MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

ПРИЗЫВ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА «НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ »

       Мы, участники круглого стола по случаю Всемирного дня достойного труда «Новый социальный контракт для восстановления и устойчивости», с сожалением констатируем, что достойный труд в нашей стране по-прежнему остается невыполненной задачей, и применять его принципы намного сложнее в контексте пандемии COVID-19.

       Пандемия, затрагивающая здоровье населения, в то же время имеет разрушительные последствия, беспрецедентные для любой социально-экономической сферы, включая экономику страны в целом. Принятые ограничительные меры, в том числе глобальные для предотвращения распространения коронавируса нового типа, оказали влияние на все секторы национальной экономики, заставив малые и средние предприятия адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Во многих случаях экономические единицы прекращали свою деятельность, отправляли сотрудников в технический простой, применяли новые методы удаленной работы и во многих случаях снижали заработную плату сотрудников.

De - adminfscre

APELUL CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE A MUNCII DECENTE „UN NOU CONTRACT SOCIAL PENTRU REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ„

       Noi, participanții la masa rotundă cu prilejul Zilei Mondiale a Muncii Decente „Un nou contract social pentru redresare și reziliență”, constatăm, cu regret, că munca decentă la noi în țară continuă să fie un deziderat neîmplinit și este mult mai dificilă aplicarea principiilor acesteia în contextul declanșării pandemiei COVID-19.

      Pandemia, afectând sănătatea populației, are, concomitent, urmări devastatoare, fără precedent, pentru orice sferă social-economică, inclusiv pentru economia țării în ansamblu. Măsurile restrictive întreprinse, inclusiv la nivel global în vederea prevenirii răspândirii Coronavirusului de tip nou, au avut impact asupra tuturor sectoarelor economiei naționale, determinând întreprinderile mici și mijlocii să se adapteze la noile condiții de activitate. În foarte multe cazuri unitățile economice și-au sistat activitatea, au trimis salariații în șomaj tehnic, au adoptat noi metode de muncă de la distanță și în foarte multe cazuri au redus salariile angajaților.