MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Margareta Strestian: „Am fost alături de angajaţii loviţi de avalanşa restructurărilor din domeniul gazelor”

Anul trecut, au avut loc aproape 20 de congrese ale sindicatelor de ramură din ţară. Lucră­rile acestora s-au încheiat cu adoptarea unor programe, rezoluţii care vizau obiectivele pe care şi le-au propus să le atingă până la convocarea congreselor ordinare. A trecut deja un an de zile şi noi, colaboratorii de la redacția VP, ne-am gândit să inaugurăm o nouă pagină, „La un an de la Congres”, unde vom insera materiale şi vă vom informa despre felul cum sunt executate programele adoptate de către forurile precedente ale sindicatelor de profil.

Interviul cu Margareta Strestian, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, este primul din şirul de materiale la această rubrică.

 

– Dnă Strestian, alegerea dvs. în calitate de preşedin­te al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energe­tice a fost un final cu sur­priză pentru Congresul VI,  care a avut loc  acum un an de zile. 

– Haideţi să pornim de la faptul că mişcarea sindicală pentru mine, la momentul respectiv, nu repre­zenta un fel de terra incognita. Încă în anul 2000, fusesem aleasă în funcția de preşedinte al organi­zaţiei sindicale primare de la în­treprinderea „Ialoveni Gaz”, după care am executat două mandate de preşedinte al Consiliului de Femei în cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice. Aşa că mem­brii sindicatului de ramură mă cu­noşteau de ceva vreme, avuseseră timp suficient pentru a afla că sunt o persoană care munceşte pentru a obţine rezultate clare, convingă­toare, ceea ce i-a şi îndemnat să mă aleagă în calitate de preşedinte al federaţiei, un lider sindical care cu­noaşte detaliat și profund proble­mele membrilor de sindicat.

– Deci, a trecut un an de zile de la desfăşurarea ultimu­lui congres, a fost ales un nou lider al sindicatului de ramură. Care a fost impac­tul acestor două evenimente asupra activităţii federa­ţiei? Ce s-a schimbat între timp? 

–  Mai întâi de toate, am elaborat şi adoptat o serie de acte ce regle­mentează activitatea federaţiei, a organizaţiilor sindicale primare, a Consiliului General al federației, a Biroului Executiv, un șir de regula­mente privind organizarea diverse­lor concursuri la nivelul sindicatu­lui de ramură.

Noua conducere a federaţiei s-a concentrat în mod prioritar pe as­pectele ce ţin de apărarea dreptu­rilor şi intereselor membrilor de sindicat în contextul avalanşei de reorganizări, restructurări care s-au derulat în sistemul de gaze al ţării. În legătură cu implementa­rea Pachetului III Energetic, care presupune divizarea operatorilor de pe piaţa de gaze în două catego­rii: furnizori şi distribuitori, toate întreprinderile de gaze din ţară au fost împărţite după acest criteriu.

Ca urmare a procedurii de re­organizare, s-au produs disponi­bilizări în masă ale unor categorii de salariați. Doar la întreprinderea „Chişinău–Gaz” au fost preavizaţi peste 200 de salariaţi, după ce lucrările de colectare a datelor de pe contoare au fost preluate prin contract de către o companie de ou­tsourcing, care are doar 100 de an­gajaţi. Pentru apărarea drepturilor legale ale angajaţilor care urmau să fie disponibilizaţi, federaţia a iniţiat negocieri cu agentul economic pri­vind soarta acestor oameni. După câteva runde de tratative, am sem­nat un proces verbal, prin care an­gajaţilor incluşi pe lista disponibili­zărilor li s-au oferit garanţii sporite, îndeosebi în ce priveşte angajarea la un alt loc de muncă și oferirea a două zile libere pe săptămână, pen­tru căutarea unui loc de muncă.

Din păcate, nu doar membri simpli de sindicat au nimerit în lis­ta reducerilor statelor de personal, dar și unii preşedinţi de organizaţii sindicale primare. Aşa că federa­ţia a fost nevoită să se ridice şi în apărarea drepturilor, intereselor acestora. După runde repetate de negocieri cu angajatorii, ei au fost plasaţi în posturi vacante, astfel în­cât nici unul dintre ei nu a rămas fără loc de muncă.

– Congresul VI al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Re­surse Energetice a adoptat un pachet de rezoluţii. Una dintre ele vizează perfecta­rea sistemului educaţional la toate nivelurile sindicatu­lui de ramură. Cum decurge îndeplinirea acestora?

