MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Convenția Colectivă

Federația Sindicatelor   

Lucrătorilor din Industria Chimică și

Resurse Energetice din Republica Moldova

 Consiliul de Administrație

 al Societății pe Acțiuni Moldo-Rusa

"Moldovagaz"

                                              

CONVENȚIA COLECTIVĂ

 

(nivel ramural) pentru anii 2018-2021

încheiată între Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă  „Moldovagaz”

și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

 

 

Remis
la Ministerul Sănătății Muncii 
și Protecției Sociale
al Republicii Moldova
la 13 decembrie 2017
Nr.de intrare 01-5678

 

CAPITOLUL I
Principii generale

Art. 1 Prezenta convenţie colectivă (în continuare Convenția) se încheie între Societatea pe acţiuni moldo-rusă “Moldovagaz” și întreprinderile de gaze din sistemul SA “Moldovagaz” (conform Anexei) (în continuare Administraţia) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, conform Codului Muncii al Republicii Moldova, Legii Sindicatelor, Convenţiei OIM nr.98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă.

Art. 2 Prezenta Convenţie stabileşte raporturile de muncă şi sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, garanţii ale sindicatelor, precum şi alte angajamente reciproce ale salariaţilor şi administraţiei.

Art.3 Sub incidenţa Convenţiei cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Convenţia în numele lor, precum şi salariaţii şi angajatorii, care au aderat la Convenţie după încheierea acesteia.

        Salariaţii ce nu sunt membri de sindicat, la solicitarea scrisă, pot beneficia de garanţiile stipulate în prezenta Convenţie doar în cazul în care vor achita lunar organului sindical de la unitate 1% din salariu tarifar/de funcţie în modul stabilit de art. 390 din Codul muncii al Republicii Moldova.

Art.4 La încheierea Convenţiei părţile semnatare sunt libere şi egale în negocierea clauzelor şi răspund în faţa legii pentru încălcarea lor.

Art.5 Contractele colective de muncă la nivel de unitate economică se încheie conform art. 30 al Codului Muncii al Republicii Moldova şi nu pot conţine clauze, care ar leza drepturile salariaţilor, prevăzute de lege şi de convenţiile colective.

Art.6 Părţile au convenit că, în cazurile, când legislaţia Republicii Moldova şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, stabilesc condiţii mai avantajoase, de soluţionare a problemelor social-economice, decât cele din prezenta convenţie, atunci sunt în vigoare normele prevăzute de legislaţie şi convenţiile internaţionale.

Art.7 Normele şi garanţiile prevăzute în prezenta convenţie sunt obligatorii în calitate de minimale la încheierea contractelor colective la întreprinderi. În contractele colective ale întreprinderilor pot fi preconizate garanţii mai avantajoase decât în prezenta convenţie.

Art.8 Administraţia va adopta hotărâri, care vizează interesele social-economice ale angajaţilor cu acordul sindicatelor.

Art.9 În perioada de valabilitate a Convenţiei cu condiţia respectării acesteia, FSCRE se abţine de la declanşarea şi organizarea măsurilor de protest.

Art.10 Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa salariaţilor prevederile acestei Convenţii.

 

CAPITOLUL II
Încheierea, modificarea şi desfacerea
contractelor individuale de muncă

Art.1 Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă de către părțile raportului juridic de muncă pe o durată de timp nedeterminată cu respectarea condițiilor stipulate în Codul Muncii.

Art.2 Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie numai în cazurile în care relaţiile de muncă nu pot fi stabilite pe o durată nedeterminată, ţinîndu-se cont de caracterul muncii viitoare, de condiţiile în care va fi executată această muncă sau de interesele salariatului în baza articolului 55 al Codului muncii.

      Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor și garanțiilor prevăzute pentru salariații angajați pe durată nedeterminată.

      Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, prin constatarea făcută de organul competent care exercită controlul de stat asupra respectării actelor legislative și a altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.

Art.3 Angajarea se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase etc.

Art.4 La negocierea contractului individual de muncă, la solicitare, salariatul poate fi asistat de liderul sindical. În acest caz, liderul sindical se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiei.

      Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

      Angajatorul se obligă să explice viitorului angajat clauzele şi conţinutul contractului individual de muncă, până la semnarea acestuia.

      La semnare, rubricile contractului trebuie să fie completate integral.

      Parte integrantă a contractului individual de muncă este fişa postului, care este prezentată viitorului angajat înainte de semnarea contractului.

      Modificarea contractului individual de muncă se face doar printr-un acord suplimentar semnat de părţi care se anexează şi este parte integrantă la contract.

      Ordinul /dispoziţia/ emis de către angajator, ce modifică sau completează prevederile contractului individual de muncă este adus la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în decurs de trei zile lucrătoare.

Art.5 Contractul individual de muncă îşi poate suspenda efectele numai în cazurile prevăzute de art.76, 77 şi art.78 a Codului muncii.

Art.6 În perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă conform art.77 lit.c) a Codului muncii.

Art.7 Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa administraţiei pe motive ce nu sunt prevăzute de legislaţie.

 

CAPITOLUL III
Utilizarea forţei de muncă şi formarea profesională

Art.1 Părţile se obligă să mențină un echilibru între interesele angajatorului și a salariaților în cazul unor reorganizări și optimizări la realizarea măsurilor legate de reducerea numărului sau a statelor de personal, să examineze şi să soluţioneze situaţiile de conflict rezultate în urma disponibilizării salariaţilor.

Art.2 Reorganizarea sau lichidarea întreprinderii şi a subdiviziunilor structurale, staţionarea totală sau parţială a procesului de producţie din iniţiativa administraţiei, acţiuni ce conduc la reducerea în masă a locurilor de muncă, se admit numai cu opinia consultativă, cu cel puţin trei luni înainte de data declanşării lor, a FSCRE şi negocierii în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor.

      Se stabilesc drept criterii de reducere în masă a locurilor de muncă în cadrul întreprinderii, concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de:

a)  cel puțin 30% din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 10 pînă la 49 de persoane;

b)  cel puțin 15 salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 50 pînă la 99 de persoane;

c)  cel puțin 15 % din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați de la 100 pînă la 249 de persoane;

d)  cel puțin 40 salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrati de la 250 pînă la 399 de persoane;

e)  cel puțin 10 % din salariați, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadrați mai mult de 400 de persoane.

      Se consideră reducere în masă a locurilor de muncă, concedierea cumulativă pe parcursul a 90 de zile a, cel puțin, 30% de salariați din numărul total de angajați cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaților angajați în întreprindere.

      Angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1), lit. g) si i) din Codul Muncii, va informa în scris Agenția de ocupare a forței de muncă și organul sindical din unitate și din ramură.

     Organul sindical din cadrul întreprinderii va acorda suportul necesar angajatorului și salariaților care cad sub incidența reducerii, în vederea realizării procedurilor ce țin de concediere și posibila reangajare.

      Întreprinderea în care аu avut loc concedieri în masă și care, după о perioadă de timp își reia activitatea, are obligația, in conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să informeze salariații concediați despre reangajare, aceștia urmînd să se prezinte la unitate în termen de 15 zile calendaristice de la data informării.

Art.3 În cazul disponibilizării  salariaţilor, cărora până la vârsta de pensionare stabilită conform legislaţiei le-a rămas 2 ani, cu consimţămîntul administraţiei şi a reprezentantului  salariaţilor, acestora li se plăteşte, în funcţie de posibilităţi, din contul agenţilor economici, lunar, mijloace în mărimea pensiei de bătrâneţe sau diferenţa dintre ajutorul de şomaj şi salariul mediu al salariatului până la atingerea vârstei de pensionare.

Art.4 Formarea profesională a salariaţilor şi activiştilor sindicali în interesul unităţii economice se face din contul acesteia. Pentru formarea profesională se alocă anual, conform art. 213 din Codul muncii, mijloace financiare în mărime de cel puţin 2% din fondul de salarizare.

