MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Legislația muncii

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

 Nr.114  din  09.07.2020

 (în vigoare 31.08.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.194-197 art. 384 din 31.07.2020

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Articolul 33 din Legea sindicatelor nr.1129/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130–132, art.919), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

“Articolul 33. Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază

Persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază beneficiază de garanţiile stabilite la art.387 din Codul muncii nr.154/2003.”

Art.II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În perioada desfăşurării negocierilor colective, reprezentanţii salariaţilor care participă la acestea nu pot fi sancţionaţi disciplinar, transferaţi la o altă muncă sau concediaţi, fără consultarea prealabilă a organelor sindicale care i-au împuternicit.”

  1. La articolul 421, alineatul (7) se completează cu următoarele enunţuri:

“În toate cazurile, prevăzute de prezentul cod, în care angajatorul este obligat să consulte salariaţii/reprezentanţii salariaţilor înainte de adoptarea unei decizii care afectează drepturile şi interesele salariaţilor, angajatorul notifică organul sindical/reprezentanţii salariaţilor şi solicită opinia consultativă a acestora în formă scrisă.

Termenul de prezentare a opiniei este de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.

În cazul neprezentării opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative de către organul respectiv/reprezentanţii salariaţilor se prezumă.”

  1. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Articolul 87. Procedura solicitării opiniei consultative a organului sindical în cazul concedierii unor salariaţi

(1) La concedierea salariaţilor membri de sindicat, angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical din unitate, prin notificarea organului respectiv.

(2) La concedierea persoanelor alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază, angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical ai cărui membri sunt persoanele respective, printr-o notificare în care îşi argumentează intenţia.

(3) La concedierea conducătorilor organizaţiei sindicale primare (organizatorilor sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază, angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical ierarhic superior, printr-o notificare în care îşi argumentează intenţia.

(4) Organele sindicale indicate la alin.(1)–(3) îşi prezintă opinia în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.”

  1. La articolul 89 alineatul (2), textul “acordul (opinia consultativă) al” se substituie cu cuvintele “opinia consultativă a”.
  2. La articolul 387, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

“(1) Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi sancţionate disciplinar şi/sau transferate la altă muncă fără consultarea prealabilă a organelor sindicale ai căror membri sunt.

(2) Conducătorii organizaţiilor sindicale primare neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi sancţionaţi disciplinar fără consultarea prealabilă a organului sindical ierarhic superior.”

  1. Articolul 388:

alineatul (4) se abrogă;

la alineatul (5), textul “alin. (1), (3) şi (4)” se substituie cu textul “alin. (1) şi (3)”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Zinaida GRECEANÎI
Nr.114. Chişinău, 9 iulie 2020.