesar, să pună la dispoziţia organului sindical mijloace de transport, mijloace de telecomunicaţii şi informaţionale necesare îndeplinirii sarcinilor statutare a organului sindical respectiv.

         Art.9 La întreprinderile cu un număr de cel puţin 400 de membri de sindicat, salariul liderului de sindicat, eliberat din activitatea de bază a acestuia , se plăteşte din contul mijloacelor financiare ale unităţii economice.  Mărimea acestui salariu reprezintă obiectul de negociere, dar nu poate fi mai mic decît salariul avut la locul de muncă de bază pînă la alegerea în funcţie de lider sindical.  Persoana în cauză beneficiază de aceleaşi  garanţii  de muncă şi sociale ca  şi ceilalţi salariaţi. 

         Art.10 Administraţia va acorda sindicatelor ajutorul necesar la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negoceri colective în sistemul parteneriatului social.

Art.11 Membrilor organelor sindicale elective, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, li se acordă nu mai puţin de  4 ore de lucru pe săptămînă pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, menţinîndu-se salariul mediu.

 

 

CAPITOLUL X

 

Dispoziţii finale

 

Art.1 Părţile poartă răspundere pentru îndeplinirea strictă a obligaţiilor asumate. În cazul încălcării prezentei convenţii fiecare din părţi are dreptul de a cere convocarea comisiei de conciliere pentru soluţionarea situaţiei de conflict.

Art.2 Litigiile , în legătură cu negocierea, exercitarea, modificarea, suspendarea sau încetarea convenţiei colective, sînt litigii de muncă şi se soluţionează în conformitate cu art.360 al Codului Muncii în vigoare.

         Art.3   Controlul asupra îndeplinirii convenţie colective revine părţilor.

         Art.4   Prezenta  convenţie colectivă intra în vigoare la 01.01.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод

 

Федерация Профсоюзов Работников Химических Отраслей Промышленности и Энергетических Ресурсов Республики Молдова

 

Правление

Молдавско-Российского Акционерного Общества  «Молдовагаз»

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Коллективному Соглашению (отраслевой уровень) на период   2004-2007 между Молдавско-Российским Акционерным Обществом «Молдовагаз»

        и Федерацией Профсоюзов Работников Химических Отраслей          

     Промышленности и Энергетических Ресурсов Республики Молдова

1.Продлить действие Коллективного Соглашения (отраслевой уровень) на период 2014-2017г.

2.Внести в Коллективное Соглашение   (отраслевой   уровень)   следующие изменения:

 

Раздел II

 

Заключение, изменение и расторжение

индивидуальных трудовых договоров

 

Ст.1 Вносятся изменения:

– в первом абзаце Соглашения на государственном языке слово „obligatiunilor" изменяется в „obligatiilor".

 

Раздел III

 

Занятость трудоспособных работников

и профессиональная подготовка

 

Ст.2 Вносятся изменения и дополнения:

– вносятся изменения во втором абзаце:

Устанавливаются следующие критерии массового сокращения рабочих мест на предприятии в течение 30 календарных дней:

a)    не менее 30 % работников, если на предприятии работают от 10 до 49 работающих;

b)   не менее 15 работников, если на предприятии работают от 50 до 99 работающих;

c)     не менее 15 % работников, если на предприятии работают от 100 до 249 работающих;

d)    не менее 40 работников, если на предприятии работают от 250 до 399

работающих;

e) не менее 10 % работников, если на предприятии работают более 400 работающих.

– Вносятся новые абзацы:

Массовым сокращением рабочих мест считается увольнение в течение 90 дней не менее 30% от общего числа работающих согласно индивидуальному трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, независимо от количества работающих на предприятии.

В соответствии с пунктами g) и i) части (1) статьи 88 Трудового кодекса работодатель обязан уведомить в письменной форме агентство занятости населения и профсоюзный орган предприятия:

a) о причинах предстоящих увольнений;

b)о количестве и категории подлежащих увольнению работников;

c) о периоде предстоящих увольнений;

d)о критерии отбора работников, попадающих под увольнение;

e)    о выплатах подлежащим увольнению работникам;

f)  о мерах, подлежащих принятию с целью снижения негативного воздействия на увольняемых работников;

g) о других необходимых сведениях, связанных с увольнением.

Профсоюзный орган предприятия или представители работников обязаны оказать необходимую поддержку работодателю и работникам, подпадающим под действие настоящего Соглашения, в целях правильного осуществления процедур, связанных с увольнением и возможным перетрудоустройством.

