MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, este un centru sindical național-ramural care întrunește pe principii benevole organizații sindicale, organizații sindicale primare din domeniul gaze, petrol, energetică, industria chimică, farmaceutică și din alte ramuri înrudite, indiferent de forma organizatorico-juridică și tipul de proprietate.

Federația este persoană juridică cu scop necomercial, își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, dispune de ștampile, conturi bancare, emblemă, drapel, imn, alte atribute ale persoanei juridice. În toate limbile abrevierea utilizată va fi (FSCRE).

Federația își desfășoară activitatea în temeiul prevederilor Constituției Republicii Moldova, Legii sindicatelor, Codului Muncii, Codului Civil, Convențiilor Organizației Internaționale, Directivele Uniunii Europene transpuse în legislația Republicii Moldova, altor acte internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentului Statut și a regulamentelor de organizare și funcționare aprobate de organele de conducere ale Federației.

Federația este liberă să-şi aleagă activitățile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare.

Federația, în activitatea sa se conduce de principiile stabilite de Convențiile Organizației Internaționale a Muncii, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, alte acte internaționale la care Republica Moldova este parte.

Principiile fundamentale pe care le apără și le promovează Federația sunt: libertatea de asociere, legalitatea, democrația, solidaritatea, transparența și alte principii fundamentale prevăzute de legislație.

Federația este independentă față de autoritățile publice de toate nivelurile, de partidele politice, de alte organizații social-politice, de asociații ale patronatelor și față de organizațiile obștești, nu este supusă controlului lor și nu li se subordonează.

Federația promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democrației şi statului de drept, parteneriatul şi respectă normele etice și deontologice.

Federația are, în principal, următoarele scopuri: reprezentarea și protejarea la nivel internațional, național, ramural, teritorial, de unitate  a drepturilor și intereselor social-economice, profesionale, de muncă, colective și individuale, ale membrilor de sindicat; dezvoltarea dialogului social și parteneriatului social; promovarea principiilor de bază ale modelului social european; apărarea libertății sindicale și a dreptului salariaților de a întemeia sindicate și de a se asocia în  sindicate pe principii de solidaritate; extinderea mișcării sindicale și fortificarea societății civile; progresivă a dreptății sociale și promovarea demnității muncii; inițierea și desfășurarea de programe educaționale în diferite domenii de interes pentru membrii de sindicat; promovarea și organizarea de schimburi de experiență cu alte organizații sindicale  din țară și/sau de peste hotare; acordarea membrilor de sindicat de asistență consultativă și de analiză în domeniul intereselor social-economice, profesionale și de muncă.

Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova este membru cu drepturi depline al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM),  Federaţiei Sindicale Internaţionale ,,IndustriALL Global Union”, Confederației  Internaționale Neftegazstroyprofsoiuz și Organizației Internaționale a Federației Metaliștilor din Euroasia.

Federația întrunește 21 organizații sindicale primare cu un efectivul sindical total  de 6783 salariați, dintre care 6681 membri de sindicat, inclusiv 1838 femei, 1313 tineri cu vîrsta de pîna la 35 ani.

Obiectivul principal vizînd recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat şi extinderea influenţei sindicale, rămîne prioritar în  activitatea FSCRE.

Organele de conducere elective ale Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) sunt:

– CONGRESUL

– CONSILIUL GENERAL

– BIROUL EXECUTIV

– PREȘEDINTELE

Congresul Federației

 – Congresul Federației este organul suprem de conducere al Federației.

 – Congresul ordinar al Federației se convoacă prin hotărîrea Consiliului General al Federației o dată la 5 /cinci/ ani.

 – Consiliul General al Federației stabilește ordinea de zi a Congresului Federației cu cel puțin 60 /șaizeci/ de zile calendaristice înainte de data desfășurării acestuia.

– Congresul Federației este deliberativ în prezența a cel puțin 2/3 din delegații aleși.

 – Congresul ordinar al Federației  poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare  electronică – conferință video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

– Hotărîrile Congresului Federației sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor, dacă nu există alte dispoziții exprese prevăzute în Statut.

– Delegații la Congresul Federației sunt aleși de organizațiile-membre conform normei  stabilite prin hotărîrea Consiliului General al Federației, în funcție de numărul de membri de sindicat și de cuantumul cotizațiilor achitate către Federație în perioada între Congresele Federației.

