MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Cine poate beneficia de pensia anticipată și în ce condiții?

Prin Legea 208 din 6 decembrie 2021 a fost modificată  Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, după cum urmează:

A fost introdusă o nouă categorie de pensie – „pensie anticipată pentru carieră lungă.”

Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă se acordă persoanelor care au realizat un stagiu contributiv de cotizare cu 5 ani pentru bărbați și cu 3 ani pentru femei mai mare decât cel prevăzut la art. 42 alin. (1), adică bărbații – 39 de ani, femeile -35,6 ani, iar începînd cu 1 iulie 2022 – 36 de ani, indiferent de vîrstă.

La calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate pentru carieră lungă nu se iau în calcul perioadele necontributive (perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus; perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia; perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi; perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională; perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal; perioada de rezidențiat în învățămîntul postuniversitar obligatoriu; perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de pînă la 31 decembrie 2005; perioadele în care au fost realizate pînă la 1 ianuarie 1999 – de îngrijire a unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vîrsta de 75 de ani și studiul în instituţiile de învăţămînt superior de zi).

Cuantumul pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată pentru carieră lungă se acordă de la data depunerii cererii. La data îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă se acordă, la cerere, pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate și a celor contributive.

 S-a schimbat mecanismul indexării pensiilor.

Pensiile se vor indexa anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare va constitui creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent anului indexării. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

Pensiile vor fi majorate anual, la 1 aprilie, cu un supliment de solidaritate, în sumă fixă –  o componentă a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime”

Astfel, suma fixă se va determina prin indexarea cuantumului pensiei medii cu 50% din creșterea produsului intern brut în termeni reali în anul precedent și se va stabili de către Guvern.

Cheltuielile pentru majorarea pensiilor vor fi achitate achitate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

S-au efectuat modificări și la compartimentul solicitării pensiei. Așadar, cererea de acordare a pensiei poate fi depusă în formă electronică cu aplicarea semnăturii electronice, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetățeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naționale de Asigurări Sociale, cu excepția persoanelor care şi-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale și în cazul stabilirii pensiilor de urmaș, pensiei speciale și pensiei anticipate pentru carieră lungă. Pensia se stabilește în baza datelor din contul personal al asiguratului, gestionat în conformitate cu Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Persoana care şi-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale sau reprezentantul său desemnat prin procură depune cererea de pensionare, actul de identitate din sistemul național de pașapoarte şi celelalte acte necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, cererea fiind înregistrată în mod obligatoriu.

 Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

 Important e că cererea de pensionare, depusă poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de stabilire a pensiei.

S-a majorat și termenul de acordare a dreptului la pensie pentru limită de vîrstă – de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse, în termen de 90 de zile de la această dată (anterior 30 de zile).

La pensia de dizabilitate – de la data emiterii deciziei de încadrare în grad de dizabilitate a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale de încadrare în grad de dizabilitate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării în gradul de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizei medicale, pensia de dizabilitate se stabileşte de la data începerii expertizei medicale, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 90 de zile de la data constatării dizabilității.

Începînd cu 1 ianuarie 2022 se vor recalcula pensile stabilite după 1 ianuarie 1999 și pînă la 1 ianuarie 2019, cu stagiul de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, de la 5 pînă la 7 ani.

Totodată, începînd cu 1 ianuarie 2022, pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/pensie de dizabilitate în condițiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des dect o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor din anexe, părți integrante ale prezentei legi, este mai mare decât pensia aflată în plată!

De la 1 ianuarie 2022 va avea loc și reexaminarea pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 1 ianuarie 2022, în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate, conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 12 din Lege:

 Perioada de stabilire a pensiilor
Pensiile stabilite/ reexaminate până la 1 ianuarie 1999Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2022
Anul în care va fi efectuată reexaminarea pensiei2022 (1 ianuarie)2023  (1 ianuarie)2024 (1 ianuarie)
Stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de dizabilitatede la 2 anide la 7 anide la 2 ani până la 7 ani

Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă, precum și cererea de reexaminare a pensiei de dizabilitate se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului sau, în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetățeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

 Pentru persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate: beneficiarul de pensie va completa certificatul de viaţă şi îl va semna la autoritatea administrației publice locale, la un notar public sau la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către titularul drepturilor sociale.

Category: Întrebări RO