Art.5 Necesarul de forţă de muncă, cît şi necesitatea de formare şi perfecţionare profesională, identificarea posturilor pentru care este necesară calificarea, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face în comun cu sindicatele.

     În caz de necesitate a se organiza formarea profesională și ridicarea nivelului de calificare pentru persoanele revenite din concediul de maternitate sau concediu de îngrijire a copilului, în conformitate cu contractul colectiv.

Art.6 Părţile au convenit să depună eforturi pentru a preveni apariţia conflictelor colective de muncă la nivel de întreprindere.

 

CAPITOLUL IV
Obligaţiile de bază ale salariaţilor

Art.1 Salariaţii sunt obligaţi:
a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de muncă;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte cerinţele regulamentului intern al unităţii şi să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat de angajator;   

d) să respecte disciplina muncii;
e) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi cu angajatorul;

f) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi;

g) să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
h) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi;
i) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului.

j) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.

Art.2 Salariatul, pe durata contractului individual de muncă şi timp de 2 ani după încetarea acestuia, nu va divulga date şi informaţii de care a luat cunoştinţă în perioada executării contractului individual de muncă.

Art.3 Pentru încălcarea obligaţiilor de serviciu, angajatorul are dreptul să aplice salariatului sancţiunile disciplinare prevăzute de art.206 al Codului Muncii.

Art.4 Persoana sancţionată nu poate fi lipsită de plăţile de stimulare stabilite conform art.137 al Codului Muncii.

         În interiorul termenului de validitatea a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica doar stimulările prevăzute de art.203 al Codului Muncii.

 

CAPITOLUL V
Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Art.1 Durata normală a zilei de lucru a angajaţilor este de 8 ore şi nu poate depăşi 40 ore pe săptămână. În dependenţă de condiţiile şi specificul procesului de producţie în contractele colective poate fi stabilită o altă durată a zilei de muncă, precum şi evidenţa sumară a timpului de lucru.

      Durata normală a timpului de muncă include:

– timpul destinat igienei personale în cazul muncilor insalubre, cu durata stabilită în regulamentul intern al unităţii sau în contractul colectiv de muncă;
– timpul destinat îmbrăcării şi dezbrăcării echipamentului individual de protecţie, cu durata stabilită în regulamentul intern al unităţii sau în contractul colectiv de muncă;

– pregătirea locului de muncă pentru  începerea activităţii;

– îndeplinirea obligaţiilor de muncă;

– refacerea capacităţii de muncă în timpul programului de muncă în legătură cu condiţiile climaterice deosebite, eforturi  fizice şi alţi factori, care se stabilesc în actele normative ale unităţii, în  contractele colective sau individuale de muncă;

– timpul staţionării în aşteptarea dispoziţiei despre începutul activităţii;

– timpul aflării la unitate în cazul  deplasării organizate la locul de muncă.

Art.2 La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii (au program neîntrerupt), nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, se va organiza lucrul în schimburi cu durata maximă de 12 ore (lista ocupaţiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore este prevăzută de anexa la Convenţia Colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004).

Art.3 Durata programului zilnic de muncă (al schimbului), timpul începerii şi terminării lucrului, pauza de masă de cel puţin 30 de minute  se stabilesc prin regulamentul intern în fiecare întreprindere cu consultarea organului sindical, se aprobă prin ordinul angajatorului şi se anexează la contractul colectiv de muncă al unităţii economice.

      La unităţile cu flux continuu, durata pauzei de masă se include în timpul de muncă doar pentru profesiile (funcţiile) şi lucrările cu regim de muncă neîntrerupt.

     Durata pauzei de masă se va include în timpul de muncă şi pentru salariaţii care activează la alte unităţi decât cele cu flux continuu, dacă specificul muncii acestor salariaţi face necesară prezenţa lor permanentă la locul de muncă (paznici, garda de corp, recepţionişti etc.). Lista acestor profesii (funcţii) şi activităţi se aprobă prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern al unităţii.

Art.4 Angajatorul este obligat să acorde femeilor însărcinate timp liber pentru trecerea examenelor medicale prenatale, care se include în timpul de muncă.

Art.5 La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta munca în afara orelor de program în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această limită, cu acordul organului sindical, poate fi extinsă până la 240 de ore.

Art.6 Durata concediului minimal anual plătit garantat se stabileşte de 28 zile calendaristice.

      La durata minimală de 28 zile, se adaugă concediile suplimentare prevăzute de lege şi negociate prin contractul colectiv de muncă.

      În durata concediului de odihnă anual nu se includ zilele de sărbătoare prevăzute de art.111 a Codului Muncii.

     Programarea concediilor de odihnă anuale se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor şi este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pentru salariat. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.

     Angajatorul este obligat să prevină salariatul, în formă scrisă, despre data începerii concediului de odihnă anual cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte.

    În cazul amânării concediului de odihnă anual în legătură cu aflarea salariatului în concediu medical, îndeplinirea de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege, angajatorul şi salariatul vor conveni asupra unei noi perioade de acordare a acestuia.

Art.7 Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia că una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.

      Concediul de odihnă anual va fi planificat astfel ca, minim o dată la 3 ani sa coincidă cu sezonul estival.

      Soţii, care lucrează în aceeaşi unitate, au dreptul la concediu în aceeaşi perioadă.

Art.8 Concediul suplimentar se acordă muncitorilor care activează în:                

–    condiţii foarte nocive şi foarte grele – 8 zile;

 • condiţii nocive şi grele – 7 zile;
 • condiţii normale – 6 zile;
 • persoanelor care activează la deservire şi persoanelor care prestează servicii auxiliare – 2 zile.

Art.9 Conducătorii, managerii, funcţionarii şi specialiştii cu caracter de lucru emoţional, intelectual şi de răspundere beneficiază de concediu suplimentar plătit de 7 zile calendaristice.

Art.10 Din motive familiale salariatul are dreptul, la concediu suplimentar plătit conform salariului tarifar (salariul funcţiei) în următoarele cazuri şi limite:

 • căsătorie –4 zile lucrătoare;
 • căsătoria copiilor –3 zile lucrătoare;
 • înfierea copilului –2 zile lucrătoare;
 • decesul (soţului, soţiei, copiilor, tatălui, mamei, fratelui, surorii, buneilor, părintelui soţului/soţiei, fratelui soţului/soţiei, surorii soţului/soţiei) –3 zile lucrătoare;
 • salariaţii, care au copii în clasele 1 şi a 2 – prima zi a începutului anului şcolar și 1 zi la sfirșitul anului școlar;
 • încorporarea membrului familiei în armată – 1 zi lucrătoare.

      Concediul menţionat se acordă  din data indicată în cerere, în timpul survenirii evenimentului, cu prezentarea ulterioară a actelor ce confirmă evenimentul şi nu poate fi transferat în altă perioadă.

Art. 11  Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la două tipuri de concedii paternale;

–   cu o durată de 3 zile calendaristice, cu menţinerea salariului mediu, conform    art. 11Convenţia Colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004, achitat din contul angajatorului;

–  cu durata de 14 zile calendaristice, beneficiind de o indemnizaţie care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă şi care este achitat din fondul de asigurări sociale.

      Concediile paternale se acordă în primele 56 de zile de la naşterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului cu anexarea certificatului de naştere al copilului.

Art.12 Salariaţilor care  au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice .

      În cazul când ambii părinţi activează în cadrul unei și aceleaşi întreprinderi, concediul de odihnă suplimentar se acordă doar unui singur părinte.

Art.13 – Atît concediul parţial plătit, cât şi cel suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pot fi solicitate şi folosite integral sau pe părţi, în baza unei cereri scrise a salariatului, în orice timp, până când copilul împlineşte vîrsta de 3 şi, respectiv, 4 ani.

      În această perioadă, salariatul poate pleca în concediu sau reveni la serviciu ori de cîte ori are nevoie şi poate  beneficia,  în conformitate cu art.97 din Codul muncii, de timp de muncă parţial.

      În cazul în care salariatul aflat în unul dintre concediile pentru îngrijirea copilului doreşte să reânceapă munca înainte de expirarea termenului concediului, acesta va informa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, angajatorul în scris despre intenţia sa.

 

CAPITOLUL VI
Organizarea muncii şi salarizarea

Art.1 Pentru munca prestată în condiţiile contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, care cuprinde salariul tarifar de bază, coeficientul de complexitate, adaosurile şi sporurile la salariu de bază, premiile şi alte plăţi de stimulare.

      Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar la nivel de unitate– în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură, ţinându-se cont de coeficientul de complexitate de 1,35 pentru întreprinderile din sistemul gaze, conform legislaţiei în vigoare.

      În rezultatul majorării salariului tarifar pentru prima categorie de calificare nu se permite micşorarea categoriilor de salarizare deja existente pentru toate categoriile de salariaţi.

Art.2 Dacă salariul tarifar al lucrătorului din luna curentă, din motive ce nu depind de el, e mai redus decât salariul minimal (conform profesiei, funcţiei, calificării), administraţia acordă sporul respectiv.

Art.3 Sporurile ce se acordă:

– pentru munca prestată în condiţii nocive, grele şi periculoase nu pot fi mai mici decât 25 la sută din salariu tarifar/ de funcţie;

– pentru munca prestată în program de noapte (între orele 22.00 – 06.00) se       stabileşte un adaos în mărime nu mai mic de 0,5 din salariul tarifar (salariul    

     funcţiei) pe unitate de timp stabilit salariatului;

– pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte spor nu mai mic decât 50 la sută din salariul tarifar (al funcţiei), cu condiţia îndeplinirii  obligaţiilor de muncă pentru funcţia de bază;

– munca prestată în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare va fi retribuită conform Codului Muncii al Republicii Moldova;

–   pentru munca neîntreruptă în ramura de gaze se stabileşte un spor lunar la salariul de funcţie:      

     de la 1 la 5 ani – 5% ; de la 5 la 10 ani – 10% ; de la 10 la 20 ani – 15% şi mai mult de 20 ani  – 20%;

– pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă a salariatului temporar absent, se stabileşte spor nu mai mic decât 50 la sută din salariul tarifar/ de funcţie a salariatului absent;

– conducătorilor de brigadă (de echipă) din rîndurile muncitorilor, care nu sînt scutiţi de lucrul lor de bază, pentru conducerea brigăzii (echipei)  – pînă la 15 la sută din salariul tarifar/de funcţie, în cazul conducerii unei brigăzi cu un efectiv de pînă la 10 salariaţi, şi în mărime de pînă la 25 la sută – pentru conducerea unei brigăzi cu un efectiv de peste 10 salariaţi. Pentru şefii de echipă – în mărime de 50 la sută din cuantumul procentual al sporului stabilit pentru brigadier.

Art.4 La concediul anual fiecărui salariat i se acordă un ajutor material pentru întremarea sănătăţii în mărimea stabilită în contractele colective la nivel de unitate economică, dar nu mai mic decît un salariu tarifar de bază, cu condiția ca concediul anual să fie nu mai mic de 14 zile calendaristice.

      În ajunul sărbătorii Ziua Profesională, salariaților care activează în ramură nu mai puțin de 1 an și efectiv prestează munca în întreprindere (contract individual de muncă al cărora nu este suspendat) li se acordă ajutor material în mărimea stabilită în contractele colective la nivel de unitate economică, dar nu mai mic decît un salariu tarifar de bază.

      În baza rezultatelor obţinute în muncă și în cazul existenței posibilităților financiare la întreprindere, salariaților li se acordă premii și alte plăți de stimulare, în conformitate cu Regulamentul de salarizare aprobat de organul de conducere competent.

      La nașterea copilului, unuia dintre parinți, ce activeaza în întreprindere, la prezentarea actelor ce confirmă evenimentul, i se acordă ajutor material, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere.

      Salariatului i se acordă ajutor material în cazul decesului rudelor (soțului, soției, copiilor, tatălui, mamei), la prezentarea actelor ce confirmă evenimentul, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere.

      În cazul decesului salariatului, a acorda ajutor material membrilor familiei, în mărimea stabilită în contractul colectiv la nivel de întreprindere, dar nu mai puțin decît un salariu tarifar la momentul survenirii evenimentului cu prezentarea ulterioară a actelor ce confirmă evenimentul. 

      Pentru angajaţii ce activează în întreprindere mai puţin de 1 an, prin contractele colective de muncă, se pot stabili condiţii speciale de acordare a ajutoarelor materiale.

     Salariații care se află în concediul parțial plătit de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, și efectiv nu prestează munca în întreprindere nu beneficiază de plata salariului, ajutoarelor materiale, cît și a altor premii, plăți de stimulare și compensare.

Art.5 Angajatorul este în drept să asigure transportul tur-retur sau restituirea cheltuielilor de transport a salariaţilor ce prestează munca în schimbul de noapte, în tură continuă sau munca suplimentară în orele de noapte.

Art.6 Angajatorul este în drept să asigure sau să restituie cheltuielile pentru hrana salariaţilor. Suma dată nu va fi mai mică decât limita per angajat, stabilită de legislaţie.

Art.7  Plata salariilor se efectuează  periodic în zilele de lucru  stabilite în contractul colectiv de muncă, conform Codului Muncii.

        Plata pentru perioada concediului de odihnă anual se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

      Persoanele cu funcţii de răspundere, vinovate de neachitarea la timp a salariilor şi care admit utilizarea mijloacelor financiare destinate salarizării în alte scopuri, poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL VII
Securitatea şi sănătatea în muncă

      Părţile se obligă prin încheierea contractelor colective de muncă, în unităţile economice, să asigure realizarea măsurilor privind ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi aducerea lor în corespundere cu cerinţele stabilite de Codul Muncii, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi alte acte normative.

      Vor elabora şi perfecţiona cadrul normativ la întreprinderi privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.

      În acest scop conducătorii unităţilor economice:

Art.1 Alocă anual pentru  îndeplinirea planului de măsuri, vizând ameliorarea condiţiilor de muncă şi securităţii ei, resurse băneşti în mărimea stabilită de contractul colectiv la nivel de unitate.

Art.2 Vor efectua evaluarea riscurilor pentru securitate şi igienă la toate locurile de muncă, inclusiv şi a utilajului tehnologic şi vor elabora măsuri potrivite pentru prevenirea riscurilor.

Art.3 Organizează din contul mijloacelor proprii instruirea, reciclarea şi perfecţionarea în domeniul securității și sănătății muncii salariaților, împuterniciţilor sindicatelor pentru protecţia muncii și membrilor comitetului securității și sănătății.

Art.4   Vor asigura toţi angajaţii cu anexe speciale la locul de muncă (vestiare, camere de duș, lavuare, încăperi pentru odihnă, alimentaţie, încălzire, echipament special şi diverse dispozitive de protecţie, igiena personală a femeilor)  în corespundere cu normele stabilite şi întreţinerea lor în stare bună.

Art.5  Vor asigura distribuirea cu titlu gratuit către angajaţi a echipamentului special şi a altor dispozitive de protecţie, materiale igienice sanitare şi alimentaţie de protecţie, acordarea altor înlesniri şi compensaţii pentru lucrul în condiţii nefavorabile de muncă.

          Nomenclatorul de angajaţi, care au dreptul la primirea înlesnirilor şi compensaţiilor numite şi de alt fel, se stabileşte prin contractul colectiv al întreprinderii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.6  Vor efectua pe seama unităţii examinări medicale prealabile la încheierea contractului de muncă şi periodic pe parcursul termenului întreg de muncă al angajaţilor, care lucrează în condiţii de muncă nefavorabile pentru sănătate.

          În timpul examinării medicale, angajaţilor li se păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu. Refuzul angajatului de a trece examenul medical este calificat  drept  încălcare a disciplinei de muncă.

Art.7 Vor duce evidenţa timpului de muncă prestat în timp de noapte şi vor supune examenului medical din contul unităţii economice fiecare salariat, care într-o perioadă de 6 luni a lucrat în timp de noapte mai mult de 120 de ore.

Art.8 Munca suplimentară în timp de noapte se va admite numai în cazuri excepţionale de comun acord cu sindicatele şi se va retribui conform articolelor 157 şi 159 din Codul muncii.

Art.9 Părţile se pronunţă împotriva cumulării funcţiei de inginer în domeniul securităţii muncii cu alte funcţii.

Art.10 La întreprinderile cu un număr de cel puţin 300 de salariaţi, în cazul existenței posibilităților financiare la întreprindere, administraţia este în drept să asigure activitatea punctului medical.        

Art.11 Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii pentru femei şi tineri în vârstă de până la 18 ani la nivelul drepturilor reglementate de Codul Muncii în vigoare.

Art.12.1  La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vârstă de până la 10 ani sau copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială.

Art.12.2 Nu se admite, din iniţiativa  administraţiei, concedierea mamelor singure, care au copil de până la 14 ani sau copil cu dizabilităţi de până la 16 ani,  excepţie facând doar cazurile de lichidare totală a întreprinderii, când se admite concedierea cu plasare obligatorie în câmpul muncii.

Art.13 Vor asigura funcţionarea sistemului de management a securităţii şi sănătăţii în muncă conform recomandărilor OIM /ILO OSH 2001/.

Art.14 Pentru realizarea prevederilor legale, la nivelul unității se constituie comitetul pentru securitate și sănătate în muncă.

          Comitetul pentru securitate și sănătate în muncă se constituie, în baza principiului de paritate, din reprezentanți ai angajatorului și, respectiv, ai salariaților.

          Inițiator al constituirii comitetului de securitate și sănătate în muncă poate fi oricare dintre părți.

 

CAPITOLUL  VIII
Protecția socială a tinerilor salariați

Art.l În contextul Convenției date, la categoria tineri se atribuie salariații în vârstă de până la 35 de ani.

      Calitatea de tineri specialiști, conform legii, о dețin absolvenții instituțiilor de învățământ superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia.

Art.2 Angajatorul în colaborare cu organizațiile sindicale sunt în drept de a promova tinerii salariați prin:

– includerea în contractele colective a capitolului special pentru tineri;

– facilitarea activității tinerilor în întreprinderi, prin crearea comisiei pentru tineri;

– finansarea programelor de activități pentru tineri salariați și tineri specialiști;

– crearea condițiilor pentru formarea și creșterea profesională a tinerilor salariați prin:

 • obținerea studiilor superioare ( primare)
 • cursuri de recalificare
 • participarea la traininguri, seminare

– crearea condițiilor pentru organizarea odihnei active a tinerilor salariați, inclusiv pentru activități curativ-sportive.

Art.3 Angajatorul nu poate rezilia contractul individual de muncă cu tânărul specialist, în legatură cu reducerea numărului sau statelor de personal, în decursul unui an, din momentul semnării contractului individual de muncă.

 

CAPITOLUL IX
Garanţiile de activitate ale sindicatelor

Art.1 Administraţia îşi asumă obligaţia să respecte drepturile sindicatelor, prevăzute de statut, legislaţie şi de actele internaţionale.

Art.2  Administraţia nu poate aplica angajaţilor, aleşi în organele sindicale şi neeliberaţi de la locul de muncă de bază, sancţiuni disciplinare fără acordul preliminar, scris, al organului ai cărui membri sunt, iar preşedinţilor şi membrilor comitetelor sindicale de secţie fără acordul preliminar scris al comitetului sindical al întreprinderii. Preşedinţii comitetelor sindicale şi organizatorii sindicali nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare fără acordul preliminar scris al  Biroului Executiv al  FSCRE.

Art.3  Pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale membrii organelor sindicale elective, pe perioada participării la adunări sindicale, învăţământul sindical, seminare, congrese şi conferinţe convocate de sindicate, sunt eliberaţi de la locul de muncă de bază, cu menţinerea  salariului mediu.

Art.4  Administraţia îşi asumă obligaţia ca salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lor în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, să li se acorde locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia – un alt loc de muncă (funcţie) echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă unitate.

      Dacă nu există posibilitatea de acordare a locului de muncă corespunzător (funcţiei) administraţia (iar în cazul lichidării întreprinderii succesorului de drepturi), îşi asumă obligaţia să-i menţină angajatului salariul mediu pe perioada plasării în cîmpul muncii, însă nu mai puţin de 6 luni, iar în perioada instruirii  de recalificare – pe un termen de până la un an.

Art.5 Concedierea salariaţilor care au fost aleşi în organele sindicale, indiferent de faptul dacă au fost eliberaţi sau nu de la locul de muncă de bază, nu se admite timp de 2 ani după expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii sau de comitere de către salariaţii respectivi a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia în vigoare prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri concedierea se efectuează în temeiuri generale.

Art.6  Administraţia îşi asumă obligaţia să respecte regulamentul de transferare a cotizaţiilor de membru al sindicatului pe contul de decontare al organului sindical respectiv.  Reţinerea nemotivată a transferării cotizaţiilor de membru al sindicatului va fi considerată drept încălcarea drepturilor membrilor sindicatului.

Art.7 Administraţia, de comun acord cu comitetele sindicale, vor prevedea anual în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel puțin 0,15% din fondul de salarizare pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractele colective de muncă (nivel de unitate).

Art.8 Administraţia îşi asumă obligaţia să acorde gratuit organului sindical din unitate încăperi cu tot inventarul necesar, să pună la dispoziţia organului sindical mijloace de transport, mijloace de telecomunicaţii şi informaţionale necesare îndeplinirii sarcinilor statutare a organului sindical respectiv.

Art.9 La întreprinderile cu un număr de cel puţin 400 de membri de sindicat, salariul liderului de sindicat, eliberat din activitatea de bază a acestuia, se plăteşte din contul mijloacelor financiare ale unităţii economice.  Mărimea acestui salariu reprezintă obiectul de negociere, dar nu poate fi mai mic decât salariul avut la locul de muncă de bază până la alegerea în funcţie de lider sindical. Persoana în cauză beneficiază de aceleaşi  garanţii  de muncă şi sociale ca  şi ceilalţi salariaţi. 

Art.10 Administraţia va acorda sindicatelor ajutorul necesar la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negoceri colective în sistemul parteneriatului social.

Art.11 Membrilor organelor sindicale elective, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, li se acordă nu mai puţin de  4 ore de lucru pe săptămână pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, menţinându-se salariul mediu.

 

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale

Art.1 Părţile poartă răspundere pentru îndeplinirea strictă a obligaţiilor asumate. În cazul încălcării prezentei convenţii fiecare din părţi are dreptul de a cere convocarea comisiei de conciliere pentru soluţionarea situaţiei de conflict.

Art.2 Litigiile, în legătură cu negocierea, exercitarea, modificarea, suspendarea sau încetarea convenţiei colective, sunt litigii de muncă şi se soluţionează în conformitate cu art. 360 al Codului Muncii în vigoare.

Art.3   Controlul asupra îndeplinirii convenţie colective revine părţilor.

Art.4   Prezenta convenție intră în vigoare din data de 01.01.2018 și are efect juridic pînă la date de 31.12.2021.

      Clauzele convenţiei pot fi modificate pe parcursul executării ei în condiţiile legii, cu acordul părţilor. Cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării termenului convenţiei, părţile se obligă să negocieze o altă convenţie colectivă ori să prelungească aplicarea ei în aceleaşi  condiţii ori în altele convenite.

      Clauzele prezentei convenţii vor avea efecte şi după expirarea termenului, pentru care a fost încheiată, pînă la încheierea altei convenţii.

 

 

Перевод

 

 

Федерация Профсоюзов Работников Химических Отраслей Промышленности и Энергетических Ресурсов Республики Молдова

 

Правление

Молдавско-Российского Акционерного Общества  «Молдовагаз»

 

 

РАЗДЕЛ    I

Общие положения

Ст.1 Настоящее коллективное соглашение (далее Соглашение) заключёно между молдавско-российским акционерным обществом «Молдовагаз» и газовыми предприятиями из системы АО «Молдовагаз»     (в соответствии с Приложением) (далее Администрация) и Федерацией Профсоюзов Работников Химических Отраслей Промышленности и Энергетических Ресурсов Республики Молдова, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Молдова, Законом о профсоюзов, Конвенцией МОТ № 98/1949 о применении принципов права на организацию и заключение коллективных договоров.

Ст.2 Настоящее Соглашение устанавливает трудовые и социальные отношения, содержит положения об условиях труда, заработной платы, гарантии профсоюзов и другие взаимные обязательства работников и администрации.

Ст.3 Положение Соглашения распространяется на работников и работодателей, которые уполномочили своих представителей для участия в коллективных переговорах, разработке и заключении соглашения от их имени, и работников и работодателей, которые присоединились к Соглашению после его заключения.

      Работники, не являющиеся членами профсоюза, по письменному запросу, могут воспользоваться гарантиями, предусмотренными настоящим Соглашением, только в том случае, если они ежемесячно выплачивают первичной профсоюзной организации 1% от тарифного/должностного оклада в порядке, установленном ст. 390 Трудового кодекса Республики Молдова.

Ст.4 При заключении Соглашения стороны свободны и равны в ведении переговоров и отвечают перед законом за нарушение установленных в нем условий.

Ст.5 На уровне предприятия коллективные трудовые договора заключаются в соответствие со статьей 30 ТК РМ и не могут содержать условия, которые ограничивали бы права работников, предусмотренные законом и коллективными трудовыми соглашениями (национальный  и отраслевой уровни).

Ст.6 Стороны договорились, что, в тех случаях, когда законодательство Республики Молдова и Международные Конвенции, ратифицированные Республикой Молдова, предусматривают более выгодные условия  социально-экономических проблем, чем содержащиеся в данном Соглашении, приоритетом обладают законодательные нормы и Международные Конвенции.

Ст.7 Нормы и гарантии, предусмотренные настоящим соглашением, обязательны, в качестве минимальных, при заключении коллективных договоров на предприятиях. В коллективных договорах предприятий могут быть предусмотрены более выгодные  гарантии, чем в настоящем соглашении.

Ст.8 Все решения администрации, затрагивающие социально-экономические интересы трудящихся, принимаются совместно с профсоюзами.

Ст.9 На срок действия коллективного соглашения, с условием его выполнения, FSCRE воздерживается от инициирования и проведения акций протеста.

Ст.10 Стороны обязуются соблюдать и доводить до сведения работников положения настоящего Соглашения.       

 

РАЗДЕЛ II
Заключение, изменение и расторжение
индивидуальных трудовых договоров

Ст.1 Индивидуальный трудовой договор заключается в письменной форме сторонами трудового правового отношения, на неопределенный срок с соблюдением условий предусмотренных в Трудовом кодексе.

Ст.2 Индивидуальные трудовые договоры на определенный срок заключаются только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок, принимая во внимание характер предстоящей работы или условия, в которых будет выполняться эта работа, или интересы работника, на основаниях ст.55 ТК РМ.

      Запрещается заключение срочных индивидуальных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается индивидуальный трудовой договор на неопределенный срок.

      Индивидуальный трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии законных к тому оснований, установленных компетентным органом, осуществляющим государственный контроль за соблюдением законодательных актов и других нормативных актов в трудовой сфере, считается заключенным на неопределенный срок.

Ст.3 Прием на работу осуществляется с соблюдением основных прав граждан по принципам квалификации и профессиональной компетентности работников без учета национальности, пола, политических и религиозных убеждений и др.

Ст.4 По просьбе работника во время переговоров по заключению индивидуального трудового договора может присутствовать председатель профкома, который обязуется не оглашать сведения, затрагивающие интересы сторон.

        Индивидуальный трудовой договор  заключается в письменной форме в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.

        Работодатель обязан разъяснить, будущему сотруднику, условия и содержание индивидуального трудового договора, до его подписания.

        При подписание договора, все его разделы  должны быть заполнены.

        Частью индивидуального трудового договора является должностная инструкция, с которой будущий сотрудники, должен ознакомиться, прежде чем подписать договор.

       Индивидуальный трудовой договор может быть изменён только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

       Приказ/распоряжение/ работодателя, об изменениях или дополнениях в индивидуальном трудовом договоре, доводится до сведения работника под расписку, в срок до трёх рабочих дней.

Ст.5 Приостановление действия индивидуального трудового договора по соглашению сторон может иметь место только в случаях, предусмотренных статей 76, 77 и 78 ТК РМ.

Ст.6 Во время технического простоя предприятия, работникам выплачивается ежемесячно пособие которое не может составлять менее 50 процентов от их основной заработной платы, за исключением случаев приостановления индивидуального трудового договора в соответствии со статьей 77 п.c) Трудового кодекса.

Ст.7  Индивидуальный трудовой договор не может быть расторгнут по инициативе администрации за исключением случаев, предусмотренных ТК РМ.

     

РАЗДЕЛ III
Занятость трудоспособных работников
и профессиональная подготовка

Ст.1 Стороны обязуются поддерживать баланс между интересами работодателя и работников в случае реорганизации и оптимизации, в осуществлении мер связанных с сокращением численности или штата персонала, рассматривать и находить решение конфликтных ситуаций, вызванных с увольнениями работников.

Ст.2 Реорганизация или ликвидация предприятия, организации, учреждения и их структурных подразделений, полный или частичный простой производства по инициативе администрации, ведущие к массовому сокращению рабочих мест или ухудшению условий труда, допускаются лишь при условии предварительной консультации, не менее чем за три месяца до их объявления, с FSCRE и проведения с ними переговоров по соблюдению прав и  интересов работников.

Устанавливаются следующие критерии массового сокращения рабочих мест на предприятии в течение 30 календарных дней:

     a) не менее 30 % работников, если на предприятии работают от 10 до 49 работающих;

     b) не менее 15 работников, если на предприятии работают от 50 до 99 работающих;

     c) не менее 15 % работников, если на предприятии работают от 100 до 249 работающих;

     d) не менее 40 работников, если на предприятии работают от 250 до   

         399 работающих;

e) не менее 10 % работников, если на предприятии работают более 400  

    работающих.

      Массовым сокращением рабочих мест считается увольнение в течение 90 дней не менее 30% от общего числа работающих согласно индивидуальному трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, независимо от количества работающих на предприятии.

      В соответствии с пунктами g) и i) части (1) ст. 88 Трудового кодекса работодатель обязан уведомить в письменной форме агентство занятости населения, а также первичный и отраслевой профсоюз.

    Профсоюзный орган предприятия или представители работников обязаны оказать необходимую поддержку работодателю и работникам, подпадающим под действие настоящего Соглашения, в целях правильного осуществления процедур, связанных с увольнением и возможным трудоустройством.

     Предприятие, на котором имело место массовое сокращение рабочих мест и которое после определенного периода времени возобновляет свою работу, обязано, в соответствии с пунктом (5) статьи 11 Закона № 102-XV от 13.03.2003 о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы, уведомить высвобождаемых работников о трудоустройстве, которые должны явиться на данное предприятие в течение 15 календарных дней со дня их уведомления.

