MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului General FSCRE
nr. 1/3 din 21.05.2021

Regulamentul  de organizare și funcționare al Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din Republica Moldova

 1. Dispoziții generale
 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din Republica Moldova (în continuare „Federația”).
 2. Biroului Executiv este organul executiv de conducere al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova din Republica Moldova (în continuare „Federația”) în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.
 3. Biroului Executiv asigură realizarea direcțiilor principale de activitate ale Federației, executarea rezoluțiilor și hotărîrilor adoptate de Congres și de Consiliul General și a propriilor decizii, în conformitate cu atribuțiile stabilite în art. 37 din Statutul Federației.
 4. Activitatea Biroului Executiv este coordonată de președintele Federației.

II. Membrii Biroului Executiv

 1. Biroul Executiv este constituit de către Consiliul General al Federației.
 2. Membrii Biroul Executiv sunt: președintele Federației, vicepreședinții Federației și 8 lideri sindicali ai organizațiilor sindicale membre.
 3. Revocarea și suplinirea membrilor Biroului Executiv este de competența Consiliului General al Federației.

III. Atribuțiile Biroului Executiv

 1. Biroul Executiv al Federației are următoarele atribuții:
  1. distribuie funcțiile între membrii săi, în dependență de direcțiile prioritare de activitate ale Federației, stabilite de Congresul și Consiliul General al Federației;
  2. decide referitor la suspendarea, excluderea organizației sindicale –membru;
  3. desemnează reprezentanți în componența comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective;
  4. desemnează reprezentanți ai Federației în componența organelor sindicale naționale și internaționale;
  5. face propuneri la proiectul bugetului Federației și examinează executarea acestuia;
  6. convoacă ședințele Consiliului General al Federației;
  7. asigură realizarea hotărârilor Congresului, Consiliului General, precum și a propriilor hotărâri;
  8. stabilește statele de personal și salarizarea angajaților Federației;
  9. adoptă hotărâri privind  motivarea  (materială,  morală)  a membrilor  de sindicat, a activului sindical;
  10. adoptă hotărâri privind declanșarea sau încetarea acțiunilor de protest;
  11. exercită alte atribuții delegate de Congresul şi/sau Consiliul General al Federației.
 1. Organizarea activității Biroului Executiv
 1. Biroul Executiv se reunește în ședințe ordinare ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o dată la două luni, iar în cele extraordinare, la necesitate.
 2. Data, locul și proiectul ordinii de zi ale ședinței Biroul Executiv se stabilesc de președintele Federației.
 3. Ședințele ordinare și extraordinare ale Biroului Executiv al Federației pot fi desfășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
 4. Proiectele de hotărâri şi materialele referitor la chestiunile de pe ordinea de zi a ședinței se expediază membrilor cu 3 zile înainte de ședință.
 5. Ședința Biroul Executiv este deliberativă, dacă la ea sunt prezenți cel puțin 2/3 din membri.

   14. La ședințele Biroului poate participa președintele Comisiei de cenzori, fără drept de vot.

 1. La solicitarea președintelui Federației, la ședințele Biroului executiv pot fi invitați reprezentanți ai CNSM, partenerilor sociali, mass-mediei etc.
 2. Ședințele Biroul Executiv sunt prezidate de președintele Federației, iar în lipsa acestuia – de unul din vicepreședinții Federației, desemnat prin dispoziție să înlocuiască președintele.
 3. Hotărârile Biroul Executiv se adoptă cu majoritatea de voturilor (50+1).
 4. Hotărârile Biroul Executiv se semnează de către președintele Federației.
 5. Angajații aparatului Federației, după caz, sunt invitați să participe la ședințele Biroul Executiv la examinarea chestiunilor ce țin de competența lor.
 6. În termen de 5 zile lucrătoare după ședința Biroului Executiv, angajatul Federației responsabil de ținerea lucrărilor de secretariat, întocmește procesul-verbal al ședinței care va fi semnat de președintele Federației.
 7. În termen de 10 zile lucrătoare, hotărârile ce au referință la organizațiile membre, adoptate de către Biroul Executiv, vor fi remise organizațiilor membre.
 8. Controlul executării hotărârilor îl exercită președintele Federației.
 1. Dispoziții finale
 2. Prezentul Regulament intră în vigoare la 21 mai 2021.
De - adminfscre

 

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului General FSCRE
nr. 1/3 din 21.05.2021

Regulamentul de organizare şi funcţionare a organizaţiei sindicale primare

 

 1. Dispoziţii generale

 

1.1. Organizaţia sindicală primară  (în continuare – organizaţia sindicală) este  o asociaţie benevolă a membrilor de sindicat din ramura industriei chimice, petrochimice, farmaceutice și resurse energetice, care se constituie din iniţiativa a cel puţin 3 persoane din aceeași unitate, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate a acestora, în scopul apărării şi reprezentării drepturilor şi intereselor profesionale, social-economice, de muncă, atât colective, cât şi individuale ale membrilor săi.

