MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Care sunt condițiile de desfășurare și remunerare a activității de muncă a femeii gravide în perioada aflării acesteia în concediul de maternitate?

Articolul 76¹ din Codul muncii (CM) (în redacţia Legii m.353/2022 care a intrat în vigoare la 01.03.2023) stabilește că în peri­oada aflării în concediu de maternitate, prin derogare de la art.76 lit.a) CM (conţinutul căruia se invocă mai jos), salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea conclu­ziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituţia medico- sanitară pe a cărei listă este înregistrată, şi de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, ter­men stabilit prin ordinul emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

La cererea scrisă a salariatei care desfășoară activitate în perioada aflării în concediu de maternitate, depusă până la expirarea termenului prevăzut (36 de săptămâni), contractul ei individual de muncă (CIM) se sus­pendă prin ordinul angajatorului din ziua solicitării, cu aplicarea ulterioară a condițiilor prevăzute în art.76 lit.a) CM, ce stipulează că în cazul aflării femeii în concediu de maternitate, CIM se suspendă în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

Altfel spus, pentru desfășurarea corectă a activității de muncă de către femeia gravidă în perioada aflării acesteia în concediu de maternitate, părţile CIM trebuie să respecte următoarele condiţii legale:

  • salariata urmează să depună o cerere scrisă pe numele angajatorul prin care solicită continuarea sau reluarea activității sale de muncă în perioada concediului prenatal;
  • anexarea de către semnatară la cererea sa scrisă a concluziei medicale privind starea ei de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară (policlinica etc.) pe a cărei listă este înregistrată ca pacientă;
  • obținerea de către respectiva salariată a acordului angajatorului (ex­primat, de regulă, printr-o rezoluție scrisă a conducătorului entității privind acceptarea cererii scrise a semnatarei);
  • termenul în care salariata îşi va continua sau îşi va relua activitatea sa de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăşi 36 de săptămâni de sarcină;
  • termenul în care salariata îşi va desfăşura activitatea de muncă în perioada concediului prenatal (în intervalul de 36 de săptă­mâni de sarcină) se stabileşte prin ordinul emis de către angajator la data recepționării cererii scrise a semnatarei vizate și adus a cunoştinţa salariatei, sub semnătură sau prin altă modalitate, care permite confirmarea recepţionării/înştiinţării în termenul fixat în or­din.

Remarcăm, că potrivit art.2 alin.4² și art.16 alin.7 și 8 din Legea nr.289/2004 privind îndemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (în redacția Legii nr.353/2022 care a intrat în vigoare la 01.03.2023) sunt stabilite pentru respectiva salariată următoarele garanții sociale:

  • dreptul la îndemnizația de maternitate se stabilește indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate;
  • indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al îndemnizației de maternitate;
  • pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, se achită îndemnizația de maternitate.