MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Împreună creăm viitorul

În perioada 15 – 16 iunie curent, s-au desfășurat lucrările Forumului Comisiei de Tineret din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE),  cu genericul   ”Împreună creăm viitorul”, la care au participat 35 de tineri sindicalişti din organizațiile sindicale membre.

    Programul Forumului a inclus diferite activităţi, unde tinerii au fost informați despre probleme social-economice cu care se confruntă tinerii salariaţi și au fost identificate soluţii. Evenimentul a avut loc recent la Institutul Muncii din capitală.

    Preşedintele FSCRE Margareta Strestian a salutat tinerii sindicalişti, care au venit din toate colţurile Republicii Moldova.

    Odată cu semnarea unei noi conven­ţii la nivel de ramură, în decembrie 2017, 18 organizaţii sindicale pri­mare din cele 20 existente au semnat noi contracte colec­tive de muncă la nivel de unitate. Un anunţ în acest sens a făcut preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică şi Resurse Energetice, doamna Marga­reta Strestian,  în cadrul Forumului tinerilor sindi­calişti al federaţiei. 

       Potrivit liderului sindical, aceste con­tracte colective de muncă la nivel de uni­tate prevăd facilităţi şi garanţii sociale, inclusiv pentru tinerii specialişti, mai bune decât cele prevăzute în Convenţia colecti­vă la nivel de ramură.  

61

       Totodată,  Margareta Strestian a sublini­at că noua Convenţie colectivă la nivel de branşă prevede pentru angajaţii din sfera gaze adaos la salariu, dacă acesta a lucrat în domeniu cel puţin trei ani, şi nu cinci ani, cum prevedea convenţia precedentă. „În cazul unei vechimi în muncă de cel pu­ţin trei ani, angajatul beneficiză de adaos de 5 la sută din salariul de bază sau tarifar. La ieșirea în concediu anual de odihnă, toţi salariaţii beneficiază de ajutor material”. 

      Actuala convenţie mai prevede facili­tăţi pentru mamele care au copii. Astfel, în prima şi ultima zi de şcoală, ele au zile libere din partea angajatorului. Totodată, mamelor li se acordă concediu anual de odihnă în perioada de vară, astfel ca ele să îşi poată petrece vacanţa împreună cu întreaga familie. Mamelor care au copii de până la 14 ani, li se oferă zile suplimentare la concediul anual de odihnă (unele con­tracte prevăd trei zile, iar altele – patru zile suplimentare).

      Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat că recent a fost apro­bată Legea privind ocuparea forţei de muncă, care conţine şi prevederi privind angajarea tinerilor. Liderul sindical a men­ţionat că rata şomajului în rândurile tine­rilor este de 2,5 ori mai mare decât în ge­neral pe ţară.

60

      Mai mulţi lideri sindicali ai organizaţii­lor de tineret de la întreprinderile din sfera gaze au prezentat proiecte pe care au reu­şit să le implementeze la unitate, ca urma­re a participării lor la Şcoala Sindicală din Moldova, ediţia a VI-a, anul 2018. 

    De exemplu, Tatiana Ilievici de la SRL „Chişinău-gaz” a prezentat proiectul „Con­diţiile bune de muncă, definitorii pentru rezultate înalte ale angajaţilor membri de sindicat”. Valoarea proiectului se estimea­ză la opt mii de lei, din care patru mii le-a alocat administraţia SRL „Chişinău-gaz”, iar celelalte patru mii de lei – comitetul sindical de la întreprindere.

    „Am efectuat un chestionar, la care mulţi salariaţi au cerut amplasarea unor dispo­zitive pentru încălzirea hranei. „Chişinău-gaz” are opt subdiviziuni, fiecare dintre ele avea frigider, spații pentru luarea mesei, dar nu şi aparataje pentru a încălzi mân­carea. Ca urmare a realizării proiectului, la cele opt subdiviziuni au fost procurate şi instalate opt cuptoare cu microunde”.    

     Au mai prezentat proiecte Mihaela Gangan, SA „Moldovagaz”, Olga Șișcova, SRL „Chișinău-gaz”, Artem Slobodeniuc, SRL „Orhei-gaz”, Svetlana Matan, SRL „Taraclia-gaz”, Anton Breichin, SRL „Edineț-gaz”.

3735

 

      În cadrul forumului, Ilona Josan, ma­gistru în drept, i-a informat pe tinerii sin­dicalişti despre conceptul contractului in­dividual de muncă şi despre modificările operate în acest document. Lectorul de la USM a vorbit şi despre prevederile legisla­ţiei muncii privind transferul în altă funcție şi deplasarea în interes de serviciu.

       În a doua parte a forumului, tinerii sin­dicalişti din industria chimică şi gaze au participat la un training de dezvoltare per­sonală cu tema „Carisma umană”. Cezara Abramihin, doctor în economie şi magis­tru în psihologie, a vorbit despre trăsătu­rile şi avantajele oamenilor carismatici şi despre ce trebuie să facă un tânăr ca să fie popular şi carismatic.

       Drept rezultat, tinerii au înțeles cît de importantă este implicarea lor în soluționarea problemelor existente, despre faptul că relațiile dintre sindicate și tineri trebuie să fie reciproce și constructive și că o problemă individuală se poate transforma în una colectivă dacă nu este soluționată la timp, prin acțiuni solidare.

      În a doua zi a Forumului, tinerii sindicalişti au plecat în excursie în or.Iași, pentru a vizita monumentele istorice, locuri frumoase și pitorești.

Iasi

      La final, participanții  au mulțumit Federației pentru suținerea acordată în organizarea acestui Forum și au apreciat pozitiv organizarea,  exprimîndu-și mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de activitate.