MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Parteneriatul social, în atenţia liderilor sindicali din şapte ţări CSI

Lideri sindicali din domeniile pe­trolier şi gaze din Federaţia Rusă, Kazahstan, Azerbaidjan, Uzbekistan, Ucraina, Belarus şi Republica Mol­dova s-au reunit recent la Chişinău, în cadrul unei conferinţe internaţio­nale, la care au discutat mecanisme de eficientizare a parteneriatului social. Evenimentul a fost organizat de Federaţia Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) şi Confederaţia Internaţională a Sindicaliştilor din Domeniul Petrolier şi Gaze „Netfe­gazstroiprofsoiuz” (CISPG).

       La conferință au participat lideri ai sindicatelor de ramură din țara noas­tră, din spațiul CSI, reprezentanți ai Guvernului, oameni de afaceri.

       Margareta Strestian, preşedinta FSCRE, a menţionat că Republica Moldova a ratificat 40 de conven­ţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, inclusiv trei convenţii pri­vind parteneriatul social (nr.98, 144 şi 154).

      Sursa citată a menţionat că o nouă convenţie colectivă la nivel de ramură, pentru anii 2018-2021, a fost semnată la Chişinău pe 11 de­cembrie 2017, de către conducerea Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice şi administraţia SA „Mol­dova-gaz”. Convenţia este un act ju­ridic care serveşte drept bază pen­tru elaborarea contractelor colective la nivel de unitate.

      Liderul sindical a abordat şi pro­bleme din domeniul parteneriatului social. „E necesară perfecţionarea bazei legislative, care reglementea­ză activitatea partenerilor sociali în sfera muncii. Totodată, se cere cre­area unei asociaţii patronale în sfera energetică, ce ar participa la elabo­rarea proiectelor de legi şi a actelor normative în domeniu, a strategiilor de dezvoltare a activităţii economi­ce, a celor privind salarizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, formarea profesională. Nivelul de pre­gătire a cadrelor care participă la negocieri şi la soluţionarea conflic­telor colective lasă de dorit”, susţine Margareta Strestian.

1

       Prezent la eveniment, Oleg Budza, pre­şedintele Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a spus că, potrivit informaţiilor oferite de angajatori, aproxi­mativ 35-40 la sută dintre salariaţi au un nivel de pregătire sub nivelul aşteptărilor. În acest sens, liderul sindical a menţionat că în ţară e necesară aplicarea învăţământului dual, iar instituţiile de învăţământ trebuie să pună accent sporit pe orele practice.

     Dânsul i-a informat pe participanţii la conferinţă despre realizările CNSM din ul­tima perioadă. Recent, organizaţia pe care o conduce a dat start Campaniei Naţionale „Contractul colectiv de muncă – garanţia drepturilor tale”, la Chişinău, Bălţi şi Cahul.

       Contractul colectiv și contractul individual de muncă vor fi documente extrem de importante

     „În cadrul campaniei, am constatat că unii oameni nu știu că sindicatele se ocu­pă de elaborarea contractelor colective de muncă, nu cunosc prevederile documen­tului respectiv de la întreprinderea unde îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, unele persoane cred că contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă ar fi unul şi acelaşi document”, a punctat liderul CNSM.

6

      Oleg Budza a vorbit şi despre  partene­riatul social din unele state europene. „În Danemarca, Norvegia, Germania contrac­tul colectiv de muncă este documentul de bază, care îl apără pe salariat. La unele întreprinderi din Germania, de exemplu, contractele colective de muncă sunt ne­gociate timp de jumătate de an, şi acestea conţin prevederi pe patru pagini, dar ele se realizează sută la sută. În Republica Mol­dova, unele contracte colective de muncă se întocmesc şi pe 30 de pagini, dar câte din prevederile documentelor respective se implementează de facto?”.

       În context, Sergiu Sainciuc, vicepreşe­dinte al CNSM, a precizat că în anul 2017 în ţară erau înregistrate 4570 de contracte colective de muncă, în care sunt cuprinşi peste 95 la sută dintre membrii de sindi­cat. Liderul sindical a mai reamintit că, de la 1 ianuarie 2019, în Republica Moldova vor fi anulate carnetele de muncă, de ace­ea, contractul colectiv și contractul indivi­dual de muncă vor fi documente extrem de importante.

3

       „În acelaşi timp, e necesară aplicarea unui sistem informaţional alternativ pri­vind contractele colective de muncă. În ţară există convenţii colective la nivel naţi­onal, convenţii la nivel de ramură, la nivel teritorial, precum și contracte colective la nivel de întreprindere. Prevederile acestor documente se răsfrâng asupra a 310 mii de salariaţi, membri de sindicat. Promova­rea dialogului social este necesară pentru soluţionarea mai multor probleme social-economice şi pentru a asigura salariaţilor un trai decent”, a subliniat vicepreşedin­tele CNSM.   

8

       Aleksandr Korceaghin, preşedintele Confederaţiei Internaţionale a Sindicalişti­lor din Domeniul Petrolier şi Gaze, a spus că membrii confederaţiei se întrunesc o dată la doi ani, pentru a analiza cele mai bune practici din activitatea sindicală.

      Aleksandr Korceaghin, care exercită și funcţia de preşedinte al „Neftegazstroi­profsoiuz” din Federaţia Rusă, a prezentat exemple ale parteneriatului social din ţara respectivă.

10

      Participanții la conferință au relevat că un sistem eficient de parteneriat soci­al ține seama de interesele și necesitățile tuturor părților, care trebuie să găsească consens în problemele delicate și spinoa­se, ceea ce ar conduce la prosperarea în­tregii societăți. Totodată, ei au subliniat că ar trebui să sporească eficacitatea nego­cierilor, să fie perfecționat mecanismul și formatul de participare la elaborarea poli­ticilor social-economice, iar sindicatele au un rol determinant în acest sens. Acest lu­cru ar trebui să-l înțeleagă și patronatele, dar și guvernarea.

 SURSA: vocea.md