Предприятие, на котором имело место массовое сокращение рабочих мест и которое после определенного периода времени возобновляет свою работу, обязано, в соответствии с пунктом (5) статьи 11 Закона № 102-XV от 13.03.2003 о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы, уведомить высвобождаемых работников о перетрудоустройстве, которые должны явиться на данное предприятие в течение 15 календарных дней со дня их уведомления.

Ст.5 Вносится второй абзац:

Организовать при необходимости профессиональное обучение и повышение квалификации работникам, возвращающимся из отпуска по беременности и родам, из отпуска по уходу за ребенком, в соответствии с коллективным договором.

 

Раздел V

 

Рабочее время и время отдыха

 

Ст.8 излагается в следующей редакции:

Руководителям, менеджерам и служащим с интеллектуальной, повышенной психологической нагрузкой и ответственным характером работы предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 7 календарных дней.

 

Ст.9 Дополняется список родственников в мотиве «смерть», который дает право работнику на дополнительный оплачиваемый отпуск:

(родителя супруга/супруги, брата супруга/супруги, сестры супруга/супруги)

 

 

Раздел VI

 

Организации и оплата труда

 

Ст.3 Вносятся дополнения:

–  за непрерывную деятельность в газовой отрасли работнику выплачивается ежемесячная надбавка к окладу в следующих размерах:

от 3 до 5 лет – 5%;от 5 до 10 лет – 10%; от 10 до 20 лет – 15%; 20 и более лет – 20%.

Ст.4 Вносятся дополнения:

–  в первом абзаце после слов «материальная помощь» вносятся слова «для оздоровления »;

– третий абзац излагается в новой редакции: В канун престольного праздника населенного пункта по месту расположения центрального офиса предприятия, выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада всем работникам предприятия;

– третий абзац старой редакции становится восьмым;

– вносится четвертый абзац: При рождении ребенка одному из родителей, работающему на предприятии, предоставляется материальная помощь в размере, установленном коллективным договором на уровне предприятия;

–  вносится пятый абзац: Работникам, проработавшим в газовой отрасли, при прекращении индивидуального трудового договора в связи с выходом на пенсию, выплачивается материальная помощь в размере месячного оклада:

более 10 лет – 1 оклад; более 15 лет – 2 оклада и более 20 лет – 3 оклада;

– вносится шестой абзац: Выплачивать материальную помощь работнику в случае смерти родственников (мужа, жены, детей, отца, матери) в размере установленном коллективным договором;

– вносится седьмой абзац: В случае смерти работника, выплачивать материальную помощь членам семьи в размере установленном коллективным договором, но не меньше одной среднемесячной заработной платы (за последние 3 месяца).

 

 

Раздел VII

 

Меняется название раздела из «Охрана труда и здоровья работников» в «Охрана здоровья и безопасности труда»

 

Ст. 14 Излагается в новой редакции:

Для выполнения законодательства, на уровне предприятия создается комитет по охране здоровья и безопасности труда. Комитет по охране здоровья и безопасности труда создается на паритетной основе из представителей   работодателя и, соответственно, работников. Инициатором создания комитета по охране здоровья и безопасности труда может быть любая сторона.

 

Раздел VIII

 

Вносится новый раздел: « Социальная защита молодых работников»

 

Ст.1 В контексте данного Соглашения к категории молодёжи относятся работники в возрасте до 35 лет.

Согласно законодательству к молодым специалистам относятся выпускники высшего, среднего специального или среднего профессионального учебного заведения в течение первых трех лет после его окончания.

Ст.2 Работодатели совместно с профсоюзными организациями вправе:

–  формировать в коллективных договорах специальный раздел по работе с молодежью;

–   содействовать   работе   молодых   работников   на   предприятиях,   создавая комиссии по работе с молодежью;

–   финансировать программы по работе с молодыми работниками и молодыми специалистами, с учетом финансовых возможностей предприятия;

–   создавать условия для повышения квалификации и профессионального роста молодых работников по следующим видам и формам подготовки:

•       получение первого высшего образования

•       профессиональная переподготовка

•       участие в тренингах, семинарах

– создавать условия для организации активного отдыха молодых работников, в том числе для спортивно – оздоровительных мероприятий.

 

Ст.3 С момента заключения индивидуального трудового договора, в период одного года, работодатель не вправе расторгнуть с молодым специалистом индивидуальный трудовой договор по причинам, связанным с сокращением численности или штата работников.

 

Раздел IX

 

Вносятся изменения:

Раздел VIII «Гарантии деятельности профсоюзов» становится разделом IX, а раздел IX «Заключительные положения» становится разделом X.

 

Раздел X

 

Заключительные положения

 

Ст.4 излагается в следующей редакции:

 

Настоящее коллективное соглашение вступает в силу с 01.01.2014 года.

