MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului muncii!

Astăzi, 29 octombrie, au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului muncii (CM), aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, CM a fost completat cu articolul ce va reglementa regimul de muncă cu activitate redusă, potrivit căruia angajatorul poate stabili un asemenea regim, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților, în mod unilateral, în caz de stare de urgență, de asediu sau de război sau în cazul stării de urgență în sănătate publică.

Stabilirea regimului de muncă cu activitate redusă se va efectua cu acordul scris al salariaților vizați, în cazul situației economice defavorabile, dificultăți de aprovizionare cu materie primă sau energie, intemperii cu caracter excepțional, restructurare sau modernizare a întreprinderii, alte circumstanțe excepționale care vor fi stabilite de Guvern. În acest caz angajatorul va fi obligat să solicite opinia consultativă a reprezentanților salariaților, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a depune cererea de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim redus de activitate, dat fiind faptul că acești salariați vor beneficia de un ajutor în modul stabilit de Guvern.

Legea prevede că regimul cu activitate redusă va putea fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an. Totodată, durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului transferat la un asemenea program va putea fi redusă cu cel puțin 50%, munca fiind retribuită angajatului proporțional cu timpul lucrat.

În același timp, legea interzice angajatorului, pe perioada programului de activitate cu regim redus, să angajeze alți salariați pentru prestarea muncii similare celei prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost prescurtat.

Legea mai conține și unele excepții pentru acordarea regimului redus de muncă. Astfel, nu vor putea beneficia de aceste prevederi angajatorii instituțiilor finanțate de la buget, angajatorii care au activitatea suspendată sau se află în proces de insolvabilitate/lichidare și nici angajatorii care, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă, au restanțe la bugetul public național ce depășesc mărimea stabilită de Guvern.

Totodată, prevederile nu se vor aplica salariaților care prestează munca prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la altă entitate, sunt angajați cu timp de muncă parțial, precum și celor care nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 6 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii de acordare a ajutorului salariaților cu regim redus.

De asemenea, CM a mai fost completat cu articolul ce stabilește că angajatorii vor putea acorda zile libere salariaților, cu menținerea salariului mediu, pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității și sănătății populației (se are în vedere stimularea procesului de vaccinare).

Documentul mai prevede că, în cazul în care procesul educațional se va desfășura online, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației, cu acordul angajatorului, se vor acorda zile libere unuia dintre părinți sau a tutorelui, pentru supravegherea copiilor. Aceste prevederi se vor aplica părințiilor/tutorilor ai căror copii au vârsta de până la 12 ani și la cei care au copii cu dizabilități care frecventează o instituție de învățământ, iar în această perioadă, angajatul va primi o indemnizație egală cu cel puțin 50% din salariul de bază.

Reamintim, autoritățile au elaborat și proiectul hotărârii de Guvern ce privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, ce conține și reglementările pentru acordarea indemnizațiilor aprobate prin legea publicată.

De - adminfscre

Membrii Consiliului General s-au întrunit în cadrul forumului cu genericul „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”

În perioada 20-23 octombrie 2021, membrii Consiliului General al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), au participat în cadrul  I-ei ediții a Forumului cu genericul: „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”, care s-a desfășurat în conformitate cu  Planul de activitate al Consiliului General, pentru anul 2021 și obiectivele Strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII al Federației, pentru anii 2020 – 2025.

Activitatea respectivă de instruire și informare continuă a liderilor de sindicat, a avut drept scop, de a dezvolta competențele profesionale și de a evalua cunoștințele participanților în domeniul securității si sănătății în muncă, legislației muncii și a unor aspecte organizatorice  și de comunicare eficientă în activitatea liderului sindical.

În conformitate cu agenda Forumului, liderii sindicali au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus: în prima zi – Masa rotundă „Aspecte din Legislația SSM”;  în a doua zi -Training „Legislația Muncii”, în ziua a treia Atelier de lucru- „Aspecte în activitatea liderului de sindicat„.

 Deschiderea oficială a Forumului a fost lansată de președinta FSCRE, dna. Margareta Strestian.

În discursul său președinta FSCRE a subliniat aportul sindicatelor și partenerilor sociali în buna organizare a măsurilor de securitate a salariaților în perioada  crizei pandemice determinate de virusul Covid-19, care au asigurat un ansamblu de măsuri în scopul asigurării condițiilor de lucru, apărarea vieții sănătății și integrității salariaților, susținerea financiară a membrilor de sindicat, care au fost infectați și a familiilor acestora.

Securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.  Acest ansamblu prevede un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucru din organizațiile membre. Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în  domeniul SSM trebuie șă fie instruiți în domeniul SSM șă cunoască ansamblu de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

În baza analizei accidentelor de muncă, care s-au produs în ramură în 9 luni a anului 2021, rezultă că acestea s-au produs atît din cauza nerespectării cerințelor SSM din partea angajaților , cît și din cauza angajatorilor, care conform legislației sunt obligați să ia măsurile necesare corespunzătoare, pentru ca lucrările specifice cu risc sporit să fie executate de salariați atestați corespunzător, instruiți privind cerințele SSM, echipați cu mijloace de protecție individuale și colective, luînd în considerație natura activităților. 

Totodată dna  M. Strestian a menționat că starea de alertă în sectorul energetic poate afecta și condițiile de muncă și activitate a salariaților, membri de sindicat din ramură.  Rolul sindicatelor în perioada de pandemie și criză energetică va fi orientat la protecția socială, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, informare și instruirea continuă a liderilor și activului sindical.  

Liderii de sindicat au fost informați despre procesul de  negocieri pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025, care a fost elaborat cu menținerea garanțiilor prevăzute de Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021, cu suplinirea de noi garanții suplimentare și completări, ce corespund legislației muncii actuale și a fost discutat cu membrii Comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel ramural) în cadrul ședinței din 24.09.2021.

Concomitent, președinta FSCRE sa referit și la principalele obiective trasate în Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru anii 2021-2024, între Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizația Internațională a Muncii.

Unul din subiectele de bază actuale în cadrul discuțiilor la Masa rotundă:  „Aspecte din Legislația SSM”, moderată de dna. Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, au fost vizate subiecte ce țin de:

  • Cadrul juridic în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM. Actele normative în domeniul SSM;
  • Accidentele de muncă. Comunicarea, cercetarea și raportarea accidentele de muncă. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară, contravențională, penală și materială;
  • Managementul activității în domeniul SSM. Politicile statului și cele sindicale în domeniul SSM. Organizarea și desfășurarea activităților de protecție și prevenire la locul de muncă. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM. Cerințe minime de pregătire în domeniul SSM. Constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM.

Informarea corectă a salariaților de către responsabilul  întreprinderii  de SSM, precum și respectarea actelor normative din  domeniul SSM,  oferă  siguranța necesară și prevenirea accidentelor de muncă precum și bolile cauzate de specificul activității acestora.

În scopul acordării ajutorului metodologic FSCRE a elaborat broșura „Culegere de acte legislative și normative privind securitatea și sănătatea în muncă în vigoare la 1 octombrie 2021”, care a fost distribuită  liderilor sindicali a OSP, specialiștilor în domeniul SSM din filialele și sectoarele organizațiilor membre.

Aspectele Legislației Muncii au fost abordate dna.  Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în Drept, care a  informat participanții forumului despre: Contractul individual de muncă: garanții la angajare, conținut, clauze specifice: mobilitatea, confidențialitatea. Fișa postului; Protecția datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de muncă; Modificarea temporară a contractului individual de muncă.

În cadrul activității, participanții  au analizat diverse studii de caz și împreună au identificat soluții la problemele legate de raporturile de muncă dintre salariați și angajator, deasemenea au fost antrenați în cadrul unor sesiuni teoretico – practice  cu exerciții de aplicare axate pe modificările CIM dictate de efectele pandemiei COVID-19, munca la distanță și munca la domiciliu, schimbarea temporară a locului de muncă a salariatului; staționarea. Prevenirea problemelor și situațiilor de conflict la acest capitol.

Potrivit formatorului rolul sindicatului în procesul de soluționare a situațiilor conflictuale devine tot mai important, deoarece părțile au posibilitatea să convină mai repede și mai productiv asupra unei soluții reciproc acceptabile, preferând instrumentul parteneriatului social decât instanța de judecată.

Participanții au adresat întrebări și au consemnat necesitatea cunoașterii legislației muncii și a modificărilor recente, pentru a evita,  gestiona și soluționa conflictele care pot apărea în cadrul OSP.

La rîndul său dna. Viorica Ursu, psiholog clinician, psihoterapeut,  în cadrul atelierului de lucru „Aspecte în activitatea liderului de sindicat„ a abordat tehnici de comunicare și arta oratorică, conflictele individuale și colective de muncă, precum și metodele de mediere și soluționare a acestora în cadrul a trei module: Arta oratorică în activitatea liderului sindical; Relevanța comunicării în activitatea liderului sindical; Climatul social-psihologic în colectivele de muncă, emoții și comportamente în conflictul organizațional.

