MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În ce condiții este permis transferul angajatului la alt loc de muncă fără acordul lui? Care este perioada maximă pentru care poate fi dispus un asemenea transfer?

Din conținutul art. 73 alin. (1) CM rezultă că în cazul apariției unei situații prevăzute de art. 104 alin. (2) lit. a) şi b) CM, angajatorul poate schimba temporar (prin transfer provizoriu), pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii sa­lariatului fără consimțământul acestuia şi fără operarea modifi­cărilor respective în contractul individual de muncă (CIM).

De remarcat că la situațiile prevăzute de art. 104 alin. (2) lit. a) şi b) CM ce permit angajatorului să schimbe temporar (acţiune ce conduce în fond la transferul provizoriu al salariatu­lui), pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii salariatului fără consimțământul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în CIM, se  raportează următoarele:
– efectuarea lucrărilor necesare pentru apărarea țării, pentru preîntâmpinarea unei avarii de producție ori pentru înlăturarea consecințelor unei avarii de producție sau a unei calamități naturale

– efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situații care ar putea periclita buna funcționare a serviciilor de aproviziona­re cu apă şi energie electrică, de canalizare, poştale, de teleco­municaţii şi informatica, a cailor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport în comun, a instalațiilor de distribuire a combusti­bilului, a unităţilor medico-sanitare.

Totodată, art. 73 alin. (2) CM prevede că în cazul imposibilităţii prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator (conform CIM) şi în scopul protejării securităţii şi sănătăţii salariatului în perioada situaţiilor excepţionale le­gate de declararea stării de urgenţă (inclusiv, în perioada stărilor de urgenţă declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 şi Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022) de asediu şi de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcție de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin motivat, schimbarea temporară (acțiune ce conduce în esență la transferul provizoriu al salariatului în limitele perioadei situației excepționale declarate) a locului de muncă a salariatului cu prestarea muncii la domiciliu(art.290-292 CM) sau de la distanță (art. 2921 – 2925 CM) fără operarea modificărilor respective în CIM. Ordinul vizat se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice

Category: Întrebări RO