MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Seminar cu genericul “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”

Astazi, peste 30 de sindicaliști sunt informați  în cadrul seminarului  cu genericul: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și OSP SRL „Edineț – Gaz”, la care participă reprezentanții filialelor „Edineț – Gaz”, „Dondușeni – Gaz”, „Ocnița – Gaz” și  „Briceni – Gaz.

Activitatea se desfășăară în incinta întreprinderii SRL „Edineț – Gaz”, cu sediul în or. Edineț și se înscrie în Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, avînd ca scop informarea și dezvoltarea competențele liderilor și membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Grupul țintă sunt conducătorii filialelor, specialiștii tehnico – inginerești,  specialiștii din domeniul juridic, resurse umane, domeniul economic și organizatorii sindicali ale filialelor.

La lucrările seminarului participă, președinta FSCRE – Margareta Strestian, directorul întreprinderii SRL „Edineț – Gaz”, Igor Nepeivoda, președintele Organizației Sindicale Primare – Igor PastușocIlona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE.

În mesajul său de salut Margareta Strestian, a subliniat că perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția sindicatelor.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare și despre acțiunile întreprinse de Federati si partenerii sociali in scopul implentarii tichetelor de masa in ramura gaze.

Sindicaliștii sunt familiarizați de Ilona Josanu, despre modificările și completările operate în Codul Muncii prin Legea nr. 243 din 28.07.22, MO267-273/26.08.22 art.562, în vigoare din 26.08.2022; Legea nr.195 din 14.07.22, MO246-250/05.08.22, în vigoare din 01.09.2022; Legea 219 din 21.07.22, MO257-263/12.08.22 art.516, în vigoare din 01.09.2022.

De asemenea  formatoarea seminarului, sa referit la cele mai importante aspecte privind:

 • Informarea privind condițiile de activitate ;
 • Reglementarea clauzei de neconcurenţă în contractele individuale de muncă
 • Perioada de probă;
 • Concedierea pentru constatarea îndeplinirii nesatisfăcătoare a indicatorilor de performanță;
 • Plafonarea sumei de despăgubire în cazul concedierii/transferului nelegitim din serviciu al salariatului;
 • Modificarea termenului de aducere la cunoștință a programului muncii în schimburi;
 • Munca suplimentară, anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual;
 • Evaluarea performanței individuale a salariatului;

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse legislației muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de  președinta Federației Margareta Strestian și formatoarea în domeniu,Ilona Josanu.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și  membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.

De - adminfscre

Securitatea și sănătatea la locul de muncă – o prioritate pentru membrii de sindicat din organizațiile membre a FSCRE

Astăzi, în incinta filialei „Rezina – Gaz”, s-a desfășurat seminarul cu genericul: „Sanătatea și securitatea salariaților la locul de muncă”, organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și OSP SRL „Orhei – Gaz”, la care au participat circa 35 de sindicaliști din cadrul filialelor „Rezina – Gaz” și „Șoldănești – Gaz”.

Activitatea se înscrie în, Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022, avînd drept obiectiv, consolidarea capacităților membrilor de sindiact în domeniul SSM și evaluarea factorilor de risc profesional pentru sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor acestora.

Grupul țintă au constituit: conducatorii filialelor, ingineri, membri ai comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, maiștri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și controlori.

La lucrările seminarului au participat președinta FSCRE – Margareta Strestian, Gheorghe Munteanu – director interimar SRL „Orhei – Gaz”, Natalia Tăvăluc – președinta Organizației Sindicale Primare SRL  „Orhei – Gaz”.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE.

Acest ansamblu prevede un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucu în OSP.

Atît reprezentanții angajatorilor cît și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie șă fie instruiți în domeniul SSM, șă cunoască ansamblu de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă și eliminarea factorilor de risc și de accidentare.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

În cadrul activității participanții au fost instruiți teoretic și practic de specialiștii, Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, care s-au referit la cele mai importante aspecte privind SSM:

 • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
 • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
 • Examenul medical;
 • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.
 • Acordarea primului ajutor medical;
 • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
 • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,  contravențională, penală și materială;
 • Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să afle răspunsuri de la spercialiștii IMS.

În scopul acordării ajutorului metodologic, președinta FSCRE a venit cu un suport de materiale privind SSM pentru utilizarea și aplicarea în filialele din cadrul OSP „Orhei – Gaz”.

 

 

 

 

 

De - adminfscre

Membrii Consiliului General s-au întrunit în cadrul forumului cu genericul „Vectorul de dezvoltare – respectarea drepturilor salariaților”

În scopul instruirii și perfecționării competențelor liderilor organizațiilor membre din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), săptămîna trecută membrii Consiliului General au participat în cadrul celei de-a II-a ediții a Forumului CG cu genericul: „Vectorul de dezvoltare – respectarea drepturilor salariaților”, care sa desfășurat în România, conform Planului de activitate pentru anul 2022 și obiectivele Strategice, pentru anii 2020 – 2025.

