MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Singura companie din țară la care organizaţiei sindicale i se alocă lunar 1% din fondul de salarizare

Organizaţia sindicală din cadrul Companiei petroliere „LUKOIL-Mol­dova” a fost creată în anul 2001, fiind afiliată Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova,  avînd  scop soluţionarea unor  conflicte de muncă de la întreprindere. După reorganizarea companiei, organizaţia sindicală s-a menținut şi a reuşit să atragă şi noi membri de sindicat de la alte două companii. Oamenii care lucrează la aceste companii au înţeles că liderii sindicali de la „LUKOIL” ştiu şi pot să apere salariaţii.

 În prezent, 1217 din cei 1220 de anga­jaţi ai Companiei „LUKOIL-Moldova” sunt membri de sindicat. Totodată, jumătate din­tre salariaţii companiei sunt tineri care au o vârstă de până la 35 de ani, iar 267 dintre angajaţi sunt femei.

Domnul Iurie Ivanov, Preşedintele Organizaţiei sindicale din cadrul „LUKOIL-Moldova”, a menționat că, Nicolae Ciornâi, directorul de pe atunci al companiei, a fost primul care a devenit membru de sindicat, iar ceilalţi salariaţi i-au urmat exemplul”.  Şi actuala administraţie a companiei este des­chisă pentru orice iniţiativă a sindicatului, soluţionăm împreună probleme conform principiului „step by step”. Niciodată nu îi zic directorului „Nouă ne trebuie…”, ci „Ar fi bine pentru întreprindere să facem împreu­nă asta sau asta”. Astfel, în 90 la sută dintre cazuri, cerinţele organizaţiei sindicale sunt transpuse în viaţă. „LUKOIL” este singura companie din țară care transferă lunar or­ganizaţiei sindicale mijloace financiare în mărime de 1% din fondul de salarizare al companiei, inclusiv pentru activităţile cul­turale şi sportive de masă. Este un rezultat al negocierilor dintre organizaţia sindicală şi administraţie. Alte întreprinderi alocă în acest scop doar 0,15 la sută din fondul de remunerare a muncii”, a subliniat Iuriе Ivanov.

sus IMG_1987

În anul 2005, în cadrul Companiei „LUKOIL-Moldova” a fost creat un fond de pensii. La etapa actuală, primesc pensii din acest fond 15 foşti angajaţi ai întreprinderii. Şi asta pe lângă pensia plătită de stat.

Liderii sindicali de la „LUKOIL-Moldo­va” consideră că cea mai mare realizare, ca urmare a dialogului social dintre adminis­traţia companiei şi organizaţia sindicală, o reprezintă Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Capitolul IV al Contractului pentru anii 2016-2018 prevede că, în cazul adresării copiilor angajaţilor care au de­cedat la locul de muncă, angajatorul între­prinde măsuri pentru încadrarea acestora în întreprindere, dacă există locuri vacante. Conform capitolului VI din contract, anga­jatorul achită premii trimestriale în baza re­zultatelor muncii, iar femeile beneficiază de premii de o mie de lei, cu ocazia Zilei Inter­naţionale a Femeii. Potrivit capitolului VIII din contract, administraţia se obligă să nu permită concedierea din iniţiativa angajato­rului a femeilor însărcinate şi a celor care au la întreţinere copii în vârstă de până la trei ani, copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 16 ani, cu excepţia cazurilor de lichidare completă a întreprinderii. Acelaşi capitol prevede că femeilor singure, care lucrează la întreprindere şi au copii în vârstă de până la 12 ani, li se poate acorda suplimentar o zi de odihnă în lună. Capitolul IX al contrac­tului colectiv de muncă la nivel de unitate prevede că angajatorul acordă familiei sala­riatului decedat ajutor pentru înmormânta­re, în cazul pierderii temporare a capacității de muncă sau al accidentului la domiciliu, angajatul primește un ajutor în mărime de trei salarii medii lunare. Totodată, se acordă ajutor material angajatului în cazul decesu­lui unei rude apropiate (soţ, copil, părinţi) în mărime de trei salarii al unui lucrător de categoria întâi, care munceşte în condiţii normale, stabilite de legislaţie. Angajaţilor singuri, care au copii cu nevoi speciale de până la 14 ani, li se acordă, o dată în an, aju­tor material în mărime de două salarii mi­nime tarifare al unui lucrător de categoria întâi, care lucrează în condiţii normale de muncă, stabilite de legislaţie. Administra­ţia întreprinderii oferă un premiu bănesc, în mărime de un salariu lunar sau cadouri pentru salariaţii întreprinderii la datele ju­biliare: 55, 60 de ani femei şi 55, 60 şi 65 de ani bărbaţi. Pensionarilor care au lucrat în cadrul Companiei „LUKOIL” mai mult de 10 ani li se achită un premiu în valoare de o mie de lei, la date jubiliare – 65, 70 şi 75 de ani.

„În prezent, doi angajaţi din cadrul com­paniei „LUKOIL-Moldova” beneficiază de concediu paternal, conform legislaţiei în vigoare. La negocierea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2016-2018, am reuşit să obţinem plata unei indemnizaţii unice la naşterea copilului, în mărime de o mie de lei, din partea angajatorului. În fostul contract nu era o asemenea prevedere”, a subliniat Viorica Spânu, vicepreşedintă a Organizaţiei sindicale de la „LUKOIL-Moldova”. 

Preşedintele Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, doamna Margareta Strestian,  a menționat că organizaţia sindicală din cadrul Com­paniei „LUKOIL-Moldova” reprezintă un exemplu pentru alte organizaţii din ramura resurse energetice, datorită faptului că aici există o colaborare eficientă cu administra­ţia companiei. „Organizaţia este condusă de un preşedinte profesionist, cu iniţiativă, care cunoaşte problemele membrilor de sindicat şi poartă permanent un dialog cu adminis­traţia întreprinderii pentru a le soluţiona. Salariaţii de la „LUKOIL” se simt protejaţi, la companie există un contract colectiv de muncă ce include garanţii sociale mai avan­tajoase decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare”, a menționat doamna Margareta Strestian.