– Delegați la Congresul Federației din oficiu sunt: Președintele, Vicepreședinții, Președintele Comisiei de cenzori, Președintele Comisiei de Femei, Președintele Comisiei de Tineret ale Federației.

 Atribuțiile Congresului Federației

 Congresul Federației are următoarele  atribuții:

– aprobă propriul Regulament de organizare și funcționare, ordinea de zi și procedura de desfășurare a lucrărilor Congresului;

– examinează raportul de activitate al Consiliului General al Federației și determină strategia  Federației; 

– adoptă și modifică Statutul cu cel puțin 2/3 de voturi ale delegaților prezenți la Congres; 

– alege și eliberează din funcție Președintele Federației;

– stabilește numărul de Vicepreședinți ai Federației;

– alege și revocă Vicepreședinții Federației;

– stabilește componența numerică a Comisiei de cenzori;

– alege și revocă Președintele și membrii Comisiei de cenzori;

– examinează raportul de activitate al Comisiei de cenzori;

– hotărăște, cu  cel puțin 3/4 a voturilor delegaților prezenți la Congres, asupra suspendării sau încetării activității Federației;

– hotărăște asupra reorganizării Federației cu cel puțin 2/3 a voturilor delegaților prezenți la Congres;

– stabilește mărimea cotizației de membru transferate către Federație;

–  deleagă Consiliului General al Federației împuterniciri.

Congresul Extraordinar al Federației

– Congresul Extraordinar se convoacă de Consiliul General al Federației sau la cererea organizațiilor – membre ale Federației, ce întrunesc nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor de sindicat, dar nu mai târziu de un an până la şedinţa ordinară a acestuia.

– Congresul Extraordinar al Federației poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare  electronică – conferință video,e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

Consiliul General al Federației

– Consiliul General al Federației este organul de conducere al Federației în perioada între Congrese.

– Este format din Președintele, Vicepreședinții Federației, membrii Biroului Executiv, președinții organizațiilor sindicale – membre. Componența numerică este stabilită de Congres.

– Ședința Consiliului General este condusă de Președintele Federației, iar în lipsa lui, de Vicepreședintele Federației.

– Consiliul General al Federației se convoacă de către Biroul Executiv al Federației în ședințe ordinare nu mai rar decît o dată pe an.

– Ședința extraordinară a Consiliului General al Federației se convoacă la propunerea:

a) Biroului Executiv al Federației;

b) Președintelui Federației;

c) 2/3 din membrii Consiliului General al Federației.

– Ședința extraordinară a Consiliului General al Federației se convoacă în termen de 10 /zece/ zile lucrătoare, din ziua înregistrării cererii în secretariatul Federației. Ședința extraordinară a Consiliului General  al Federației  poate fi desfășurată și prin intermediul mijloacelor de comunicare  electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

– Consiliul General al Federației este deliberativ în prezența a cel puțin 2/3 din membri.

– Consiliul General  al Federației  poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare  electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

– Hotărîrile Consiliului General al Federației sunt adoptate cu votul a cel puțin 2/3 din membri săi.

– Hotărârile Consiliului General sunt obligatorii pentru organizațiile sindicale, membre ale Federației.

Atribuțiile Consiliului General al Federației

– Consiliul General al Federației are următoarele  atribuții:

a) convoacă Congresul Federației;

b) stabilește norma de reprezentare a delegaților la Congresul Federației;

c) aprobă proiectul Statutului Federației, modificările și completările aduse acestuia;

d) stabilește numărul membrilor Biroului Executiv al Federației;

e) alege/revocă și suplinește membrii Biroului Executiv al Federației;

f) în perioada între Congrese, Consiliul General al Federației hotărăște asupra eliberării din funcție a Președintelui conform temeiurilor prevăzute de legislație;

g) elaborează și aprobă modele de regulamente, instrucțiuni, alte acte normative, modificările și completările aduse acestora;

h) examinează informații privind respectarea prevederilor Statutului;

i) examinează rapoartele Comisiei de cenzori;

j) decide referitor la afilierea organizației sindicale – membre;

k) examinează și se pronunță asupra contestației cu privire la suspendare sau la excludere;

l) adoptă hotărîri cu privire la afilierea la organizațiile internaționale (confederații);

m) examinează petiții, adresări, cereri, demersuri, propuneri și contestații depuse de către organizațiile sindicale – membre;

n) constituie comisia de Tineret și Femei, aprobă regulamentele lor și asigură coordonarea activității acestora;

o) aprobă proiecte de documente, instrucțiuni și regulamente pentru Congresul Federației.

p) deleagă atribuții către Biroul Executiv al Federației.