Forumul a avut drept obiectiv – formarea și instruirea continuă a membrilor Consiliului General, schimb de bune practici între participanții FSCRE și reprezentanții Confederației Naționale Sindicale „Cartel – Alfa” din România.

În perioada respectivă, președinta FSCRE, dna Margareta Strestian, a avut o întrevedere cu președintele Confederației Naționale Sindicale “Cartel ALFA”, în persoana  domnului Bogdan Hossu.

La  evenimentul oficial, în calitate de invitați și experți au participat liderii sindicali din cadrul CNS „Cartel – Alfa”: Brăescu Fănică – președintele filialiei „Cartel – Alfa” din Bacău, Bîrcoveanu Costel – vicepreședinte, Marțiole Eduard – Lorimer – vicepreședintele sindicatului, din Piatra Neamț.

Conform agendei Forumului, liderii sindicali au fost instruiți și antrenați în activități ce au inclus cîteva paneluri de lucru privind:

 • Acțiunile întreprinse de sindicate pentru atenuarea efectelor crizelor economice, energetice, epidemiologice și a fluxului de refugiați din Ukraina;
 • Dialog social autentic;
 • Măsuri de protecție socială a cetățenilor și salariaților, majorarea salariului minim;
 • Pilonul european al Drepturilor Sociale;
 • Salariul minim European și negocierile colective;
 • Parteneriatul social în sfera muncii
 • Contractele Colective de muncă și convențiile colective.

Lucrările Forumului a fost lansate de președinta FSCRE – dna Margareta Strestian, menționînd că Forumul CG, este o bună experiență  acumulată  în timp, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspecte teoretice, practice, traninguri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale a echipei sindicale.

Totodată, președinta FSCRE  a informat despre particularitățile funcționării sistemului  Dialogului Social în Republica Moldova, activitatea Comisiei naţionale ramurale pentru consultări şi negocieri colective, Regulamentul comisiei pentru consultări şi negocieri colective, comisia de dialog la nivel de unitate, proiectele de dezvoltare a dialogului social la nivel național și ramural implementate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Liderii de sindicat au fost informați despre procesul de negociere a Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care  include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

La rîndul său domnul Fănică Brăiecu a familiarizat liderii despre structura CNS „Cartel – Alfa”, obiectivele strategice, inițiativele și realizările acestui sindicat privind îmbunătățirea și extinderea protecției sociale a salariaților, provocările privind aprofundarea inechităților sociale și depășirea lor.

Liderul sindical a comunicat despre experiența României în procesul de integrare în UE și despre procesul de integrare a mișcării sindicale române în structurile sindicale europene, specificînd că CNS „Cartel – Alfa”, este membră a Confederației Sindicale Internaționale (ITUC-CSI).

În expunerea sa, Fănică Brăiecu a accentuat că pentru a fi puternice, sindicatele trebuie să fie capabile să introducă și să impună în mod activ idei și solicitări, principalele subiecte ale eficientizării activității sindicale trebuie să devină calitatea dialogului social, informarea și instruirea membrilor de sindicat. În plan intern, sindicatele trebuie organizate și structurate în mod democratic, să fie competente în toate aspectele privind reprezentarea propriilor interese.

De asemenea domnia sa a răspuns la o serie de întrebări adresate de membrii Consiliului General a FSCRE, susținînd un dialog interactiv.

Agenda Forumului, a inclus și o vizită de lucru la filiala CNS „Cartel – Alfa”, cu sediul în Bacău. Astfel  liderii sindicali au avut o întrevedere cu reprezentanții acesteia, totodată au urmărit desfasurarea actiunii de protest inițiată de sindicaliști cu genericul: „Caravana Anti-Sărăciei”, desfășurată la nivelul întregii țări drept scop urmărind stoparea prețurilor, creșterea salariilor și a pensiilor, deblocarea negocierii colective și aplicarea integral și fără discriminare a Legii 153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

În context, sindicaliștii s-au arătat deschiși să efectueze schimb de experiență cu liderii sindicali din cadrul FSCRE, prin dezvoltarea programelor de cooperare în domeniul educațional, schimb de experiență în domeniul legislației muncii, fortificarea capacităților instituționale ale partenerilor social etc.

Participanții forumului  au menționat actualitatea și utilitatea informației  prezentate în cadrul activităților, pe lângă faptul că contribuie la sporirea capacităților lor profesionale și personale, sunt un bun prilej pentru a face schimb de opinii și de a se împărtăși cu experiența în OSP.

La finele activității participanților la Forum le-au fost înmînate Certificate de participare.

 

De - adminfscre

Securitatea și sănătatea la locul de muncă – o prioritate pentru membrii de sindiact din cadrul FSCRE.

