MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Legislația muncii

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

 Nr.114  din  09.07.2020

 (în vigoare 31.08.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.194-197 art. 384 din 31.07.2020

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Articolul 33 din Legea sindicatelor nr.1129/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130–132, art.919), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

“Articolul 33. Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază

Persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază beneficiază de garanţiile stabilite la art.387 din Codul muncii nr.154/2003.”

De - adminfscre

Legislația muncii

L E G E

pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003

Nr. 115  din  09.07.2020

 (în vigoare 31.08.2020) 

Publicat: 31.07.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova Nr.194-197 art. 386

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 10, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:

“b1) să aprobe şi/sau să modifice statele de personal ale unităţii în condiţiile stabilite de prezentul Cod;”.

De - adminfscre

Legislația muncii

LEGE Nr. 69
din 21-05-2020

cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada
stării de urgență în sănătate publică și modificarea
unor acte normative

Publicat : 26-05-2020 în Monitorul Oficial Nr. 124-125 art. 222

Având în vedere actualul context epidemiologic și importanța luării unor măsuri în timp util și cu celeritate care sunt dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea virusului COVID-19, ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită intervenția eficientă și cu mijloace adecvate gestionării crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus și apreciind importanța celor implicați în controlul și combaterea infecției COVID-19,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

De - adminfscre

Mesaj juridic 4/2018

Codul administrativ aI Republicii Moldova adoptat la 19 iulie 2018 (Codul), care va intra in vigoare la 1 aprilie 2019 are drept obiectiv reglementarea procedurii de emitere a actelor administrative de autoritățile publice, examinării petițiilor adresate de cetățeni, regimului juridic al competenței autorităților publice, modului de funcționare a instituțiilor qi autorităților administrației publice și altor elemente importante ce țin de procesul administrativ.