MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Legislația muncii

L E G E

pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

Nr. 115  din  09.07.2020

 (în vigoare 31.08.2020) 

Publicat: 31.07.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova Nr.194-197 art. 386

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 10, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:

“b1) să aprobe şi/sau să modifice statele de personal ale unităţii în condiţiile stabilite de prezentul Cod;”.

 1. Articolul 19:

la litera b), textul “ , la soluţionarea conflictelor colective de muncă” se exclude;

articolul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

“e) participarea reprezentanţilor părţilor parteneriatului social în procesul de soluţionare extrajudiciară a conflictului colectiv de muncă (procedura de conciliere).”

 1. Articolul 27:

la alineatul (4), în enunţul al doilea, textul “ramural sau teritorial,” se substituie cu textul “ramural, teritorial sau de unitate”;

articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:

“(41) Dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna convenţiile colective în numele angajatorilor la nivel naţional, ramural sau teritorial aparţine patronatelor corespunzătoare. În cazul în care, la nivel naţional, ramural sau teritorial, există mai multe patronate, se creează un organ reprezentativ unic pentru desfăşurarea negocierilor colective, pentru elaborarea proiectului convenţiei colective şi pentru încheierea acesteia. Constituirea organului reprezentativ se efectuează în baza principiului reprezentării proporţionale a patronatelor, în funcţie de numărul membrilor acestora. În lipsa unui acord privind crearea organului reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfăşura va reveni patronatului care întruneşte cel mai mare număr de membri.”

 1. La articolul 55 alineatul (1), litera j) se abrogă.
 2. La articolul 57 alineatul (1), litera c) se abrogă.
 3. Articolul 74:

se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:

“(21) Cu acordul scris al părţilor, în baza ordinului emis de către angajator, salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiaşi unităţi, pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an.

(22) În caz de transfer în condiţiile alin.(21), angajatorul va păstra funcţia salariatului deţinută până la transfer.”

la alineatul (3), textul “alin. (1) şi (2)” se substituie cu textul “alin. (1), (2) şi (21)”.

 1. La articolul 100, alineatele (7) şi (9) se abrogă.
 2. Codul se completează cu articolul 1001 cu următorul cuprins:

“Articolul 1001. Program flexibil de muncă

(1) Programele flexibile de muncă se stabilesc de către angajator de comun acord cu salariatul, la solicitarea acestuia, dacă această posibilitate este prevăzută în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unităţii sau în alt act normativ la nivel de unitate.

(2) Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare a timpului de muncă faţă de regimul de muncă stabilit în cadrul unităţii.

(3) Programul flexibil de muncă se instituie în baza acordului dintre părţi, cu monitorizarea de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului.

(4) Condiţiile de activitate în cadrul programului flexibil de muncă se stabilesc în contractul individual de muncă.

(5) Programul flexibil de muncă se aplică fără a aduce atingere prevederilor art.100.

(6) Durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărţită în două perioade: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă, şi o perioadă variabilă, în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare.”

 1. Articolul 102 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) La unităţile cu flux continuu şi la unele lucrări cu regim de muncă neîntrerupt, care nu permit reducerea duratei zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare, ora/orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară.”

 1. Articolul 103:

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Salariaţii care urmează să fie transferaţi la munca permanentă de noapte, înainte de transfer, sunt supuşi unui examen medical din contul angajatorului.”

la alineatul (5), după textul “femeilor gravide,” se introduce textul “a femeilor care au născut de curând şi a celor care alăptează,”;

articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) Salariaţii cărora munca de noapte le este contraindicată conform certificatului medical urmează a fi transferaţi la o muncă de zi pentru care sunt calificaţi, cu respectarea prevederilor art.74.”

 1. Articolul 104 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

“(8) Se admite ca în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al părţilor. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare.”

 1. Articolul 107:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Durata pauzei de masă şi momentul acordării acesteia se stabilesc în regulamentul intern al unităţii, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Pauzele de masă, cu excepţiile prevăzute în regulamentul intern al unităţii, în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă, nu se includ în timpul de muncă.”

la alineatul (4), cuvintele “durata dublă a timpului de muncă zilnic” se substituie cu textul “11 ore consecutive.”

 1. La articolul 117 alineatul (1), cuvintele “valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă” se substituie cu cuvintele “mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă”.
 2. Articolul 127 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Salariatului care intenţionează să adopte un copil i se acordă, în baza unei cereri scrise, concediu neplătit pe durata încredinţării copilului adoptabil, care nu va depăşi 90 de zile calendaristice.”

 1. Articolul 136:

la alineatul (3), cuvântul “lege” se substituie cu textul “Legea salarizării nr.847/2002”;

alineatele (4) şi (5) se abrogă.

 1. La articolul 139 alineatul (2), textul “ , dar nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de Legea salarizării” se exclude.
 2. La articolul 152 alineatul (3), textul “ , secundar profesional şi mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele “şi profesional tehnic”.
 3. Articolul 157:

la alineatul (1), după cuvintele “În cazul retribuirii muncii pe unitate de timp” se introduce textul “(cu salariu tarifar sau cu salariul funcţiei)”;

alineatele (21) şi (3) se abrogă.

 1. La articolul 178, alineatele (1) şi (11) vor avea următorul cuprins:

“(1) Salariaţilor trimişi de către angajator la programe de studii acreditate în condiţiile legii în cadrul învăţământului profesional tehnic, superior de licenţă sau superior de master cu frecvenţă redusă li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menţinerea integrală sau parţială a salariului mediu, şi alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

(11) Salariaţilor care, din proprie iniţiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acreditate în condiţiile legii în cadrul învăţământului profesional tehnic, superior de licenţă sau superior de master cu frecvenţă redusă li se acordă anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.”

 1. La articolul 179:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

“Articolul 179. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile în cadrul programelor de doctorat şi postdoctorat”;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Salariaţilor care îşi fac studiile în cadrul programelor de doctorat şi postdoctorat în instituţiile de învăţământ superior sau în organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării, acreditate în condiţiile legii, li se acordă garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de contractul individual de muncă.”

 1. Articolul 180 se abrogă.
 2. La articolul 181, textul “(gimnazii, licee, şcoli de cultură generală)” se exclude.
 3. La articolul 183 alineatul (2) litera e), cuvintele “mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele “profesional tehnic”.
 4. La articolul 184, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) cu 14 zile calendaristice înainte – în caz de concediere din motivul deţinerii de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă (art.86 alin.(1) lit.y1) şi art.301 alin.(1) lit.c)).”

 1. Articolul 186:

la alineatul (1), litera a) se completează cu următorul enunţ: “În cazul în care salariatul care este concediat a activat la unitate cu contract individual de muncă în mai multe perioade de timp, în calcul se vor lua anii complet lucraţi de la încheierea ultimului contract individual de muncă;”

la alineatul (2) litera b), textul “(art.86 alin.(1) lit.t))” se substituie cu textul “(art.82 lit.j1))”.

 1. Codul se completează cu articolul 1972 cu următorul cuprins:

“Articolul 1972. Garanţii în cazul examenelor medicale periodice

Pentru perioada examenelor medicale periodice, salariaţilor li se garantează menţinerea locului de muncă (a funcţiei) şi a salariului mediu.”

 1. La articolul 254, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, angajaţi după absolvirea instituţiilor de învăţământ secundar general şi profesional tehnic, angajatorul le stabileşte norme de muncă reduse, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu convenţiile colective şi cu contractul colectiv de muncă.”

 

Art.II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Zinaida GRECEANÎI
Nr.115. Chişinău, 9 iulie 2020.