MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Modificările și completările Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008

Federaţia  Sindicatelor Lucrătorilor  din Industria Chimică şi Resurse Energetice    din  Republica Moldova publică pentru informare, modificările  și  completările     Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă        nr. 186/2008,   conform  prevederilor    Legii  nr. 185  din  21 septembrie 2017   cu  privire la  modificarea și completarea unor acte legislative, ce a fost publicată în Monitorul Oficial    în ediția    din  27 octombrie 2017

 

 

În Monitorul Oficial din ediția din 27 octombrie 2017, a fost publicată Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

Conform prevederilor Legii menționate, se modifică și completează Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008.

Astfel, prevederile art. 8, ce stabilesc că controlul aplicării de către angajatori a Legii 186/2008 şi a altor acte normative de securitate şi sănătate în muncă este exercitat de Inspectoratul de Stat al Muncii, precum și faptul că activitatea de control se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilorLegii nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, au fost abrogate.

Legea se completează cu un nou capitol, ce va reglementa controlul de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă.

Astfel, controlul de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă, va fi exercitat, de către diverse autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, în funcție de categoriile unităților de producere şi de prestări servicii a contribuabililor. Corelația o prezentăm în tabelul de mai jos:

Nr.

Autoritatea competentă

Domeniu de competență supus verificării

1.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

– sanitar-veterinar; 
– fitosanitar; 
– siguranța alimentelor;
– producerea și circulația vinului și a produselor – alcoolice.

2.

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei

– comerţul cu produse nealimentare;
– prestări servicii, inclusiv turistice.

3.

Agenția Naţională pentru Sănătate Publică

– ocrotirea sănătății şi sănătatea publică;

4.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

– producerea şi prestarea serviciilor a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul protecției mediului și resurselor naturale;

5.

Agenția Națională Transport Auto

– producerea şi prestarea serviciilor a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului rutier;

6.

Autoritatea Aeronautică Civilă

– producerea şi prestarea serviciilor a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul aviației civile;

7.

Agenția Navală

– producerea şi prestarea serviciilor a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului naval;

8.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

– producerea şi prestarea serviciilor a căror activitate este reglementată în principal de legislația din sectorul electroenergetic

9.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

– producerea şi prestarea serviciilor a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul comunicațiilor electronice;

10

Agenţia pentru Supraveghere Tehnică

– producerea şi prestarea serviciilor din toate celelalte domenii de activitate, care nu sunt prevăzute mai sus (la lit. a)-i))

 

În cadrul controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale, vor exercita atribuții precum:

  • verificarea respectării legislaţiei în domeniile lor de competenţă;
  • realizarea activităţilor de pregătire, instruire şi informare a angajatorilor şi salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă;
  • difuzarea publică a informaţiilor despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul siguranţei ocupaţionale;
  • cercetarea accidentelor de muncă și comunicarea ISM, a informaţiilor despre fiecare accident de muncă constatat şi cercetat în domeniul său de competență;
  • participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, de metodologii, instrucţiuni, ghiduri și recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ privind siguranţa ocupaţională;
  • constatarea contravenţiilor şi încheierea proceselor-verbale, conform prevederilor Codului contravenţional, etc.

Activităţile de control al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, indiferent de tipul de proprietate al unităţilor supuse controlului, vor fi planificate, efectuate, înregistrate şi contestate în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în partea care nu este reglementată de prezenta lege.

Controlul va fi efectuat în baza delegației de control, semnată de conducătorul autorităţii competente şi contrasemnată de șeful subdiviziunii privind siguranța ocupațională. Controlul, se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control. Procesul-verbal se întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 28 şi 29 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător și va include informații cu privire la modificarea necesară a instalaţiilor, în termenul fixat, luare de măsuri imediate executorii în caz de pericol iminent pentru sănătatea și securitatea angajaților, precum și alte prescripții prevăzute de legislație.

Menționăm că inspectorul de muncă,în procesul de efectuare a controlului de stat, la prezentarea legitimaţiei de serviciu are dreptul să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, în orice întreprindere supusă controlului, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie și să execute alte acțiuni de verificare cu care este împuternicit.

Prescrierea suspendării autorizaţiei (licenţei) se face de către inspectorul de muncă, care se va adresa ulterior în instanţa de judecată pentru a valida prescrierea suspendării actului permisiv. Adresarea în instanţa de judecată trebuie să se facă în decurs de 3 zile lucrătoare. În caz contrar, pentru nerespectarea acestui termen, suspendarea va fi anulată.

Prescrierea sistării activităţii poate fi parţială sau totală. Activitatea unității sau lucrările acesteia pot fi sistate parțial dacă, în urma controlului, sunt identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar nefiind remediate vor conduce iminent la apariția accidentelor de muncă și creează un pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale. Sistarea totală a activităţii unității sau a lucrărilor acesteia poate fi dispusă în cazul în care, în urma controlului, sunt identificate încălcări foarte grave care vor conduce imediat și iminent la apariția accidentelor de muncă, creînd un pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale în proporții considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără oprirea totală a activității. Sistarea activității unității, se prescrie pentru un termen care este strict necesar pentru remedierea încălcărilor și pentru înlăturarea pericolelor identificate.

În acest sens, conform Legii nr. 185/2017, art. 55 din Codul contravențional, se modifică și va prevedea următoarele sancțiuni în caz de încălcare a legislației muncii: amenzile se încadrează între 30 și 240 de unități contravenționale pentru persoanele cu funcții de răspundere, 150 – 400 unități contravenționale aplicate persoanelor juridice în funcție de încălcările săvârșite, iar pentru aceleași acțiuni săvârșite asupra unui minor, sancțiunile sunt mai drastice, și prevăd amenzi între 50 și 500 de unități contravenționale.