MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În atenția președinților organizațiilor sindicale și a conducătorilor unităților economice

Pe platforma particip.gov.md a fost plasat Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Proiectul a fost elaborat în scopul de a reglementa organizarea muncii la distanță, de a permite salariaților și angajatorilor, în domeniile de activitate în care este posibil, de a încheia contracte individuale de muncă cu posibilitatea desfășurării muncii la distanță.

Totodată, proiectul va permite angajatorilor schimbarea temporară a locului de muncă fără acord suplimentar la contract, în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii, la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor.

În Proiect de lege se propune un Articol unic. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările ulterioare:

1. Articolul 73:
1) Alineatul unic devine alineatul (1);
2) Se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii, la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, calamităţilor naturale sau tehnogene, epidemiilor, pandemiilor, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.”

2. Se completează cu capitolul IX1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IX1
MUNCA LA DISTANȚĂ
Articolul 2921. Salariații cu munca la distanță
(1) Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate în care este posibilă desfăşurarea acesteia, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţine, în afara locului de muncă organizat de angajator, folosind inclusiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
(2) Salariații cu munca la distanță sunt salariații care au încheiat un contract individual de muncă care prevede posibilitatea prestării muncii la distanță sau au prevăzut această posibilitate printr-un acord suplimentar la contractul existent.
Articolul 2922. Principiile organizării muncii la distanță
(1) Salariatul cu munca la distanță se bucură de toate drepturile și garanțiile recunoscute prin lege, prin contractul colectiv de muncă sau alt act normativ la nivel de unitate aplicabil salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.
(2) Particularități privind munca la distanță pot fi prevăzute în contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, sau în regulamentul intern al unităţii, ori în alt act normativ la nivel de unitate.
Articolul 2923. Încheierea, modificarea și conținutul contractului individual de muncă privind munca la distanță
(1) Contractul individual de muncă privind munca la distanță se încheie şi se modifică în temeiurile generale prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.
(2) Contractul individual de muncă privind munca la distanță va conține, în afara clauzelor prevăzute la art. 49 din prezentul cod, următoarele clauze:
a) condițiile de prestare a muncii la distanță;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și modalitatea de realizare a controlului;
c) modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariatul cu munca la distanță;
d) condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță;
e) alte prevederi agreate de părți.
Articolul 2924. Organizarea securității și sănătății în muncă pentru salariații cu munca la distanță
Angajatorul va organiza securitatea şi sănătatea salariaților cu munca la distanță în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 precum şi ale altor acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii..

Articolul 2925. Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță
Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță are loc în temeiurile generale prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.”.

***

Pentru definitivarea proiectului menționat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită expunerea de sugestii pe marginea acestuia.
Data limită pentru comentarii: 22.05.2020

Detalii aici – http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7309