MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Contractul individual de muncă este încheiat pe perioadă determinată de 6 luni. Este admisă desfacerea contractului înainte de termen?

Inițial este necesar de remarcat că contractul individual de muncă (CIM) durată determinată (inclusiv pentru o perioadă de 6 luni) poate fi negociat şi semnat de părțile contractante doar în cazurile specificate expres în art. 55 alin. (1) CM.

Prin urmare, dacă respectivul CIM pe durată determinată a fost negociat şi semnat de către părțile contractante în unul din cazurile stipulate în art.55 alin. (1) CM, atunci în privința desfacem acestui contract la inițiativa salariatului

vizat e necesar de reținut următoarele.

Norma art. 83 alin. (5) CM prevede că CIM pe durată determinată poate înceta înainte de termen în diferite temeiuri legale, inclusiv în caz de demisie conform art. 85 CM.     

Totodată, art. 85 alin. (1) CM precizează ca salariatul are dreptul la demisie din proprie iniţiativă, anunţând angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Pe de altă parte, din conținutul art. 85 alin. (2) CM se desprinde că în caz de demisie a salariatului în legătură cu încălcarea de către angajator, a contractului colectiv de muncă (CCM) din unitate sau a legislaţiei muncii în vigoare (în urma cărora au apărut neînţelegeri dintre salariat şi angajator), angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusa şi înre­gistrată (de pildă, 3-5 zile), la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept (cum ar fi, anexarea copiei răspunsului scris al organului sindical din unitate sau al celui de ramură ori al autorităţii administraţiei publice centrale, in­clusiv al Inspectoratului de Stat al Muncii, la care s-a adresat respectivul salariat cu o petiţie pe marginea încălcărilor menţionate, potrivit art. 9 alin. (1) lit. g) CM).

Este de menţionat, că CIM (inclusiv cel semnat pe o durată determinată de 6 luni) poate fi desfăcut conform art. 85 alin. (31) CM, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenului indicat mai sus de 14 zile calendaristice sau a celui redus invocat de solicitant (în caz de încălcare de către angajator a CIM, a CCM sau a legislaţiei muncii în vigoare).

Ulterior, timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care sa o anuleze pe prima. In acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, până la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un CIM cu un alt salariat în condițiile prevăzute de legislația muncii.

Conform art.85 alin. (3) CM, după expirarea termenelor de demisie, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce revin salariatului potrivit art.143 CM și să-i elibereze documentele legate de activitatea acestuia în unitate.

Dacă după expirarea termenilor de demisie, salariatul nu a fost eliberat din funcție și el continuă activitatea de muncă fără reafirmarea în scris a solicitării de a desface CIM, eliberarea a cestuia nu se admite.

Este necesar de specificat, că dacă persoana a negociat și semnata CIM pe durată determinată de 6 luni în temeiul art.55 alin. (1) CM și art.279 CM, atunci acest salariat sezonier va respecta cerințele art.282 alin. (1) CM, privind preîntâmpinarea angajatorului despre desfacerea CIM înainte de termen cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte.