MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

START CONCURS!!!

 

     Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în conformitate cu Planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2023 și Hotărârea Biroului Executiv, nr. 11/4 din 03.02.2023, lansează concursul pentru tinerii membri de sindicat: „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Concursul menționat reprezintă o etapă, parte integrantă, a Forumului Comisiei de Tineret al FSCRE 2023 și este implimentat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.

Concursul va contribui la realizarea a obiectivelor:

Obiectivul 1. Motivarea apartenenței la sindicat și conștientizarea calității de membru de sindicat.

Rezultat scontat: sporirea motivației apartenenței la sindicat a tinerilor cu vârsta de  pînă la 35 de ani.

Obiectivul 2. Implicarea activă a tinerilor în activitățile Federației de toate nivelurile.

Rezultat scontat: cresterea  numărului de tineri cu vârsta de pînă la 35 de ani, în componența comitetelor sindicale, a organelor decizionale și crearea rezervei de personal pentru funcțiile elective ale Federației.

Obiectivul 3. Creșterea gradului de informare a tinerilor membri de  sindicat privind activitatea Federației, inclusiv a Comisiei de Tineret.

Rezultat scontat: consolidarea mișcării sindicale, creșterea eficienței activității organizației sindicale primare.

Obiectivul 4. Aprofundarea abilităților de reprezentarea a drepturilor tinerilor în domeniul relațiilor sociale și de muncă, protecția și reprezentarea drepturilor și intereselor socio-economice ale tinerilor din cadrul  FSCRE.

Rezultat scontat: dezvoltarea competențelor liderilor sindicali și creșterea eficienței activității organizațiilor sindicale primare.

În concurs participă tineri, membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale primare membre a FSCRE cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv:

– membrii Comisiei de Tineret a FSCRE;

– membrii comisiei de tineret din organizația sindicală membră a FSCRE;

– președinți, organizatori sindicali și membrii comitetului sindical din organizația

sindicală membră a FSCRE.

Perioada de desfășurare a concursului 02 martie – 20 mai 2023.

Concursul este format din câteva etape:

Etapa 0 –  prezentarea/transmiterea formularelor de participare de către participanți;

Etapa 1 – instruirea online și offline conform planului  (Anexa nr. 3);

Etapa 2 –  elaborarea lucrării cu ajutorul instrumentelor de creare și afișare a prezenărilor (power point, canva, prezi sau format video);

Etapa 3 – prezentarea lucrărilor în cadrul forumului Comisiei de Tineret ;

Etapa 4 – desfășurarea probei „Victorina sindicală”  în cadrul forumului Comisiei de Tineret 2023.

Pentru a participa la Concurs se completează formularul de participare (Anexa nr.1) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, (Anexa nr.2).

Formularele de participare vor fi prezentate în format PDF până la 12 mai 2023, la adresa de e-mail secretariat@fscre.md.

Toți participanții la concurs vor fi menționați cu Diplome de participare, iar premianții concursului cu Diplome și cadouri de preț.

Decernarea se va desfășura la 20 mai  2023, în cadrul Forumului Comisiei de Tineret a FSCRE la b/o ODISEU, or. Vadul lui Vodă.

  

 • Regulamentul de desfășurare și organizare a concursului pentru tineri membri de sindicat „Tânăr lider sindical al FSCRE”, poate fi accesat aici

 

 

Invităm tinerii din cadrul organizațiilor sindicale primare membre ale FSCRE de a participa la  concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

 

 

 

 

De - adminfscre

FSCRE continuă informarea salariaților cu prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM)

Astăzi 45 de sindicaliști (conducatorii filialelor, ingineri, membri ai comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, maiștri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și controlori ) din cadrul filialelor „Orhei – Gaz” și „Telenești – Gaz” sunt instruiți în cadrul seminarului cu genericul: „Sanătatea și securitatea salariaților la locul de muncă”, care se desfășoară în or. Orhei, incinta filialei SRL „Orhei – Gaz”.

Activitatea menționată este organizată de Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și Comitetul sindical SRL „Orhei – Gaz”, avînd drept obiectiv familiarizarea participanților cu prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), importanța evaluarii factorilor de risc la locul de muncă, prevenirea declanșării accidentelor de muncă și îmbolnăvirii profesionale.

La lucrările seminarului participă președinta FSCRE – Margareta STRESTIAN, Gheorghe MUNTEANU, director interimar SRL „Orhei – Gaz” și Ludmila FRUNZĂ, directoarea filialei, „Orhei – Gaz”.

Securitatea și sănătatea în muncă este o prioritate în activitatea tuturor organizațiilor sindicale membre ale FSCRE.

Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie șă fie instruiți și să cunoască normele și măsurile  pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția salariaților la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

La deschiderea activității, președinta Margareta Strestian, a subliniat că astfel de activități de instruire și informare sunt extrem de necesare pentru aprofundarea  cunoștințeler membrilor de sindicat în domeniul SSM.

Totodată, a remarcat faptul, că  pe parcursul anului precedent, în cadrul OSP SRL „Orhei – Gaz”, nu s-au înregistrat accidente de muncă, ceea ce denotă că se efectuează instruirea periodică a muncitorilor, iar aceștea sunt asigurați  cu echipament de protecție corespunzător locului de muncă.

Președinta a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Participanții sunt instruiți de specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, inspector superior.

Criteriile de securitate și sănătate la întreprindere, alături de productivitatea, complexitatea și importanța muncii, trebuie să devină pentru angajatori o prioritate.

Astfel în cadrul activității, sunt abordate subiecte privind SSM pe următoarele domenii:

 • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
 • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
 • Examenul medical;
 • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicare a măsurilor de securitate ce se impun.
 • Acordarea primului ajutor medical;
 • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
 • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,contravențională, penală și materială;

Participanții au posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspunsuri de la specialiștii IMS. Totodata vor avea parte și de exerciții și metode practice privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare la locul de muncă.

În scopul acordării suportului metodologic pentru utilizarea și aplicarea în practica de zi cu zi, participanții au primit pliante și cîte un GHID „Securitatea și Sănătatea în muncă”, cu referire la principalele acte legislative și normative din sfera muncii ce cuprinde informații despre organizarea securității și sănătății în muncă la întreprindere.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru simestrul I al anului 2023.

În context, participanții au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodologic acordat.

Respectarea normelor și cerințelor în domeniul SSM, va diminua numărului de accidente de muncă cu urmări grave sau mortale.

VIAȚA ARE PRIORITATE!

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul OSP SRL „Cahul– Gaz” au fost informați în domeniul legislației muncii.

Astăzi 08 februarie curent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în comun cu Comitetul sindical SRL „Cahul – Gaz” a organizat un seminar cu genericul: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”.

Activitatea sa desfășuarat în or. Cahul, incinta întreprinderii SRL Cahul – Gaz”, în conformiate cu Planul activităților educaționale pentru simestrul I al anului curent, aprobat prin Hotărîrea Biroului  Executiv a FSCRE Nr.11/2 din 03.02.2023.

Obiectivul general al activității a fost de a contribui la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare și apărare a drepturilor și intereselor salariaților, informarea și dezvoltarea competențelor liderilor și membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Grupul țintă l-au constituit 45 membri de sindicat (conducătorii filialelor, specialiștii tehnico – inginerești, specialiștii din domeniul juridic, economic,  resurse umane  și organizatorii sindicali) din cadrul OSP SRL „Cahul – Gaz” și a filialelor „Cantemir – Gaz”, „Cahul – Gaz”.

La lucrările seminarului a participat, Margareta Strestian – președinta FSCRE Valeriu Valachi, directorul întreprinderii SRL „Cahul – Gaz”, Ion Cebanu – președintele OSP SRL „Cahul – Gaz” și Ilona Josan, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE.

În mesajul său de salut M. Strestian, a subliniat că perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția Federației.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții suplimentare față de cele prevăzute de legislația muncii.

În acest sens, participanții au fost informați și despre Planul de acțiuni privind implementarea campaniei: „Organizația primară – temelia sindicală”, dedicată  organizațiilor sindicale primare (OSP) – anul 2023, care va fi implementat pe parcursul anului curent

În calitate de formator a participat Ilona Josan, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE, care a familiarizat sindicaliștii despre modificările și completările operate în Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562, în vigoare din 26.08.2022; Legea nr.195 din 14.07.22, MO246-250/05.08.22, în vigoare din 01.09.2022; Legea 219 din 21.07.22, MO257-263/12.08.22 art.516, în vigoare din 01.09.2022.

De asemenea sa referit la cele mai importante aspecte privind:

 • Informarea privind condițiile de activitate ;
 • Reglementarea clauzei de neconcurenţă în contractele individuale de muncă
 • Perioada de probă;
 • Concedierea pentru constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță;
 • Plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului;
 • Modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi;
 • Munca suplimentară, anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual;
 • Evaluarea performanței individuale a salariatului;

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse legislației muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de  președinta Federației Margareta Strestian și formatoarea seminarului, Ilona Josanu.

Tot astăzi sa desfășurat și Conferința de darea de seamă și alegeri a OSP SRL „Cahul – Gaz”, în cadrul căreia președintele comitetului sindical a prezentat un raport de activitate în  perioiada de referință.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și  membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.