 

 

Председатель Федерации                                     Председатель Правления

Профсоюзов Работников                                   Молдавского – Российского

Химических Отраслей                                          Акционерного Общества

Промышленности и Энергетических                                 «Молдовагаз»

Ресурсов Республики Молдова

 

 

 

Перевод

 

 

РАЗДЕЛ    I

 

Общие положения

 

Ст.1 Настоящее коллективное соглашение заключёно  между администрацией молдавско-российского акционерного общества  открытого типа  “Молдовагаз”* и его работниками,  представленными Федерацией Профсоюзов Работников Химических Отраслей Промышленности и Энергетических Ресурсов Республики Молдова**, в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Молдова (ТК РМ) и коллективным соглашением на национальном уровне.

Ст.2 Настоящее Соглашение устанавливает трудовые и социальные отношения, содержит положения об условиях труда, заработной платы, гарантии профсоюзов и другие взаимные обязательства работников и администрации.

Ст.3 Положение Коллективного Соглашения распространяется на работников и работодателей, которые уполномочили своих представителей для участия в коллективных переговорах, разработке и заключении соглашения от их имени, и работников и работодателей, которые присоединились к Соглашению после его заключения.

Ст.4 При заключении коллективного соглашения стороны свободны и равны в ведении переговоров и отвечают перед законом за нарушение установленных в нем условий.

Ст.5 На уровне предприятия коллективные трудовые договора заключаются в соответствие со статьей 30 ТК РМ и не могут содержать условия, которые ограничивали бы права работников, предусмотренные законом и коллективными трудовыми соглашениями (национальный  и отраслевой уровни).

Ст.6 Стороны договорились, что, в тех случаях, когда законодательство Республики Молдова и Международные Конвенции, ратифицированные Республикой Молдова, предусматривают более выгодные условия  социально-экономических проблем, чем содержащиеся в данном соглашении, приоритетом обладают законодательные нормы и Международные Конвенции.

Ст.7  Нормы и гарантии, предусмотренные настоящим соглашением, обязательны, в качестве минимальных, при заключении коллективных договоров на предприятиях. В коллективных договорах предприятий могут быть предусмотрены более выгодные  гарантии, чем в настоящем соглашении.

Ст.8 Все решения администрации, затрагивающие социально-экономические интересы трудящихся, принимаются только совместно с FSCRE.  Если это положение будет нарушено, FSCRE вправе принять меры по их пересмотру или отмене в установленном порядке.

Ст.9 На срок действия коллективного соглашения, с условием его выполнения, FSCRE воздерживается от акций протеста.

Ст.10  Условия соглашения во время их выполнения могут быть изменены в рамках закона с согласия сторон. Минимум за 30 дней до окончания срока действия соглашения стороны обязуются вести переговоры по заключению нового соглашения или продлению настоящего соглашения на тех же условиях с изменениями и дополнениями.

Условия настоящего соглашения остаются в силе и после окончания установленного срока действия до заключения или продления нового соглашения.

Ст.11 Стороны обязуются соблюдать и доводить до сведения работников положения настоящего коллективного трудового соглашения.       

   *Администрация

 **FSCRE

            

 

РАЗДЕЛ II

 

Заключение, изменение и расторжение

индивидуальных трудовых договоров

 

Ст.1 В целях установления конкретных прав и обязанностей работников, прием на работу осуществляется путем заключения индивидуального трудового договора на неопределенный срок, который оформляется в письменной форме и содержит условия, предусмотренные  ст.49 ТК РМ.

Ст.2 Индивидуальные трудовые договоры на определенный срок заключаются только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок, принимая во внимание характер предстоящей работы или условия, в которых будет выполняться эта работа, или интересы работника, на основаниях ст.55 ТК РМ.

Ст.3 Прием на работу осуществляется с соблюдением основных прав граждан по принципам квалификации и профессиональной компетентности работников без учета национальности, пола, политических и религиозных убеждений и др.

Ст.4 По просьбе работника во время переговоров по заключению индивидуального трудового договора может присутствовать председатель профкома, который обязуется не оглашать сведения, затрагивающие интересы сторон.

        Индивидуальный трудовой договор  заключается в письменной форме в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.

        Работодатель обязан разъяснить, будущему сотруднику, условия и содержание индивидуального трудового договора, до его подписания.

        При подписание договора, все его разделы  должны быть заполнены.

        Частью индивидуального трудового договора является должностная инструкция, с которой будущий сотрудники, должен ознакомиться, прежде чем подписать договор.

       Индивидуальный трудовой договор может быть изменён только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

       Приказ/распоряжение/ работодателя, об изменениях или дополнениях в индивидуальном трудовом договоре, доводится до сведения работника под расписку, в срок до трёх рабочих дней.

Ст.5 Приостановление действия индивидуального трудового договора по соглашению сторон может иметь место только в случаях, предусмотренных статей 77 и 78 ТК РМ.

Ст.6 На период приостановления действия договора по причине технического простоя предприятия работающим выплачивается ежемесячно пособие в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника.

Ст.7  Индивидуальный трудовой договор не может быть расторгнут по инициативе администрации за исключением случаев, предусмотренных ТК РМ.

    

 

РАЗДЕЛ III

 

Занятость трудоспособных работников

и профессиональная подготовка

 

         Ст.1 Стороны обязуются держать под своим контролем уровень безработицы и трудоустройство безработных, принимать меры по препятствованию спада объема производства и сокращения рабочих мест, пересматривать меры по социальной защите безработных; рассматривать и разрешать конфликтные ситуации, возникающие вследствие роста безработицы.

Ст.2 Реорганизация или ликвидация предприятия, организации, учреждения и их структурных подразделений, полный или частичный простой производства по инициативе администрации, ведущие к массовому сокращению рабочих мест или ухудшению условий труда, допускаются лишь при условии уведомления, не менее чем за три месяца до их объявления, соответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров по соблюдению прав и  интересов работников с уведомлением в этот же срок органов центрального и местного публичного управления.

Устанавливаются следующие критерии массового сокращения рабочих мест на предприятии в течение 30 календарных дней:

a)           не менее 30 % работников, если на предприятии работают от 10 до 49 работающих;

b)          не менее 15 работников, если на предприятии работают от 50 до 99 работающих;

c)            не менее 15 % работников, если на предприятии работают от 100 до 249 работающих;

     d) не менее 40 работников, если на предприятии работают от 250 до   

         399 работающих;

e) не менее 10 % работников, если на предприятии работают более 400  

    работающих.

Массовым сокращением рабочих мест считается увольнение в течение 90 дней не менее 30% от общего числа работающих согласно индивидуальному трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, независимо от количества работающих на предприятии.

В соответствии с пунктами g) и i) части (1) статьи 88 Трудового кодекса работодатель обязан уведомить в письменной форме агентство занятости населения и профсоюзный орган предприятия:

d)    о причинах предстоящих увольнений;

e)     о количестве и категории подлежащих увольнению работников;

f)  о периоде предстоящих увольнений;

g)     о критерии отбора работников, попадающих под увольнение;

h)          о выплатах подлежащим увольнению работникам;

i)   о мерах, подлежащих принятию с целью снижения негативного воздействия на увольняемых работников;

j) о других необходимых сведениях, связанных с увольнением.

Профсоюзный орган предприятия или представители работников обязаны оказать необходимую поддержку работодателю и работникам, подпадающим под действие настоящего Соглашения, в целях правильного осуществления процедур, связанных с увольнением и возможным перетрудоустройством.

Предприятие, на котором имело место массовое сокращение рабочих мест и которое после определенного периода времени возобновляет свою работу, обязано, в соответствии с пунктом (5) статьи 11 Закона № 102-XV от 13.03.2003 о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы, уведомить высвобождаемых работников о перетрудоустройстве, которые должны явиться на данное предприятие в течение 15 календарных дней со дня их уведомления.

Ст.3 При увольнение работников, которым согласно действующему законодательству до пенсионного возраста  осталось 2 года, с согласия администрации и профсоюзного комитета, им по возможности, выплачивается ежемесячно, за счет экономических агентов средства в размере пенсии по старости до достижения ими пенсионного возраста или разница между пособием по безработице и средним заработком работника до достижения пенсионного возраста.

Ст.4  Профессиональная подготовка работающих и профсоюзных активистов осуществляется за счет предприятия. Для этих целей, согласно ст. 213 ТК РМ, ежегодно выделяются денежные средства в размере не менее 2% от фонда заработной платы.

Ст.5 Количество работающих и необходимость их профессиональной подготовки, определение профессий для повышения квалификации, пути реализации, утверждение ежегодной программы профессиональной подготовки и контроль её выполнения, осуществляется по взаимному согласию с профсоюзом.   

Организовать при необходимости профессиональное обучение и повышение квалификации работникам, возвращающимся из отпуска по беременности и родам, из отпуска по уходу за ребенком, в соответствии с коллективным договором 

Ст.6  Стороны договорились прилагать усилия по предотвращению возникновения коллективных трудовых споров на уровне предприятия.

 

 

РАЗДЕЛ  IV

 

Основные    обязанности    работников

 

Ст.1 Строго соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. Выполнять производственные (служебные) обязанности, возложенные на них согласно действующему законодательству, коллективному и индивидуальному трудовым договорам, Уставу предприятия и правилам внутреннего распорядка, а также в соответствии с распоряжениями патроната о трудовой деятельности.

Ст.2 Повышать производительность труда, своевременно и качественно выполнять доверенную работу и нормированные производственные задачи.  Работник несет ответственность за все полученные инструменты и защитное снаряжение.

Стоимость инструментов или снаряжения, пришедших  в негодность  или отсутствующих по доказанной вине работника, взыскивается с последнего.

Ст.3 Выполнять требования по охране труда и технике безопасности,  соблюдать санитарные нормы производства, гигиену труда и правила пожарной безопасности.

Ст.4 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

Ст.5  Сохранять и приумножать собственность предприятия, эффективно использовать машины, станки, компьютерную технику и другое оборудование, проявлять заботливое отношение к инструментам, измерительным  приборам, специальному снаряжению и к другим предметам, выданным работникам, рационально и экономно использовать сырье, материалы, энергетические, топливные и другие материальные ресурсы.

Ст.6 Строго хранить  коммерческую и производственную тайну, признанную действующим законодательством, а также соблюдать другие обязательства, предусмотренные ст.9 ТК РМ.

          Ст.7 За нарушение трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять к работнику дисциплинарные взыскания, предусмотренные в ст.206 Трудового Кодекса.

         Ст.8 Работник, к которому применено дисциплинарное взыскание, не может быть лишен стимулирующих выплат установленных в соответствие со ст.137 Трудового Кодекса.

      В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику, на которого оно наложено, не могут применяться только поощрения, предусмотренные ст.203 Трудового Кодекса.

 

 

РАЗДЕЛ  V

 

Рабочее время и время отдыха

 

Ст.1   Нормальная  продолжительность рабочего дня – 8 часов и не может превышать 40 часов в неделю. В зависимости от условий и специфики производственного процесса, в коллективных договорах может быть предусмотрена другая продолжительность рабочего дня, а также суммарный учет рабочего времени.

Ст.2 Для отдельных профессий, где согласно специфике производственного процесса (непрерывность работы) нельзя устанавливать нормальную продолжительность рабочего дня, применяется сменная работа с продолжительностью  каждой смены не более 12 часов.

Ст.3 Начало и окончание рабочего дня, перерыв для отдыха и принятия пищи, продолжительностью не менее 30 минут, устанавливаются правилами внутреннего распорядка, которые составляются  администрацией, согласовываются с профсоюзным комитетом и прилагаются к коллективному договору предприятия.

Ст.4 Администрация имеет право привлекать работников к выполнению работ в сверхурочное время не более 120 часов для каждого работника в течение календарного года. В исключительных случаях продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена с согласия профсоюзного органа до 240 часов в течения календарного  года.

Ст.5 Минимальная  продолжительность ежегодного оплачиваемого гарантированного отпуска устанавливается в размере 28 календарных дней.

К минимальному отпуску в 28 дней прибавляются дополнительные отпуска, предусмотренные законом и установленные коллективным договором предприятия.

          В продолжительность ежегодного отпуска не включаются праздничные дни, предусмотренные в ст. 111 Трудового Кодекса.

          Ст.6   Отпуск может быть разделён на части по просьбе работника при условии, что одна из частей будет не менее 14 календарных дней.

          Ежегодный отпуск будет спланирован таким образом, что, по крайней мере, один раз в 3 года был в летнем периоде.

          Супруги, которые работают на одном предприятие, имеют право на отпуск в течение того же периода, в соответствии со ст. 8 Коллективного Соглашения  / национальный уровень / №. 2 от 09. 07. 04.

Ст.7 Дополнительный отпуск предоставляется:

 • рабочим занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями – 8 календарных дней;
 • рабочим занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями  – 7 дней;
 • рабочим занятых на работах с нормальными условиями – 6 дней;
 • лицам занятых в обслуживающих и вспомогательных службах – 2 дня.

Ст.8 Руководителям, менеджерам и служащим с интеллектуальной, повышенной психологической нагрузкой и ответственным характером работы предоставляется дополнительный отпуск 7 календарных дней.

