MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Informație

        Sindicatele din Moldova soli­cită, printr-o scrisoare ex­pediată recent premierului Ion Chicu, să fie urgentată aprobarea unui proiect de lege axat pe revenirea la un sistem de inspecţie a muncii integrat, exercitat de o sin­gură structură, și, odată cu aceasta, ajustarea legislației naţionale la convenţiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

          Sistemul respectiv presupune restabilirea atribuţiilor Inspec­toratului de Stat al Muncii de control în domeniul raporturilor de muncă şi în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă, în corespun­dere cu standardele internaţio­nale la care Republica Moldova este parte. Fiindcă nerespectarea standardelor în cauză periclitea­ză şi procesul de transpunere şi realizare a prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pe dimen­siunea asigurării securităţii şi să­nătăţii muncii.

          Astfel, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de situaţia la care s-a ajuns în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă din ţara noastră. Este cunoscut faptul că CNSM şi-a manifestat în permanență deza­cordul categoric faţă de diminu­area prevederilor legale ce vizea­ză supravegherea şi controlul de stat asupra respectării normelor legale axate pe dreptul muncii şi a pledat mereu pentru păstrarea în format integrat a sistemului de inspecție a muncii.

          În acest sens, sindicatele s-au adresat, în repetate rânduri, cu demersuri către Prim-ministrul Republicii Moldova, către preşe­dintele Parlamentului, în vederea eliminării contradicţiilor dintre legislaţia naţională şi prevederi­le convenţiilor OIM şi a restabi­lirii atribuţiilor şi competenţelor Inspectoratului de Stat al Mun­cii, conform cadrului legal exis­tent până la adoptarea Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de între­prinzător.

          Prevederile convenţiilor OIM indică expres că sistemul de in­specţie a muncii se află sub su­pravegherea şi controlul unei sin­gure autorităţi centrale.

          Comitetul de Experţi privind Aplicarea Convenţiilor şi Reco­mandărilor OIM (CEACR) din cadrul Biroului Internaţional al Muncii, în rapoartele sale  referi­toare la sistemul de inspecţie a muncii din Republica Moldova, a reiterat în mod constant faptul că restricţiile din Legea nr. 131/2012 sunt incompatibile cu cerinţele stipulate de Convenţia OIM nr. 81 privind inspecţia muncii în indus­trie şi comerţ şi Convenţia OIM nr. 129 privind inspecţia muncii în agricultură.

          Din aceste considerente, în Pla­nul de acţiuni al Guvernului pen­tru anii 2020-2023 a fost inclus drept obiectiv principal în dome­niul protecției sociale și ocrotirii sănătăţii consolidarea rolului In­spectoratului de Stat al Muncii în domeniul securității și sănătății la locul de muncă termenul de realizare martie 2020.

          Cu toate acestea, deși, încă în februarie 2020, CNSM a prezentat avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normati­ve, elaborat în scopul „abilitării Inspectoratului de Stat al Muncii cu funcțiile de control în dome­niul securității și sănătății în mun­că și în domeniul raporturilor de muncă […]”, precum și al aducerii cadrului legal naţional în confor­mitate cu convențiile OIM nr. 81 și nr. 129, ratificate de Republica Moldova, acest proiect, cu regret, nu a fost examinat de Guvern până acum.

          Datele statistice referitoare la accidentele grave şi mortale pro­duse la locul de muncă au servit şi rămân în continuare a fi un argument îngrijorător pentru  ur­gentarea armonizării cadrului le­gal naţional cu standardele OIM. Tergiversarea examinării şi adop­tării acestui proiect de lege înră­utăţeşte şi mai mult situaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

          Or, cercetarea accidentelor de muncă în mod superficial, neo­biectiv și neprofesionist, din ca­uza lipsei personalului calificat în cadrul unor autorități cu atribuții de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, conduce în ultimă instanță la prejudicierea de sume extrem de importante pentru salariați și pentru familiile aces­tora.

Sursa: 

Elena CARCHILAN  (șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor)