MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Consiliului General s-au întrunit în cadrul forumului cu genericul „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”

În perioada 20-23 octombrie 2021, membrii Consiliului General al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), au participat în cadrul  I-ei ediții a Forumului cu genericul: „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”, care s-a desfășurat în conformitate cu  Planul de activitate al Consiliului General, pentru anul 2021 și obiectivele Strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII al Federației, pentru anii 2020 – 2025.

Activitatea respectivă de instruire și informare continuă a liderilor de sindicat, a avut drept scop, de a dezvolta competențele profesionale și de a evalua cunoștințele participanților în domeniul securității si sănătății în muncă, legislației muncii și a unor aspecte organizatorice  și de comunicare eficientă în activitatea liderului sindical.

În conformitate cu agenda Forumului, liderii sindicali au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus: în prima zi – Masa rotundă „Aspecte din Legislația SSM”;  în a doua zi -Training „Legislația Muncii”, în ziua a treia Atelier de lucru- „Aspecte în activitatea liderului de sindicat„.

 Deschiderea oficială a Forumului a fost lansată de președinta FSCRE, dna. Margareta Strestian.

În discursul său președinta FSCRE a subliniat aportul sindicatelor și partenerilor sociali în buna organizare a măsurilor de securitate a salariaților în perioada  crizei pandemice determinate de virusul Covid-19, care au asigurat un ansamblu de măsuri în scopul asigurării condițiilor de lucru, apărarea vieții sănătății și integrității salariaților, susținerea financiară a membrilor de sindicat, care au fost infectați și a familiilor acestora.

Securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.  Acest ansamblu prevede un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucru din organizațiile membre. Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în  domeniul SSM trebuie șă fie instruiți în domeniul SSM șă cunoască ansamblu de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă,  eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

În baza analizei accidentelor de muncă, care s-au produs în ramură în 9 luni a anului 2021, rezultă că acestea s-au produs atît din cauza nerespectării cerințelor SSM din partea angajaților , cît și din cauza angajatorilor, care conform legislației sunt obligați să ia măsurile necesare corespunzătoare, pentru ca lucrările specifice cu risc sporit să fie executate de salariați atestați corespunzător, instruiți privind cerințele SSM, echipați cu mijloace de protecție individuale și colective, luînd în considerație natura activităților. 

Totodată dna  M. Strestian a menționat că starea de alertă în sectorul energetic poate afecta și condițiile de muncă și activitate a salariaților, membri de sindicat din ramură.  Rolul sindicatelor în perioada de pandemie și criză energetică va fi orientat la protecția socială, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, informare și instruirea continuă a liderilor și activului sindical.  

Liderii de sindicat au fost informați despre procesul de  negocieri pentru încheierea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2025, care a fost elaborat cu menținerea garanțiilor prevăzute de Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021, cu suplinirea de noi garanții suplimentare și completări, ce corespund legislației muncii actuale și a fost discutat cu membrii Comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel ramural) în cadrul ședinței din 24.09.2021.

Concomitent, președinta FSCRE sa referit și la principalele obiective trasate în Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru anii 2021-2024, între Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizația Internațională a Muncii.

Unul din subiectele de bază actuale în cadrul discuțiilor la Masa rotundă:  „Aspecte din Legislația SSM”, moderată de dna. Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, au fost vizate subiecte ce țin de:

  • Cadrul juridic în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM. Actele normative în domeniul SSM;
  • Accidentele de muncă. Comunicarea, cercetarea și raportarea accidentele de muncă. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară, contravențională, penală și materială;
  • Managementul activității în domeniul SSM. Politicile statului și cele sindicale în domeniul SSM. Organizarea și desfășurarea activităților de protecție și prevenire la locul de muncă. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM. Cerințe minime de pregătire în domeniul SSM. Constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM.

Informarea corectă a salariaților de către responsabilul  întreprinderii  de SSM, precum și respectarea actelor normative din  domeniul SSM,  oferă  siguranța necesară și prevenirea accidentelor de muncă precum și bolile cauzate de specificul activității acestora.

În scopul acordării ajutorului metodologic FSCRE a elaborat broșura „Culegere de acte legislative și normative privind securitatea și sănătatea în muncă în vigoare la 1 octombrie 2021”, care a fost distribuită  liderilor sindicali a OSP, specialiștilor în domeniul SSM din filialele și sectoarele organizațiilor membre.

Aspectele Legislației Muncii au fost abordate dna.  Ilona Josanu, lector universitar USM, magistru în Drept, care a  informat participanții forumului despre: Contractul individual de muncă: garanții la angajare, conținut, clauze specifice: mobilitatea, confidențialitatea. Fișa postului; Protecția datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de muncă; Modificarea temporară a contractului individual de muncă.

În cadrul activității, participanții  au analizat diverse studii de caz și împreună au identificat soluții la problemele legate de raporturile de muncă dintre salariați și angajator, deasemenea au fost antrenați în cadrul unor sesiuni teoretico – practice  cu exerciții de aplicare axate pe modificările CIM dictate de efectele pandemiei COVID-19, munca la distanță și munca la domiciliu, schimbarea temporară a locului de muncă a salariatului; staționarea. Prevenirea problemelor și situațiilor de conflict la acest capitol.

Potrivit formatorului rolul sindicatului în procesul de soluționare a situațiilor conflictuale devine tot mai important, deoarece părțile au posibilitatea să convină mai repede și mai productiv asupra unei soluții reciproc acceptabile, preferând instrumentul parteneriatului social decât instanța de judecată.

Participanții au adresat întrebări și au consemnat necesitatea cunoașterii legislației muncii și a modificărilor recente, pentru a evita,  gestiona și soluționa conflictele care pot apărea în cadrul OSP.

La rîndul său dna. Viorica Ursu, psiholog clinician, psihoterapeut,  în cadrul atelierului de lucru „Aspecte în activitatea liderului de sindicat„ a abordat tehnici de comunicare și arta oratorică, conflictele individuale și colective de muncă, precum și metodele de mediere și soluționare a acestora în cadrul a trei module: Arta oratorică în activitatea liderului sindical; Relevanța comunicării în activitatea liderului sindical; Climatul social-psihologic în colectivele de muncă, emoții și comportamente în conflictul organizațional.

În viziunea sa climatul social – psihologic în colectivele de muncă depinde în mare măsură de performanța si buna pregătire a liderului sindical. Formatorul le-a recomandat participanților la forum cele mai avansate strategii, tehnici și tactici de desfășurare a procesului de negocieri colective din perspectiva atingerii unor obiective reale, în vederea protecției intereselor, drepturilor salariaților – membri de sindicat și a subliniat că pentru a poseda o forță de convingere și a negocia cu succes unele revendicări în favoarea membrilor de sindicat liderii trebuie să cunoască procesul unei comunicări eficiente și  abilități de convingere constructive.

La finele activității  participanților forumului  le-au fost înmînate Certificate de participare.

 Ultima parte a Forumului a cuprins  un program cultural prin vizitarea și depunerea de flori în memoria celor căzuți în timpul operațiunii Iași-Chișinău din anul 1944, la Complexul Memorial de importanță istorico – națională „Capul de pod Șerpeni” .

Participanții forumului  au menționat actualitatea și utilitatea informației  prezentate de formatori și au afirmat că astfel de activități, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiență liderilor OSP.

Lucrările Forumului s-au desfășurat cu  respectarea strictă a normelor și masurilor de prevenire a infecției cu COVID – 19, stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

Instruirea și informarea continuă a liderilor și activului sindical rămîne a fi  una din obiectivele strategice de bază ale FSCRE.