MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului General FSCRE
nr. 1/3 din 21.05.2021

Regulamentul  de organizare și funcționare al Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din Republica Moldova

 1. Dispoziții generale
 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din Republica Moldova (în continuare „Federația”).
 2. Biroului Executiv este organul executiv de conducere al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din Republica Moldova (în continuare „Federația”) în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.
 3. Biroului Executiv asigură realizarea direcțiilor principale de activitate ale Federației, executarea rezoluțiilor și hotărîrilor adoptate de Congres și de Consiliul General și a propriilor decizii, în conformitate cu atribuțiile stabilite în art. 37 din Statutul Federației.
 4. Activitatea Biroului Executiv este coordonată de președintele Federației.

II. Membrii Biroului Executiv

 1. Biroul Executiv este constituit de către Consiliul General al Federației.
 2. Membrii Biroul Executiv sunt: președintele Federației, vicepreședinții Federației și 8 lideri sindicali ai organizațiilor sindicale membre.
 3. Revocarea și suplinirea membrilor Biroului Executiv este de competența Consiliului General al Federației.

III. Atribuțiile Biroului Executiv

 1. Biroul Executiv al Federației are următoarele atribuții:
  1. distribuie funcțiile între membrii săi, în dependență de direcțiile prioritare de activitate ale Federației, stabilite de Congresul și Consiliul General al Federației;
  2. decide referitor la suspendarea, excluderea organizației sindicale –membru;
  3. desemnează reprezentanți în componența comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective;
  4. desemnează reprezentanți ai Federației în componența organelor sindicale naționale și internaționale;
  5. face propuneri la proiectul bugetului Federației și examinează executarea acestuia;
  6. convoacă ședințele Consiliului General al Federației;
  7. asigură realizarea hotărârilor Congresului, Consiliului General, precum și a propriilor hotărâri;
  8. stabilește statele de personal și salarizarea angajaților Federației;
  9. adoptă hotărâri privind  motivarea  (materială,  morală)  a membrilor  de sindicat, a activului sindical;
  10. adoptă hotărâri privind declanșarea sau încetarea acțiunilor de protest;
  11. exercită alte atribuții delegate de Congresul şi/sau Consiliul General al Federației.
 1. Organizarea activității Biroului Executiv
 1. Biroul Executiv se reunește în ședințe ordinare ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o dată la două luni, iar în cele extraordinare, la necesitate.
 2. Data, locul și proiectul ordinii de zi ale ședinței Biroul Executiv se stabilesc de președintele Federației.
 3. Ședințele ordinare și extraordinare ale Biroului Executiv al Federației pot fi desfășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
 4. Proiectele de hotărâri şi materialele referitor la chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței se expediază membrilor cu 3 zile înainte de ședință.
 5. Ședința Biroul Executiv este deliberativă, dacă la ea sunt prezenți cel puțin 2/3 din membri.

   14. La ședințele Biroului poate participa președintele Comisiei de cenzori, fără drept de vot.

 1. La solicitarea președintelui Federației, la ședințele Biroului executiv pot fi invitați reprezentanți ai CNSM, partenerilor sociali, mass-mediei etc.
 2. Ședințele Biroul Executiv sunt prezidate de președintele Federației, iar în lipsa acestuia – de unul din vicepreședinții Federației, desemnat prin dispoziție să înlocuiască președintele.
 3. Hotărârile Biroul Executiv se adoptă cu majoritatea de voturilor (50+1).
 4. Hotărârile Biroul Executiv se semnează de către președintele Federației.
 5. Angajații aparatului Federației, după caz, sunt invitați să participe la ședințele Biroul Executiv la examinarea chestiunilor ce țin de competența lor.
 6. În termen de 5 zile lucrătoare după ședința Biroului Executiv, angajatul Federației responsabil de ținerea lucrărilor de secretariat, întocmește procesul-verbal al ședinței care va fi semnat de președintele Federației.
 7. În termen de 10 zile lucrătoare, hotărârile ce au referință la organizațiile membre, adoptate de către Biroul Executiv, vor fi remise organizațiilor membre.
 8. Controlul executării hotărârilor îl exercită președintele Federației.
 1. Dispoziții finale
 2. Prezentul Regulament intră în vigoare la 21 mai 2021.