Ст.9 Настоящим коллективным договором устанавливается, что работник имеет право, по предъявлении подтверждающих документов, на дополнительный оплачиваемый отпуск согласно тарифной ставке (должностного оклада) по следующим мотивам:

 • вступление в брак – 4 рабочих дня;
 • вступление в брак детей – 3 рабочих дня;
 • рождение или усыновление ребёнка – 2 рабочих дня;
 • смерть (мужа, детей, отца, матери, брата, сестры, родителя супруга/супруги, брата супруга/супруги, сестры супруга/супруги) – 3 рабочих дня;
 • женщинам, имеющих детей школьного возраста 1 и 2 классов – первый день  начало учебного года;
 • проводы в армию – один  рабочий день.

Ст.10  Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет (или ребенка- инвалида в возрасте до 16 лет) предоставляется ежегодный дополнительный   оплачиваемый   отпуск  продолжительностью 4-х календарных дня.

 

 

 
 
 
РАЗДЕЛ  VI

 

Организация и оплата труда

 

Ст.1 За работу, выполненную  согласно индивидуальному трудовому договору, работник имеет право на заработную плату в денежном выражении, которая состоит из основной тарифной ставки (зарплаты), коэффициента сложности, доплат и надбавок к основной зарплате, премий и других поощрительных выплат.

Основная тарифная ставка для I квалификационного разряда определяется в процессе переговоров между сторонами по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

         Стороны договорились, что тарифная ставка первой квалификационной (неквалифицированный труд) категории не может быть ниже установленной Правительством РМ, с учетом коэффициента сложности 1,35 предусмотренный действующим законодательством для предприятий газовой отрасли.

При повышении основной тарифной ставки для I квалификационного разряда не допускается снижение существующих разрядов оплаты труда для всех категорий работников.

Ст.2 Если тарифная ставка работника за текущий месяц, по независимым от него причинам, меньше минимальной заработной платы (согласно профессии, должности, квалификации), администрация возмещает разницу.

Ст.3   Настоящим соглашением установлены следующее надбавки к основной тарифной ставке (зарплате):

 –  за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях, не могут быть ниже 

     чем предусматривает Коллективное Соглашение ( национальный

    уровень)

 • за работу в ночное время (с 22.00–6.00) устанавливается доплата в размере 0,5 от установленной работнику часовой тарифной ставки (должностного оклада).
 • при совмещении профессий (должностей) выплачивается надбавка в размере не менее 0,5 от тарифной ставки (должностного оклада) замещаемого работника при условии выполнения своих обязанностей по основной должности или профессии.
 • оплата сверхурочной работы в выходные и праздничные дни производится согласно ТК РМ.
 • за непрерывную деятельность в газовой отрасли работнику выплачивается ежемесячная надбавка в следующих размерах:

              от 3 до 5 лет – 5%; от 5 до 10 лет – 10%; от 10 до 20 лет – 15%;    

              20  и более   лет – 20%.

         Ст.4 К ежегодному отпуску каждому работнику предоставляется материальная помощь для оздоровления, размер которой устанавливается коллективным договором, но не ниже основной тарифной ставки работника.

        В канун Профессионального Праздника,  выплачивается     материальная помощь в размере базовой тарифной ставки (должностного оклада). При наличие финансовых источников, администрация в праве оказать материальную помощь и в канун других праздников, указанных в ст.111 Трудового Кодекса. При наличие финансовых источников, администрация в праве оказать материальную помощь и в канун других праздников, указанных в ст.111 Трудового Кодекса.

В канун престольного праздника населенного пункта по месту расположения центрального офиса предприятия, выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада всем работникам предприятия;

При рождении ребенка одному из родителей, работающему на предприятии, предоставляется материальная помощь в размере, установленном коллективным договором на уровне предприятия;

         Работникам, проработавшим в газовой отрасли, при прекращении индивидуального трудового договора в связи с выходом на пенсию, выплачивается материальная помощь в размере месячного оклада:

более 10 лет – 1 оклад; более 15 лет – 2 оклада и более 20 лет – 3 оклада;

Выплачивать материальную помощь работнику в случае смерти родственников (мужа, жены, детей, отца, матери) в размере установленном коллективным договором;

В случае смерти работника, выплачивать материальную помощь членам семьи в размере установленном коллективным договором, но не меньше одной среднемесячной заработной платы (за последние 3 месяца).

Сотрудникам, которые работают на предприятие менее одного года, коллективными договорами, могут быть установлены иные  условия для предоставления материальной помощи.

Ст.5  Премирование работающих проводится согласно «Положению о премированию работающих на предприятиях АО «Молдовагаз», согласованным с  Исполнительным Бюро отраслевой  Федерации Профсоюзов.

          Ст.6 Выплата заработной платы производится периодически в рабочие дни, оговоренные в коллективном договоре предприятия согласно ТК РМ.

Оплата отпускных производится согласно действующему законодательству.