Biroul Executiv al Federației

Biroul Executiv al Federației este organul executiv de conducere a Federației în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.

– Biroul Executiv al Federației este constituit de către Consiliul General al Federației.

–  Membri ai Biroului Executiv al Federației sunt:

Președintele Federației, Vicepreședinții Federației și 8 lideri sindicali ai organizațiilor sindicale membre.

– Executiv al Federației se convoacă în ședințe ordinare nu mai rar de o dată la 2 /două/ luni, iar în cele extraordinare, la necesitate.

– Ședința Biroului Executiv al Federației se consideră deliberativă dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din membrii săi.

– Ședințele ordinare și extraordinare ale Biroului Executiv al Federației pot fi desfășurate și prin intermediul mijloacelor de comunicare  electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.

– Biroului Executiv al Federației se adoptă cu majoritatea de voturi (50+1) din membrii prezenți.

Atribuțiile Biroului Executiv al Federației

Biroul Executiv al Federației are următoarele atribuții:

a) distribuie funcțiile între membrii săi, în dependență de direcțiile prioritare de activitate ale Federației, stabilite de Congresul și Consiliul General al Federației;

b) decide referitor la suspendarea, excluderea organizației sindicale –membru;

c) desemnează reprezentanți în componența comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective;

d) desemnează reprezentanți ai Federației în componența organelor sindicale naționale și internaționale;

e) face propuneri la proiectul bugetului Federației și examinează executarea acestuia;

f) convoacă ședințele Consiliului General al Federației;

g) asigură realizarea hotărîrilor Congresului, Consiliului General, precum și a propriilor hotărîri;

h) stabilește statele de personal și salarizarea angajaților Federației;

i) hotărîri privind motivarea  (materială,  morală)  a membrilor  de sindicat, a activului sindical;

j) adoptă hotărîri privind declanșarea sau încetarea acțiunilor de protest;

k) exercită alte atribuții delegate de Congresul şi/sau Consiliul General al Federației.

Președintele Federației

Alegerea Președintelui Federației:

– Președintele Federației este ales de Congresul Federației pe o durată de 5 /cinci/ ani.

– Pentru funcția de președinte al Federației pot candida cetățenii Republicii Moldova care posedă limba de stat, nu au interdicții de a ocupa funcții elective, nu au antecedente penale nestinse, sunt membri de sindicat și au activat în organele sindicale cel puțin 5 /cinci/ ani.

– Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin 50 la sută +1 din voturile delegaților prezenți la Congresul Federației.

– Hotărîrea privind eliberarea din funcție a Președintelui Federației se adoptă cu votul a 2/3 din numărul delegaților prezenți la Congresul Federației.

Atribuțiile Președintelui Federației

– Președintele Federației reprezintă Federația din oficiu, în temeiul mandatului său, și răspunde de buna funcționare a Federației și structurilor acesteia.

–  În exercitarea mandatului său, Președintele Federației:

a) coordonează activitatea Consiliului General și Biroului Executiv al Federației, convoacă ședințele Biroului Executiv al Federației;

b) prezidează ședințele organelor de conducere ale Federației;

c) reprezintă Federația în relațiile cu centrele sindicale ramurale naționale și internaționale, partenerii sociali, autoritățile publice, inclusiv organele de drept, de justiție, cu organizațiile obștești și cu alte persoane juridice și fizice;

d) organizează controlul îndeplinirii hotărîrilor Congresului, Consiliului General și Biroului Executiv al Federației;

e) dispune de vot decisiv în cazul parității de voturi la adoptarea hotărîrilor Consiliului General/Biroului Executiv al Federației;

f) administrează, în limitele competenței sale, mijloacele financiare și bunurile materiale ale Federației;

g) semnează convenția colectivă la nivel ramural;

h) angajează și eliberează din funcție angajații aparatului Federației;

i) coordonează activitatea specialiștilor aparatului Federației;

j) emite dispoziții, decizii cu privire la activitatea curentă a Federației;

k) face declarații, adresări și apeluri în numele Federației;

l) aprobă acte normative interne ale Federației;

m) semnează hotărîrile Consiliului General și ale Biroului Executiv al Federației;

n) alte atribuții delegate de către organele elective ale Federației.