În viziunea sa climatul social – psihologic în colectivele de muncă depinde în mare măsură de performanța si buna pregătire a liderului sindical. Formatorul le-a recomandat participanților la forum cele mai avansate strategii, tehnici și tactici de desfășurare a procesului de negocieri colective din perspectiva atingerii unor obiective reale, în vederea protecției intereselor, drepturilor salariaților – membri de sindicat și a subliniat că pentru a poseda o forță de convingere și a negocia cu succes unele revendicări în favoarea membrilor de sindicat liderii trebuie să cunoască procesul unei comunicări eficiente și  abilități de convingere constructive.

La finele activității  participanților forumului  le-au fost înmînate Certificate de participare.

 Ultima parte a Forumului a cuprins  un program cultural prin vizitarea și depunerea de flori în memoria celor căzuți în timpul operațiunii Iași-Chișinău din anul 1944, la Complexul Memorial de importanță istorico – națională „Capul de pod Șerpeni” .

Participanții forumului  au menționat actualitatea și utilitatea informației  prezentate de formatori și au afirmat că astfel de activități, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiență liderilor OSP.

Lucrările Forumului s-au desfășurat cu  respectarea strictă a normelor și masurilor de prevenire a infecției cu COVID – 19, stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

Instruirea și informarea continuă a liderilor și activului sindical rămîne a fi  una din obiectivele strategice de bază ale FSCRE.

 

 

 

De - adminfscre

7 Octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente

 

Mişcarea sindicală din întreaga lume, marchează la 7 octombrie, „Ziua Mondială a Muncii Decente” instituită la iniţiativa Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor.

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acţiunilor guvernamentale pentru realizarea creşterii economiei mondiale. Munca decentă este esenţială pentru eforturile de reducere a sărăciei şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi echitabile.

Conceptul de „muncă decentă” a fost gândit în cadrul reuniunii Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) şi însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la oportunităţile pentru o muncă productivă şi corect remunerată, securitatea la locul de muncă, protecţia socială pentru familie, oportunităţile de dezvoltare profesională şi integrare socială, libertatea de exprimare, participarea activă în luarea de decizii, egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei.

Acest concept cuprinde patru componente strategice, valabile indiferent dacă vorbim despre economia formală sau informală, munca salariată sau pe cont propriu, munca în agricultură, în fabrică, într-un birou, acasă sau în comunitate; principii şi drepturi fundamentale ale muncii şi standarde internaţionale de muncă; oportunităţi de ocupare şi remunerare; protecţie şi securitate socială, dialog social şi tripartitism.

Astfe, astăzi, partenerii sociali de nivel național – Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Confederația Naționala a Patronatului din Moldova și Organizația Internațională a Muncii, semnează Memorandumul de înțelegere privind Programul de țară pentru Munca Decentă în Republica Moldova pentru perioada 2021-2024.

Cu acest prilej, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), începând cu ora 14:00, în format on-line, organizează masa rotundă „Crearea locurilor de muncă decente – obiectiv comun al partenerilor sociali”.

De - adminfscre

Inițierea negocierilor pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025

        La data de 16.09.2021 Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice a inițiat negocierile colective cu partenerii sociali  pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025.

         Proiectul Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025 a fost elaborat cu menținerea garanțiilor prevăzute de Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021, cu suplinirea de noi garanții suplimentare și completări, ce corespund legislației muncii actuale.

         În data de 24.09.2021 s-a desfășurat ședința reprezentanților sindicatelor din cadrul comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel ramural), pe subiectul examinării și completării Proiectului Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025.

         Margareta Strestian, Președintele Federației, a accentuat că la elaborarea proiectului au fost luate în considerare aspectele practice și experiențele activităților precedente, solicitările salariaților și partenerilor sociali, astfel ca noile garanții social economice stipulate în proiectul Convenției să creeze un mediu motivant de activitate pentru salariați, benefic și unităților economice.

         Lucrările ședinței s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă, fiind abordate toate propunerile parvenite din cadrul organizațiilor sindicale primare.

         Ulterior, prevederile  care vor completa Proiectul Convenție Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025,  vor fi înaintate către partenerii sociali pentru a fi discutate în procesul de negociere.