Ст.3 При увольнение работников, которым согласно действующему законодательству до пенсионного возраста  осталось 2 года, с согласия администрации и профсоюзного комитета, им по возможности, выплачивается ежемесячно, за счет экономических агентов средства в размере пенсии по старости до достижения ими пенсионного возраста или разница между пособием по безработице и средним заработком работника до достижения пенсионного возраста.

Ст.4  Профессиональная подготовка работников и профсоюзных активистов осуществляется за счет предприятия. Для этих целей, согласно ст. 213 ТК РМ, ежегодно выделяются денежные средства в размере не менее 2% от фонда заработной платы.

Ст.5 Потребность в рабочей силе, а также выявление необходимости в обучении и профессиональной подготовке, определение должностей, для которых требуется повышение квалификации, принятие годовой программы и контроль её реализации, осуществляется совместно с профсоюзами.

      Организовать при необходимости профессиональное обучение и повышение квалификации работникам, вернувшимся из отпуска по беременности и родам, из отпуска по уходу за ребенком, в соответствии с коллективным договором 

Ст.6  Стороны договорились прилагать усилия по предотвращению возникновения коллективных трудовых споров на уровне предприятия.

 

РАЗДЕЛ  IV
Основные    обязанности    работников

Ст.1 Работник обязан:
a) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,предусмотренные индивидуальным трудовым договором;

b) выполнять установленные нормы труда;
c) соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия и постоянно носить при себе персональное разрешение на допуск к рабочему месту, выданное работодателем;

d) соблюдать трудовую дисциплину;
e) проявлять недискриминационное поведение в отношениях с другими работниками и работодателем;

f) соблюдать право других работников на профессиональное достоинство;

g)соблюдать требования по охране здоровья и безопасности труда;
h) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
i) незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей или сохранности имущества работодателя;

j) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, коллективным трудовым договором и коллективными соглашениями.

Ст.2 Сотрудник, в сроке индивидуального трудового договора и в течение 2 лет после расторжения договора, не будет раскрывать данные и информацию, которые он узнал во время исполнения индивидуального трудового договора.

Ст.3 За нарушение трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять к работнику дисциплинарные взыскания, предусмотренные в ст.206 Трудового Кодекса.

Ст.4 Работник, к которому применено дисциплинарное взыскание, не может быть лишен стимулирующих выплат установленных в соответствие со ст.137 Трудового Кодекса.

      В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику, на которого оно наложено, не могут применяться только поощрения, предусмотренные ст.203 Трудового Кодекса.

 

РАЗДЕЛ  V
Рабочее время и время отдыха

Ст.1   Нормальная  продолжительность рабочего дня – 8 часов и не может превышать 40 часов в неделю. В зависимости от условий и специфики производственного процесса, в коллективных договорах может быть предусмотрена другая продолжительность рабочего дня, а также суммарный учет рабочего времени.

     Нормальная продолжительность рабочего времени включает:

– подготовку рабочего места для начала работы;

– выполнение производственных обязанностей;

– восстановление  трудоспособности в течение рабочего дня в связи с особыми погодными условиями, физическим напряжением и другими факторами, которые устанавливаются в нормативных актах предприятия, в коллективных или индивидуальных трудовых договорах;

– время простоя в ожидании объявления о начале работы;

– время нахождения на предприятии в случае организованного выезда на рабочее место;

– время, предназначенное для личной гигиены, в случае грязных работ, продолжительность которого установлена правилами внутреннего распорядка предприятия или коллективным трудовым договором;
– время, предназначенное для одевания и раздевания индивидуальных средств защиты, продолжительность которого установлена правилами внутреннего распорядка предприятия или коллективным трудовым договором.    

Ст.2 Для отдельных профессий, где согласно специфике производственного процесса (непрерывность работы) нельзя устанавливать нормальную продолжительность рабочего дня, применяется сменная работа с продолжительностью  каждой смены не более 12 часов (список професии, для которых разрешено ежедневное рабочее время продолжительностью 12 часов, изложено в Приложении к Коллективной конвенции (национальный уровень) № 2 от 9 июля 2004 года).

Ст.3 Начало и окончание рабочего дня, перерыв для отдыха и принятия питания, продолжительностью не менее 30 минут, устанавливаются правилами внутреннего распорядка, которые составляются  администрацией, согласовываются с профсоюзным комитетом и прилагаются к коллективному договору предприятия.

      На непрерывно действующих предприятиях время перерыва для питания включается в рабочее время только для профессий (должностей) и работ с непрерывным режимом труда.

       Продолжительность перерыва для питания включается в рабочее время и для работников, работающих на других предприятиях, помимо непрерывно действующих, если специфика работы требует их постоянного присутствия на рабочем месте (охранники, телохранители, приемщики и др.). Перечень этих профессий (должностей) и работ утверждается коллективным трудовым договором или правилами внутреннего распорядка предприятия.

Ст.4 Работодатель обязан предоставлять беременным женщинам свободное время для прохождения предродовых медицинских осмотров, которое включается в рабочее время.

Ст.5 Администрация имеет право привлекать работников к выполнению работ в сверхурочное время не более 120 часов для каждого работника в течение календарного года. В исключительных случаях продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена с согласия профсоюзного органа до 240 часов в течения календарного  года.

Ст.6 Минимальная  продолжительность ежегодного оплачиваемого гарантированного отпуска устанавливается в размере 28 календарных дней.

       К минимальному отпуску в 28 дней прибавляются дополнительные отпуска, предусмотренные законом и установленные коллективным договором предприятия.

       В продолжительность ежегодного отпуска не включаются праздничные дни, предусмотренные в ст. 111 Трудового Кодекса.

      График ежегодных оплачиваемых отпусков составляется работодателем по согласованию с представителями работников и является обязательным как для работодателя, так и для работника. При планировании ежегодных отпусков учитываются как пожелания работника, так и необходимость обеспечения нормального функционировании предприятия.

      Работодатель обязан письменно известить работника о дате начала ежегодного оплачиваемого отпуска не менее чем        за 14 календарных дней до его начала.
      В случае перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с нахождением работника в медицинском отпуске, исполнением им государственных обязанностей или в иных случаях, предусмотренных законом, работодатель и работник оговаривают новый период его предоставления

Ст.7   Отпуск может быть разделён на части по просьбе работника при условии, что одна из частей будет не менее 14 календарных дней.

             Ежегодный отпуск будет спланирован таким образом, что, по крайней мере, один раз в 3 года был в летнем периоде.

          Супруги, которые работают на одном предприятие, имеют право на отпуск в течение того же периода, в соответствии со ст. 8 Коллективного Соглашения  / национальный уровень / №. 2 от 09. 07. 04.

Ст.8  Дополнительный отпуск предоставляется:

 • рабочим занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями – 8 календарных дней;
 • рабочим занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями  – 7 дней;
 • рабочим занятых на работах с нормальными условиями – 6 дней;
 • работникам занятых в обслуживающих и вспомогательных службах – 2 дня.

Ст.9 Руководителям, менеджерам и служащим с интеллектуальной, повышенной психологической нагрузкой и ответственным характером работы предоставляется дополнительный отпуск 7 календарных дней.

Ст.10 Настоящим коллективным договором устанавливается, что работник имеет право, по предъявлении подтверждающих документов, на дополнительный оплачиваемый отпуск согласно тарифной ставке (должностного оклада) по следующим мотивам:

 • вступление в брак – 4 рабочих дня;
 • вступление в брак детей – 3 рабочих дня;
 • рождение или усыновление ребёнка – 2 рабочих дня;
 • смерть (мужа, детей, отца, матери, брата, сестры, родителя супруга/супруги, брата супруга/супруги, сестры супруга/супруги) – 3 рабочих дня;
 • работникам, имеющих детей школьного возраста 1 и 2 классов – 1 день в начале учебного года и 1 день в конце учебного года;
 • проводы в армию – один  рабочий день.