1.2. Organizaţia sindicală:

 1. a) întruneşte în baza liberului consimțământ, pe principiul profesional, teritorial sau de unitate, membri de sindicat-salariaţi atât din ramura industriei chimice, petrochimice, farmaceutice și resurse energetice, cât și foști angajați, pensionari din acest domeniu, care cunosc și respectă Statutul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (în continuare – FSCRE), prezentul Regulament şi alte acte de reglementare internă;
 2. b) activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea sindicatelor şi legislaţia în domeniu în vigoare a Republicii Moldova, normele de drept internaţional, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova ce ţin de drepturile sindicatelor, Statutul FSCRE şi prezentul Regulament;
 3. c) este independentă în activitatea sa faţă de organele de conducere ale unităţii, autorităţile publice de toate nivelurile, organele de stat, organizaţiile politice şi obşteşti, nu poate fi supusă controlului din partea lor şi nu li se subordonează, îşi stabileşte relaţiile cu ele în baza principiilor egale de colaborare şi parteneriat social;
 4. d) este succesoare de drept a fostei organizaţii sindicale primare (după schimbarea formei de proprietate sau denumirii).

1.3. Hotărîrea de întemeiere a organizaţiei sindicale primare şi afilierea acesteia la centrul sindical național ramural FSCRE se adoptă la adunarea constituantă.

1.4. Organizaţia sindicală primară care solicită afilirerea la FSCRE, în condiţiile acceptării și respectării Statutului acestuia, adresează o cerere de aderare către Biroul Executiv al FSCRE, însoţită de procesul verbal al adunării de constituire, decizia adoptată cu semnăturile fondatorilor sau a membrilor de sindicat.

1.5. Organizaţia sindicală primară, în conformitate cu prevederile statutare şi legislaţia în vigoare, obține statut de persoană juridică şi dispune de cont de decontare la bancă, ştampilă, antet propriu, alte atribute şi semne distinctive.

1.6. Organizaţia sindicală primară, de regulă, are sediul in instituţia unde activează preşedintele organizaţiei sindicale primare.

 

 1. Apartenenţa la organizaţia sindicală

 

2.1. Calitatea de membru al organizaţiei sindicale este benevolă. Aderarea la organizaţia sindicală se face în mod individual în baza cererii personale. Decizia cu privire la acceptarea noilor membri de sindicat se adoptă de către comitetul sindical sau adunarea (conferinţa) sindicală, cu votul majorității (50+1).

2.2. Apartenența la două sau mai multe organizaţii sindicale din cadrul aceleiaşi unităţi este interzisă.

2.3. Renunțarea la  calitatea de membru se efectuează în baza cererii personale, fără obligativitatea motivării deciziei luate. Chestiunea cu privire la încetarea calităţii de membru este examinată în temeiul cererii personale și se notifică prin hotărârea comitetului sindical.

2.4. Salariatul al cărui contract de muncă a încetat este în drept în continuare să se afle la evidența organizației sindicale primare sau să se afilieze la o altă organizație sindicală primară din cadrul Federației.

2.5. Calitatea de membru de sindicat încetează prin:

 1. depunerea unei cereri personale de ieșire din sindicat;
 2. excluderea pentru încălcarea prevederilor Statutare. Hotărârea de excludere este aprobată de

 comitetul sindical cu votul majorității (50+1);

 1. neachitarea timp de 3 /trei/ luni a cotizației de membru (în cazul achitării directe de către

persoană a cotizației de membru către organizația sindicală).

2.6. În cazul retragerii, excluderii din sindicat sau încetării contractului individual de muncă (indiferent de temeiuri), membrului de sindicat nu i se restituie cotizațiile de membru achitate până la momentul retragerii, excluderii din sindicat sau încetării contractului individual de muncă.

2.7. Persoanele ale căror contract individual de muncă este suspendat la inițiativa uneia din părți sau prin acordul părților, în cazul în care doresc să-și păstreze calitatea de membru de sindicat, au dreptul să achite în mod individual cotizațiile de membru în mărime de 1% din cuantumul minim al salariului în sectorul real.

 

 • Drepturi și obligații ale membrilor organizației sindicale

 

3.1. Membrul de sindicat are dreptul:

 1. să solicite   de   la   organizația sindicală apărarea drepturilor și intereselor sale social-economice, profesionale, de muncă;
 2. să aleagă și să fie ales în organele de conducere sindicale;
 3. la informare veridică și deplină privind activitatea sindicatului;
 4. să beneficieze de asistență juridică din partea sindicatului;
 5. să participe la ședințe/adunări/conferințe sindicale;
 6. să participe la formarea sindicală;
 7. să participe la activitățile organizate de organizația sindicală primară și de Federație;
 8. alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

3.2. Membrii organizaţiei sindicale sunt obligaţi:

 1. a) să respecte Statutul FSCRE şi prezentul Regulament;
 2. b) să achite lunar cotizaţia de membru al sindicatului în modul stabilit;
 3. c) să respecte disciplina şi democraţia sindicală;
 4. d) să verifice faptul reținerii cotizațiilor de membru;
 5. e) să contribuie la afirmarea imaginii pozitive a sindicatului;

 

 1. Evidenţa membrilor de sindicat în organizația sindicală primară

 

4.1. Membrii de sindicat se află la evidenţă în organizaţia sindicală la care au aderat. 

4.2. Luarea la evidenţă a membrului de sindicat este efectuată de către preşedintele/vicepreşedintele organizaţiei sindicale, în baza carnetului sindical şi a fişei de evidenţă prezentate şi înscrierii în registrul de evidenţă a membrilor de sindicat, care se păstrează în organizaţia sindicală respectivă. La retragerea din cadrul organizației sindicale, membrului de sindicat i se restituie fişa de evidenţă (carnetul sindical), indicîndu-se luna şi anul luării de la evidenţa sindicală.

4.3. În cazul schimbării preşedintelui organizaţiei sindicale (organizatorului sindical), transmiterea fişelor de evidenţă ale membrilor de sindicat, în mod obligatoriu, trebuie notificată în actul de predare-primire a dosarelor, în care este indicat numărul fişelor de evidenţă ale membrilor de sindicat.

4.4. În caz cînd organizaţia sindicală se dizolvă, fişele de evidenţă sindicală (carnetele) sunt restituite membrilor de sindicat în termen de 15 zile lucrătoare, cele nerestituite, se păstrează timp de un an, apoi se lichidează. Actul de lichidare cu toată documentaţia organizaţiei sindicale se transmit în arhivă.

 

 1. Adunarea sindicală (conferinţa)

5.1. Adunarea sindicală (conferinţa) este organul superior de conducere al organizaţiei sindicale primare.

Anual are loc adunarea (conferinţa) de darea de seamă a comitetului sindical, iar la expirarea mandatului comitetului sindical, adunarea ( conferinţa) de dare de seamă şi alegeri.

5.2. Adunarea (conferinţa) extraordinară de dare de seamă și alegeri se convoacă după necesitate:

 1. a) decizia comitetului sindical;
 2. b) iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor de sindicat;
 3. c) comisia de cenzori (pe aspectele legate de atribuțiile comisiei de cenzori).

5.3. Cota de reprezentare şi modalitatea de alegere a delegaţilor la conferinţă este stabilită de comitetul sindical, respectîndu-se principiul reprezentării egale a membrilor de sindicat din subdiviziuni, în dependenţă de numărul lor.

5.4. Adunarea (conferinţa) sindicală are dreptul să soluţioneze orice problemă ce ţine de activitatea organizaţiei sindicale.

În competenţa adunării (conferinţei) se include:

 1. a) stabilirea direcţiilor prioritare în activitatea organizaţiei sindicale;
 2. b) alegerea și eliberarea din funcție a membrilor comitetului sindical;
 3. c) alegerea și eliberarea din funcție a președintelui (organizatorului) comitetului sindical;
 4. d) alegerea și eliberarea din funcție a membrilor comitetului sindical;
 5. e) stabilirea structurii organizaţiei sindicale, soluţionarea problemelor privind crearea în cadrul organizaţiei sindicale a subdiviziunilor (de filială, de sector etc.);
 6. f) stabilirea condiţiilor de activitate a organelor de conducere ale organizaţiei sindicale pe baze obşteşti sau de retribuire a muncii din contul bugetului sindical;
 7. g) discutarea rapoartelor (informaţiilor) prezentate de comisiile de dialog social la nivel de unitate, privind realizarea contractului colectiv de muncă sau a convenţiei colective (nivel de ramură);
 8. h) adoptarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a deciziilor privind declanşarea şi încetarea conflictelor colective de muncă, a acţiunilor de protest sau a altor acţiuni în legătură cu nerealizarea prevederilor contractului colectiv de muncă sau alte circumstanţe social-economice;
 9. i) examinarea raportului comitetului sindical, a preşedintelui organizaţiei sindicale privind activitatea sa în perioada împuternicirilor şi îndeplinirea propunerilor membrilor de sindicat, precum şi a raportului comisiei de cenzori;

î) aprobarea planului anual de activitate, proiectului de buget sindical sau împuternicirea comitetului sindical să efectueze aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei sindicale;

 1. j) examinarea chestiunilor privind afilierea la organizaţiile sindicale ierarhic superioare şi retragerea din componența acestora;
 2. k) alegerea delegaților la congresul FSCRE;
 3. l) adoptarea hotărârilor cu privire la reorganizarea, suspendarea sau încetarea activității organizației sindicale;

5.5. Adunarea sindicală este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor de sindicat. Conferința este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din delegații aleși.

Hotărîrile Adunării generale (conferinței) se aprobă prin votul deschis sau secret al majorității (50 +1) participanților. Modul de votare este stabilit de participanții la Adunarea generală (conferință).

5.6. Proiectul ordinii de zi, data şi locul desfăşurării adunării (conferinţei) sindicale se comunică membrilor de sindicat prin avizul amplasat pe panoul de informaţii de la unitate cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea adunării (conferinţei) sindicale ordinare sau cel puţin cu 3 zile lucrătoare înaintea celei extraordinare. Salariaţii care activează în afara unităţii sau se află în şomaj tehnic, concediu de odihnă anual, concediu social etc., vor fi anunţaţi, în aceleaşi termene, la domiciliu.

5.7. Lucrările adunării (conferinţei) sindicale se documentează în formă de procese verbale, semnate de preşedintele şi secretarul acesteia.

5.8. Şedinţele Adunării generale (conferinței) pot fi defășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare  electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

 

 1. Comitetul sindical/Organizatorul sindical

6.1. Comitetul sindical este organul de conducere al organizației sindicale în perioada dintre adunările generale (conferințele), care îşi desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite de Statutul FSCRE, prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.

6.2. În organizațiile sindicale primare care întrunesc un număr de 20 de membri de sindicat se alege organizatorul sindical şi adjunctul acestuia.

6.3. În organizaţiile sindicale primare care întrunesc mai mulţi de 20 de membri de sindicat, se alege comitetul sindical şi care este condus, de regulă, de preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte. Comitetului sindical se constituie din cel puţin 3 persoane, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.

6.4. Durata mandatului comitetului sindical, preşedintelui şi vicepreşedintelui organizaţiei sindicale este de 5 ani.

6.5. În cadrul organizaţiei sindicale pot să activeze grupe sindicale de secţie/filiale/sector. La adunările sindicale ale acestor structuri (subdiviziuni) se alege biroul sindical, care are dreptul la efectuarea evidenţei membrilor de sindicat şi desfăşurării activităţii sindicale în cadrul subdiviziunii.

6.6. Modul de alegere a comitetului sindical:

 1. a) comitetul sindical se alege nemijlocit la adunarea (conferinţa) sindicală. Modul de votare (deschis sau secret) şi numărul de membri ai comitetului sindical este determinat de participanţii la adunare (conferinţă);
 2. b) în componenţa comitetului sindical sunt alese persoane care reprezintă angajaţii unităţii, manifestă activism şi combativitate în apărarea intereselor social-economice şi profesionale ale membrilor de sindicat;
 3. c) în componenţa comitetului sindical nu pot fi alese persoanele din conducerea unităţii (administrator, director, vicedirector) precum şi lucrătorii ce fac parte din organele de conducere ( consiliu de administrare, comisia de cenzori )

6.7. În scopul asigurării respectării Statutului FSCRE şi a prezentului Regulament, comitetul sindical/organizatorul sindical:

 1. apără și reprezintă drepturile și interesele de muncă, profesionale, sociale, economice ale membrilor de sindicat în fața angajatorilor, autorităților publice, instanțelor de judecată, altor instituții, organizații și întreprinderi;
 2. ține evidența membrilor de sindicat;
 3. decide acordarea sau retragerea calității de membru;
 4. inițiază și asigură participarea reprezentanților salariaților la procesul de negociere a contractului colectiv de muncă;
 5. exercită controlul asupra îndeplinirii prevederilor contractului colectiv de muncă/convenției colective;
 6. monitorizează respectarea prevederilor legislației la nivel de unitate;
 7. deleagă reprezentanți în cadrul comisiilor, la cercetarea accidentelor de muncă și a cazurilor de îmbolnăviri profesionale;

g¹) deleagă reprezentanți  în cadrul comitetului pentru securitatea și sănătatea în muncă, la analiza, cercetarea și examinarea situațiilor cu impact asupra securității și sănătății salariaților la unitate. În cazul în care la unitate nu există comitet pentru securitatea și sănătatea în muncă, comitetul sindical are dreptul să organizeze vizite de lucru și de inspectare ce țin de competență în materie de securitatea și sănătatea în muncă;

 1. participă, în cadrul diferitor comisii, comitete etc., la examinarea situațiilor și aspectelor cu impact asupra relațiilor de muncă și raporturilor de muncă conexe ale salariaților la unitate;
 2. examinează adresările, cererile, demersurile, petițiile, propunerile etc., din partea membrilor;

       i¹) asigură participarea salariatului la ședințele Comitetului ce vizează direct  salariatul  în

cauză;

 1. în cazul demisiei Președintelui, alege Președintele Comitetului sindical din componența

membrilor săi, pe perioada restantă a mandatului;

 1. elaborează și aprobă regulamentul de funcționare a organizațiilor sindicale de sector, sucursală (filială);
 2. aprobă și gestionează bugetul sindical;
 3. participă în comisiile de conciliere a conflictelor colective de muncă;
 4. adoptă hotărâri, privind declanșarea şi încetarea conflictelor colective de muncă, a acțiunilor de protest;
 5. organizează și desfășoară întruniri, acțiuni de protest;
 6. stabilește modalitatea și condițiile de remunerare a angajaților sindicali;
 7. adoptă și implementează planurile de acțiuni;
 8. monitorizează colectarea și transferarea cotizațiilor de membru;
 9. informează membrii prin orice mijloc de comunicare disponibil (panou informativ, pagina web, e-mail, sms etc.) despre activitățile și acțiunile sindicale ce vizează membrii de sindicat;
 10. acordă asistență juridică membrilor de sindicat;

t¹) acordă consultanță și asistență membrilor de sindicat privind drepturile de muncă, sociale și economice ale salariaților, de securitate si sănătate în muncă, alte domenii conexe raporturilor de muncă;

 1. organizează formarea sindicală continuă;
 2. convoacă adunarea (conferința) sindicală;
 3. organizează și desfășoară activități de recrutare a membrilor de sindicat;
 4. întreprinde măsuri eficiente privind consolidarea membrilor de sindicat;
 5. prezintă rapoarte și dări de seamă;
 6. exercită alte atribuții, prevăzute de legislație.

6.8. Şedinţa comitetului sindical se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată în  lună. Şedinţa comitetului sindical este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi (50+1) a celor prezenţi la şedinţă.

Lucrările şedinţei comitetului sindical se documentează în formă de procese verbale.

 

VII. Preşedintele organizaţiei sindicale

 

7.1. Preşedintele comitetului sindical se alege în cadrul Adunării (conferinței) de dare de seamă și alegeri sau la prima şedinţă a comitetului sindical din componenţa membrilor săi pe un termen de 5 ani, prin vot deschis/secret. Modalitatea de votare se stabileşte de către membrii comitetului sindical.

7.2.În cazul cînd preşedintele comitetului sindical dintr-un anumit motiv (refuzarea de la calitatea de preşedinte, încetarea/suspendarea contractului individual de muncă, numirea în funcţie de conducere a unităţii, acordarea votului de neîncredere din partea membrilor comitetului sindical, deces etc.) nu mai poate îndeplini funcţia respectivă, comitetul sindical are dreptul:

 1. a) să aleagă preşedinte din componenţa membrilor săi, care va continua mandatul pentru perioada legimităţii comitetului sindical;
 2. b) să delege executarea funcţiilor de preşedinte către vicepreşedintele comitetului sindical, pînă la convocarea adunării (conferinţei) sindicale extraordinare, pentru alegearea noilor membri în componenţa comitetului sidical; ulterior, la prima şedinţă a noului comitet sindical se va alegere preşedintele;

7.3.Retribuirea muncii președintelui comitetului sindical al cărui contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă sindicală se efectuiază din contul mijloacelor unităţii, mărimea salariului acestuia stabilindu-se prin negocieri şi indicându-se în anexa la contractul colectiv de muncă.

7.4. În scopul realizării prevederilor statutare şi prezentului Regulament preşedintele:

 1. a) este persoana ce reprezintă organizaţia sindicală primară;
 2. b) organizează executarea deciziilor, hotărârilor comitetului sindical;
 3. c) dispune de vot decisiv în cazul parităţii voturilor membrilor comitetului sindical;
 4. d) propune comitetului sindical candidatura vicepreşedintelui;
 5. e) semnează contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
 6. f) dispune de patrimoniul şi sursele financiare ale organizaţiei sindicale în perioada dintre şedinţele comitetului sindical în limita sumei maxime aprobate de comitetul sindical/adunarea sindicală.
 7. g) încheie contracte şi acorduri în limita împuternicirilor acordate de comitetul sindical, cu informarea ulterioară a acestuia;
 8. h) deschide şi închide conturi de decontare ale organizaţiei sindicale la bănci şi este responsabil de acestea;
 9. i) monitorizează colectarea cotizaţiilor de membru de sindicat, defalcarea şi transferul prin virament a acestora de către administraţie către organele sindicale în modul şi termenul stabilit de prevederile statutare şi normele în vigoare;

î)  verifică anual efectuarea evidenţei membrilor de sindicat cu perfectarea raportului statistic, a documentelor sindicale:

-fişa de evidenţă a membrilor de sindicat,

-carnetul sindical,

-procesele verbale;

7.5.Vicepreşedintele (adjunctul organizatorului sindical) se alege de comitetul sindical, la propunerea preşedintelui.

 

VIII. Garanţii pentru persoanele cu funcţii elective sindicale            

 eliberate din serviciu

 

8.1. Persoanelor alese în funcţie de preşedinte al organizaţiei sindicale,  eliberate de la locul de muncă de bază (sau al cărui contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţia electivă), după expirarea mandatului li se acordă locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de muncă (funcţie) echivalent.

Persoanele alese în organele sindicale beneficiază de anumite garanţii conform normelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi convenţia colectivă la nivel de ramură sau contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

8.2. Înscrierile în carnetele de muncă persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază, se vor face la unitatea în care acestea îşi vor desfăşura nemijlocit activitatea şi unde se vor păstra, pe durata mandatului. 

8.3. În cazul neexecutării sistematice de către preşedinte/organizatorul sindical a cerinţelor statutare, organul sindical ierarhic superior este obligat să informeze organizaţia sindicală respectivă despre depistarea încălcărilor comise şi să ceară înlăturarea acestora în termen de o lună.

