MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În perioada concediului de odihnă, pentru care mi s-a calculat şi am primit indemnizația, mi s-a acordat concediul medical. Vă rog să-mi spuneţi, cum poate fi folosit concediul anual în cazul în care, acesta se suprapune parţial cu concediul medical şi dacă se recalculează sau nu, indemnizația de concediu în asemenea caz?

Acordarea anuală a concediului de odihnă constituie o garanţie pentru salariat. Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic.

În acelaşi timp, legislaţia prevede cazuri excepţionale în care, concediul de odihnă anual poate fi amânat sau prelungit și anume, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 118 din Codul muncii concediul de odihnă anual plătit poate fi amânat sau prelungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege.

În această ordine de idei, art. 118, alin. (6) din Codul muncii dispune că, durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amâna pe perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiaşi an calendaristic.

Astfel, legislaţia prevede două modalităţi de folosire ulterioară a concediului de odihnă anual nefolosit parţial (în caz de suprapunere parţială a acestuia cu concediul medical) şi anume:

-amânarea părţii nefolosite a concediului anual, în baza cererii scrise a salariatului, pe perioada convenită prin acordul scris în cadrul aceluiaşi an calendaristic, adică până la 31 decembrie al
anului curent;

-prelungirea concediului de odihnă anual acordat, în baza cererii scrise a salariatului, cu numărul de zile indicate în certificatul de concediu medical (ce au coincis cu concediul anual).

Pornind de la dispoziţiile art. 118 alin. (6) din Codul muncii, penru amânarea părţii nefolosite a concediului de odihnă anual în caz de suprapunere a acestuia cu concediul medical este necesară perfectarea/prezentarea a trei acte juridice şi anume:

*depunerea cererii scrise a salariatului pe numele angajatorului privitor la amânarea părţii nefolosite a concediului de odihnă anual acordat;

*anexarea copiei certificatului de concediu medical la cererea scrisă a salariatului pe numele angajatorului privind amânarea părții nefolosite a concediului de odihnă anual acordat;

*emiterea ordinului angajatorului despre satisfacerea cererii scrise a salariatului referitor la amânarea părţii nefolosite a concediului de odihnă anual acordat.

Recalcularea indemnizației de concediu, primite anterior de către salariat (achitată cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu conform art. 117 alin. (3) din Codul muncii), în legătură cu amânarea părţii nefolosite a concediului anual acordat nu este prevăzută de legislaţia muncii.

Deci, zilele părţii nefolosite a concediului de odihnă anual acordat în urma survenirii concediului medical nu se vor recalcula, deoarece ele sunt deja calculate şi achitate salariatului, la plecarea lui în concediul anual conform art. 117 alin. (3) din Codul muncii.

Astfel, în legătură cu survenirea concediului medical în timpul derulării concediului de odihnă anual, partea nefolosită a concediului anual poate fi amânată prin acordul în scris al părţilor contractante şi utilizată de salariat (fără plată suplimentară) în perioada ce a rămas până la sfârşitul anului calendaristic.