MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

A fost angajată o salariată cu perioada de probă de 3 luni. În termenul dat, salariata a prezentat certificat medical ce confirmă că salariata este gravidă. Salariata solicită anularea perioadei de probă. Sunt legitime solicitările salariatei, dacă la momentul încheierii contractului individual de muncă salariata nu era gravidă? Poate fi concediată salariata respectivă dacă rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător?

Dacă la momentul încheierii contractului individual de muncă, angajatorul nu cunoștea despre graviditatea salariatei, stabilirea perioadei de probă este legală, deoarece art.1 al Codului Muncii stabilește că, femeie gravidă este orice femeie care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un certificat medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, care atestă această stare. Și totuși, legalitatea aplicabilității perioadei de probă, nu permite concedierea femeii gravide pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă, conform art.63 CM.

Angajatorul poate concedia salariata gravidă doar în următoarele cazuri:

  • lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86, al.1 lit.b) CM)
  •  încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar (art.86, al.1 lit.g) CM);
  • absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă (art.86, al.1 lit.h) CM);
  • prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice (art.86, al.1 lit.i) CM);
  • săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale (art.86, al.1 lit.j) CM);
  • comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv (art.86, al.1 lit.k) CM);

Privind anularea perioadei de probă din textul contractului individual de muncă, în esență nu este obligatoriu, deoarece prevederea și-a pierdut forța juridică prin prezentarea de către salariată a certificatului medical ce confirmă că salariata este gravidă, însă dacă salariata solicită, atunci se încheie un acord adițional la contractul individual de muncă.