MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

 

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului General FSCRE
nr. 1/3 din 21.05.2021

Regulamentul Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova

 1. Dispoziții generale

 

 1. Prezentul Regulament este întocmit în corespundere cu Statutul FSCRE (în continuare – Federaţia) şi reglementează modul de activitate al Consiliului General al Federaţiei (în continuare – Consiliul).
 2. Consiliul este organul decizional suprem, reprezentativ şi de conducere în perioada între Congrese.
 3. Consiliul activează în baza Statutului Federaţiei (prevederile art. 34-35), precum şi a prezentului Regulament.
 4. Consiliul poate crea comisii permanente sau provizorii, grupuri de lucru în vederea soluţionării problemelor ce ţin de activitatea sa.
 5. Consiliul tranșează toate cazurile neprevăzute de Statutul Federaţiei.

 

 1. Membrii Consiliului General

 

 1. Consiliul se constituie de către Congres în conformitate cu norma stabilita de acesta şi este compus din Președintele, Vicepreședinții Federației, membrii Biroului Executiv, președinții organizațiilor sindicale – membre.
 2. Membrii Consiliului sunt obligaţi să informeze permanent organizaţiile sindicale pe care le reprezintă despre Hotărârile adoptate la şedinţele Consiliului.
 3. Reprezentanţii organizaţiilor membre, îşi pierd calitatea de membru al Consiliului, la data adoptării deciziei de revocare a acestora de către organizaţia membră, în legătură cu încetarea calităţii de membru al Federaţiei a organizaţiei membre care l-a mandatat sau încetarea calităţii de membru de sindicat.

 

 • Atribuțiile Consiliului General

 

 1. Consiliul General are următoarele atribuții:
 2. convoacă Congresul Federației;
 3. stabilește norma de reprezentare a delegaților la Congresul Federației;
 4. aprobă proiectul Statutului Federației, modificările și completările aduse acestuia;
 5. stabilește numărul membrilor Biroului Executiv al Federației;
 6. alege/revocă și suplinește membrii Biroului Executiv al Federației;
 7. în perioada între Congrese, Consiliul General al Federației hotărăște asupra eliberării din funcție a Președintelui conform temeiurilor prevăzute de legislație;
 8. elaborează și aprobă modele de regulamente, instrucțiuni, alte acte normative, modificările și completările aduse acestora;
 9. examinează informații privind respectarea prevederilor Statutului;
 10. examinează rapoartele Comisiei de cenzori;
 11. decide referitor la afilierea organizației sindicale – membre;
 12. examinează și se pronunță asupra contestației cu privire la suspendare sau la excludere;
 13. adoptă hotărâri cu privire la afilierea la organizațiile internaționale (confederații);
 14. examinează petiții, adresări, cereri, demersuri, propuneri și contestații depuse de către organizațiile sindicale – membre;
 15. constituie comisia de Tineret și Femei, aprobă regulamentele lor și asigură coordonarea activității acestora;
 16. aprobă proiecte de documente, instrucțiuni și regulamente pentru Congresul Federației.
 17. deleagă atribuții către Biroul Executiv al Federației.

 

 1. Convocarea Consiliului General

 

