MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Noile modificări ale Codului Muncii.

În Monitorul Oficial din 2 iunie curent, a fost publicată Legea nr. 112 din 11 mai 2023 pentru modificarea unor acte normative, care are ca scop facilitarea activității mediului de afaceri. Prin prezenta lege au fost operate modificări și completări în mai multe acte legislative, inclusiv și în Codul muncii (CM).

O primă modificare se referă la introducerea în Cod a opțiunii semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Totodată, au fost modificate o serie de articole care țin de obligativitatea de a comunica doar prin panouri informative cu acces general la sediul unității prin permiterea aducerii informațiilor relevante la cunoștința salariaților prin oricare dintre mijloacele disponibile, care pot face dovada recepționării informației de către destinatar.

De asemenea, art. 78, alin.(2) din Cod, care reglementează temeiurile de suspendare a contractului individual de muncă a fost suplinit cu un temei nou de suspendare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților, în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, dacă angajatorul nu deține informații despre motivul absenței.

Documentul prevede o nouă redacție a art.106 din CM, conform căreia angajatorul este în drept să țină evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare conform modelului aprobat prin convențiile colective naționale sau să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

Adițional, noua redacție a alin. (3) din art. 117 stipulează că indemnizația de concediu se plătește de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea concediului sau la o dată agreată de părți, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediul respectiv.

În același timp, au fost aduse un șir de modificări privind clauzele regulamentului intern al unități. Astfel, regulamentul intern al unității este un act juridic opțional care, la decizia angajatorului, poate fi elaborat pentru unitate, cu consultarea reprezentanților salariaților, și care se aprobă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului.

Angajatorilor care aprobă, în mod benevol, regulamente interne ale unităților li se aplică corespunzător prevederile CM.

În același context, se stabilește că etapele și procedurile evaluării performanței individuale a salariatului vor fi specificate în regulamentul de evaluare a performanței individuale a salariatului (în redcație actuală fiind stabilite în regulamentul intern al unităț).

Noile prevederi au intrat în vigoare la 2 iulie curent.