          На ответственных  лиц, виновных в несвоевременной выплате заработной платы и использующих эти средства на другие цели, налагается штраф в соответствии с действующим законодательством.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  VII

Охрана здоровья и безопасность труда

 

Стороны гарантируют, путем заключения коллективных договоров на предприятиях, выполнение мер по созданию здоровых и безопасных условий труда и их приведению в соответствие с требованиями ТК РМ, Закона об охране здоровья и безопасности труда и других нормативных актов.

         Будут развивать, и совершенствовать  нормативную базу на предприятиях с целью внедрения требований Закона об охране здоровья и  безопасности труда.

В этих целях руководители предприятий:

Ст.1 Ежегодно на выполнение плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда выделяют необходимые денежные средства, но не менее 2% от суммы расходуемых на оплату труда.

         Ст.2  Обследуют степень риска для безопасности и гигиены труда на всех рабочих местах, в том числе оборудования и технологии и разработают соответствующие меры по предотвращению рисков.

Ст.3  Продолжат работу по аттестации рабочих мест для определения фактического состояния условий, охраны труда и разработки ежегодного плана мероприятий по согласованию с профсоюзом и комитетом по охране труда.

Ст.4 Организуют за счет средств предприятия   учебу, повышение квалификации и переподготовку работников в области охраны труда, в том числе уполномоченных по охране труда профсоюза в порядке и сроках, определенных действующим законодательством.

Ст.5 Обеспечат всех работников бытовыми удобствами на рабочих местах (гардеробами, умывальниками, помещениями для отдыха, обогрева и  питания, специальным снаряжением и различными защитными приспособлениями, аксессуарами для личной гигиены женщин и др.), согласно установленным нормам, и их содержание в хорошем состоянии.

Ст.6 Обеспечат бесплатное выделение работнику специального снаряжения и других защитных средств, молока, специального питания, мыла, предоставление других льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных трудовых условиях.

Список работников, имеющих право на вышеназванные и другие льготы и компенсации, включается в коллективный договор предприятия, согласно действующему законодательству.

Ст.7  Производят за счёт администрации предварительные медицинские осмотры работников при заключении трудового договора и периодические осмотры на протяжении всего срока договора – для тех, кто работает в неблагоприятных для здоровья условиях труда.

На время прохождения медицинского осмотра за  работниками сохраняется рабочее место (должность) и средняя заработная плата. Отказ работника от прохождения медосмотра квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины.

Ст.8 Организуют персональный учет работы в ночное время и каждый работник, который в течение 6 месяцев отработал в ночное время более 120 часов, направляется за счет предприятия на дополнительный медосмотр.

Ст.9 Сверхурочная работа в ночное время разрешается только в исключительных случаях по согласованию с комитетом профсоюза и оплачивается согласно ст.157 и 159 ТК РМ.

Ст.10 Стороны против совмещения должности инженера в области охраны труда с другими должностями.

Ст.11  На предприятиях с числом работающих не менее 300 человек администрация финансирует работу медпунктов.

Ст.12 Стороны обязуются соблюдать специальные нормы по защите труда женщин и лиц в возрасте до 18 лет, предусмотренные ТК РМ и другими нормативными актами.

Ст.12.1 Определить на каждом предприятии, учитывая медицинские рекомендации, виды работ, на которые могут быть переведены беременные женщины или которые они могут выполнять дома.

         Ст.12.2 Установить по желанию женщин, у которых есть дети в возрасте до 14 лет (в том числе находящиеся под их опекой), неполный рабочий день или неполная неделя в соответствии с законодательством.

         Ст.12.3      Не допускается увольнение по инициативе администрации одиноких матерей, у которых есть ребёнок в возрасте до 14 лет или ребёнок-инвалид в возрасте до 16 лет, кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

          Ст.13 Обеспечат функционирование системы управления безопасности и здоровья, в соответствии с рекомендациями МОТ / СУОТ 2001 /

        Ст.14 Для выполнения законодательства, на уровне предприятия создается комитет по охране здоровья и безопасности труда. Комитет по охране здоровья и безопасности труда создается на паритетной основе из представителей   работодателя и, соответственно, работников. Инициатором создания комитета по охране здоровья и безопасности труда может быть любая сторона.

 

 

РАЗДЕЛ VIII

 

Социальная защита молодых работников

 

Ст.1 В контексте данного Соглашения к категории молодёжи относятся работники в возрасте до 35 лет.

Согласно законодательству к молодым специалистам относятся выпускники высшего, среднего специального или среднего профессионального учебного заведения в течение первых трех лет после его окончания.