 1. Consiliul General se convoacă de către Biroul Executiv ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.
 2. Hotărârea cu privire la data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului se adoptă de Biroul Executiv în conformitate cu planurile de activitate a Federaţiei şi a propunerilor organizaţiilor membre cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Hotărârea este adusă la cunoştinţă membrilor Consiliului General în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
 3. Consiliul General al Federației poate fi desfășurat și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică – conferințe video, e-mail, platforme de mesagerie electronică etc.
 4. Planul de pregătire a şedinţei Consiliului este întocmit de reprezentantul aparatului în probleme de organizare şi educaţie, coordonat cu specialiştii aparatului Federaţiei, ale căror chestiuni sunt puse în discuţie la şedinţă.
 5. Proiectele de Hotărîri şi materialele referitor la chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului se expediază membrilor Consiliului de către angajaţii Federaţiei, la indicaţia preşedintelui cel târziu cu 3 zile înainte de şedinţă.
 6. Proiectele ordinii de zi a şedinţei şi proiectele de hotărâri sunt examinate şi prezentate la şedinţa Consiliului din numele Biroului Executiv.
 7. Biroul Executiv aprobă devizul de cheltuieli pentru pregătirea şedinţei Consiliului.
 8. Amânarea sau anularea şedinţei Consiliului o poate hotărî în exclusivitate doar Biroul Executiv.
 9. Preşedinţii Comitetelor sindicale  asigură prezenţa reprezentanţilor invitaţi la şedinţele Consiliului.
 10. Membrului Consiliului i se eliberează de către Federaţie o legitimaţie-mandat care este valabilă până la expirarea împuternicirilor.
 11. Membrii Consiliului sunt obligaţi să fie prezenţi la şedinţele Consiliului, înregistrându-se în lista de prezenţă până la începutul şedinţei.
 12. Membrul Consiliului care nu poate fi prezent la şedinţă din diferite motive va anunţa în prealabil reprezentantul aparatului Federaţiei în probleme de organizare educaţie şi informare indicând motivul lipsei de la şedinţă. În cazul lipsei motivate a membrului Consiliului de la şedinţă, organul electiv al organizaţiei membre poate delega un alt reprezentant pentru participare la şedinţă fără drept de vot.
 13. La şedinţele Consiliului participă preşedintele Comisiei de Cenzori fără drept de vot, reprezentanţii aparatului Federaţiei precum şi preşedinţii Consiliilor de Femei şi Tineret, preşedinţii organizaţiilor sindicale primare, membrii de sindicat ai Federaţiei, reprezentanţi ai CNSM, reprezentanţi ai administraţiei publice, mass-media etc.

 

 1. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului General

 

 1. Consiliul General se consideră deliberativ, dacă la el participă cel puţin 2/3 din membrii Consiliului.
 2. Hotărîrile Consiliului General al Federației sunt adoptate cu votul a cel puțin 2/3 din membri săi.
 3. Şedinţele Consiliului General se desfăşoară în limba de stat a Republicii Moldova, cu asigurarea, după caz, a traducerii în alte limbi.
 4. Consiliul General formează organele de lucru ale şedinţei: prezidiul, secretariatul, după caz, comisia de votare, comisia pentru definitivarea proiectelor de hotărâri.
 5. Prezidiul este alcătuit, de regulă, din preşedintele, vicepreşedinţii Federaţiei şi alţi membri ai Consiliului General.

Prezidiul are următoarele atribuţii:

 1. a) conduce lucrările Consiliului General;
 2. b) asigură respectarea ordinii de zi adoptate şi a prezentului Regulament;
 3. c) coordonează activitatea organelor de lucru ale şedinţelor.
 4. Secretariatul:
 5. a) acumulează şi înregistrează solicitările de participare la dezbateri, propunerile, sesizările pe marginea chestiunilor puse în discuţie, precum şi amendamentele la proiectele de documente, pe care le remite prezidiului;
 6. b) înregistrează integral în scris lucrările Consiliului General;
 7. c) la solicitarea prezidiului, asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor solicitate de Consiliul General.
 8. Membri ai secretariatului sunt un angajat al aparatului FSCRE (din oficiu) şi 2 membri ai Consiliului.
 9. Comisia de numărare a voturilor:
 10. a) la solicitarea Prezidiului sau a membrilor Consiliului General, verifică cvorumul;
 11. b) numără voturile exprimate şi comunică rezultatul votării.
 12. Comisia pentru definitivarea proiectelor de hotărâri definitivează conţinutul acestora.
 13. În scopul eficientizării activităţii sale, Consiliul General poate constitui comisii. Comisiile formate de Consiliul General la prima lor şedinţă îşi aleg preşedintele şi secretarul.