      Указанный отпуск предоставляется строго при наступлении события и не может быть перенесен на другое время. 

Ст.11 Отец новорожденного ребенка имеет право на отпуск по отцовству двух типов:

– продолжительностью 3 календарных дней с сохранением средней заработной платы, в соответствие со ст. 111 Коллективной конвенции (национальный уровень) № 2 от 9 июля 2004 года;

– продолжительностью 14 календарных дней с получением пособия  выплачиваемого из фонда социального страхования, которое не может быть меньше величины средней заработной платы за соответствующий период.

      Отпуск по отцовству предоставляется в течение первых 56 дней после рождения ребенка по письменному заявлению работника. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

Ст.12 Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет (или ребенка-инвалида) предоставляется ежегодный дополнительный   оплачиваемый   отпуск  продолжительностью 4-х календарных дня.

      Если оба родителя работают на одном и том же предприятии, дополнительный отпуск предоставляется только одному из родителей.

Ст.13 Как частично оплачиваемый отпуск, так и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, могут быть затребованы и использованы полностью или по частям, на основании письменного заявления работника, в любое время до достижения ребенком возраста трех лет, соответственно – четырёх лет. 

      В этот период работник может уйти в отпуск или вернуться на работу столько раз, сколько это ему будет необходимо, и   может воспользоваться в соответствии со ст. 97 Трудового кодекса правом на неполное рабочее время.
       В случае, когда работник, находящийся в одном из отпусков по уходу за ребенком, желает возобновить работу до истечения срока отпуска, он должен письменно известить работодателя о своем намерении не менее чем за 15 рабочих дней.

 
РАЗДЕЛ  VI
Организация и оплата труда

Ст.1 За работу, выполненную  согласно индивидуальному трудовому договору, работник имеет право на заработную плату в денежном выражении, которая состоит из основной тарифной ставки (зарплаты), коэффициента сложности, доплат и надбавок к основной зарплате, премий и других поощрительных выплат.

      Основная тарифная ставка для I квалификационного разряда определяется путем коллективных переговоров на отраслевом уровне и в размере, по меньшей мере, равном или превышающем гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе, устанавливае­мый ежегодно постановлением Правительства, а на уровне предприятия– в размере не ниже установленного на отраслевом уровне,    с учетом коэффициента сложности 1,35 предусмотренный действующим законодательством для предприятий газовой отрасли.

     При повышении основной тарифной ставки для I квалификационного разряда не допускается снижение существующих разрядов оплаты труда для всех категорий работников.

Ст.2 Если тарифная ставка работника за текущий месяц, по независимым от него причинам, меньше минимальной заработной платы (согласно профессии, должности, квалификации), администрация возмещает разницу.

Ст.3   Настоящим соглашением установлены следующее надбавки к основной тарифной ставке (зарплате):

–  за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях, не менее 25 процентов тарифной ставки (должностного оклада);

–  за работу в ночное время (с 22.00–6.00) устанавливается доплата в размере 0,5 от установленной работнику часовой тарифной ставки (должностного оклада);

– при совмещении профессий (должностей) выплачивается надбавка в размере не менее 0,5 от тарифной ставки (должностного оклада) замещаемого работника при условии выполнения своих обязанностей по основной должности или профессии;

– оплата сверхурочной работы в выходные и праздничные дни производится согласно ТК РМ;

– за непрерывную деятельность в газовой отрасли работнику выплачивается ежемесячная надбавка в следующих размерах:

от 1 до 5 лет – 5%; от 5 до 10 лет – 10%; от 10 до 20 лет – 15%; 20  и более   лет – 20%;

– за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, выплачивается надбавка в размере не менее 50 процентов от тарифной ставки (должностного оклада) отсутствующего работника;

– бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, за руководство бригадой (звеном) – до 15 % от основной заработной платы в случае руководства бригадой численностью до 10 рабочих и в размере до 25 %  за руководство бригадой численностью свыше 10 рабочих. Для звеньевых – в размере  50 % от величины надбавки в процентах, установленной для бригадира.

Ст.4 К ежегодному отпуску каждому работнику предоставляется материальная помощь для оздоровления, в размере предусмотренном коллективным договорам на уровне предприятия, но не ниже основной тарифной ставки работника, при условии, что ежегодный отпуск составляет не менее 14 календарных дней.

      В канун Профессионального праздника, работникам, работающим в отрасли не менее 1 года и фактически работающим на предприятии (индивидуальный трудовой договор который не приостановлен) предоставляется материальная помощь в размере предусмотренном коллективным договорам на уровне предприятия, но не ниже основной тарифной (должностной) ставки работника.

      По итогам результатов работы и в случае финансовых возможностей предприятия, работникам предоставляются премии и другие поощрительные выплаты, в соответствии с Положением о заработной плате, утвержденным компетентным органом управления.

     При рождении ребенка, одному из родителей работающему на предприятии, при предъявлении подтверждающих документов, предоставляется материальная помощь, в размере, установленном коллективным договором на уровне предприятия;

      Выплачивать материальную помощь работнику в случае смерти родственников (мужа, жены, детей, отца, матери), при предъявлении подтверждающих документов, в размере, установленном коллективным договором.

      В случае смерти работника, выплачивать материальную помощь членам семьи в размере установленном коллективным договором, но не менее чем тарифный оклад работника на данный момент, с последующим представлением документов, подтверждающих событие.

     Работникам, которые работают на предприятие менее одного года, коллективными договорами, могут быть установлены иные условия для предоставления материальной помощи.

      Работникам, которые находятся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и фактически не работающим на предприятии, не выплачивается заработная оплата, материальные пособия, премии и другие виды поощрении, а также компенсации.

Ст.5  Работодатель имеет право предоставлять транспорт или возместить транспортные расходы работникам, работающих в ночную смену, в непрерывном режиме или в ночное время.

Ст.6 Работодатель имеет право предоставить или возместить расходы на питание работников. Эта сумма не должна быть меньше лимита на одного работника, установленного законом.

Ст.7 Выплата заработной платы производится периодически в рабочие дни, оговоренные в коллективном договоре предприятия согласно ТК РМ.

       Оплата отпускных производится согласно действующему законодательству.

    На ответственных  лиц, виновных в несвоевременной выплате заработной платы и использующих эти средства на другие цели, налагается штраф в соответствии с действующим законодательством.

 

РАЗДЕЛ  VII
Охрана здоровья и безопасность труда

      Стороны гарантируют, путем заключения коллективных договоров на предприятиях, выполнение мер по созданию здоровых и безопасных условий труда и их приведению в соответствие с требованиями ТК РМ, Закона об охране здоровья и безопасности труда и других нормативных актов.

       Будут развивать, и совершенствовать  нормативную базу на предприятиях с целью внедрения требований Закона об охране здоровья и  безопасности труда.

       В этих целях руководители предприятий:

Ст.1 Ежегодно на выполнение плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда выделяют необходимые денежные средства.

Ст.2  Обследуют степень риска для безопасности и гигиены труда на всех рабочих местах, в том числе оборудования и технологии и разработают соответствующие меры по предотвращению рисков.

Ст.3 Организуют из собственных средств обучения, переподготовку и повышение квалификации в области охраны здоровья и безопасности труда работников, профсоюзным уполномоченным по охране труда и членом комитета по охране здоровья и безопасности труда.

Ст.4 Обеспечат всем работникам специальные разделы на рабочем месте (раздевалки, душевые, туалеты, комнаты отдыха, питание, отопление, специальное оборудование и различные защитные устройства, предметы личной гигиены для женщин) в соответствии с установленными правилами и их содержание  в хорошем состоянии.