Ст.2 Работодатели совместно с профсоюзными организациями вправе:

–  формировать в коллективных договорах специальный раздел по работе с молодежью;

–   содействовать   работе   молодых   работников   на   предприятиях,   создавая комиссии по работе с молодежью;

–   финансировать программы по работе с молодыми работниками и молодыми специалистами, с учетом финансовых возможностей предприятия;

–   создавать условия для повышения квалификации и профессионального роста молодых работников по следующим видам и формам подготовки:

•       получение первого высшего образования

•       профессиональная переподготовка

•       участие в тренингах, семинарах

– создавать условия для организации активного отдыха молодых работников, в том числе для спортивно – оздоровительных мероприятий.

Ст.3 С момента заключения индивидуального трудового договора, в период одного года, работодатель не вправе расторгнуть с молодым специалистом индивидуальный трудовой договор по причинам, связанным с сокращением численности или штата работников.

 

РАЗДЕЛ IX

Гарантии деятельности профсоюзов

 

Cт.1 Администрация обязуется соблюдать права профсоюзов, предусмотренные их уставом, законодательством и международными актами.                                              

Ст.2 Администрация не вправе наказать работников, избранных в состав профсоюзных органов и не освобождённых от основной деятельности без предварительного согласования с органом, членами которого они являются, а  председатели и члены цеховых комитетов – без предварительного согласования с профкомом предприятия. Председатели профкомов и профсоюзные организаторы не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности  без предварительного письменного  согласия Федерации Профсоюзов.

Ст.3  Для выполнения общественных обязанностей в интересах членов профсоюза на время участия в профсоюзных собраниях, профсоюзном обучении, семинарах, съездах и конференциях, созываемых профсоюзами, участники, члены выборных органов освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной платы.

Ст.4  Администрация обязуется предоставлять работникам, избранным в профсоюзные органы, по истечению выборных полномочий, прежнее место работы (должность), а если оно отсутствует – другое место (должность) на том же предприятии или, с согласия работника – на другом.

Если нет возможности предоставления соответствующего места работы (должности), администрация (а в случае ликвидации предприятия ее правопреемник) обязуется сохранить работнику среднюю заработную плату на период его трудоустройства, но не более 6 месяцев, а на период переподготовки – на срок до одного года.

Ст.5 Увольнение по инициативе администрации лиц, избранных в профсоюзные органы, не допускается в течение двух лет с момента истечения выборных полномочий, за исключением случаев полной ликвидации предприятия или совершения работником правонарушений, которые влекут за собой, согласно трудовому законодательству, его увольнение.

Ст.6 Администрация обязуется соблюдать положение о перечислении профсоюзных взносов на банковские счета соответствующих профсоюзных органов. Необоснованная задержка перечисления профсоюзных взносов будет квалифицирована  как нарушение прав членов профсоюза.

Ст.7 Администрация  совместно с профсоюзным комитетом ежегодно предусмотрят в смету расходов средства в размере 0,15% от фонда оплаты труда для расходования в целях указанных в коллективном договоре ( уровень предприятия).

Ст.8 Администрация обязуется предоставить профсоюзам бесплатно оборудованные помещения, транспортные средства, средства связи и другое имущество, необходимое для их деятельности.

Ст.9 На предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от их вида собственности и организационно-правовой формой (за исключением бюджетных учреждений), с числом членов профсоюза не менее 400 человек оплата труда профсоюзного лидера, освобождённого от основной деятельности, осуществляется за счёт предприятия. Размер этой заработной платы является объектом переговоров, но не может быть ниже зарплаты, получаемой на прежней основной должности. Указанное лицо пользуется теми же трудовыми и социальными гарантиями, что и остальные работники.

Ст.10 Администрация обязуется оказывать профсоюзам необходимую помощь в подготовке кадров, участвующих в процессе коллективных переговоров в системе социального партнерства.

Ст.11 Работникам, избранным в профсоюзные органы и не освобожденных от основной работы, для выполнения профсоюзных обязательств, предоставляется не менее 4-х рабочих часов в неделю, с сохранением среднемесячной зарплаты.     

 

 

РАЗДЕЛ X

 

Заключительные положения

 

Ст.1 При невыполнении взятых обязательств представители сторон несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В случае нарушения настоящего соглашения каждая из сторон в праве обратится в примирительную комиссию предприятия для разрешения конфликтной ситуации.

Ст.2 Споры, связанные с выполнением и изменением коллективного договора, приостановлением или прекращением его действия являются коллективными трудовыми спорами и разрешаются в порядке, установленном ст.360 ТК РМ.

Ст.3 Контроль за выполнение коллективного соглашения осуществляют стороны.

Ст.4 Настоящее коллективное соглашение вступает в силу 01.01.2014 года.