 

 1. Organul de control al organizaţiei sindicale primare

 

9.1. Comisia de cenzori se alege în organizaţiile sindicale primare care întrunesc minim 20 de membri de sindicat.

9.2. Comisia de cenzori se alege la adunarea  (conferinţa) sindicală pe termenul de validitate al comitetului sindical şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu Statutul Federației și Regulamentul Comisiei de cenzori, aprobat de Consiliul FSCRE.

 

 

 1. Mijloacele financiare ale organizaţiei sindicale primare

 

10.1. Mijloacele  bănești  și patrimoniul   organizației  sindicale se formează din:

 1. cotizațiile de membru;
 2. mijloacele financiare stabilite în contractul colectiv de muncă;
 3. venituri generate din administrarea patrimoniului;
 4. donații, sponsorizări, granturi, venituri din proiecte;
 5. venituri provenite din activitatea de întreprinzător desfășurată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
 6. alte surse neinterzise de lege.

10.2. Cotizaţia de membru al sindicatului se stabileşte în proporţie de 1% din salariul brut și se colectează în conformitate cu prevederile Legii sindicatelor (art. 35, alin. (6)).

10.3. Organizațiile sindicale – membre transferă Federației, pentru desfășurarea activității conform prevederilor prezentului Statut, 50 la sută din cotizațiile de membru.

      Cotizațiile sunt transferate Federației de către organizațiile sindicale – membru, lunar, prin virament la contul bancar al Federației.

10.4.Colectarea cotizaţiilor membrilor de sindicat, defalcarea şi transferarea lunară prin virament la conturile organelor sindicale este efectută de adimistraţia unităţii.

10.5. Mijloacele financiare rămase în gestiunea organizaţiei sindicale din cotizaţiile sindicale, precum şi cele obţinute din alte surse, sunt utilizate de organizaţia sindicală în scopurile prevăzute de Statutul FSCRE şi prezentul Regulament, conform bugetului, aprobat de comitetul sindical.

10.6. Responsabili de operaţiunile bancare ale contului organizaţiei sindicale, împuterniciţi cu drept de semnătură, sînt preşedintele organizaţiei sindicale şi trezorierul sindical.

10.7. Controlul activităţii financiare a organizaţiei sindicale primare se efectuează de către Comisia de cenzori.

 

 1. Încetarea activității organizației sindicale

 

11.1. Activitatea organizaţiei sindicale primare poate fi încetată în caz de:

 1. a) reorganizarea, lichidarea unităţii;
 2. b) inițiativa membrilor de sindicat;
 3. c) numărul membrilor de sindicat este mai mic decât numărul prevăzut de Legea sindicatelor pentru constituirea organizaţiei;

11.2. Încetarea activităţii organizaţiei sindicale se efectuează prin decizia adunării (conferinţei) sindicale, adoptată cu votul a 3/4 din membrii organizaţiei sindicale primare.

11.3. Organizaţia sindicală nu poate fi dizolvată, divizată sau temporar interzisă pe cale administrativă, din iniţiativa sau prin decizia angajatorului (a reprezentanţilor acestuia).

11.4. În cazul încetării activității Federației, adunarea (conferința) sindicală poate decide:

 1. a) înregistrarea organizației sindicale la ASP
 2. b) încetarea activității organizației sindicale

11.5. În cazul încetării activității organizaţiei sindicale, adunarea (conferinţa) sindicală constituie o comisie de lichidare şi stabileşte utilizarea  mijloacelor  financiare şi patrimoniului organizaţiei sindicale. 

 

De - adminfscre

 

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului General FSCRE
nr. 1/3 din 21.05.2021

Regulamentul Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova

 1. Dispoziții generale

 

 1. Prezentul Regulament este întocmit în corespundere cu Statutul FSCRE (în continuare – Federaţia) şi reglementează modul de activitate al Consiliului General al Federaţiei (în continuare – Consiliul).
 2. Consiliul este organul decizional suprem, reprezentativ şi de conducere în perioada între Congrese.
 3. Consiliul activează în baza Statutului Federaţiei (prevederile art. 34-35), precum şi a prezentului Regulament.
 4. Consiliul poate crea comisii permanente sau provizorii, grupuri de lucru în vederea soluţionării problemelor ce ţin de activitatea sa.
 5. Consiliul tranșează toate cazurile neprevăzute de Statutul Federaţiei.

 

 1. Membrii Consiliului General

 

 1. Consiliul se constituie de către Congres în conformitate cu norma stabilita de acesta şi este compus din Președintele, Vicepreședinții Federației, membrii Biroului Executiv, președinții organizațiilor sindicale – membre.
 2. Membrii Consiliului sunt obligaţi să informeze permanent organizaţiile sindicale pe care le reprezintă despre Hotărârile adoptate la şedinţele Consiliului.
 3. Reprezentanţii organizaţiilor membre, îşi pierd calitatea de membru al Consiliului, la data adoptării deciziei de revocare a acestora de către organizaţia membră, în legătură cu încetarea calităţii de membru al Federaţiei a organizaţiei membre care l-a mandatat sau încetarea calităţii de membru de sindicat.

