MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicatele pledează pentru aplicarea unui mecanism de susținere directă a lucrătorilor care și-au pierdut sursele de venit în pandemie

Pandemia a condus la reducerea activității economice și, ca consecință, forța de muncă a avut de suferit prin: pierderea locurilor de muncă; sistarea muncii; reducerea timpului de muncă; și în final pierderea surselor de venit pentru întreținere. În aceste condiții este necesar aplicarea unui mecanism de susținere directă a lucrătorilor în cazul în care și-au pierdut sursele de venit. Despre aceasta se arată într-un raport cu privire la impactul pandemiei asupra pieței muncii din Republica Moldova, prezentat de către Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cadrul celei de-a 7-a întruniri a Platformei Societății Civile RM-UE, care s-a desfășurat online în perioada 30-31 martie 2021.

La lucrările acestei întruniri au participat reprezentanți ai Parlamentului European, Comisiei Europene, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova și a mai multor organizații non-guvernamentale din Republica Moldova. Părțile au analizat impactul pandemiei COVID-19 asupra dezvoltării socio-economice a Moldovei, acțiunile de sprijinire a exportului de produse de origine animală din Republica Moldova către UE, starea actuală a pieței muncii în Republica Moldova și politicile de piață a muncii puse în aplicare pentru abordarea impactului pandemiei COVID-19, măsuri și oportunități de redresare economică, digitalizarea serviciilor de asistență medicală.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a prezentat un raport amplu despre consecințele negative ale pandemiei asupra forței de muncă, evoluția salariilor în condițiile pandemice, modificarea și completarea unor acte legislative în materia drepturilor și intereselor de muncă ale salariaților pe parcursul anului 2020, situația în domeniul securității și sănătății în muncă pe parcursul anului trecut, realizarea dialogului social în perioada pandemiei. Totodată, au fost prezentate mai multe propuneri cu privire la impactul pandemiei cu COVID-19 asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova care vor fi incluse în Declarația Platformei Societății Civile RM-UE. Raportul “Impactul pandemiei asupra pieței muncii din Republica Moldova” poate fi accesat aici.

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, pandemia de coronavirus COVID-19 a afectat într-o proporție mai mare populația feminină în comparație cu cea masculină, fiind necesar de a fi elaborat un mecanism de susținere a mamelor cu copii în cazul sistării activității instituțiilor de învățămînt. De asemenea, pandemia a afectat într-o proporție mai mare populația tînără. Pentru a menține tinerii pe piața muncii internă este necesar de a promova și susține pe larg deschiderea afacerilor proprii și a include tinerii în programe de recalificare și de formare profesională.

Deși creșterea reală a salariului în anul 2020 față de anul 2019 a fost de 6,2 la sută, fiind înregistrate creșteri salariale în mai multe sectoare, sindicatele solicită în continuare majorarea salariului minim pînă la minimul de existență pentru populația în vîrstă aptă de muncă, deoarece salariul minim nu corespunde necesităților minime ale angajaților, fiind necesară creșterea salariului minim pînă la 50-60% din salariul mediu pe economie, așa cum stabilește Carta Socială Europeană (revizuită) ratificată de țara noastră.

O altă chestiune semnalată de Sainciuc se referă la faptul că pînă în prezent nu este soluționată problema plății sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. Partenerii sociali urmează să revină la încheierea unei convenții la nivel național care ar reglementa plata sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

CNSM, întru sporirea drepturilor și garanțiilor social-economice și de muncă ale salariaților, a insistat pe parcursul a multor ani la ratificarea Convenţiei OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională. Legislativul, pe 4 martie 2021, a aprobat în lectura finală proiectul de lege pentru ratificarea Convenției menționate. Convenţia OIM nr. 161/1985 este documentul de bază privind dezvoltarea şi organizarea serviciilor de sănătate ocupaţională de bază pentru angajaţii din diferite ramuri ale economiei naţionale.

Conform raportului  “Impactul pandemiei asupra pieței muncii din Republica Moldova”, în contextul situației epidemiologice este iminentă menținerea unui dialog social funcțional. Deși, restricțiile impuse au stopat pentru o perioadă activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, începînd cu august 2020 ședințele acesteia au fost reluate, membrii Comisiei naționale întrunindu-se în 4 ședințe, fiind puse în discuție situația privind securitatea și sănătatea în muncă, efectele și impactul Legii sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, mersul implementării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în ramurile economiei naționale și stabilirea noii mărimi a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, două proiecte de Convenții colective (nivel național), precum și alte subiecte importante.

În propunerile CNSM pentru Declarația Platformei Societății Civile RM-UE se menționează că, Confederația pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 156/1981 privind lucrătorii cu responsabilități familiale. CNSM subliniază că în condițiile actuale de pandemie, este necesară menținerea ritmului de creștere a salariilor și neadmiterea acumulării restanțelor la plata acestora.

Alte propuneri se referă la stabilirea, în cazul lichidării unităţii sau reducerii de personal, a unui termen de preavizare diferit (mai mare) pentru salariaţii cu posibilităţi mai reduse de angajare, şi anume, pentru salariaţii cu dizabilităţi, salariaţii care li-au mai rămas puţin timp pînă la pensionare şi altele; reglementarea în Codul muncii a numărului de încheieri succesive a contractului individual de muncă pe durată determinată, pentru a transpune în mod real şi eficient în legislaţia naţională clauza nr. 5 din Directiva nr. 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul–cadru cu privire la munca pe durată determinată; urgentarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a registrului electronic al salariaților pentru sectorul real al economiei; stabilirea unor garanţii mai avantajoase pentru salariaţii aflaţi în şomaj tehnic sau staţionare; reglementarea dreptului preferenţial la angajare a salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate.

Totodată, CNSM subliniază necesitatea fortificării capacităților instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii; elaborarea și adoptarea documentelor normative ce ar asigura transpunerea Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională; acordarea suportului necesar în vederea implementării directivelor UE ce se referă la securitatea și sănătatea în muncă; eficientizarea dialogului social printr-o comunicare mai largă, inclusiv în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Sursa: www.sindicate.md