Ст.5 Обеспечат бесплатное выделение работнику специального снаряжения и других защитных средств, гигиенических принадлежностей и специального питания, предоставление других льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных трудовых условиях.

      Список работников, имеющих право на вышеназванные и другие льготы и компенсации, включается в коллективный договор предприятия, согласно действующему законодательству.

Ст.6 Произведут за счёт администрации предварительные медицинские осмотры работников при заключении трудового договора и периодические осмотры на протяжении всего срока договора – для тех, кто работает в неблагоприятных для здоровья условиях труда.

      На время прохождения медицинского осмотра за  работниками сохраняется рабочее место (должность) и средняя заработная плата. Отказ работника от прохождения медосмотра квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины.

Ст.7 Организуют персональный учет работы в ночное время и каждый работник, который в течение 6 месяцев отработал в ночное время более 120 часов, направляется за счет предприятия на дополнительный медосмотр.

Ст.8 Сверхурочная работа в ночное время разрешается только в исключительных случаях по согласованию с комитетом профсоюза и оплачивается согласно ст.157 и 159 ТК РМ.

Ст.9 Стороны против совмещения должности инженера в области охраны здоровья и безопасности труда, с другими должностями.

Ст.10  На предприятиях с числом работающих не менее 300 человек администрация финансирует работу медпунктов.

Ст.11 Стороны обязуются соблюдать специальные нормы по защите труда женщин и лиц в возрасте до 18 лет, предусмотренные ТК РМ и другими нормативными актами.

Ст.12¹ По просьбе беременной женщины, работника, имеющего детей в возрасте до десяти лет или детей с ограниченными возможностями (в том числе находящихся под его опекой), или работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан установить для них неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.       

Ст.12² Не допускается увольнение по инициативе администрации одиноких матерей, у которых есть ребёнок в возрасте до 14 лет или ребёнок-инвалид в возрасте до 16 лет, кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Ст.13 Обеспечат функционирование системы управления безопасности и здоровья, в соответствии с рекомендациями МОТ / СУОТ 2001 /.

Ст.14 Для выполнения законодательства, на уровне предприятия создается комитет по охране здоровья и безопасности труда. Комитет по охране здоровья и безопасности труда создается на паритетной основе из представителей   работодателя и, соответственно, работников. Инициатором создания комитета по охране здоровья и безопасности труда может быть любая сторона.

 

РАЗДЕЛ VIII
Социальная защита молодых работников

Ст.1 В контексте данного Соглашения к категории молодёжи относятся работники в возрасте до 35 лет.

      Согласно законодательству к молодым специалистам относятся выпускники высшего, среднего специального или среднего профессионального учебного заведения в течение первых трех лет после его окончания.

Ст.2 Работодатели совместно с профсоюзными организациями в праве:

–     формировать в коллективных договорах специальный раздел по работе с молодежью;

–    содействовать   работе   молодых   работников   на   предприятиях,   создавая комиссии по работе с молодежью;

–    финансировать программы по работе с молодыми работниками и молодыми специалистами, с учетом финансовых возможностей предприятия;

–    создавать условия для повышения квалификации и профессионального роста молодых работников по следующим видам и формам подготовки:

 • получение первого высшего образования
 • профессиональная переподготовка
 • участие в тренингах, семинарах

–      создавать условия для организации активного отдыха молодых работников, в том числе для спортивно – оздоровительных мероприятий.

Ст.3 С момента заключения индивидуального трудового договора, в период одного года, работодатель не вправе расторгнуть с молодым специалистом индивидуальный трудовой договор по причинам, связанным с сокращением численности или штата работников.

 

РАЗДЕЛ IX
Гарантии деятельности профсоюзов

Cт.1 Администрация обязуется соблюдать права профсоюзов, предусмотренные их уставом, законодательством и международными актами.                                             

Ст.2 Администрация не вправе наказать работников, избранных в состав профсоюзных органов и не освобождённых от основной деятельности без предварительного согласования с органом, членами которого они являются, а  председатели и члены цеховых комитетов – без предварительного согласования с профкомом предприятия. Председатели профкомов и профсоюзные организаторы не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности  без предварительного письменного  согласия Федерации Профсоюзов.

Ст.3 Для выполнения общественных обязанностей в интересах членов профсоюза на время участия в профсоюзных собраниях, профсоюзном обучении, семинарах, съездах и конференциях, созываемых профсоюзами, участники, члены выборных органов освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной платы.

Ст.4 Администрация обязуется предоставлять работникам, избранным в профсоюзные органы, по истечению выборных полномочий, прежнее место работы (должность), а если оно отсутствует – другое место (должность) на том же предприятии или, с согласия работника – на другом.

      Если нет возможности предоставления соответствующего места работы (должности), администрация (а в случае ликвидации предприятия ее правопреемник) обязуется сохранить работнику среднюю заработную плату на период его трудоустройства, но не более 6 месяцев, а на период переподготовки – на срок до одного года.

Ст.5 Увольнение по инициативе администрации лиц, избранных в профсоюзные органы, не допускается в течение двух лет с момента истечения выборных полномочий, за исключением случаев полной ликвидации предприятия или совершения работником правонарушений, которые влекут за собой, согласно трудовому законодательству, его увольнение.

Ст.6 Администрация обязуется соблюдать положение о перечислении профсоюзных взносов на банковские счета соответствующих профсоюзных органов. Необоснованная задержка перечисления профсоюзных взносов будет квалифицирована  как нарушение прав членов профсоюза.

Ст.7 Администрация  совместно с профсоюзным комитетом ежегодно предусмотрят в смету расходов средства в размере не менее 0,15% от фонда оплаты труда для расходования в целях указанных в коллективном договоре (уровень предприятия).

Ст.8 Администрация обязуется предоставить профсоюзам бесплатно оборудованные помещения, транспортные средства, средства связи и другое имущество, необходимое для их деятельности.

Ст.9  На предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от их вида собственности и организационно-правовой формой (за исключением бюджетных учреждений), с числом членов профсоюза не менее 400 человек оплата труда профсоюзного лидера, освобождённого от основной деятельности, осуществляется за счёт предприятия. Размер этой заработной платы является объектом переговоров, но не может быть ниже зарплаты, получаемой на прежней основной должности. Указанное лицо пользуется теми же трудовыми и социальными гарантиями, что и остальные работники.

Ст.10 Администрация обязуется оказывать профсоюзам необходимую помощь в подготовке кадров, участвующих в процессе коллективных переговоров в системе социального партнерства.

Ст.11 Работникам, избранным в профсоюзные органы и не освобожденных от основной работы, для выполнения профсоюзных обязательств, предоставляется не менее 4-х рабочих часов в неделю, с сохранением среднемесячной зарплаты. 

 

РАЗДЕЛ X
Заключительные положения

Ст.1  При невыполнении взятых обязательств представители сторон несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В случае нарушения настоящего соглашения каждая из сторон в праве обратится в примирительную комиссию предприятия для разрешения конфликтной ситуации.

Ст.2 Споры, связанные с выполнением и изменением коллективного договора, приостановлением или прекращением его действия являются коллективными трудовыми спорами и разрешаются в порядке, установленном ст.360 ТК РМ.

Ст.3 Контроль за выполнение коллективного соглашения осуществляют стороны.

Ст.4  Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 2018 года и имеет юридическую силу до 31 декабря 2021 года.

      Условия Соглашения могут быть изменены в соответствии с законом, во время их выполнения, с согласия сторон. Не менее чем за 30 дней до истечения срока действия Соглашения стороны обязуются вести переговоры по заключению нового коллективного соглашения или продлению настоящего, на тех же условиях или других согласованных сторонами.

      Условия данного Соглашения остаются в силе и после истечения установленного срока действия, до заключения нового соглашения