MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Aprobat prin
Hotărârea Consiliului General al FSCRE
Nr.1/3 din 21.05.2021

 

Regulamentul Comisiei de Femei al FSCRE

 1. Dispoziţii generale
  • Comisia de Femei (în continuare Comisia) este o structură instituită prin hotărârea Consiliului General în conformitate cu prevederile Statutului Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (în continuare FSCRE).
  • Comisia activează în temeiul Statutului FSCRE, hotărârilor organelor de conducere ale FSCRE şi prezentului Regulament.

 

 1. Scopul şi atribuţiile Comisiei
 • Comisia are drept scop de a contribui la implementarea politicii/obiectivelor FSCRE în domeniul egalităţii de gen, consolidarea acţiunilor în vederea protejării drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor-membre de sindicat.
 • Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
  1. monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizând protecţia drepturilor femeilor, ocrotirea    sănătăţii, crearea condiţiilor de muncă inofensive, stabilirea garanţiilor sociale ale femeilor     angajate la întreprinderi, organizaţii şi instituţii membre ale FSCRE, indiferent de forma lor de  proprietate;
  2. elaborarea propunerilor în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniul promovării egalităţii şanselor între femei şi bărbaţi, legislaţiei muncii şi altor acte normative privind respectarea  drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor-membre de sindicat;
  3. susţinerea unităţii de acţiuni ale sindicatelor în vederea promovării valorilor şi   comportamentului nondiscriminatoriu bazat pe parteneriat între membrii de sindicat;
  4. încurajarea participării femeilor în cadrul dialogului social şi promovarea acestora în funcţii  decizionale ale structurilor sindicale de toate nivelurile;
  5. colaborarea cu Comisia de femei CNSM și a sindicatelor național-ramurale, structurile statului  şi ONG-urile privind consolidarea eforturilor în procesul de prevenire şi diminuare a  fenomenului discriminării de gen;
  6. organizarea activităţilor de informare despre acţiunile FSCRE în vederea protejării drepturilor   salariaților, inclusiv a femeilor;
  7. participarea activă la implementarea proiectelor, diverselor activităţi la nivel naţional şi  internațional ce ţin de consolidarea mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei  societăți cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.

 

III. Structura organizatorică a Comisiei

 • Comisia include câte o reprezentantă din partea organizaţiilor-membre ale FSCRE.
 • Reprezentantele organizațiilor sindicale primare vor fi desemnate/revocate de organele decizionale ale acestora.
 • Componența nominală a Comisiei se aprobă prin hotărârea Consiliului General al FSCRE.
 • Consiliul General, la propunerea președintelui Federației, desemnează/revocă președinta Comisiei de Femei. Durata mandatului președintelui Comisiei este de 2 ani.
 • În cadrul primei ședințe a Comisiei, la propunerea preşedintei, cu majoritatea voturilor exprimate de membrele prezente la şedinţă, Comisia alege o vicepreşedintă.
 • În caz de demisie sau schimbare a locului de muncă a preşedintei Comisiei, funcţia acesteia este preluată de vicepreşedintă, cu toate împuternicirile, până la desemnarea unei alte preşedinte.
 • Organizarea activităţii Comisiei este efectuată de consilierul în probleme de organizare și educație a FSCRE.
 1. Modul de activitate al Comisiei
 • Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul adoptat la şedinţa Comisiei.
 • Activitatea Comisiei se bazează pe principiile democraţiei şi transparenţei, a discuţiilor libere şi deschise. Toate membrele Comisiei au drepturi egale.
 • Şedinţele Comisiei se desfășoară după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru şi se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea (50+1) din membrele desemnate.
 • Deciziile Comisiei se aprobă cu votul majorității (50+1) prezente la şedinţă.
 • Preşedinta Comisiei:
 1. coordonează activitatea Comisiei şi prezintă, la necesitate, deciziile acesteia Consiliului General al FSCRE;
 2. reprezintă Comisia în relaţiile cu organele sindicale naționale și internaționale, autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice şi fizice;
 3. stabileşte data, locul desfăşurării şi proiectul ordinii de zi a şedinţei Comisiei;
 4. prezidează şedinţele Comisiei;
 5. coordonează activitatea privind pregătirea proiectelor de documente şi a materialelor pentru şedinţele Comisiei;
 6. informează membrii despre realizarea deciziilor Comisiei;
 7. prezintă anual Consiliului General al FSCRE raportul despre activitatea Comisiei.
  • Vicepreşedinta Comisiei exercită împuterniciri delegate de preşedintei Comisiei, precum şi funcţiile preşedintelui în lipsa acestuia. 
  • La şedinţele Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai structurilor sindicale, organizaţiilor neguvernamentale, specialişti şi experţi în domeniu.
  • Comisia prezintă informaţii despre activitatea sa în sursele de informare ale FSCRE, CNSM şi mass-media.
  • Preşedinta şi membrele Comisiei activează pe baze obşteşti.
  • Comisia nu este persoană juridică, nu dispune de cont bancar şi ştampilă.
  • Activităţile Comisiei sunt finanţate din bugetul sindical al FSCRE aprobat de organele de conducere ale FSCRE.

 

 1. Dispoziţii finale
 • Comisia îşi încetează activitatea în temeiul hotărârii Consiliului General al FSCRE.
 • Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării acestuia la şedinţa Consiliului General al FSCRE.