În scopul menținerii nivelului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și a instruirii membrilor de sindicat în domeniul SSM, în conformitate cu planul activităților de instruire pentru trimestrul IV al anului 2022, la 13 octombrie curent, în incinta filialei „Basarabeasca– Gaz” OSP SRL „Cimișlia – Gaz”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a organizat seminarul cu genericul: „Sanătatea și securitatea salariaților la locul de muncă”, la care au participat circa 50 de membri de sindicat.

Prin intermediul acestei activități, FSCRE și-a propus drept obiectiv consolidarea capacităților membrilor de sindiact în domeniul SSM și evaluarea factorilor de risc profesional pentru sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor acestora.

Grupul țintă au fost membrii Comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, conducatorii filialei, ingineri, specialiști cu lucru la monitor, maistri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și conducători auto.

Cu un mesaj de apreciere în cadrul activității dl. Anatol Sobețchi, director SRL „Cimișlia – Gaz”, a accentuat relațiile de colaborare dintre Federație și OSP, ca fiind una foarte eficientă întru apararea drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice și sociale a membrilor de sindicat.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, domeniul SSM este unul de maximă importanță, pentru a asigura un grad înalt de protecție a salariaților și identifica  noi măsuri de prevenire și reducerea riscurilor profesionale protecția salariaților la, eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă etc.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026.

În cadrul activității participanții au fost instruiți teoretic și practic de specialistul Inspectoratului de Stat al Muncii, dl Veaceslav Lupașcu, Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova dnii: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, care au pus în discuție cele mai importante aspecte privind SSM:

 • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
 • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
 • Examenul medical;
 • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.
 • Acordarea primului ajutor medical;
 • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
 • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,  contravențională, penală și materială;
 • Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Concomitent, au fost oferite răspunsuri și instrucțiuni pe marginea întrebărilor înaintate de participanți, care au vizat domeniul SSM.

Sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodic acordat.

 

 

 

 

 

 

De - adminfscre

7 Octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente

 

Mişcarea sindicală din întreaga lume sărbătorește la 7 octombrie „Ziua Mondială a Muncii Decente”, instituită la iniţiativa Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor.

Munca decentă este esențială pentru asigurarea unei dezvoltări durabile și echitabile.

În această zi, tradițional, sindicatele revendică asigurarea remunerării decente şi echitabile a muncii, locuri calitative de muncă, protecţie socială sigură, respectarea drepturilor şi libertăţilor angajaţilor.

Cu acest prilej, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova, a organizat o activitate cu genericul: „SINDICATELE  – PENTRU O MUNCĂ DECENTĂ”, având drept scop promovarea și sensibilizarea oamenilor în ceia ce privește activitatea pe piața muncii, incluzînd aspecte legate de:

 • Locuri de muncă echitabile pentru tineri;
 • Respectarea drepturilor și libertăților salariaților;
 • Protecție juridică pentru membrii de sindicat;
 • Dialog social constructiv;
 • Participare activă în luarea deciziilor;
 • Egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

Conceptul de “muncă decentă” a fost gândit în cadrul reuniunii Organizației Internaționale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) și însumează aspirațiile oamenilor cu privire la oportunitățile pentru o muncă productivă și corect remunerată.

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acţiunilor guvernamentale pentru realizarea creşterii economiei mondiale.

Pledăm pentru:LIBERTATE, DEMOCRAȚIE, SOLIDARITATE!

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv a FSCRE s-au întrunit în ședința ordinară.

Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit marți 04 octombrie, în ședință ordinară pentru a pune în discuție mai multe chestiuni importante de ordin organizatoric, statutar, social-economic și trasarea obiectivelor în vederea realizării Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025 și a planului activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022.

Conform ordinii de zi a ședinței membrii BE al FSCRE, au examinat și pus în dezbatere 7 chestiuni cu referire la:

 • procesul de negociere și semnare a contractelor colective de muncă în organizațiile membre;
 • cu privire la organizarea activităților educaționale în trimestrul IV al anului 2022;
 • cu privire la totalurile organizării odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022;
 • cu privire la organizarea și desfășurarea Forumului Consiliului General al FSCRE;
 • cu privire la convocarea ședinței Consiliului General al FSCRE;
 • cu privire la examinarea proiectului Regulamentului Comisiei de cenzori a FSCRE;
 • cu privire la inițierea negocierilor colective, de completare și modificare a Convenției colective nivel ramural, pentru anii 2022-2026.

Ședința a fost prezidată de dna. Margareta Strestian – președinta FSCRE care a subliniat importanța implicării tuturor liderilor de sindicat în realizarea eficientă a obiectivelor propuse întru apărarea și promovarea drepturilor membrilor de sindicat.

Biroul Executiv al FSCRE este organul executiv de conducere a Federației în perioada dintre ședințele Consiliului General.