MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Un salariat prezentându-și demisia, i-a solicitat angajatorului copia deciziei privind încetarea raporturilor de muncă. La rândul său, angajatorul i-a solicitat salariatului să depună o cerere prin care să solicite documentul dorit. Salariatul însă a refuzat să facă acest lucru. Este obligat angajatorul să îi elibereze solicitantului copia deciziei de demisie neavând în acest sens cererea lui informă scrisă?

Din cuprinsul normei art. 81 alin. (3) CM decurge că contractul individual de muncă (CIM) încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărârii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepţia cazului în care salariatul nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.).

Totodată art. 93 lit. b) CM prevede că salariatul are dreptul de a avea acces liber şi gratuit la datele sale personale, inclusiv dreptul la copie de pe orice act juridic care conţine datele sale personale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prin urmare, salariatul al cărui CIM a încetat în legătură cu demisia sa conform art. 85 CM este în drept să solicite şi să primească de la fostul său angajator copia deciziei privind eliberarea lui din lucru.

Solicitarea de către fostul salariat a copiei deciziei privind demisionarea lui se face, de regulă, în baza unei cereri atât scrise, cât şi în baza unei cereri expuse verbal.

Depunerea obligatorie doar a unei cereri scrise privitor la solicitarea de către fostul salariat a copiei ordinului privind încetarea CIM cu acesta – nu este stipulată expres de normele
legislaţiei muncii în vigoare.

Totodată, e de menţionat că potrivit art. 65 alin. (2) CM depunerea obligatorie a unei cereri scrise din partea salariatului este prevăzută în cazul solicitării copiei de pe ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) de angajare a acestuia, pe care angajatorul este obligat să o elibereze şi legalizeze în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.

La fel, depunerea obligatorie de către salariat a unei cereri scrise este stipulată în cazul solicitării certificatului cu privire la munca în cadrul unităţii respective conform art. 67 CM, pe care angajatorul este obligat să-l elibereze gratuit salariatului în termen de 3 zile lucrătoare.

Aşadar, angajatorul trebuie să-i elibereze solicitantului copia deciziei privind demisia sa, atât în baza unei cereri scrise (depunerea căreia nu este obligatorie), cât şi în temeiul unei cereri expuse verbal (care în cazul dat a fost deja înaintată angajatorului).