MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Proiecte finalizate cu succes

Patru reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova au finalizat  cu success ciclul de instruire din  cadrul programului educațional al  „Şcolii  Sindicale a Proiectelor” (ȘSP) şi „Şcolii Sindicale din Moldova” (ȘSM).

De - adminfscre

 

Aprobat prin
Hotărîrea Consiliului General FSCRE
nr.1/3 din 21.05.2021

 

Regulamentul Comisiei de Tineret FSCRE

 1. Dispoziții generale

 

 1. 1. Comisia de Tineret (în continuare – Comisia) este o structură instituită prin hotărârea Consiliului General al FSCRE în conformitate cu prevederile Statutului FSCRE.
 2. 2. Comisia activează în temeiul Statutului FSCRE, hotărârilor organelor de conducere ale FSCRE şi a prezentului Regulament.

     

 1. Scopul și atribuțiile comisiei

 

 1. 3. Scopul Comisiei este de a contribui prin acţiuni concrete la implementarea politicii de tineret a FSCRE, consolidarea unităţii de acţiuni a tinerilor sindicalişti în vederea protejării drepturilor şi intereselor tinerilor membri de sindicat.

4 . Comisia se angajează să atingă scopul declarat prin:

 1. promovarea în rândurile tineretului a ideilor şi valorilor autentice ale sindicalismului într-o societate democratică;
 2. elaborarea diverselor programe/proiecte, obţinerea şi valorificarea resurselor financiare şi materiale în vederea organizării diferitor activităţi;
 3. elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ în domeniul tineretului;
 4. organizarea activităţilor de informare despre acţiunile FSCRE şi de formare a imaginii pozitive a sindicatelor;
 5. participarea în procesul de educaţie sindicală a tinerilor şi atragerea acestora în mişcarea sindicală;
 6. cooperarea multilaterală cu organizaţiile similare de tineret la nivel naţional şi internaţional.

 

 • Structura organizatorică a comisiei

 

 1. 5. Comisia va include câte un reprezentant, de regulă preşedintele structurii de tineret (cu vârsta de până la 33 ani), din partea organizaţiilor-membre ale FSCRE. Împuternicirile membrilor Comisiei se întrerup la atingerea vârstei de 35 de ani.
 2. 6. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale vor fi desemnaţi/revocaţi de organele decizionale ale acestora.
 3. 7. Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin hotărârea Consiliului General al FSCRE.
 4. 8. Consiliul general, la propunerea preşedintelui FSCRE, desemnează/revocă preşedintele Comisiei de Tineret. Durata mandatului preşedintelui Comisiei este de 2 ani.
 5. 9. În cadrul primei ședințe a Comisiei, la propunerea preşedintelui, cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi la şedinţă, Comisia alege un vicepreşedinte.
 6. 10. În caz de demisie sau schimbare a locului de muncă a preşedintelui Comisiei, funcţia este preluată de vicepreşedinte cu toate împuternicirile, până la desemnarea de către Consiliul General a unui alt preşedinte, în conformitate cu prevederile art.8 al prezentului Regulament.
 7. Decizia de desemnare/revocare a reprezentantului organizaţiei sindicale în/din Comisie intră în vigoare de la data adoptării acesteia de către organul de conducere al FSCRE.
 8. 12. Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt efectuate pe baze obștești de un angajat din cadrul aparatului

 

 1. Organizarea și funcționarea comisiei

 

 1. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul de activitate anual adoptat la şedinţa Comisiei şi aprobat de preşedintele FSCRE.
 2. Activitatea Comisiei se bazează pe principiile democraţiei şi transparenţei, a discuţiilor libere şi deschise. Toţi membrii Comisiei au drepturi egale.
 3. Şedinţele Comisiei se desfăşoară după necesitate şi se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea (50+1) din numărul membrilor desemnaţi.
 4. Deciziile Comisiei se aprobă cu votul majorității (50+1) prezente la şedinţă.
 5. Preşedintele:
 6. a) coordonează activitatea Comisiei şi prezintă, în caz de necesitate, deciziile acesteia Consiliului General al FSCRE;
 7. b) reprezintă Comisia în relaţiile cu organele decizionale ale organizaţiilor sindicale membre a FSCRE şi organizaţiile neguvernamentale în problemele tinerilor;
 8. c) stabileşte data, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei Comisiei;
 9. d) prezidează şedinţele Comisiei;
 10. e) coordonează activitatea în vederea pregătirii proiectelor de documente şi materialelor pentru şedinţe;
 11. f) informează membrii despre realizarea deciziilor Comisiei;
 12. g) prezintă anual Consiliului General raportul despre activitatea
 13. Secretarul Comisiei contribuie la asigurarea bunei desfăşurări a şedinţelor şi a lucrărilor de secretariat şi are următoarele atribuţii:
 14. a) pregăteşte şedinţele Comisiei şi efectuează lucrările de secretariat;
 15. b) ţine la control realizarea deciziilor Comisiei;
 16. c) acumulează corespondenţa şi informaţiile parvenite în adresa Comisiei;
 17. d) generalizează şi expediază informaţia solicitată de către organele de conducere ale FSCRE privind activitatea
 18. La ședințele Comisiei pot fi invitați reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, organizațiilor neguvernamentale, specialişti şi experţi în domeniu.
 19. Preşedintele şi membrii Comisiei activează pe baze obşteşti.
 20. Comisia nu este persoană juridică, nu dispune de cont bancar şi ștampilă. Activitatea Comisiei este finanțată de FSCRE în limita unui buget anual aprobat de Consiliul General al FSCRE.

   

 1. Dispoziții finale
 2. Comisia îşi încetează activitatea în temeiul hotărârii Consiliul General al FSCRE.
 3. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării acestuia la ședința Consiliul General al FSCRE.

 

De - adminfscre

Salariaţii de la „Farmaco” SA vor avea condiţii de muncă la standarde europene

Fraţii Abram şi Veniamin Grinfeld, rezidenţi în oraşul Odesa, au fondat în anul 1916 la Chişinău „Casa comercială Grinfeld”,  firmă specializată în co­mercializarea produselor farmaceutice şi de parfumerie. În toamna anului 1939, în baza firmei respective, a fost fondat un laborator, atestat în documentele de arhivă drept „Laboratorul chimico-farmaceutic „Farmaco”.

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști au organizat o campanie de informare axată pe o mai bună cunoaștere a drepturilor muncii în rândul populației

Reprezentantul  Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică  și Resurse Energetice din Republica Modlova a participat  în cadrul campaniei de informare, organizat marți, 7 iunie cu prilejul Zilei Sindicalistului, de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM)  împreună cu membrii Comisiei de Tineret a CNSM,    în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău.

 

De - adminfscre

Copii talentaţi ai membrilor de sindicat

Copiii membrilor de sindicat ai (FSCRE) Federației  Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Modlova au participat vineri 3 iunie,  în  etapa finală a Concursului  „Copii talentaţi ai membrilor de sindi­cat”.  După ce au recitat poezii, copiii au primit, din partea Confederaţiei Naţionale a Sindicate­lor, diplome, cadouri şi dulciuri.