MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Un lider sindical informat, condiţia unui salariat protejat

   Dovadă este şi seminarul orga­nizat săptămâna trecută, cu parti­ciparea a 25 de lideri sindicali din federaţie. În cadrul acestuia s-a discutat despre prestaţiile în sis­temul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a angajaţilor prin tratamentul balne­osanatorial.

O informaţie amplă despre mo­dalitatea de calcul pentru suma de bani care-i revine fiecărei unităţi economice pentru tratament bal­neosanatorial, despre E-raportare, despre particularităţile bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015 a prezentat Tamara Strun­garu, şefa Direcţiei venituri a Ca­sei teritoriale de asigurări sociale a sectorului Centru, municipiul Chişinău. Dumneaei a remarcat că este de datoria liderilor sindicali să cunoască cât mai multe lucruri despre sistemul public de asigurări sociale, despre modul de organiza­re a tratamentului balneosanatori­al. Deoarece angajaţii sunt foarte prost informaţi vizavi de posibili­tăţile de a obţine un bilet de trata­ment.

Salariaţii trebuie să fie informaţi despre plata cotizaţiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat

În cadrul seminarului, Ala Flo­rea, şefa Direcţiei calcul, drepturi sociale a Casei teritoriale de asi­gurări sociale din sectorul Centru al municipiului Chişinău, a vorbit despre obligativitatea prezentării la timp de către întreprindere a declaraţiei de venit pentru fiecare angajat. Deoarece, în caz contrar, angajatul va avea de suferit. La cal­cularea pensiei nu se vor include veniturile salariale, nu se va ţine cont de perioada reală de cotizare. Cu atât mai mult cu cât, potrivit unor reguli noi, prezentarea infor­maţiei despre veniturile salariaţilor se face lunar, ci nu anual, ca mai înainte. Liderii sindicali au misi­unea de a-i informa pe angajaţi în ceea ce priveşte obligativitatea pa­tronilor de a prezenta informaţiile privind veniturile lor structurilor teritoriale de asigurări sociale, de a verifica dacă aceştia au transferat cotizaţiile calculate în bugetul asi­gurărilor sociale.Se impune chiar schimbarea modului de repartizare a biletelor de tratament către entităţi. Acestea ar trebui să fie distribuite conform solicitărilor parvenite de la între­prinderi, instituţii, dar nu conform contribuţiilor la bugetul asigură­rilor sociale, cum se procedează în momentul de faţă. Se întâmplă deseori că anumitor entităţi le sunt date bilete de tratament, însă sala­riaţii nu se folosesc de ele.

 

Un seminar binevenit

 

Ion Ciobanu, preşedintele co­mitetului sindical al întreprinderii „Cahul–Gaz”, unul dintre cei 25 de participanţi la acest eveniment, a declarat că seminarul a fost bine­venit. În sensul că au fost oferite explicaţii, răspunsuri la multe în­trebări care îi frământă pe angajaţii membri de sindicat de la întreprin­derile de ramură.

La final, Margareta Strestian a remarcat că va deveni o tradiţie pentru federaţie faptul că tematica seminarelor va fi stabilită în funcţie de doleanţele liderilor sindicali.