MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Muncesc din anul 2001 la întreprindere și nu am semnat contract individual de muncă. Acum angajatorul vrea să semnez contract individual de muncă. Este obligatorie forma scrisă a contractului individual?

La angajare cu salariatul se încheie contract individual de muncă în formă scrisă, în două exemplare ( art.56 și art.58 Codul Muncii). Contractul individual de muncă îşi produce efectele din ziua semnării, dacă contractul nu prevede altfel.
În cazul în care contractul individual de muncă nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o durată nedeterminată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate , abilitată cu angajarea personalului. Dacă salariatul dovedeşte faptul admiterii la muncă, perfectarea contractului individual de muncă în forma scrisă va fi efectuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.
Angajarea fără perfectarea contractului individual în formă scrisă constituie încălcare a legislației și atrage după sine răspundere administrativă.
În cazul angajărilor efectuate până la 01.10.2003, data intrării în vigoarea a Codului Muncii, inexistența contractului individual în formă scrisă nu este considerată încălcare a legislației, deoarece legislația nu prevedea obligativitatea formei scrise a contractului individual. Perfectarea contractului individual în formă scrisă pentru salariații angajați până la 01.10.2003 se face cu acordul părților. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se aduce la cunoştinţa angajatorului prin depunerea şi înregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre părţi privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se comunică celeilalte părţi prin răspunsul său scris în decurs de 5 zile lucrătoare.

Category: Întrebări RO