 

 • Atribuțiile Consiliului General

 

 1. Consiliul General are următoarele atribuții:
 2. convoacă Congresul Federației;
 3. stabilește norma de reprezentare a delegaților la Congresul Federației;
 4. aprobă proiectul Statutului Federației, modificările și completările aduse acestuia;
 5. stabilește numărul membrilor Biroului Executiv al Federației;
 6. alege/revocă și suplinește membrii Biroului Executiv al Federației;
 7. în perioada între Congrese, Consiliul General al Federației hotărăște asupra eliberării din funcție a Președintelui conform temeiurilor prevăzute de legislație;
 8. elaborează și aprobă modele de regulamente, instrucțiuni, alte acte normative, modificările și completările aduse acestora;
 9. examinează informații privind respectarea prevederilor Statutului;
 10. examinează rapoartele Comisiei de cenzori;
 11. decide referitor la afilierea organizației sindicale – membre;
 12. examinează și se pronunță asupra contestației cu privire la suspendare sau la excludere;
 13. adoptă hotărâri cu privire la afilierea la organizațiile internaționale (confederații);
 14. examinează petiții, adresări, cereri, demersuri, propuneri și contestații depuse de către organizațiile sindicale – membre;
 15. constituie comisia de Tineret și Femei, aprobă regulamentele lor și asigură coordonarea activității acestora;
 16. aprobă proiecte de documente, instrucțiuni și regulamente pentru Congresul Federației.
 17. deleagă atribuții către Biroul Executiv al Federației.

 

 1. Convocarea Consiliului General

 

 1. Consiliul General se convoacă de către Biroul Executiv ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.
 2. Hotărârea cu privire la data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului se adoptă de Biroul Executiv în conformitate cu planurile de activitate a Federaţiei şi a propunerilor organizaţiilor membre cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Hotărârea este adusă la cunoştinţă membrilor Consiliului General în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
 3. Consiliul General al Federației poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
 4. Planul de pregătire a şedinţei Consiliului este întocmit de reprezentantul aparatului în probleme de organizare şi educaţie, coordonat cu specialiştii aparatului Federaţiei, ale căror chestiuni sunt puse în discuţie la şedinţă.
 5. Proiectele de Hotărîri şi materialele referitor la chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului se expediază membrilor Consiliului de către angajaţii Federaţiei, la indicaţia preşedintelui cel târziu cu 3 zile înainte de şedinţă.
 6. Proiectele ordinii de zi a şedinţei şi proiectele de hotărâri sunt examinate şi prezentate la şedinţa Consiliului din numele Biroului Executiv.
 7. Biroul Executiv aprobă devizul de cheltuieli pentru pregătirea şedinţei Consiliului.
 8. Amânarea sau anularea şedinţei Consiliului o poate hotărî în exclusivitate doar Biroul Executiv.
 9. Preşedinţii Comitetelor sindicale  asigură prezenţa reprezentanţilor invitaţi la şedinţele Consiliului.
 10. Membrului Consiliului i se eliberează de către Federaţie o legitimaţie-mandat care este valabilă până la expirarea împuternicirilor.
 11. Membrii Consiliului sunt obligaţi să fie prezenţi la şedinţele Consiliului, înregistrându-se în lista de prezenţă până la începutul şedinţei.
 12. Membrul Consiliului care nu poate fi prezent la şedinţă din diferite motive va anunţa în prealabil reprezentantul aparatului Federaţiei în probleme de organizare educaţie şi informare indicând motivul lipsei de la şedinţă. În cazul lipsei motivate a membrului Consiliului de la şedinţă, organul electiv al organizaţiei membre poate delega un alt reprezentant pentru participare la şedinţă fără drept de vot.
 13. La şedinţele Consiliului participă preşedintele Comisiei de Cenzori fără drept de vot, reprezentanţii aparatului Federaţiei precum şi preşedinţii Consiliilor de Femei şi Tineret, preşedinţii organizaţiilor sindicale primare, membrii de sindicat ai Federaţiei, reprezentanţi ai CNSM, reprezentanţi ai administraţiei publice, mass-media etc.

 

 1. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului General

 

 1. Consiliul General se consideră deliberativ, dacă la el participă cel puţin 2/3 din membrii Consiliului.
 2. Hotărîrile Consiliului General al Federației sunt adoptate cu votul a cel puțin 2/3 din membri săi.
 3. Şedinţele Consiliului General se desfăşoară în limba de stat a Republicii Moldova, cu asigurarea, după caz, a traducerii în alte limbi.
 4. Consiliul General formează organele de lucru ale şedinţei: prezidiul, secretariatul, după caz, comisia de votare, comisia pentru definitivarea proiectelor de hotărâri.
 5. Prezidiul este alcătuit, de regulă, din preşedintele, vicepreşedinţii Federaţiei şi alţi membri ai Consiliului General.

