MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Convenţia colectivă Nr. 8

Convenţia colectivă

(nivel naţional)

nr. 8 din 12 iulie 2007

 

Cu privire la eliminarea celor mai grave forme

ale muncii copiilor

 

Publicat în Monitorul Oficial nr.103-106BIS din 24.07.2007

 

     În scopul eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, părţile semnatare, – Guvernul, Patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului, şi Sindicatele, reprezentate de Confederaţia Sindicatelor şi Confederaţia Sindicatelor Libere „Solidaritate”, au convenit asupra celor ce urmează:

     Art. 1. –  În sensul prezentei Convenţii se definesc următoarele noţiuni:

 

     copilpersoană cu vîrsta de pînă la 18 ani. (art. 1 al Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 şi art. 2 al Convenţiei OIM nr. 182 din 17 iunie 1999);

 

     cele mai grave forme ale muncii copiilor:

 

a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vînzarea de sau comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi munca de servitor, precum şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflicte armate;

b)  utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituării, producţiei de material pornografic sau de spectacole pornografice;

c)  utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităţi ilicite, mai ales pentru producţia şi traficul de stupefiante, aşa cum le definesc convenţiile internaţionale pertinente;

d)  muncile, care prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, sînt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului (munci periculoase).

 

Notă: Formele grave ale muncii copiilor vizate în art. 1, lit. a, b şi c nu fac obiectul de reglementare al prezentei Convenţii.

 

     Art. 2. – La determinarea lucrărilor care fac parte din cele mai grave forme ale muncii copiilor se vor aplica:

 

 a) Nomenclatorul de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece ani, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 7 septembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 009 din 30 septembrie 1993;

 

b) Tipurile de lucrări interzise pentru copii, conform anexei la prezenta Convenţie.

 

     Art. 3.Angajatorii:

 

a) nu vor admite angajarea copiilor la lucrările prevăzute în Nomenclatorul de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece ani, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 7 septembrie 1993 şi în Tipurile de lucrări interzise pentru copii, conform anexei la prezenta Convenţie;

b) vor înlătura copiii de la cele mai grave forme ale muncii copiilor şi vor asigura transferul lor (în condiţiile legislaţiei muncii în vigoare) la alte munci care nu le sînt interzise sau contraindicate;

    c) vor supune, periodic, controlului medical toţi copiii care muncesc, conform graficului stabilit prin contractul colectiv de muncă, dar nu mai rar decît o dată în semestru, cheltuielile fiind acoperite din contul unităţii;

    d) vor stabili pentru copii durata săptămînală redusă a timpului de muncă (potrivit art. 96 din Codul muncii), fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare;

   e) în comun cu reprezentanţii salariaţilor, vor negocia şi vor prevedea în contractele colective de muncă norme suplimentare în domeniul muncii copiilor;

f)  vor ţine registre sau alte documente de evidenţă a copiilor care muncesc;

g) periodic, dar nu mai rar decît o dată în an, vor prezenta Inspecţiei Muncii listele copiilor care muncesc;

h) vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura punerea eficientă în practică şi respectarea dispoziţiilor prezentei Convenţii colective.

 

     Art. 4. – Părţile au stabilit că copiii din instituţiile de învăţămint secundar general (gimnazii, licee, şcoli medii de cultură generală) şi instituţiile de învăţămînt secundar profesional (şcoli profesionale, şcoli de meserii) pot fi atraşi la munci, care, în consecinţă,  nu le vor periclita sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.

 

     Art. 5. – Părţile semnatare îşi asumă următoarele obligaţiuni:

  

 a) să includă problema muncii copiilor în studii şi cercetări noi, urmărind, între altele, identificarea ramurilor economiei naţionale unde munca copiilor este mai larg răspîndită;

b) să ofere instituţiilor interesate informaţii privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

c) să includă problematica muncii copiilor în programele de instruire a angajatorilor, sindicaliştilor şi a colaboratorilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale pentru a asigura prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor;

d) să desfăşoare campanii de informare a societăţii civile, inclusiv a părinţilor, despre cele mai grave forme ale muncii copiilor şi consecinţele utilizării acestora pentru copii, familiile lor si societate în întregime;

e) să elaboreze şi să aprobe un Cod de conduită privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor, cel puţin pentru o ramura a economiei naţionale;

f) să creeze în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective şi în cadrul comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial, în termen de o lună din data intrării în vigoare a prezentei Convenţii colective, consilii de specialitate permanente privind munca copiilor.

 

     Art. 6. Orice disensiune legată de realizarea prezentei Convenţii colective se va soluţiona de către pentru consultări şi negocieri colective.

 

   Art. 7. Sub incidenţa prezentei Convenţii colective cad toate unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.

 

     Art. 8.Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

din partea Guvernului:

din partea Patronatelor:

din partea Sindicatelor:

 

 

Prim-viceprim-ministru

 

 

 

Zinaida GRECEANÎI

 

Preşedintele Confederaţiei

Naţionale a Patronatului

 

Leonid CERESCU

 

Preşedintele Confederaţiei

Sindicatelor Libere „Solidaritate”

 

Leonid MANEA

 

 

Preşedintele Confederaţiei

Sindicatelor

 

 

Petru  CHIRIAC

 

 

Anexă

la Convenţia colectivă (nivel naţional) cu privire la  eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor

 

           

 

Tipuri

de lucrări interzise pentru copii

Secţiunea 1-a

Lucrări care comportă factori de risc proprii sarcinii de muncă

 

1.          Lucrări care implică expunerea la:

a)    efort dinamic;

b)   poziţii de lucru forţate sau vicioase.

2.          Lucrări care implică expunerea la solicitare psihică:

a)    ritm de muncă mare;

b)   operaţii repetitive de ciclu scurt;

c)    monotonia muncii.

3.          Lucrări de încărcare/descărcare a materialelor.

4.          Lucrări al căror ritm este condiţionat de maşini şi care sînt remunerate în funcţie de rezultat.

5.          Lucrări de sacrificare a animalelor.

 

Secţiunea a 2-a

Lucrări care comportă factori de risc proprii mijloacelor de producţie

 

§ 1. Lucrări care comportă factori de risc mecanic

 

 1. Lucrări care implică expunerea la mişcări periculoase:
 1. mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice:

–     organe de maşini în mişcare;

 • curgeri de fluide;
 • deplasări ale mijloacelor de transport etc.;

b)   deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei:

 • alunecare;
 • rostogolire;
 • rulare pe roţi;
 • răsturnare;
 • cădere liberă;
 • scurgere liberă;
 • deversare;
 • surpare, prăbuşire;
 • scufundare etc.;
 1. deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul propulsiei:
 • proiectare de corpuri sau particule;
 • deviere de la traiectoria normală;
 • balans;
 • recul;
 • şocuri excesive;
 • jet;
 • erupţie.
 1. Lucrări pe/cu suprafeţe sau contururi periculoase:

a)    înţepătoare;

 1. tăioase;
 2. lunecoase;
 3. abrazive;
 4. adezive.
 1. Lucrări cu recipiente sub presiune.
 2. Lucrări care implică expunerea la vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice.

§ 2. Lucrări care comportă factori de risc termic

 

10. Lucrări care implică expunerea la temperaturi ridicate a obiectelor sau suprafeţelor (peste 400C).

11. Lucrări care implică expunerea la temperaturi coborîte a obiectelor sau suprafeţelor (sub 50C).

 1. Lucrări care implică expunerea la flăcări, flame.

§ 3. Lucrări care comportă factori de risc electric

 

13. Lucrări care implică expunerea la curent electric:

 1. atingere directă;
 2. atingere indirectă;
 3. tensiune de pas.

§ 4. Lucrări care comportă factori de risc chimic

 

14. Lucrări cu substanţe toxice.

15. Lucrări cu substanţe corosive.

16. Lucrări cu substanţe caustice.

17. Lucrări cu substanţe inflamabile.

18. Lucrări de fabricaţie şi de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care conţin explozivi.

 1. Lucrări cu substanţe şi preparate nocive care:

a)    pot determina efecte ireversibile;

b)   pot antrena o sensibilizare prin inhalare;

c)    pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;

d)   pot cauza cancer;

e)    pot cauza modificări genetice ereditare;

f)    pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită;

g)   pot reduce fertilitatea;

h)   pot determina apariţia pe durata gravidităţii, a unor efecte nocive pentru copil.

 1. Lucrări cu substanţe iritante care:

a)    pot antrena o sensibilizare prin inhalare;

b)   pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea.

21. Lucrări care implică expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni.

22. Lucrări care implică expunerea la hidrocarburi aromatice policiclice prezente în negrul de fum, în gudronul de cărbune sau în smoala de cărbune.

23. Lucrări cu plumbul şi compuşii lui.

24. Lucrări cu azbestul.

 

§ 5. Lucrări care comportă factori de risc biologic

 

 1. Lucrări care implică expunerea la microorganisme:
 1. bacterii;
 2. virusuri;
 3. richeţii;
 4. spirochete;
 5. ciuperci;
 6. protozoare.
 1. Lucrări cu plante periculoase.
 2. Lucrări din menajeriile de animale feroce şi veninoase.

 

Secţiunea a 3-a

Lucrări care comportă factori de risc proprii mediului de muncă

 

§ 1. Lucrări care comportă factori de risc fizic

 

28. Lucrări care implică expunerea la:

a)    temperatura aerului ridicată;

b)   temperatura aerului scăzută.

29. Lucrări care implică expunerea la:

a)    umiditatea aerului ridicată;

b)   umiditatea aerului scăzută.

30. Lucrări care implică expunerea la:

a)    presiunea aerului ridicată;

b)   presiunea aerului scăzută.

31. Lucrări care implică expunerea la suprapresiune în adîncimea apelor.

32. Lucrări care implică expunerea la zgomot.

33. Lucrări care implică expunerea la ultrasunete.

34. Lucrări care implică expunerea la vibraţii.

35. Lucrări care implică expunerea la:

a)    nivel de iluminare scăzut;

b)   strălucire;

c)    pîlpîire.

36. Lucrări care implică expunerea la radiaţii:

a)    electromagnetice:

–     infraroşii;

–     ultraviolete;

–     microunde;

–     laser;

b)   ionizante:

–     alfa;

–     beta;

–     gamma.

37. Lucrări care implică expunerea la potenţial electrostatic.

38. Lucrări care implică expunerea la pulberi pneumoconiogene.

 

§ 2. Lucrări care comportă factori de risc chimic

39. Lucrări care implică expunerea la gaze:

a)    inflamabile;

b)   explozive.

 1. Lucrări care implică expunerea la vapori:

a)    inflamabili;

b)   explozivi.

 1. Lucrări care implică expunerea la aerosoli toxici.
 2. Lucrări care implică expunerea la aerosoli caustici.

43. Lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie în aer.

 § 3. Lucrări care comportă factori de risc biologic

 1. Lucrări care implică expunerea la microorganisme în suspensie în aer:
 1. Bacterii;
 2. virusuri;
 3. richeţii;
 4. spirochete;
 5. ciuperci;
 6. protozoare etc.

§ 4. Lucrări care comportă alţi factori de risc ai mediului

 1. Lucrări în subteran.
 2. Lucrări în mediu acvatic.
 3. Lucrări în mediu subacvatic.
 4. Lucrări în mediu mlăştinos.
 5. Lucrări în mediu aerian.