MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Rezoluțiile Congresului VI al FSCRE

Congresul constată că Federaţia a între­prins un sistem de măsuri organizatorice întru realizarea programului şi hotărârilor adoptate de Congresul V, având drept scop creșterea nivelului combativităţii şi sporirea eficienţei activităţii sindicale.

Au fost utilizate forme şi metode de acti­vitate orientate spre diminuarea impactului negativ al situației social-economice asupra membrilor de sindicat, spre consolidarea acţiunilor sindicale în vederea protejării și promovării drepturilor şi a garanţiilor con­stituţionale ale angajaţilor.

Au fost perfecționate și modernizate activitățile sindicale, atenţia principală fi­ind concentrată spre obiectivele şi cerințele organizaţiei primare, inclusiv prin organi­zarea programelor de formare a liderilor sindicali.

Totodată, Congresul constată că eficaci­tatea activităţii sindicale nu e realizată pe deplin din motivul condițiilor de instabili­tate social-economică și politică din țară, inclusiv criza economică mondială.

Congresul menţionează că principalul in­strument de realizare a atribuției de protec­ţie al sindicatului și afirmarea parteneriatu­lui social este Contractul Colectiv de Muncă, instrument juridic încheiat şi înregistrat în ordinea stabilită de legislaţie şi obligator pentru părţi.

Congresul stabileşte, drept sarcină stra­tegică primordială a Federaţiei, fortificarea organizaţiei primare, creând premise pen­tru realizarea în practică a funcţiilor sale de apărare și promovare a drepturilor și intere­selor membrilor săi la muncă şi trai decent. Numai sindicatele puternice şi unite sunt în stare să îndeplinească această sarcină în ca­drul parteneriatului social.

 

REZOLUŢIA №3 

Cu privire la activitatea educațională a FSCRE


Federaţia promovează activitatea edu-cațională şi realizarea sistemului educaţi­onal al FSCRE ca o condiţie fundamentală pentru crearea de organizaţii sindicale pu­ternice, cu lideri şi membri bine pregătiţi şi, mai ales, conştienţi de drepturile şi res­ponsabilităţile ce le revin în cadrul mişcării sindicale, dar şi al întregii societăţi.Congresul consideră drept un obiectiv important dezvoltarea, consolidarea şi pro­fesionalizarea mişcării sindicale.

Pornind de la rolul şi locul ce-i revine sis­temului educaţional, în calitate de instru­ment eficient al realizării obiectivelor sin­dicale, Congresul determină următoarele direcţii principale de implementare:

– perfectarea sistemului educaţional la toate nivelurile;

– racordarea continuă a sistemului edu­caţional la cerinţele şi obiectivele sindicate­lor;

– crearea bazei didactico-informaționale a sistemului de pregătire şi perfecționare a cadrelor sindicale;

– integrarea mai eficientă a sistemului educaţional al Federaţiei în sistemele simi­lare din ţară şi internaţionale;

– organizarea stagiilor de perfecționare, a vizitelor de studii pentru cunoașterea bune­lor practici.

Congresul pune în sarcina organelor de decizie ale Federaţiei să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea materială și di­dactică a activităților educative de formare și informare a membrilor de sindicat.

 

REZOLUŢIA №4 

Promovarea politicii financiare

 

Congresul consideră că capacitatea sin­dicatelor de a-şi îndeplini cu succes funcţi­ile depinde direct de situaţia lor financiară. Numai un sindicat cu o puternică bază fi­nanciară îşi poate desfăşura eficient activi­tatea.

Congresul menţionează necesitatea op­timizării cheltuielilor efectuate din sursele bugetului sindical şi determină drept prio­ritate următoarele direcţii:

– activitatea orientată spre asigurarea pro­tecţiei social-economice a membrilor de sindicat;

– activitatea educaţională;

– activitatea informaţională;

– activitatea organizaţională.

Congresul stabileşte, drept obiectiv pentru organizațiile sindicale din FSCRE, inclu­derea în Contractele Colective de Muncă a prevederilor care să presupună finanţarea din sursele unităţilor economice:

– salarizarea liderilor de sindicat;

– pregătirea şi instruirea activului sindical;

– acordarea de ajutor material membrilor de sindicat;

– organizarea și desfășurarea diferitelor acțiuni cu caracter cultural-sportiv.

 

REZOLUŢIA №5 

Cu privire la susţinerea activităţii Organizaţiei de Tineret din cadrul FSCRE

 

Deoarece tinerii reprezintă un segment de importanţă majoră în evoluţia democra­tică a sindicatelor și a societăţii, Congresul cere structurilor de decizie ale FSCRE şi comitetelor sindicale să întreprindă toa­te măsurile necesare pentru susținerea şi promovarea tinerilor sindicaliști, având ca obiective primordiale:

– promovarea în rândul tinerilor a ideilor şi valorilor autentice sindicalismului într-o societate democratică;

– asigurarea unui cadru organizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice tineretu­lui;

– încurajarea creării comitetelor pentru tineret în toate organizațiile primare;

– elaborarea unor programe proprii în vederea formării, instruirii, educării şi inte­grării sociale a tinerilor sindicalişti;

– identificarea şi soluționarea probleme­lor cu care se confruntă tinerii sindicalişti;

– organizarea de activităţi culturale şi sportive pentru tineret;

– facilitarea stabilirii relațiilor de colabo­rare cu structuri de tineret din țară și din străinătate;

 

REZOLUŢIA №6

Cu privire la susţinerea activităţii Ligii femeilor din cadrul FSCRE

 

Pornind de la datele statisticile care arată că cel puţin 30% din membrii de sindicat ai Federaţiei sunt femei, Congresul manda­tează structurile de decizie ale Federaţiei să susţină și să faciliteze activitatea Ligii feme­ilor din cadrul FSCRE, care va pune în prac­tică un plan de acţiuni orientat spre:

– încurajarea organizațiilor–membre ale FSCRE în vederea susținerii viabile a feme­ilor, prin constituirea comitetelor de femei în toate organizațiile primare;

– majorarea numărului de femei în or­ganele de decizie ale sindicatelor, pentru a asigura principiul echității și egalității;

– implicarea femeilor în toate activităţile şi programele derulate de Federaţie;

– monitorizarea realizării planului, pen­tru implicarea reală a femeilor în progra­mele, acţiunile şi în funcţiile decizionale ale sindicatelor.

 

mun. Chişinău, 18 martie 2015