– În primul rând, am pornit de la elaborarea unui plan educaţional al federaţiei, care la momentul des­făşurării lucrărilor Congresului VI lipsea, bazându-ne pe planul educa­ţional şi strategia generală a CNSM. Am ţinut să îmbunătăţim conţinu­tul acestui document cu teme şi su­biecte sugerate de către membrii şi liderii de sindicat. Vreau să precizez că, după orice ciclu de instruire, noi realizăm sondaje cu implicarea par­ticipanţilor privind doleanţele lor în ceea ce priveşte perfecţionarea pro­cesului de studii. Pe parcursul anu­lui trecut, au fost desfășurate opt seminare educaționale pentru lide­rii de sindicat, Consiliul de Femei și cel de Tineret pe cele mai impor­tante, actuale teme. De exemplu, participantele la un seminar au so­licitat un ciclu de instruire privind securitatea şi sănătatea femeilor la locul de muncă. În scurt timp, a fost organizat un seminar în cadrul unei organizații sindicale pentru a răspunde acestei solicitări, unde a fost invitat un medic-ginecolog, care le-a explicat multe nuanţe pri­vind sănătatea mamei, a copilului, familiei, factorii psihoemoționali, care influenţează starea de sănăta­te a salariatelor. Au fost organiza­te două mese rotunde, prima fiind axată pe securitatea şi sănătatea muncii, care a avut loc chiar în aju­nul Zilei Mondiale a securităţii şi sănătăţii muncii, unde s-au discu­tat problemele cu care se confruntă angajaţii la locurile de muncă. De asemenea, au fost abordate ches­tiuni ce țin de îmbunătăţirea con­diţiilor de muncă pentru toate ca­tegoriile de salariaţi, asigurarea cu echipamente de protecţie individu­ale şi colective. La finele anului, am desfășurat un seminar, la care am participat în calitate de formator, unde am examinat cerințele privitor la evaluarea riscurilor ocupaționale la locul de muncă.În scopul infor­mării membrilor de sindicat, a fost inaugurată pagina web a federaţiei, în care plasăm ştirile despre toate evenimentele care au loc în cadrul sindicatului nostru. De asemenea, aceasta conţine rubrica întrebări şi răspunsuri. Tot aici, membrii de sindicat au posibilitatea să studieze statutul federaţiei, legislaţia mun­cii, precum şi cea privind drepturile sindicatelor şi multe altele.

 – Una dintre rezoluţiile Con­gresului VI prevedea susţi­nerea activităţii organizaţiei de tineret şi de femei din ca­drul federaţiei. Ce aţi reuşit să realizaţi între timp?

– Desigur, una dintre direcţiile prioritare ale activităţii noastre o constituie susţinerea pe toate că­ile a tinerei generaţii de sindica­lişti, atragerea persoanelor tinere în sindicat, protejarea drepturilor social-economice şi a intereselor angajaţilor tineri, acordarea de noi facilităţi sociale prin sistemul de parteneriat social, pregătirea con­tinuă a tinerilor lideri sindicali. Pe parcursul anului trecut, federaţia a delegat patru persoane tinere în două proiecte: „Şcoala proiectelor” şi „Şcoala sindicatelor”, finanţate de către sindicatele din Austria. La încheierea procesului de studii, acestea îşi vor prezenta propriile lucrări în faţa unei comisii compe­tente, alcătuită din reprezentanţii sindicatelor din Austria şi ai Insti­tutului Muncii.

Cât priveşte susţinerea activităţii Ligii femeilor din cadrul federaţiei noastre, ne concentrăm mai cu sea­mă pe chestiunile egalităţii de gen, pe problemele familiilor angajaţi­lor de la întreprinderi şi instituţii. Deoarece, soluţionând problemele ce țin de protecţia socială a feme­ilor, organizaţiile sindicale din ca­drul federaţiei noastre contribuie nu doar la asigurarea unui nivel de trai ridicat, ci şi exercită o influenţă considerabilă asupra evoluţiei soci­etăţii noastre, în ansamblu.

 – Ce a însemnat pentru dvs. personal calitatea de lider sindical al unui întreg sin­dicat de ramură?

– Mai multă responsabilitate, în­tărirea unor relații constructive cu partenerii de dezvoltare, formarea de noi concepții și strategii sindica­le și, nu în ultimul rând, colaborarea eficientă cu sindicatele naționale, de ramură și internaționale.

 

sursa: vocea.md