Şedinţele comisiilor sunt deliberative în prezenţa majorităţii membrilor acestora. Hotărârile comisiilor se adoptă prin vot deschis cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. Hotărârile comisiilor poartă un caracter de recomandare.

 1. Orice membru al Consiliului are dreptul să participe în dezbateri. La aceeaşi chestiune, un membru al Consiliului General are dreptul la cuvânt o singură dată. Vorbitorul se va referi exclusiv la chestiunea discutată, respectând timpul rezervat conform Regulamentului de desfăşurare a şedinţei aprobat. În cazul în care vorbitorul nu se conformează regulilor stabilite, preşedintele şedinţei îl atenţionează şi/sau îl lipseşte de cuvînt.
 2. În funcţie de importanţa subiectului dezbaterilor, preşedintele şedinţei după consultarea opiniei membrilor Consiliului General poate acorda timp suplimentar.
 3. Preşedintele şedinţei nu este în drept să comenteze luările de cuvânt ale membrilor Consiliului General.
 4. Preşedintele şedinţei poate în orice fază a lucrărilor şedinţei Consiliului să ofere cuvântul membrilor săi, preşedintelui Comisiei de cenzori al Federaţiei, angajaţilor aparatului pentru concretizarea unor chestiuni ce ţin de competenţa acestora.
 5. Propunerile, sesizările şi interpelările pe marginea chestiunilor puse în ordinea de zi, precum şi amendamentele la proiectele de documete se fac de regulă în scris. Raportorul la sfârșitul dezbaterilor are dreptul la replică.
 6. Propunerile de a include în ordinea de zi a şedinţei Consiliului a altor chestiuni decât cele aprobate de către Biroul Executiv se examinează doar în cazul în care membrul Consiliului General va prezenta proiectele de documente necesare pentru dezbaterea chestiunii (proiecte de hotărâri, note informative etc.)
 7. Consiliul General se pronunţă prin vot asupra fiecărei propuneri făcute, după care poate deschide dezbateri. Nu se supun votului şi se consideră respinse propunerile şi amendamentele care contravin celor adoptate anterior.

Dacă pe una şi aceiaşi chestiune au fost făcute mai multe propuneri, acestea se pun la vot în ordinea în care au fost înaintate.

Fiecare chestiune propusă pentru examinare este supusă votării separat. Preşedintele şedinţei anunţă rezultatele votării: numărul de voturi „pro”, numărul de voturi „contra”, numărul de voturi „s-au abţinut”.

 1. Preşedintele şedinţei sau oricare alt membru al Consiliului General poate cere în orice fază a şedinţei încheierea dezbaterilor pe marginea unei sau altei chestiunea examinate, Consiliul General urmând să adopte decizia respectivă.
 2. Membrul Consiliului General poate să-şi retragă propunerea, sesizarea, interpelarea în orice fază a şedinţei.
 3. Hotărârile Consiliului devin obligatorii din momentul adoptării lor.
 4. Proiectul hotărârii pe marginea chestiunii examinate la şedinţa Consiliului General se elaborează din oficiu de aparatul Federaţiei, acesta fiind supus expertizei juridice şi vizat de preşedintele Federaţiei şi reprezentantul aparatului Federaţiei abilitat.
 5. Hotărârea adoptată de Consiliul General se semnează de către preşedintele Federaţiei.
 6. În termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lucrărilor Consiliului General, secretariatul ales la şedinţa Consiliului General va întocmi procesul verbal al şedinţei, care va fi semnat de preşedintele Federaţiei. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului se păstrează la sediul Federaţiei.
 7. În termen de 15 zile lucrătoare, Hotărârile adoptate de către Consiliul General vor fi remise membrilor Consiliului, altor instituţii competente, după caz.
 8. Controlul executării Hotărârilor Consiliului General îl exercită Biroul Executiv şi preşedintele Federaţiei.
 9. Şedinţele Consiliului General sunt înregistrate în format audio.