Prezidiul are următoarele atribuţii:

 1. a) conduce lucrările Consiliului General;
 2. b) asigură respectarea ordinii de zi adoptate şi a prezentului Regulament;
 3. c) coordonează activitatea organelor de lucru ale şedinţelor.
 4. Secretariatul:
 5. a) acumulează şi înregistrează solicitările de participare la dezbateri, propunerile, sesizările pe marginea chestiunilor puse în discuţie, precum şi amendamentele la proiectele de documente, pe care le remite prezidiului;
 6. b) înregistrează integral în scris lucrările Consiliului General;
 7. c) la solicitarea prezidiului, asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor solicitate de Consiliul General.
 8. Membri ai secretariatului sunt un angajat al aparatului FSCRE (din oficiu) şi 2 membri ai Consiliului.
 9. Comisia de numărare a voturilor:
 10. a) la solicitarea Prezidiului sau a membrilor Consiliului General, verifică cvorumul;
 11. b) numără voturile exprimate şi comunică rezultatul votării.
 12. Comisia pentru definitivarea proiectelor de hotărâri definitivează conţinutul acestora.
 13. În scopul eficientizării activităţii sale, Consiliul General poate constitui comisii. Comisiile formate de Consiliul General la prima lor şedinţă îşi aleg preşedintele şi secretarul.

Şedinţele comisiilor sunt deliberative în prezenţa majorităţii membrilor acestora. Hotărârile comisiilor se adoptă prin vot deschis cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. Hotărârile comisiilor poartă un caracter de recomandare.

 1. Orice membru al Consiliului are dreptul să participe în dezbateri. La aceeaşi chestiune, un membru al Consiliului General are dreptul la cuvânt o singură dată. Vorbitorul se va referi exclusiv la chestiunea discutată, respectând timpul rezervat conform Regulamentului de desfăşurare a şedinţei aprobat. În cazul în care vorbitorul nu se conformează regulilor stabilite, preşedintele şedinţei îl atenţionează şi/sau îl lipseşte de cuvînt.
 2. În funcţie de importanţa subiectului dezbaterilor, preşedintele şedinţei după consultarea opiniei membrilor Consiliului General poate acorda timp suplimentar.
 3. Preşedintele şedinţei nu este în drept să comenteze luările de cuvânt ale membrilor Consiliului General.
 4. Preşedintele şedinţei poate în orice fază a lucrărilor şedinţei Consiliului să ofere cuvântul membrilor săi, preşedintelui Comisiei de cenzori al Federaţiei, angajaţilor aparatului pentru concretizarea unor chestiuni ce ţin de competenţa acestora.
 5. Propunerile, sesizările şi interpelările pe marginea chestiunilor puse în ordinea de zi, precum şi amendamentele la proiectele de documete se fac de regulă în scris. Raportorul la sfârșitul dezbaterilor are dreptul la replică.
 6. Propunerile de a include în ordinea de zi a şedinţei Consiliului a altor chestiuni decât cele aprobate de către Biroul Executiv se examinează doar în cazul în care membrul Consiliului General va prezenta proiectele de documente necesare pentru dezbaterea chestiunii (proiecte de hotărâri, note informative etc.)
 7. Consiliul General se pronunţă prin vot asupra fiecărei propuneri făcute, după care poate deschide dezbateri. Nu se supun votului şi se consideră respinse propunerile şi amendamentele care contravin celor adoptate anterior.

Dacă pe una şi aceiaşi chestiune au fost făcute mai multe propuneri, acestea se pun la vot în ordinea în care au fost înaintate.

Fiecare chestiune propusă pentru examinare este supusă votării separat. Preşedintele şedinţei anunţă rezultatele votării: numărul de voturi „pro”, numărul de voturi „contra”, numărul de voturi „s-au abţinut”.

 1. Preşedintele şedinţei sau oricare alt membru al Consiliului General poate cere în orice fază a şedinţei încheierea dezbaterilor pe marginea unei sau altei chestiunea examinate, Consiliul General urmând să adopte decizia respectivă.
 2. Membrul Consiliului General poate să-şi retragă propunerea, sesizarea, interpelarea în orice fază a şedinţei.
 3. Hotărârile Consiliului devin obligatorii din momentul adoptării lor.
 4. Proiectul hotărârii pe marginea chestiunii examinate la şedinţa Consiliului General se elaborează din oficiu de aparatul Federaţiei, acesta fiind supus expertizei juridice şi vizat de preşedintele Federaţiei şi reprezentantul aparatului Federaţiei abilitat.
 5. Hotărârea adoptată de Consiliul General se semnează de către preşedintele Federaţiei.
 6. În termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lucrărilor Consiliului General, secretariatul ales la şedinţa Consiliului General va întocmi procesul verbal al şedinţei, care va fi semnat de preşedintele Federaţiei. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului se păstrează la sediul Federaţiei.
 7. În termen de 15 zile lucrătoare, Hotărârile adoptate de către Consiliul General vor fi remise membrilor Consiliului, altor instituţii competente, după caz.
 8. Controlul executării Hotărârilor Consiliului General îl exercită Biroul Executiv şi preşedintele Federaţiei.
 9. Şedinţele Consiliului General sunt înregistrate în format audio.